Ви є тут

Головна

розділи в монографії

 • Тіховська Т.М.Розробка адаптивної системи управління наукоємним підприємством. Актуальні проблеми економічної кібернетики: Колективна наукова монографія / Під ред. О.Ю. Чубукової, Н.В. Геселевої. – Київ: ВД «Стилос», 2014. Розділ в монографії С. 58 – 65
 • Тиховская Т.Н. Применение искусственных нейронних сетей в проектном анализе  // Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту емерджентної економіки: Монографія / За аг. Ред. Соловйова В.М. – Черкаси: Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2013 – 218 с. : Англ. мова, рос мова, укр. мова : іл. (С. 82-90)
 • Тіховська Т.М.Розробка адаптивної системи управління наукоємним підприємством. Актуальні проблеми економічної кібернетики: Колективна наукова монографія / Під ред. О.Ю. Чубукової, Н.В. Геселевої. – Київ: ВД «Стилос», 2014.  Розділ в монографії С. 58 – 651.    
 • Тиховская Т.Н. Модели и методы оценивания научных проектов предприятий силовой электроники. // Інформаційні технології та моделювання в економіці : на шляху до міждисциплінарності : Монографія / За ред. д.ф.-м.н., проф. Соловйова В.М. - Черкаси : Брама-Україна, 2013. - 408 с. Рос.мова, англ.мова, укр.мова. (С.376-388).
 • Тіховська Т.М. Економіко-математичні моделі управління підприємством силової електроніки: теоретичні і прикладні аспекти  // Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами : монографія / за ред. проф. П. В. Гудзя, Л. О. Кримської. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 208 с. (С.124 - 137)
 • патенти:
  Пат. 51878 Україна, МПК (2009) G06F 17/00 . Система моделювання процеcів керування наукоємним підприємством [Текст] Корольков В.В., Тіховська Т.М., Іванов М.М. ; власник Запорізький національний технічний університет; заявл. 28.12.2009; публ. 10.08.2010 , Бюл. № 15

  авторські свідоцтва:

 • А.с. 59559 Україна. Стаття «Оцінка проектів: на шляху інноваційного розвитку наукомістких підприємств» /В.В.Корольков, Т.М. Тіховська (Україна). Заявка 11.02.2016 № 64808, дата реєстрації 05.04.2016
 • А.с. 59559 Україна. Стаття «Нечеткие множества: к вопросу оптимизации номенклатуры производства предприятия силовой электроники» / Т.М. Тіховська (Україна). Заявка 10.03.2015  № 59988, дата реєстрації 07.05.2015.
 • А.с. 59558 Україна. Стаття «Моделі оцінки наукового проекту з урахуванням нечіткої інформації» / Т.М. Тіховська (Україна). Заявка 10.03.2015  № 59987, дата реєстрації 07.05.2015.
 • А.с.  58930 Україна. Стаття «Ринок силової електроніки як похідна енергетики» / Т.М. Тіховська (Україна). Заявка 19.01.2015  № 59320, дата реєстрації 16.03.2015
 • А.с. 53671 Україна. Стаття «Методи та моделі оцінки проектів підприємств силової електроніки в умовах невизначеності» / Т. М. Тіховська (Україна). Заявка 16.12.2013  № 54074, дата реєстрації 14.02.2014
 • статті:

 • Тіховська Т.М. Рынок силовой электроники как производная энергетики. [Текст] / Т.М. Тіховська //Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. –  2014. – Вип. 24.4. – С. 316 –320
 • Тіховська Т.М.Проблемы применения производственной функции на предприятиях силовой электроники. [Текст] / Т.М. Тіховська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. –Львів: РВВ НЛТУ України. –  2013. – Вип. 23.18. – 428 с. (С. 245 –252).
 • Тіховська Т.М. Моделі та методи процесу оцінки наукових проектів підприємств силової електроніки. .[Текст]/ Т.М.Тіховська. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.  Запоріжжя.-КПУ.- 2012р
 • Тиховская Т.Н. Оценка научных проектов предприятий силовой электроники в условиях рыночной экономики. [Текст] Т.М.Тіховська  // Актуальні проблеми економічної кібернетики: Колективна наукова монографія / за ред. О.Ю. Чубукової, Л.І. Антошкіної, Н.В. Геселевої. – К. : ВД «Стилос», 2012. – С. 299 – 317.
 • Тіховська Т.М. Методи та моделі оцінки проектів підприємств силової електроніки в умовах невизначеності. [Текст] Т.М.Тіховська // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. Том 3 – Хмельницький, 2011. – С.  173 – 177.
 • Тиховская Т.Н. Нечеткие множества: к вопросу оптимизации номенклатуры производства предприятия силовой электроники [Текст] Т.М.Тіховська // Комп’ютерне моделювання та інформаційні технології в науці, економіці та освіті: Зб. наук. праць. – Кривий Ріг, КЕУ ДВНЗ “КНЕУ” ім. В. Гетьмана, 2010. – № 1(21) – C. 78 – 83.
 •  Корольков В.В., Тіховська Т.М. Оцінка проектів: на шляху інноваційного розвитку наукомістких підприємств [Текст] В.В.Корольков, Т.М.Тіховська // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України.—Львів, 2010– Вип. 20.10 – С. 177-182.
 • Тіховська Т.М. Метод ухвалення управлінського рішення на основі оцінки наукових проектів[Текст] Т.М.Тіховська  // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну: Зб. наук. Праць – К., 2010. – №. 5 (55) – С.148-153.
 • Тіховська Т.М. Моделі оцінювання наукового проекту з урахуванням нечіткої інформації.[Текст] Т.М.Тіховська //Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво – 2010. – №  5 – C.232-236.
 • Тиховская Т.Н. Кластерный анализ : к проблеме управления предприятиями электроники. [Текст] Т.М.Тіховська //Теоретичні і прикладні аспекти економіки тв. Інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ПДТУ, 2010. – Т.3. – 200 с. (С. 111 – 114).
 • Тіховська Т.М. Метод ухвалення управлінського рішення на основі оцінки наукових проектів. [Текст] Т.М.Тіховська //Вісник КНУТД. - Київ: Київський національний університет технології та дизайну. №5 (55).- 2010, С.148-158