Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів уявлень про основні фізичні процеси і явища, які виникають в електрорадіоелементах; властивості і параметри електрорадіоелементів, їх зв'язок з матеріалами, конструкцією, технологією виготовлення та експлуатаційними особливостями радіоелектронної апаратури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– сучасний стан і напрямки розвитку елементної бази радіоелектронної апаратури;

– сучасні методи визначення і дослідження параметрів та характеристик електрорадіоелементів.

вміти:

– вибирати електрорадіоелементи з урахуванням конструктивних, технологічних та експлуатаційних особливостей апаратури;

– оформляти документацію при розробці електричних схем радіотехнічних пристроїв.

 

Викладач дисципліни: Самойлик Сергій Сергійович, ст.викладач кафедри Радіотехніки та телекомунікацій

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 10,5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 4 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 378 1-й, 2-й 1-й, 2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 8.8 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 64 год. 10 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
32 год. 10 год.
Самостійна робота
282 год. 358 год.
Індивідуальні завдання: 20 год.
Вид контролю: залік,іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T7 T8 T9 T10 T11  
25 25 16 17 17 100