Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Гуманітарний факультет

Кафедра теорії та практики перекладу

Кафедра забезпечує викладання профільних дисциплін для трьох спеціальностей університету - Переклад, МЕВ, Дизайн. Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо. Викладачами кафедри розроблені  методичні вказівки, які містять тематику курсових проектів, вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу. Щорічно видаються нові посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки, розробляються робочі програми з кожної дисципліни. В учбовий процес активно впроваджуються наукові дослідження та винаходи викладачів.

На кафедрі приділяється велика увага роботі з обдарованою молоддю. Результати наукової роботи студентів доповідаються на університетських, всеукраїнських та міжнародних наукових конференціях. Також майбутні науковці беруть участь у щорічному конкурсі на кращу студентську наукову роботу, де займають призові місця. Роботи студентів неодноразово визначалися кращими.

 

Крім своїх головних дисциплін, таких, як: «Вступ до мовознавства», «Вступ до перекладознавства», «Теорія та практика перекладу за напрямками  (металургійним, машинобудівним, радіотехнічним)», «Особливості мови науково-технічної літератури», «Практичний курс основної та другої іноземних мов», у межах спеціалізації студенти вивчають вищу математику, хімічні та фізичні основи виробництва, основи конструювання, системи технологій, що допоможе майбутньому фахівцю розуміти основні виробничі процеси і робити найточніші   переклади. У процесі підготовки фахівців кафедра теорії та практики перекладу залучає викладачів як ЗНТУ, так і з інших організацій, надаючи перевагу усвідомленню студентами новітних технологічних розробок, насамперед, у галузі інформаційних технологій, для чого на спеціальності існує практика з дисципліни «Основи інформатики та прикладної лінгвістики» на базі ЗНТУ. Задовольняючи потреби підприємств, кафедра теорії та практики перекладу розробила спеціальну програму виробничої практики для студентів третього та четвертого курсів денного відділення зі спеціальності «Переклад», які щороку проходять перекладацьку підготовку на провідних підприємствах, де проводять реальні  перекладацькі дослідження.

З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних (семінарських) занять і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу.

Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо. Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які містять тематику курсових робіт (проектів), вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.

 

 

Напрям підготовки 035.04 «Філологія» – кваліфікація бакалавр з філології, перекладач науково-технічної та ділової літератури.
Спеціальність 035 «Філологія» – кваліфікація магістр з філології.
Освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма та навчальний план зі  спеціальності 6.020303 “Філологія” були  в 2006 році затверджені у встановленому порядку:
 • освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця зі спеціальності 035 “Філологія”, затверджена ректором ЗНТУ  27.03.2018 р. та погоджена з науково-методичною  комісією з філології МОНУ, науково-методичним центром вищої освіти МОНУ та департаментом  вищої освіти МОНУ;
 • варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста,  погоджена з Запорізькою облдержадміністрацією;   
 • освітньо-професійна програма підготовки магістра за спеціальністю 035 “Філологія”, затверджена ректором ЗНТУ   та погоджена 27.03.18 з науково-методичною  комісією з філології МОНУ, науково-методичним центром вищої освіти МОНУ та департаментом  вищої освіти МОНУ.

Oрганізація навчального процесу та заходи щодо його навчально-методичного забезпечення для напряму підготовки 0305 “Філологія”   спеціальності 6.020303  “Переклад”  здійснюються  у відповідності з навчальним планом підготовки спеціалістів  та планом  навчально-методичного забезпечення. Крім своїх головних дисциплін, таких, як: вступ до мовознавства, вступ до перекладознавства, теорію та практику перекладу за напрямками (металургійним, машинобудівним, радіотехнічним), особливості науково-технічної мови, основну та другу іноземні мови, у межах спеціалізації студенти вивчають вищу математику, хімічні та фізичні основи виробництва, основи конструювання, системи технологій, що допоможе майбутньому фахівцю розуміти основні виробничі процеси і робити найточніші переклади.

До циклу дисциплін вільного вибору ВНЗ включено такі дисципліни як “Переклад як засіб комунікації”, “Інформаційні технології”, “Менеджмент та маркетинг”, що відповідає змісту варіативної частини  освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста з перекладу та вимогам, що висуваються  бізнес-середовищем до випускників-перекладачів науково-технічної літератури.

З кожної дисципліни навчального плану визначені форми та методи навчання, його зміст, розроблені робочі навчальні програми, методичні вказівки, рукописи та електронні варіанти конспектів лекцій тощо. Студенти пишуть курсові роботи за наступними напрямками: Історія зарубіжної літератури - Тут розглядається творчість сучасних авторів та видатних письменників усіх епох, наприклад:Сім готичних історій” К. Бліксен у світі тендерних досліджень” –науковий керівник Костенко Г. М.; “Урбаністичні мотиви поезії Еліота” - науковий керівник Кузнєцова І. В.; „Особливості художньої репрезентації теми ревнощів у сонет арії Шекспіра” – науковий керівник Торкут Н. М.; “Переосмислення ролі та місця жінки в творах Г. Флобера та В. Винниченка”, ”Зображення різних форм деградації розумної істоти в „Мандрах Гулів ера” Дж. Світа”” - науковий керівник Катиш Т. В. Теорія англійської мови- Роботи пишуться з трьох основних дисциплін: “Теоретична фонетика”, “Порівняльна лексикологія”, “Теоретична граматика”. Розглядаються актуальні питання сучасної англійської мови, наприклад:Гендерні особливості словникового складу англійської та української мов”, “Категорія модальності в англійській мові” - науковий керівник Бережна О. О.; „Інтернаціоналізми та їх різновиди в англійській та українських мовах”, „Конверсійний словотвір та його загальна характеристика” – науковий керівник Войтенко С. В.Практика перекладу науково-технічної літератури. Наукові роботи студентів охоплюють важливі питання сучасного перекладознавства, як то:Дослідження структури опису винаходу в англомовному патенті і аналіз відмінностей правил опису винаходу в українській мові” – науковий керівник Афанасьєва А. Б.; “Особливості перекладу фразеологізмів”, „Аналіз способів утворення еквівалентів термініві на матеріалі науково-технічних текстів” – науковий керівник бережна О. О.; “переклад англійських номінативних конструкцій”, „Особливості перекладу багатокомпонентних термінів, аналіз  перекладацьких рішень” – науковий керівник Войтенко С. В. Студенти технічного перекладу постійно приймають участь в наукових студентських конференціях.

 

 

За спеціальністю «Переклад»

За спеціальністю «МЕВ»

За спеціальністю «Дизайн»

Навчально-методичні вказівки викладачів кафедри ТПП за 2009-2020 н.р.:

Всі нові навчально-методичні вказівки розміщуються в репозитарії НУ "Запорізька політехніка" та оновлюються по мірі необхідності.

Кафедрою на основі компетентнісного підходу розроблено та затверджено ректором університету тимчасові ОКХ, ОПП підготовки магістрів за фахом 035 «Філологія», які включають також варіативну складову. З метою якісного викладання, ефективного вивчення студентами навчальних дисциплін, робота кафедри «Теорії та практики перекладу» спрямована на створення комплексів навчально-методичного забезпечення дисциплін. Для кожної дисципліни навчального плану спеціальності розробляється робоча навчальна програма, яка є нормативним документом. З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних (семінарських) занять і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу. Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо. Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які містять тематику курсових робіт (проектів), вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.

 

 • Гура Н.П. Конспект лекцій з дисципліни „Історія зарубіжної літератури“ для студентів 1 курсу спеціальності „Переклад” заочної форми навчання - Завантажити
 • Підгорна Анна Борисівна Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс основної іноземної мови» для студентів II курсу спеціальності 7.02030304 «Переклад» денної форми навчання - Завантажити
 • Гура Н.П. Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Практичний курс німецької мови» для студентів 1-2 курсів спеціальності „Переклад” заочної форми навчання - Завантажити
 • Гура Н.П. Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни «Практичний курс німецької мови» для студентів 3 курсу спеціальності „Переклад” заочної форми навчання - Завантажити
 • Лазебна Наталія Валеріївна For Practical Classes in the Basic Foreign Language (English) - Завантажити
 • Лазебна Н.В., Хавкіна Олена Миколаївна Конспект лекцій з дисципліни «Теоретична фонетика англійської мови» - Завантажити
 • Лазебна Н.В. Конспект лекцій з дисципліни «Чинники успішного працевлаштування» - Завантажити
 • Лазебна Н.В. Методичні вказівки до семінарських та практичних занять з дисципліни: «Теоретична фонетика» - Завантажити
 • Лазебна Н.В. До практичних занять з основної іноземної мови (англійської) - Завантажити
 • Лазебна Н.В. Методичні вказівки до виконання курсових робіт та проектів - Завантажити
 • Кущ Єліна Олексіївна Порівняльна граматика англійської та української мов - Завантажити
 • Тарасенко Кирил Валентинович Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Практичний курс основної іноземної мови” (граматика) для студентів II курсу спеціальності «Переклад» всіх форм навчання - Завантажити
 • Тарасенко К.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Історія зарубіжної літератури” (XVII-XVIII cт.) для студентів II курсу спеціальності «Переклад» всіх форм навчання - Завантажити
 • Серга Наталія Володимирівна Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни “Практика перекладу з другої іноземної мови, французької” для студентів 3 курсу спеціальності “Переклад”, денної та заочної форм навчання ( 1 частина, дороблена) - Завантажити
 • Кузнецова М.О. Практичні (семінарські) заняття з дисципліни “Порівняльна граматика англійської та української мов” - Завантажити
 • Кузнецова М.О. Практичні заняття та самостійна робота з дисципліни “Практичний курс другої іноземної мови (німецької)” - Завантажити
 • Кузнецова М.О. Практичні заняття та самостійна робота з дисципліни “Практичний курс основної іноземної мови (англійської)” - Завантажити
 • Кузнецова М.О. Практичні заняття та самостійна робота з дисципліни “Практичний курс основної іноземної мови (англійської)” - Завантажити
 • Кущ Єліна Олексіївна Переклад як засіб комунікації у науково-технічній сфері - Завантажити
 • Гура Н.П. Методичні вказівки до самостійних робіт з дисципліни "Практика перекладу другої іноземної мови (німецька)" для студентів 4 курсу спеціальності „Переклад” всіх форм навчання - Завантажити

 

  Наукова діяльність, наукові школи та напрями наукових досліджень кафедри!

  Кафедра "Теорія та практики перекладу" має потужний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. На кафедрі виконується держбюджетна науково-дослідна робота: "Структурно-семантичні та функціональні особливості галузевих текстів (науково-технічних, гуманітарних і мистецтвознавчих)". Показником успішного розвитку у науковій та науково-видавничій діяльності є те, що за останні 5 років співробітниками кафедри ТПП видано 7 монографії та 4 посібника під грифом:

  1. Приходько Анатолій Миколайович Концепты и концептосистемы: монографія. – Дн-ськ: Белая Е.А., 2013. – 307 с.
  2. Приходько А.М. Трансформация концептосистем и межкультурный трансфер концептов // Грані сучасної лінгвістики: колективна монографія. – Запоріжжя: КПУ, 2014. – С. 53-69.
  3. Приходько А.М. Грані сучасної лінгвістики: колективна монографія. – Запоріжжя: КПУ, 2014. – С. 53-69 Saarbrücken:  Lambert  Academic  Publishing, 2014. – 335 S.
  4. Приходько А.М.  Самоорганизация концептивных систем и межкультурный трансфер концептов//Синергетика в филологических исследованиях / Кол. монограф. под общ. ред. Л.С. Пихтовниковой. – Х: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2015. – С. 135-154.
  5. Костенко Анна Миколаївна Від Конрада до Набокова: білінгвізм та бікультурність як творчий імпульс : монографія / Г. М. Костенко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 407 с.
  6. Кущ Е.О. Прагматична адаптація та її особливості під час перекладу текстів різних жанрів : монографія  / Е.О. Кущ, Г.М. Костенко, Н.В. Лазебна, А.Б. Підгорна, І.В. Кузнєцова. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 148 с.
  7. Кузнецова Марія Олександрівна Вторинний дискурс англомовних текстів сучасної масової культури : монографія / М. О. Кузнецова. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. - 202 с.
  8. Кузнєцова Ірина Володимирівна, Кущ Єліна Олексіївна Переклад галузевих науково-технічних текстів: Навчальний посібник. - Кругозір., 2015. -  360 с.
  9. Волошук Вікторія Іванівна, Гура Наталія Петрівна Практичний курс перекладу технічнолї літератури для студентів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну: Навчальний посібник для студентів IV курсу спеціальності “Переклад”. - Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015.- 630 с.
  10. Лещенко Ганна Анатоліївна, Хавкіна Олена Миколаївна Business Studies : Навчальний посібник. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012 — 231 с.

  На кафедрі ТПП активно ведеться наукова робота зі студентами. Більшість студентів-старшокурсників виконують невеликі наукові дослідження під час роботи над спецчастиною дипломного проекту. Частина розробок, що виконується студентами в межах дипломного проектування докладаються на наукових конференціях та в подальшому використовуються в умовах підприємства. Кожного року в квітні-травні в ЗНТУ проводяться студентські наукові конференції, в яких приймають участь старшокурсники, що під керівництвом викладачів працюють над вирішенням різноманітних науково-технічних задач. За участю студентів останнім часом опубліковано кілька статей у фахових журналах. Студенти кафедри беруть регулярну участь у наукових конференціях та форумах, конкурсах студентських наукових робіт різноманітних рівнів та проведенні олімпіад, де неодноразово були призерами. Так у 2015 р., студентка 5 курсу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з "Філології", що проводився Херсонським національним університетом, посіла третє місце. Таким чином, наукова та науково-видавнича діяльність університету та їх перспективи сприятимуть якісній підготовці магістрів зі спеціальності 035 "Філологія".

  Всі викладачі кафедри ТПП активно проводять наукові дослідження, результати яких доповідаються на національних, міжнародних науково-технічних конференціях та публікуються у фахових наукових журналах.

  Звіт НДР за три роки :  http://www.zntu.edu.ua/sites/default/files/konf/staty_tpp_2017-2019.docx - подано у додатку.

  Викладачами кафедри протягом 2009-2020 років було видано наступні наукові публікації:

  • Кузнецова Марія Олександрівна - ст. викладач кафедри
   • Англомовний художній текст як змістово-мовна основа інтеракції текстових антропоморфів - Завантажити
   • Вторинний дискурс англомовних текстів сучасної масової культури: специфіка наративних стратегій - Завантажити
   • Вербалізація гіперконцепту як базового концепту в когнітивній схемі вторинного дискурсу циклу романів Дж. Р. Р. Мартіна «A Song of Ice and Fire» - Завантажити
   • Роль і місце полікодових текстів у сучасному англомовному кіберпросторі - Завантажити
   • Дієприкметник і дієприкметникові звороти у французьких та українських науково-технічних текстах: прагматика та особливості перекладу - Завантажити
   • Нові аспекти політкоректності у сучасних французьких медіа - Завантажити
   • Conditionnel de probabilité у французьких науково-технічних текстах та способи його перекладу - Завантажити

   

   

   

  Наукова робота зі студентами активно проводиться на кафедрі з метою забезпечення високої якості підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів, а також формування у студентів інтересу до наукової роботи з перспективою подальшого вступу до аспірантури.

  1. Види вербальної комунікації - Автори: доц. Е.О. КУЩ, студ. гр. ГФ-310 О.М. АДАМОВА
  2. Специфіка перекладу термінів сфери держзакупівель - Автори: ст. викл. М.О. КУЗНЕЦОВА, студ. гр. ГФ-311 А.С. БОЖКО
  3. Передача національного компоненту американських мультиплікаційних фільмів українською мовою - Автори: доц. О.М. ХАВКІНА, студ. гр. ГФ-313 Я.І. БОНДАРЕНКО
  4. Роман "Портрет Доріана Грея" крізь призму наукової аналітики - Автори: доц. К.В. ТАРАСЕНКО, студ. гр. ГФ-310 К. ГАЛАГАН
  5. Особливості утворення англійських семантичних неологізмів - Автори – доц. І.В. КУЗНЄЦОВА, студ. гр. ГФ-310 І.В. ГАЛКА
  6. Способи перекладу термінів у романах А. Хейлі «In High Places» та Д. Брауна - Автори – доц. А.Б. ПІДГОРНА, студ. гр. ГФ-310 К.В. ДОНОВСЬКА
  7. Лексичні інновації англомовних соціальних мереж: лінгвопрагматичний та перекладознавчий аспекти - Автори: доц. Н.В. ЛАЗЕБНА, студ. гр. ГФ-310 Д.А. ІСКАКОВА
  8. собливості реалізації концепту «ПРИРОДА» у псевдовікторіанському романі Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта - Автори: доц. Г.М. КОСТЕНКО, студ. гр. ГФ-310 А.А. КИЗИМА
  9. Феномен 'чікліт': традиції та новаторство - Автори – ст.викл. М.О. КУЗНЕЦОВА, студ. гр. ГФ-322 Д.С. КОЛОТИЛО

   Роботи, опубліковані в наукових журналах:

  • y 2009 р. - 37 осіб (11%);
  • y 2010-2011 р. - 72 особи (23%);
  • y 2012-2013 р. - 29 осіб (8%);
  • y 2014-2015 р. - 50 осіб (14%);
  • y 2016-2017 р. - 51 особа (14,1%).

  Викладачами кафедри теорії та практики перекладу було підготовлено та видано наступні монографії!

  1. Костенко Анна Миколаївна Від Конрада до Набокова: білінгвізм та бікультурність як творчий імпульс: монографія / Г. М. Костенко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 407 с. - Завантажити
  2. Кущ Єліна Олексіївна Прагматична адаптація та її особливості під час перекладу текстів різних жанрів: монографія  / Е.О. Кущ, Г.М. Костенко, Н.В. Лазебна, А.Б. Підгорна, І.В. Кузнєцова. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 148 с.
  3. Кузнецова Марія Олександрівна Вторинний дискурс англомовних текстів сучасної масової культури: монографія / М. О. Кузнецова. - Запоріжжя : ЗНТУ,  2015. - 202 с.
  4. Приходько Анатолій Миколайович Самоорганизация концептивных систем и межкультурный трансфер концептов//Синергетика в филологических исследованиях / Кол. монограф. под общ. ред. Л.С. Пихтовниковой. – Х: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2015. – С. 135-154.
  5. Приходько А.М. Концепты и концептосистемы: Монография. – Днепропетровск: Била, 2013. – 307 с. - Завантажити
  6. Тарасенко Кирил Валентинович Літературна галерея англійського Ренесансу (творчі біографії сучасників В. Шекспіра)  монографія: у 2 ч.  / Н.М. Торкут, О.Є.Лілова,  К.В. Тарасенко  та ін. - Запоріжжя:  Класичний приватний університет, 2011. – Ч I. – С. 47-74.
  7. Торкут Наталія Миколаївна Проблеми генези і структурування жанрової системи англійської прози пізнього Ренесансу (малі епічні форми та “література факту”) / Торкут Н.М. – Запоріжжя, 2000. – 406с.
  8. Торкут Н.М. Літературна галерея англійського Ренесансу (творчі біографії сучасників В. Шекспіра)  монографія: у 2 ч.  / Н.М. Торкут, О.Є.Лілова,  К.В. Тарасенко  та ін. - Запоріжжя:  Класичний приватний університет, 2011. – Ч I. – С. 77-108.

  Науково-дослідні роботи викладачів

  Звіт по НДР викладачів на кафедрі ТПП знаходиться за посиланням  http://www.zntu.edu.ua/sites/default/files/konf/staty_tpp_2017-2019.docx

  Кафедра теорії та практики перекладу є дуже молодою кафедрою, але, незважаючи на це, вона має потужний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. В першу чергу на кафедрі надається увага найбільш актуальним питанням, пов’язаним з розвитком перекладацьких наук.

  На кафедрі теорії та практики перекладу виконувались держбюджетні та держрозрахункові науково-дослідні роботи за такими темами:

  • Держбюджетна тема ДБ "Переклад як засіб міжкультурної комунікації" (іноземні мови, рішення кафедри технічного перекладу, протокол №5 від 9.06.2006, тривалість 2006-2009 р.р.); науковий керівник – к. філол. н., доц. Костенко Г. М.;
  • Держбюджетна тема ДБ "Жанрово-стилістична проблема перекладу" (іноземні мови, рішення кафедри технічного перекладу, протокол № 8 від 20.04.2011, тривалість 2010-2011 р. р.);
  • Держбюджетна тема ДБ "Стилістичні та прагматичні особливості іншомовного дискурсу та їх збереження при перекладі"(іноземні мови, рішення кафедри технічного перекладу, протокол № 7 від 21.04.2012, тривалість 2012-2013 р. р.);
  • Держбюджетна тема ДБ "Прагматичні особливості перекладу іншомовного дискурсу на прикладі науково-технічних текстів"(іноземні мови, рішення кафедри технічного перекладу, протокол № 5 від 20.05.2014, тривалість 2014-2015 р. р.);
  • Держбюджетна тема ДБ "Прагматична адаптація тексту перекладу  науково-технічної літератури"(іноземні мови, рішення кафедри технічного перекладу, протокол № 2 від 20.01.2015, тривалість 2015-2016 р. р.);

  Виконавці: Приходько А.М. д.ф.н., професор, зав.каф.; Волошук В.І. к. філол.н, доц., Кузнєцова І.В. к. філол.н, доц., Кущ Є.О. к. філол.н, доц., Підгорна А.Б. к. філол.н, доц., Костенко Г.М. к.філол.н, доц., Хавкіна О.О. к.філол.н, доц., Говтвяниця Н.Ю. к. філол.н, доц., Лазебна Н.В. к. філол.н, доц., Тарасенко К.В. к. філол.н, доц., Гура Н.О. к.філол.н, доц., Серга Н.В. ст.викладач,  Бережна О.О. ст.викладач,  Кулабнева О.А. викладач, Правда Н.А. викладач, Лут К.А. викладач,  Четвертак Є.О. асистент, Кузнецова М.О. ст. викладач.

   

  Наукова новизна роботи визначається поставленими завданнями і полягає в тому, що в роботі побудовано цілісну концепцію перекладацької адаптації як однієї з ключових стратегій сучасного перекладознавства; розроблено і введено в науковий дискурс понятійний апарат перекладацької адаптації із наданням визначення поняттям «перекладацька адаптація», адаптивний потенціал тексту або дискурсу, адаптивні стратегії перекладу українського тексту іноземною мовою; окреслено класифікацію видів адаптації, умов застосування перекладацької адаптації та запропоновано класифікацію адаптивних перекладацьких засобів; комплексно розглянуто лінгвокультурологічні й методологічні засади застосування перекладацької адаптації до прагматичних текстів; установлено ієрархію структурно-типологічних, функціональних, когнітивних, компаративних та адекватно-варіантного (трансформаційного) методів аналізу тексту, дискурсу на основі системного підходу до вивчення поняття «адаптація»; запропоновано визначення прагматичного тексту як тексту впливу й окреслено парадигму прагматичних типів текстів; обґрунтовано вибір прагматичних типів текстів наукового, технічного та політичного дискурсів, які відносяться до найбільш авторитетних масово зорієнтованих дискурсів; виявлено конвергентні та дивергентні ознаки лінгвокультурологічних моделей прагматичних типів текстів релевантні для теорії та практики перекладу; запропоновано адаптивні перекладацькі моделі аналізованих прагматичних текстів.

  Теоретична значущість наукових результатів визначається тим, що в теорії й практиці перекладу та міжкультурній комунікації розроблено концепцію перекладацької адаптації. Наша концепція стане в нагоді не лише перекладачам-практикам, а й критикам перекладу, оскільки вона дозволяє встановити чіткі межі застосування до тексту власне перекладацьких і адаптивних стратегій з урахуванням ступеню прагматичного потенціалу тексту й прогнозованої реакції цільової аудиторії. Концептуальна основа пропонованої роботи, комплексна методика й результати дослідження можуть бути використані в подальших теоретичних розробках проблематики перекладознавчої компаративістики, в дослідженнях когнітивного та прагматичного аспектів перекладу.

  Цінність результатів для навчального процесу. За останній час, під час роботи зі студентами економічних та технічних спеціальностей, ми бачимо що виникають певні труднощі при перекладі українських наукових текстів іноземною мовою та написанні рефератів, статей, курсових та дипломних робіт. Тому на основі результатів цього наукового дослідження будуть створені курси лекцій по теорії та практики перекладу, які допоможуть студентам під час написання ціх робіт, а також у науковій роботі викладачів та студентів.

   

   

  Сторінки