Ви є тут

Головна

Мета полягає у вивченні будови кольорових металів та встановленні закономірностей формування структури сплавів в залежності від хімічного складу, пластичної деформації та термічної обробки; вивчення фазових перетворень у подвійних та потрійних системах; вивченні властивостей кольорових металів і сплавів на їх основі; також розглядається застосування кольорових сплавів у машинобудуванні. На лабораторних роботах студенти повинні набути практичних навичок при дослідженні структур

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: закономірності структуроутворення під впливом легувальних елементів у різних групах матеріалів на стадіях їх виготовлення та під час термообробки; залежності властивостей матеріалів від складу, структури та умов експлуатації виробів; методи зміцнення матеріалів для забезпечення оптимальних експлуатаційних властивостей.

вміти: аналізувати структури, які утворюються у подвійних та потрійних системах; кваліфіковано прогнозувати структурні зміни на стадіях виготовлення виробів для забезпечення необхідного рівня механічних та експлуатаційних властивостей; враховуючи вимоги до виробу, обирати матеріал і спосіб формування оптимальної структури та експлуатаційних властивостей деталей конструкції.

Викладач дисципліни: Лисиця Олена Володимирівна,  старший викладач кафедри «Фізичне матеріалознавство».

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань      13 Механічна інженерія Нормативна (за вибором)
Спеціальність    132 «Матеріалознавство»
Модулів – 1

Освітня програма:

 «Прикладне матеріалознавство», "Термічна обробка металів"

Рік підготовки:
Змістових модулів – 5 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання відсутнє Семестр
Загальна кількість годин - 150 8-й 8-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних - 5

самостійної роботи студента 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 30 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
20 год. 6 год.
Самостійна робота
100 год. 138 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 50% до 50%

для заочної форми навчання – 10% до90%

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 Змістовий модуль 5
T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T5 100 100
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 10 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4