Ви є тут

Головна

Прізвище: Антонюк

Ім'я: Катерина

По батькові: Іванівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри маркетингу та логістики

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID у вигляді 0000-0001-8568-5085

 
Освіта: вища
 • Запорізький національний технічний університет, Факультет економіки та управління, 2005, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Маркетинг», кваліфікація за дипломом – «маркетолог-економіст»
Дисертації:
 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)»:
  «Маркетингове позиціонування на ринку морозива України», рік захисту – 2009, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Наукові інтереси:

 • безпека споживання
 • маркетингова інфраструктура підприємництва
 • стратегічний, міжнародний, екологічний маркетинг

Дисципліни, які викладає:

 • Маркетинговий аудит 
 • Економічний механізм маркетингу
 • Маркетинг
 • Міжнародний маркетинг
 • Екологічний маркетинг
 • Регіональна економіка

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 90, з них монографій – 5, підручників – 2, навчальних посібників – 2.

 • Антонюк К. І. Проблемно-цільове програмування розвитку МСП регіону в процесі євроінтеграції на основі квантифікованого SWOT-аналізу / Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк // Менеджмент та підприємництво: тренди розвитку. – 2018. –  Випуск 1 (03) – С. 38–50 (Ел.).
 • Antoniuk К. І. Structural analysis of category apparatus of consumption in the sustainable development system / К. І. Antoniuk, D. A. Antoniuk, L. M. Bukharina // Науковий вісник Полісся. – Чернігів : ЧНТУ, 2018. – № 2 (14). Ч. 1. – С. 136–140. 
 • Антонюк К. І. Перспективні форми просторової інтеграції підприємництва в умовах співробітництва з країнами ЄС / Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк // Торгівля і ринок України : тематичний зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т екон. і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2018. – № 1(43). – С. 113–122.
 • Антонюк К. І. Особливості корпоративного брендингу на ринку інформаційних технологій / К. І. Антонюк, М. О. Парій // Економічний вісник ЗНТУ. – 2018 – №1 – С. 144–149. (Ел.)
 • Антонюк К. І. Проблеми логістичного забезпечення безпеки споживання / К. І. Антонюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія : Логістика. –2018. – № 892. – С. 3–9.
 • Антонюк К. І. Ефективність міжнародної технічної допомоги в Україні: структурний та економетричний аналіз / К. І. Антонюк // Проблеми Економіки. – 2018. – №3 (37) . – С. 37–44.
 • Антонюк К. І. Структурна перебудова інфраструктури підприємництва в умовах децентралізації управління  / Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк // Торгівля і ринок України : тематичний зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т екон. і тор- гівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Кривий Ріг : ДонНУЕТ, 2017. – №1(41). – С.74–80.
 • Антонюк К. І. Формування стратегічних пріоритетів модернізації інституціональної інфраструктури підприємництва регіонів України в процесі європейської інтеграції / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Стратегічна панорама. – 2017. – № 2. – С. 124–131.
 • Антонюк К. І. Безпека споживання як ключова детермінанта сучасної системи технічного регулювання України / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. Серія «Економічні науки». – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – Вип. 3 (64). – С. 66–75.
 • Антонюк К. І. Багаторівнева структурно-динамічна модель підприємництва / А. І. Мокій, Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2016. – № 14. – С. 69–76.
 • Антонюк К. І. Особливості макросегментування ринку бізнес-освіти Запорізької області / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Сталий розвиток економіки. – 2013. – №5 (22). – С. 158–164.
 • Антонюк К. І. Проблеми визначення мікросегментів ринку короткотермінової бізнес-освіти / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки: зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2013. – № 4 (20). – С. 101–106.
 • Антонюк К. І. Передумови та організаційно-економічний механізм функціонування електронної інфраструктури підприємництва / Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / за ред. М. Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. – №1(17). – Т.1. – С. 20–30.
 • Антонюк К. І. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку промислового регіону (на прикладі Запорізької області) / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». – 2012. – Вип. 9. – С. 397–403.
 • Антонюк К. І. Маркетингове забезпечення функціонування системи управління якістю на підприємстві / К. І. Антонюк // Зб. наук. праць Донецького державного університету управління «Логістика в контексті євроінтегра ційної стратегії України». Серія «Економіка». – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – Т. 13. – Вип. 242. – С. 241–248.
 • Антонюк К. І. Проблеми розвитку систем управління якістю крізь призму теорії маркетингу / К. І. Антонюк // Розвиток фінансових методів державного управління  національною економікою та економікою підприємства : зб. наук. праць / ДонДУУ, Донецьк: ДонДУУ, – 2012. – т. ХІІІ. – (серія «Економіка»; вип. 239). – С.7–16.
 • Антонюк К. І. Аналіз витрат і прибутків від управління якістю на машинобудівному підприємстві / К. І. Антонюк // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2012. – № 3. – С.7–11.
 • Антонюк К. І. Місце торгово-промислових палат в інноваційному розвитку регіонів на основі кластерних утворень / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. Концепція соціально-економічного розвитку регіонів в умовах викликів глобалізації: зб. наук. праць : у 3 т. – Т.2 / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; ред.: Булєєв І.П. – Донецьк, 2011. – С. 94-101.
 • Антонюк К. І. Побудова карти стратегічних груп ринку бізнес-освіти Запорізької області / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»: зб. наук. праць. – К.: НТУУ «КПІ». – 2011. – Вип. 8. – С. 320–326.
 • Антонюк К. Особливості конкуренції на ринку бізнес-освіти Запорізької області / К. Антонюк, Д. Антонюк // Вісник Львівського ун-ту. Серія економічна: зб. наук. праць. – Львів, ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – Вип. 46. – С. 473–479.
 • Антонюк К. І. Порівняльний аналіз комп’ютерних програм сітьового планування для викладання дисципліни «Організація виробництва» / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Економічний вісник Донбасу. – 2010. – № 3(21). – С.147–153.
 • Антонюк К. І. Розвиток науково-технічного потенціалу регіонів в контексті міжнародного співробітництва / К. І. Антонюк // Галицький економічний вісник. – 2010. – № 4 (29). – С. 31–40.
 • Антонюк К. І. Особливості вибору критеріїв маркетингового позиціонування / К. І. Антонюк // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. Маркетинг: теорія і практика. – К.: КНЕУ, 2009. – 260–271.
 • Антонюк К. І. Критерії маркетингового позиціонування та методи їх визначення / К. І. Антонюк // Стратегія економічного розвитку України. – 2009. – Випуск 24–25. – С.170–177.
 • Антонюк К. І. Проблеми та перспективи розвитку українського ринку морозива / К. І. Антонюк // Вісник НУВГП. – 2008. – № 2 (42). – С. 10–19.
 • Антонюк К. І. Просування на ринку морозива : торговельна марка чи товарна категорія / К. І. Антонюк // Маркетинг в Україні. – 2008. – № 2. – С. 50–55.
 • Антонюк К. І. Дослідження споживчої оцінки продукції (на прикладі українського ринку морозива) / К. І. Антонюк // Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2008. – С. 234–243.
 • Антонюк К. І. Модель стратегії позиціонування: математична інтерпретація / К. І. Антонюк // Економіка та підприємство: Зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. Відп. ред. С. І. Дем’яненко. – К. : КНЕУ, 2008. – Вип. 20. – С. 163–171.
 • Антонюк К. І. Сегментування споживачів ринку молочної продукції (на прикладі українського ринку морозива) / Н. В. Куденко, К. І. Комліченко (Антонюк) // Економічний вісник НТУУ «КПІ». – К. : Видавництво ПП «Екмо», 2007. – Вип. 4. – С. 248–252.
 • Антонюк К. І. Маркетингове позиціонування: різновиди та взаємозв’язок категорій / Н. В. Куденко, К. І. Комліченко (Антонюк) // Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць. Спец. вип. Маркетинг : теорія і практика. – К. : КНЕУ, 2007. – Ч. І. – С. 393–401.
 • Антонюк К. І.  Маркетингове дослідження підприємств за допомогою методик управління якістю / Н. В. Куденко, К. І. Комліченко (Антонюк) // Формування ринкової економіки : Зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – Вип. 17. – С. 167–182.
 • Антонюк К. І. Лояльність споживачів : підходи до визначення та формування / К. І. Антонюк // Вісник ХНТУСГ : Економічні науки. – Харків : ХНТУСГ, 2007. – Вип. 50. – С. 25–29.
 • Антонюк К. І. Дослідження конкуренції на українському ринку морозива / К. І. Антонюк // Вчені записки КІПУ. Економічні науки. – Сімферополь : НІЦ КІПУ, 2007. – Вип. 10. – С. 23–26.
 • Антонюк К. І. Етапність маркетингового позиціонування / К. І. Комліченко (Антонюк) // Зб. наук. праць ЧДТУ. Серія : Економічні науки. – Черкаси : ЧДТУ, 2006. – Вип. 16. – С. 279–284.
 • Монографії:
 • Антонюк К. І. Концептуальні засади інфраструктурного забезпечення підприємництва у промислових регіонах /  Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк // Управління виробничим та інфраструктурним розвитком економічного потенціалу України :  Монографія / За заг. ред. В.П. Волкова. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – 500 с.
 • Антонюк К. І. Модернізація системи професійно-технічної освіти України на основі європейського досвіду інтеграції підприємств, навчальних центрів і торгово-промислових палат / Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія. Том 5 / за ред. А.В. Череп. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2017. – 396 с.
 • Antoniuk К. System-dynamic modelling of entrepreneurial activity efficiency in the region / К. Antoniuk, D. Antoniuk, J. Poliakova // Modelling of the mechamisms to restore the national economy: Collective monograph / [Edited by: Olexandr Vlasiuk, Olga Ilyash, Magdalena Osinska, Wieslaw Olszewski, Svitlana Hrynkevych]. – Vol. 3. – Bydgoszcz, Poland: University of Economy in Bydgoszcz, Publishing House, 2017. – P. 186–200.
 • Антонюк К. І. Міжнародні механізми регулювання глобальної економіки / Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк / Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації : Монографія / За заг. ред. О.С. Власюка. – К.: НІСД, 2017. – С. 242–266.
 • Навчально-методичні роботи:
 • Антонюк К. Поняття теорії та методології дослідження соціально-економічних процесів і явищ. Регулятивні механізми глобальної економіки / За заг. ред. Д. Антонюка, І. Бабець, А. Мокія // Глобальна економіка : Підручник. – Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2017. – 612 с.
 • Антонюк К. І. Загальні засади організації НДіДКР та інноваційного проектування // Міжнародний менеджмент інноваційної діяльності : підручник / [І.Г. Бабець, Ю.В. Полякова, О.А. Мокій та ін.] / за заг. ред. І.Г. Бабець, А.І. Мокія. – Запоріжжя : Кругозір, 2016. – 496 с.
 • Антонюк К. І. Регіональна економіка: практикум : навчальний посібник / І. Д. Шеламова, К. І. Антонюк. – К.: Знання, 2013. – 423 с.
 • Антонюк К. І. Операційний менеджмент у виробництві та сфері послуг: навчальний посібник / В. П. Волков, Д. А. Антонюк, Д. Т. Бікулов, К. І. Антонюк. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – 244 с.

Участь у конференціях:

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 • Антонюк К. І. Проблеми формування понятійного апарату споживання як категорії сталого розвитку / К. І. Антонюк // Conference Proceedings of the 7th International Scientific Conference Problems and Prospects of Territories’ Socio-Economic Development (April 4 – 7, 2018, Opole, Poland). The Academy of Management and Administration in Opole, 2018; P/ 266-267. (Ел.)
 • Антонюк К. І. Місце логістики  в убезпеченні споживання / К. І. Антонюк // Маркетинг та логістика в системі менеджменту : тези доповідей ХІІ Міжн. наук.-практ. конф. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 8–9.
 • Антонюк К. І. Убезпечення споживання товарів та послуг в контексті інноваційно-інклюзивного розвитку / К. І. Антонюк // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір : Міжн. наук.-практ. конф., 4-5 жовтня 2018 р., Запоріжжя [Електрон. ресурс] / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. - С. 289-291 .
 • Антонюк К. І. Модернізація економіки України в процесі євроінтеграції шляхом гармонізації інтересів суспільства й підприємництва на засадах сталого споживання / К. І. Антонюк // Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 21-23 вересня 2017 р.). – Запоріжжя : Запорізька державна інженерна академія ; ФО-П Систерова Н.О., 2017. – С. 87-89
 • Antoniuk К. State entrepreneurship infrastructural support in EU countries: experience for Ukraine / K. Antoniuk, D. Antoniuk // Proceedings of an international scientific conference “Young V4 Science 2013” (Bratislava, 2-4 October 2013). – Bratislava: School of Economics and Management in Public Administration in Bratislava,  2013. – P.7–13.
 • Антонюк К. І. Маркетингова інфраструктура підприємництва як засіб забезпечення маркетингової діяльності підприємств / К. І. Антонюк // Конкурентоспроможність економіки України: теорії, моделі, механізми: матеріали 2-ої міжнар. наук-практ. конф., 25-26 січня 2013 р., - м. Дніпропетровськ /  ред. кол. : В.М. Шаповал [та ін.] – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2013. – С. 148
 • Антонюк К. І. Інструментарій електронної інфраструктури підприєм-ництва / Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк // Науково-методологічне забезпечення економічних засад конкурентоспроможності аграрного виробництва і розвитку сільських територій: матеріали наук.-практ. конф., (м. Мелітополь, 16-17 лютого 2012 р.). – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. – С.10–13.
 • Антонюк К. І. Концептуальна модель регіональної інноваційної системи (на прикладі Запорізької області) / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегій інноваційного розвитку: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф., (м. Полтава, 5-6 квітня 2012 р.). – Полтава: ПолНТУ, 2012. – С.23–26.
 • Антонюк К. І. Маркетингове та інфраструктурне забезпечення системи оцінювання рівня якості туристичних послуг / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Форми і способи забезпечення сталого розвитку приморських територій : матеріали допов. всеукр. наук.-практ. конф., (м. Бердянськ, 31 травня – 2 червня 2012 р.). – Бердянськ : БДПУ, 2012. – С.238–240.
 • Антонюк К. І. Розвиток підприємницької інфраструктури регіону через реалізацію програм міжнародного співробітництва / Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : матер. VIII всеукр. наук.-практ. конф., (м. Київ, 15-16 березня 2012 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2012. – С.11.
 • Антонюк К. І. Проблеми впровадження ринкових методів управління на підприємствах України / К. І. Антонюк // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 9-13 квітня 2012 р./ редкол. : Ю.М. Внуков (відпов. Ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 382.
 • Антонюк К. І. Проблеми та перспективи розвитку ринку короткотермінової бізнес-освіти Запорізької області / Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк // Формування та розвиток економіки в сучасних умовах господарювання : зб. тез допов. міжнар. інтерн.-конф., (м. Луцьк, 2011 р.). – Луцьк: ВІЕМ, 2011. – С.20–23.
 • Антонюк К. І. Дослідження конкуренції на ринку бізнес-освіти Запорізької області / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Економіка, менеджмент, маркетинг і логістика: теорія, практика, перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студ. і молодих науковців, (Ялта, 15-16 квітня 2011 р.). – Ялта, РВНЗ КГУ, 2011. – С.196–199.
 • Антонюк К. І. Роль незалежних посередницьких організацій в процесі міжнародного науково-технічного співробітництва / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Міжнародне науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність: матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Київ, 10–11 березня 2011 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2011. – С. 96.
 • Антонюк К. І. Напрями науково-технічного співробітництва промислового підприємства та роль маркетингового менеджменту в цьому процесі / К. І. Антонюк // Міжнародне науково-технічне співробітництво: мат. VІ (XVIIІ) всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11–12 бер. 2010 р. [редкол.: В.Г. Герасимчук (відповід. ред.) та ін.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – С. 168.
 • Антонюк К. І. Роль міжнародного науково-технічного співробітництва в розвитку потенціалу регіонів / К. І. Антонюк // Проблеми управління економічним потенціалом регіонів : мат. всеукр. наук.-практ. конф. – Запоріжжя: ЗНУ, 2010. – С.182–184.
 • Antoniuk К. Features of marketing positioning criteria choice / K. Antoniuk // Business and management 2010 : 6-th International Scientific Conference, 13–14 May 2010, Vilnus, Lithuania. – Vilnius : VGTU, 2010. – PP. 328–334 (article).
 • Антонюк К. І. Вдосконалення методів просування послуг навчального центру / К. І. Антонюк, Д. А. Антонюк // Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси: матер. I міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 2010 р.). – Донецьк: ДонДУЕТ, 2010. – С.19–21.
 • Антонюк К. І. Проблемні аспекти розвитку науково-технічного потенціалу в контексті регіоналізації / К. І. Антонюк // Міжнародне науково-технічне співробітництво: мат. V(XVII) всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 12–13 бер. 2009 р.: тези доп. / [редкол.: В.Г. Герасимчук (відповід. ред.) та ін.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2009. – С. 107.
 • Антонюк К. І. Класифікація критеріїв маркетингового позиціонування / К. І. Антонюк // Теорія і практика сучасного менеджменту: проблеми та шляхи вирішення : мат. ІІ міжн. наук.-практ. конф., 8–9 жовтня 2009 р. – Тернопіль: ТНЕУ, «Економічна думка», 2009. – С. 23–25.
 • Антонюк К. І. Маркетингове позиціонування: вибір критеріїв / К. І. Антонюк // Маркетинг в Україні. Програма Десятої міжн. наук.-практ. конф. : зб. тез, 22–23 жовтня, 2009 р. – К.: Українська Асоціація Маркетингу, 2009. – С. 13–15.
 • Antoniuk К. Development problems of international scientific and technical cooperation as condition of economic and territorial unity / K. Antoniuk // Rural development 2009 : 4-th International Scientific Conference, 15–17 October 2009, Akademija, Kaunas distr., Lithuania. – Akademija:LUA, 2009. – electronic source (article).
 • Антонюк К. І. Концептуальна модель стратегії позиціонування /
  К. І. Антонюк // В2В-маркетинг : ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. і молод. вчених, 21–22 лют. 2008 р. : мат. – К. : ІВЦ «Вид-во «Політехніка», 2008. – С. 99–101.
 • Антонюк К. І. Особливості диференціації як основи конкурентної
  стратегії / К. І. Антонюк // Управління підприємством: діагностика, стратегія, ефективність : XVI Міжнар. наук.-практ. конф., Таллінн, 10–11 квітн. 2008 р. : мат. – К.: ВПІ «Політехніка», 2008. – С. 14–15.
 • Antoniuk K. Development of positioning strategy for ukrainian milk industry enterprises / K. Antoniuk, I. Beletskaya // Business and Management : 5th International Scientific Conference, 16–17 May 2008. – Vilnius : Conference Proceedings, 2008. – 1 електрон. опт. Диск (CD-ROM). – Назва з титул. екрана. – С. 338–342.
 • Антонюк К. І. Дослідження тенденцій розвитку українського ринку морозива / К. І. Комліченко (Антонюк) // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті : національна ідентичність та тенденції глобалізації : IV Міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених, 23–24 лют. 2007 р. : зб. тез доп. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Ч. 1. – С. 256–258.
 • Антонюк К. І. Методика дослідження конкуренції на українському ринку молочної продукції / К. І. Комліченко (Антонюк) // Економічна організація та економічна освіта: взаємообумовленість стратегій розвитку : Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю від дня народж. Бухала Сергія Максимовича, доктора економічних наук, профессора, 7–8 лют. 2007 р. : зб. мат. / Відп. за вип. А. П. Наливайко. – К. : КНЕУ, 2007. – С. 276–279.
 • Антонюк К. І. Формування стратегії позиціонування: підходи та шляхи вдосконалення / К. І. Антонюк // Вісник Львів. Ун-ту. Серія екон. – 2007. – Вип. 37. – С. 142–148.
 • Антонюк К. І. Побудова карти стратегічних груп українського ринку морозива / К. І. Антонюк // Економіка і маркетинги в ХХІ сторіччі : 8-ма Міжнар. наук. конф. студ. і молод. учених, 18–20 травн. 2007 р. : мат. В 2-х част. – Донецьк : ДРУК-ІНФО, 2007. – Ч.1. – С. 30–32.
 • Антонюк К. І. Дослідження підходів до розробки маркетингової стратегії компанії / К. І. Антонюк // Сучасні проблеми розвитку підприємництва в Україні : VI Міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 лист. 2007 р. : мат. – К. : ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2007 р. – С. 110–112.
 • Антонюк Е. И. Маркетинговое исследование внутренней среды как фактор повышения конкурентоспособности предприятия пищевой промыш-ленности / Е. И. Комличенко (Антонюк) // Научное обеспечение процессов реформи-рования экономических отношений в условиях рыночной экономики : VI науч.-практ. конф., 21 апр. 2006 г. : мат. – Сімферополь : КИБ, 2006. – С. 137–139.
 • Антонюк Е. И. Конкурентоспособность предприятия : маркетинговый аспект / Е. И. Комличенко (Антонюк) // Шляхи розвитку машинобудування : І Міжнар. наук.-практ. конф., 16–18 трав. 2006 р. : зб. тез. доп. – Запорожье : ЗЦНТЭИ, 2006. – С. 26–27.
 • Антонюк К. І. Теоретичні засади розробки стратегії позиціонування / К. І. Комліченко (Антонюк) // Теорія і практика сучасної економіки : VI Міжнар. наук.-практ. конф., 4–6 жовт. 2006 р. : мат. / Відп. ред. Хомяков В. І. – Черкаси : ЧДТУ, 2006. – С. 225–228.
 • Антонюк К. І. Дослідження концентрації операторів на українському ринку морозива / К. І. Комліченко (Антонюк) // Формування та проблеми розвитку підприємництва в Україні : V Міжнар. наук.-практ. конф. студ. та молод. вчених ВНЗ, 23–24 лист. 2006 р. : мат. – К. : ІВЦ Видавництво «Політехніка», 2006. – С. 135–136.
 • Антонюк К. І. Актуальність уведення функцій маркетингу в органах із сертифікації / А. М. Маслак, К. І. Комліченко (Антонюк) // Стандартизація, сертифікація, якість. – 2006. – № 2. – С. 41–45.
 • Антонюк Е. И. CRM-подход как объективная необходимость в системе взаимодействия «фирма – клиент» / Е. И. Комличенко (Антонюк) // «Маркетинг – крок у третє тисячоліття» : ІV Всеукр. наук.-практ. студ. семінар, 31 берез. 2005 р. : зб. тез доп. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2005. – С. 20–21.
 • Антонюк Е. И. Исследование оценки потребителем соотношения «цена – качество» как возможности достижения конкурентного преимущества / Е. И. Комличенко (Антонюк) // Дні науки в Гуманітарному університеті «ЗІДМУ» : 27–28 жовт. 2005 р. : зб. тез доп. в 3 т. / Ред. кол.
  В. М. Огаренко та ін. – Запоріжжя : ГУ «ЗІДМУ», 2005. – Т.1. – С. 58–59.
 • Антонюк Е. И. Использование инструментов мерчендайзинга в сети крупных розничных торговцев / Е. И. Комличенко (Антонюк) // Маркетинг – крок у третє тисячоліття : зб. тез доп. ІІІ всеукр. наук.-практ. студ. семінару. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2004. – С. 114.
 • Антонюк Е. И. Ассоциации как элемент структуры потребительского бренда / Е. И. Комличенко (Антонюк), Д. А. Антонюк // Маркетинг – крок у третє тисячоліття : зб. тез доп. ІІІ всеукр. наук.-практ. студ. семінару. – Донецьк: ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2004. – С. 232.
 • Антонюк Е. И. Проблема выбора критериев позиционирования в маркетинге / И. И. Белецкая, Е. И. Комличенко (Антонюк) // Системний аналіз та інформаційні технології : VI Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспір. та молод. вчених, 1–3 лип. 2004 р. : тези доп. – К. : НТУУ «КПІ», 2004. – С. 93–95.
 • Антонюк Е. И. Сертификация систем качества как инструмент достижения приверженности потребителей / И. А. Нечаева, Е. И. Комличенко (Антонюк) // Системний аналіз та інформаційні технології : V Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. та молод. вчених, 1–3 лип. 2003 р. : тези доп. / Уклад. Д. А. Пінчук. – К. : НТУУ «КПІ», 2003. – С. 88–90.
 • Антонюк Е. И. Пластиковые карты в системе расчетных банковских платежей в Украине / Е. И. Комличенко (Антонюк), Д. А. Антонюк // Актуальні питання удосконалення фінансово-кредитного механізму в Україні : зб. тез конф. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2002. – С. 48–50.

Рік початку діяльності в університеті: 2011.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (B2)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 281
тел.: +38(061)7698579
e-mail: ekaterinaia@ukr.net