Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення теоретичних основ цифрової обробки сигналів: методів подання сигналів, базових перетворень сигналів, синтеза цифрових фільтрів, ефективних алгоритмів цифрової обробки сигналів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– методи цифрового подання сигналів;

– цифро-аналогове й аналого-цифрове перетворення сигналів;

– дискретне перетворення Фур'є та його властивості;

– сплеск-перетворення та його властивості;

– методи синтезу цифрових фільтрів;

– алгоритми обчислення швидких перетворень сигналів;

вміти:

– вибрати ефективний алгоритм цифрової обробки сигналів з урахуванням наявного апаратного та програмного забезпечення;

– здійснювати синтез цифрових фільтрів (рекурсивних та трансверсальних), створювати програми в середовищі MATLAB для моделювання процесів цифрової обробки сигналів;

– керувати пристроями цифрової обробки сигналів на базі процесорів родини BlachFin й SHARC виробництва AnalogDevices.

 

Викладач дисципліни: Чорнобородов Михайло Петрович, к.т.н., доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок за вибором
Напрям підготовки: 6.050903  «Телекомунікації»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання –  Семестр
Загальна кількість годин – 144 7-й 7-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 8

Освітній ступень: Бакалавр з телекомунікацій 32 год. 8 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
32 год. 6 год.
Самостійна робота
80 год. 148 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100