Ви є тут

Головна » Інститути » Інститут управління та права » Факультет міжнародного туризму та управління персоналом

Кафедра іноземних мов професійного спілкування

Емблема кафедри «Іноземні мови професійного спілкування» ЗНТУ

Кафедра «Іноземні мови професійного спілкування» (КІМПС)

Рік початку діяльності: 2008

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.е.н, доцент Брутман Анна Богданівна

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 398-Б
тел.: +380(61)7698566
e-mail: kafedra_imps@zntu.edu.ua

Участь студентів ІУП у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з іноземної мови

Студентська олімпіада спрямована на вдосконалення навчальної та позанавчальної роботи зі студентами і проводиться з метою підвищення якості їх підготовки, розвитку творчих здібностей, уміння застосовувати на практиці знання, отримані при вивченні відповідних дисциплін, а також для підвищення інтересу студентів до обраної професії, виявлення обдарованої молоді та формування кадрового потенціалу для дослідницької та виробничої діяльності.

 

 

 

25-27 квітня 2017 р. Воротинцева Валерія Олександрівна студентка гр. МТУ-124 взяла участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади з німецької мови (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» м. Харків)

 

 

 

 

 

 

Лебедєв Станіслав Володимирович - учасник II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з "Англійської мови". 19-21 квітня 2017 року, Національний університет "Львівська політехніка". м. Львів.

 

Викладачі кафедри проходять науково-практичне підвищення кваліфікації

Викладачі кафедри проходять науково-практичне підвищення кваліфікації закордоном Goethe-Institut, Deutschland.

 

Науково-практичний семінар LCCI First Certificate in Teaching Business English (FTBE)

В рамках партнерської взаємодії з освітньо-методичним центром Pearson Dinternal відбувся науково-практичний семінар LCCI First Certificate in Teaching Business Englisg (FTBE)". Завідувач кафедри ІМПС Брутман А.Б. брала участь у семінарі, обговорюючи питання професійної підготовки бажаючих складати міжнародний іспит Лондонської Промислової Палати (LCCI First Certificate).

 

Обмін досвідом з іноземними викладачами вищих технічних навчальних закладів

Викладач кафедри ІМПС Волгіна І.О. відвідала Німеччину, взявши участь у практичному семінарі з питань професійної підготовки студентів технічних університетів, які вивчають німецьку мову як ділову.

 

У січні 2008 року на освітньому просторі Запорізького національного технічного університету на базі "Інституту управління та права" засновано кафедру  іноземної мови професійного спілкування. Викладачі кафедри навчають студентів всіх спеціальностей "Інституту управління та права". З дня заснування  завідувачем кафедри був  кандидат філологічних наук, доцент В’ячеслав Миколайович Бутов. З вересня  2012 року кафедру очолила  кандидат економічних наук, доцент Анна Богданівна Брутман.

За роки існування кафедри керівництву  вдалося зібрати досвідчених теоретиків та практиків. На сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри нараховує: 6 кандидатів наук, доцентів, 2 старших викладачів та 3 викладачів, які  викладають такі дисципліни: іноземну мову (англійську, німецьку, французьку), іноземну мову професійного спрямування (англійську, німецьку, французьку), другу іноземну мову (англійську, німецьку), ділову іноземну мову (англійську), наукове спілкування іноземною мовою (англійська),  іноземну мову в галузі туризму та латинську мову.

Кафедра іноземної мови професійного спілкування плідно співпрацює з такими міжнародними інституціями як Британська Рада в Україні, International House та Goethe-Institut.

                             Навчання в літній мовній школі Goethe-Institut  є запорукою високого рівня професійної підготовки сучасного викладача німецької мови.

Партнерські стосунки з освітньо-методичним центром Goethe-Institut дозволяють викладачам кафедри ІМПС ознайомитися з сучасними методиками викладання іноземної мови, зкорегувати навчальний процес таким чином, аби він відповідав міжнародним стандартам.

          Викладачі кафедри ІМПС впроваджують в навчальний процес навчально-методичні матеріали європейських видань.

 

 

Прохорова П.В. 20.02.16-21.02.16 взяла участь у семінарі Ґете-Інституту (м. Київ) «Digitale Medien im Unterricht und in der Lehre» (Інтерактивні засоби на занятті з німецької мови у вищих навчальних закладах). Тема семінару з підвищення кваліфікації передбачала використання цифрових засобів на занятті та у навчанні, а також імплементацію методико-дидактичних принципів з орієнтацією на практичні дії та активацію роботи студентів під час навчання.

Головна мета викладачів кафедри - це підготовка висококваліфікованих фахівців зі знанням іноземної мови, що відповідають вимогам сучасної європейської мовної освіти, запитам ринку праці та  викликам суспільства. Саме тому з першого дня існування було сформовано кредо кафедри: «Non scholae, sed vitae discimus» (Вчимося не для школи, а для життя).

Викладачі кафедри постійно відвідують семінари-тренінги та майтер-класи, що проводяться провідними видавництвами літератури з іноземних мов, а саме: Longman, Oxford, Macmillan, Express Publishing, Cambridge, Collins, Delta Publishing, Hueber, Langenscheidt, Goethe-Institut, Pons, MM Publishing.

                           Викладач кафедри ІМПС Кравченко А.Г. на нуково-практичному семінарі від Pearson Dinternal.

 

              Старший викладач кафедри ІМПС Полєжаєв Ю.Г. зі студентами спеціальності "Журналістика" в Українському інституті вивчення Голокосту

На кафедрі ведеться виховна робота. Викладачі кафедри залучають студентів до проведення свят англо- та німецькомовних країн. Вже традиційними стали "Шекспірівські вечори", святкування Різдва та Halloween. Викладацький склад ставить на меті підготовку національно свідомих фахівців, які готові до міжкультурного діалогу.

Викладачами кафедри підготовлені 10 навчально-методичних посібників, 4 з них рекомендовані МОН України для студентів ВНЗ. Колективом кафедри  розроблені та постійно оновлюються численні навчально-методичні матеріали  до кожної дисципліни, що викладаються на кафедрі. За результатами індивідуальних досліджень надруковано 2 одноосібні та 1 колективна монографія.

Кафедра підтримує партнерські стосунки з кафедрами іноземних мов провідних вищих навчальних закладів  України та закордону.

Студенти, які  показали високий рівень володіння іноземними мовами, проходять практику у Туреччині. Випускники кафедри, які гарно зарекомендували себе під час проходження практики закордоном, працюють у таких країнах як:  Німеччина, Австрія, Швейцарія, ОАЕ, Канада, США, Австралія, Франція, Італія, Іспанія, Туреччина, Греція, Кіпр та Єгипет.

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Брутман Анна Богданівна к.ек.н., доцент зав.каф.
Новіков Володимир Павлович к.філол.н., доцент доцент
Горлачова Вікторія Володимирівна к.філол.н., доцент доцент
Шейко Ольга Станіславівна к.філос.н., доцент доцент
Василенко Галина Володимирівна к.філол.н.,доцент доцент
Полєжаєв Юрій Григорович к.н. з соц.ком., доцент доцент
Наумчук Тетяна Іванівна   ст.викладач
Кравченко Анна Геннадіївна   викладач
Назимок Людмила Валеріївна   ст. лаборант
Андрєєва Катерина Олександрівна   ст. лаборант

 

Кафедра ІМПС займає загальну площу 20 кв. м.  Для проведення практичних занять призначена аудиторія №490, площа якої складає 25 кв. м. Аудиторія оснащена навчальними матеріалами, наочними та мультимедійними засобами. Крім того, заняття проводяться у приміщеннях, які знаходяться у загальному користуванні.

Викладачі кафедри ІМПС працюють на трьох факультетах ЗНТУ – факультеті Міжнародного Туризму та Управління, Гуманітарно-Правовому факультеті, факультеті Управління Фізичною Культурою та Спортом. Згідно навчального плану представники кафедри викладають Іноземну мову (англійську, німецьку, французьку), Іноземну мову за професійним спрямуванням (англійську, німецьку, французьку), Ділову іноземну мову (англійську, німецьку, французьку) та Наукове спілкування іноземною мовою бакалаврам, спеціалістам, магістрам спеціальностей Психологія, Соціологія, Правознавство, Політологія, Журналістика, Управління персоналом та економіка праці, Туризм, Фізичне виховання (спеціалізація організація управління фізичною культурою та спортом), Фізичне виховання (спеціалізація охоронна діяльність),  Здоров’я людини.
Однією із важливих сторін загального рівня розвитку сучасного фахівця вищої школи є добре володіння ним іноземною мовою. Знання іноземної мови відкриває широкий доступ до іншомовних джерел наукової, нормативної інформації, інформаційної бази, дає можливість ознайомитися із досягненнями світової науки, бути обізнаним у технічному прогресі, дозволяє брати активну участь у різних формах міжнародної співпраці, використовувати у повній мірі нові інформаційні технології.
На думку викладачів кафедри ІМПС сучасне викладання іноземної мови у вищих навчальних закладах неможливе без звернення до досвіду європейських методистів, тому навчання проводиться за допомогою навчальних посібників європейських видавництв Cambridge University Press, Goethe Institut, Hueber, Pearson Education Limited, Oxford University Press та інш., які заслужили міжнародний авторитет та довіру методистів-практиків по всьому світу. На переконання представників кафедри ІМПС, використання методичних матеріалів, що були створені саме носіями вивчаємої мови значно активізує навчальний процес, дає змогу акцентувати увагу на соціокультурні та лінгвокультурологічні особливості світосприйняття  представників окремого мовного колективу, є гарантією опанування «живої» мови. Окрім імплементації західноєвропейських методичних доробків, викладачі створюють власні навчально-методичний комплекси аби  скорегувати навчальний процес згідно тематичного плану та критеріям навчальних програм. Особливий акцент ставиться на самостійному вивченні окремих сегментів матеріалу шляхом опрацювання навчально-методичної літератури, інтенсивного використання інформаційних технологій. Щорічно видаються навчально-методичні посібники, методичні вказівки, розробляються робочі програми з кожної дисципліни.
 

1. Методичні вказівки до самостійної роботи з граматики англійської мови в контексті туризму для студентів усіх форм навчання напряму 6.140103 Туризм / Укл.: Василенко Г.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 34 с.
2. Бабіч А. Е., Брутман А. Б., Полєжаєв Ю.Г. Essential Minimum for Restaurant Stuff: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, спеціальність 6.140103 «Туризмознавство» / А. Е. Бабіч, А. Б. Брутман, Ю. Г. Полєжаєв. – Запоріжжя: «Дике поле», 2014. – 89 с.
3. Методичні вказівки з лінгвокраїнознавства (німецька мова) для самостійної роботи студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.14010301«Туризмознавство» / Укл: Брутман А.Б., Полєжаєв Ю.Г., Тимощук Т.І., – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 45 с.
4. Методичні вказівки з домашнього читання для самостійної роботи студентів гуманітарних спеціальностей. Частина II. / Укл: Брутман А.Б., Новіков В.П, Новікова Н.Г., Полєжаєв Ю.Г., –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 34c.
5. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Іноземна мова в галузі” для студентів старших курсів напряму 6.140103 Туризм усіх форм навчання / Укл.: ст. викл. Василенко Г.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.
6. Методичні рекомендації з граматики (іменник) для самостійної роботи студентів гуманітарних спеціальностей денної та заочної форми навчання./ Укл: Брутман А.Б. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 22с.
7. Полєжаєв Ю.Г.,Захарова Н.В., Новіков В.П., Мустафаєва І.Ю. Друга іноземна мова (німецька): Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів, спеціальність 6.140103 «Туризм» / Ю.Г. Полєжаєв , Н.В. Захарова, В.П. Новіков, І.Ю. Мустафаєва – Запоріжжя: «Дике Поле», 2013. – 192 с. (навчальний посібник з грифом МОНМС Лист №1/11-1864 від13.02.12)
8. Методичні вказівки з лінгвокраїнознавства для самостійної роботи студентів гуманітарних спеціальностей усіх форм навчання / Укл: Брутман А.Б., Полєжаєв Ю.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 30с.
9. Учбово-методичні рекомендації з англійської мови “Conflict: Texts with Assignments” для самостійної роботи студентів всіх форм навчання зі спеціальності «психологія» / Укл: Шейко О.С. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 14с.
10. Методичні вказівки до самостійної роботи з ділової іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів 5 курсу спеціальності Туризм заочної форми навчання / Укл.: 11. Василенко Г.В., Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 34 с.

10.Методичні вказівки до самостійної роботи ‘Comprehensive Reading for Tourism Students’ з дисципліни “Іноземна мова в галузі” для студентів старших курсів спеціальності 7.14010301 Туризмознавство всіх форм навчання / Укл.: ст. викл. Василенко Г.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 34 с.
11. Методичні вказівки для самостійної роботи з лексичними вправами для студентів спеціальності «Туризмознавство» усіх форм навчання / Укл: Новікова Н.Г., Полєжаєв Ю.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 26 с.  
12. Учбово-методичні рекомендації з англійської мови “Texts with Assignments: 2 Parts: Globalization, Gender ” для самостійної роботи студентів всіх форм навчання зі спеціальностей «психологія», «соціальна робота», «журналістика», «право» / Укл: Шейко О.С. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. - 34 с
13. Методичні вказівки до самостійної роботи з іноземної мови в галузі для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.050401 Туризм ‘Comprehensive Reading for Tourism Students’ / Укл.: Василенко Г.В., Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 50 с.
14. Методичні вказівки до самостійної роботи з іноземної мови в галузі на тему 'Brochure Language for Tourism Students' для студентів усіх форм навчання спеціальності 8.050401 Туризм / Укл.: ст. викл. Василенко Г.В., викл. Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 38 с.
15. Методичні вказівки до самостійної роботи з іноземної мови для студентів усіх форм навчання факультету управління фізичною культурою і спортом / Укл.: Василенко Г.В., Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 54 с.
16. Методичні вказівки до самостійної роботи з іноземної мови за професійним спрямуванням для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.030102 Психологія / Укл.: Василенко Г.В., Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 54 с.
17. Учбово-методичні рекомендації з англійської мови “Olympic Games:Texts with Assignments” для самостійної роботи студентів всіх форм навчання зі спеціальності «управління фізичною культурою та спортом» / Укл: Шейко О.С. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. - 34с.
18. Методична вказівки ‘Grammar Practice for Tourism Students’ до самостійної роботи студентів усіх форм навчання спеціальності 8.050401 Туризм з дисципліни “Іноземна мова в галузі”/ Укл.: Василенко Г.В., Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 30 с.
19. Методичні вказівки 'Tourism Vocabulary in Use' до самостійної роботи студентів спеціальності 8.050401 Туризм усіх форм навчання / Укл.: Василенко Г.В., Усенко О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 38 с.
20. Методичні рекомендації з домашнього читання для самостійної роботи студентів гуманітарних спеціальностей усіх форм навчання. Частина I. / Укл: Новіков В.П, Полєжаєв Ю.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 34 с.
21. Учбово-методичні рекомендації з ділової англійської мови для всіх спеціальностей та всіх форм навчання / Укл: Шейко О.С. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-30 с.
22. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт і самостійної роботи з дисципліни “Іноземна мова професійного спілкування” для студентів 3 курсу спеціальності 8.050401 Туризм заочної форми навчання / Укл.:ст. викл. Василенко Г.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 50 с.     
23. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Іноземна мова в галузі” для студентів 4 курсу спеціальності 8.050401 Туризм заочної форми навчання / Укл.: ст. викл. Василенко Г.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 30 с.
24. Методичні рекомендації з дисципліни «Англійська мова» до підручника «ENTERPRISE1» для студентів 1 курсу гуманітарних спеціальностей / Укл.: Полєжаєв Ю.Г., Надвікова І.О., Новікова Н.Г. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2009. – 42 с.
25. Бутов В.Н. Grammar for conversation classes (finite forms of the verb and modal verbs of English) // В.Н. Бутов. -  Посібник Гриф МОН Исх.№ 14/18-г-1106 от 19.05.08.    – Запорожье: Запорожский национальный технический университет, 2008. – 300с.
26. Бутов В.Н., Методичний посібник "Analytical reading  / В.Н.Бутов. - Запорожье: Запорожский национальный технический университет, 2008. –75с.
 

Сторінки