Ви є тут

Головна

Прізвище: Кутідзе

Ім'я: Людмила

По батькові: Сергіївна

 

Посада:  доцент

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: к.е.н., доцент

Вчене звання: кандидат економічних наук

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-4538-0874

 

Освіта: вища

 • Московський інститут народного господарства, рік закінчення – 1984, спеціальність за дипломом - «економічна кібернетика», кваліфікація за дипломом - «економіст-математик».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація: Ефективність використання виробничих ресурсів машинобудівних підприємств (на матеріалах Запорізької області), рік захисту – 1994, РВПС України АН України

Наукові інтереси:

 • Менеджмент ЗЕД

Дисципліни, які викладає:

 • Менеджмент організацій
 • Управління персоналом
 • Логістика
 • Основи управлінського консультування
 • Корпоративне управління
 • Планування розвитку територій

Основні наукові роботи (публікації):

 • Kutidze L. THE ANALYSIS OF POSSIBILITIES AND LIMITS OF INTENSIFICATION OF INTERNATIONAL COOPERATION OF REGIONS  / L. Kutidze // EUREKA: Social and Humanities –2016. –  № 5.-  с. 27-34      http://eu-jr.eu/social/issue/view/22
 • Кутідзе, Л. С. Проблеми  побудови механізмів диверсифікації експортного потенціалу регіону [Текст] / Л. С. Кутідзе // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – № 1/7(21). – С. 32–36  http://journals.uran.ua/tarp/article/view/38700
 •  Кутідзе Л. С. Оцінка показників ефективності рекламної кампанії в мережі Інтернет [Текст] / Л. С. Кутідзе, І. О. Савчук // Молодий вчений. — 2016. — №4. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/4/25.pd
 • Кутідзе, Л. С. Визначення стратегічних домінант ефективного використання експортного потенціалу регіону [Текст]  / Л. С. Кутідзе //   Бізнес Інформ. – 2014. – №. 11. – С. 53-58. http://business-inform.net/annotated- catalogue/?abstract=2014_11_0&lang=ru&stqa=5&year=2014
 • Кутидзе, Л. С. Развитие форм и инструментов взаимодействия власти и бизнеса в системе управления экспортным потенциалом региона [Текст] / Л. С. Кутидзе / Ежемесячный журнал Научного института глобальной и региональной экономики (НИГРЭ), V Международная научно-практическая конференция «Развитие экономических и межотраслевых наук в XXI» (Россия, г. Новосибирск, 7- 8.11 2014).  – 2014. –  №5. – С. 29 - 32.
 • Кутідзе, Л. С. Розвиток форм і методів управління експортним потенціалом регіону [Текст] / Л. С. Кутідзе //   Науковий вісник Херсонського державного університету, серія "Економічні науки". – 2014. –  №9.  – С. 150 - 153.
 • Кутидзе, Л. С. Механизмы взаимодействия власти и бизнеса в управлении экспортным потенциалом региона [Текст] / Л. С. Кутидзе //   Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2013. – Вип. 1, Т. 3. – С.237-243    http://journals.uran.ua/index.php/2225-6407/article/view/22117
 • Кутідзе, Л. С. Структура організаційного механізму ефективного використання експортного потенціалу регіону [Текст] / Л. С. Кутідзе // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. – Серія : Економіка та підприємництво. - 2012. – № 6 (69). – С. 70 -76.
 • Кутідзе, Л. С. Фактори формування та розвитку експортного потенціалу регіону [Текст] / Л. С. Кутідзе // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М. Ф. Кропивка. – Мелітополь : Вид-во Мелітопольська типографія “Люкс”, 2011. – № 2(14). – С. 159 –169.
 • Кутідзе, Л. С.  Методика оцінки експортного потенціалу регіону [Текст] / Л. С. Кутідзе // Економічний простір: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ : ПДБА, 2011. –  №56/1. – С.48–57.
 • Кутідзе, Л. С.  Напрями розвитку інноваційних форм просторової організації виробництва в умовах глобалізації [Текст]  / Л. С. Кутідзе // Проблемы повышения эффективности функционирования предприятий различных форм собственности : сб. науч. тр. – Вып. 3, Т. 2./ НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти; редкол. : И.П. Булеев и др. – Донецк, 2010. – С.166 –183.
 • Кутідзе, Л. С. Структура залучення фінансових ресурсів комерційним банком : деформація під впливом світової фінансової кризи [Текст] / Л. С. Кутідзе, О. Гранько // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №23/2. – Дніпрпетровськ : ПДАБА, 2009. – С.131 –139.
 • Кутідзе, Л. С. Коопераційна взаємодія малих та великих підприємств [Текст]  / Л. С. Кутідзе, І. Я. Максименко  // Економіка : проблеми теорії та практики : Збірник наукових праць. – Випуск 249 : В 6 т. – Т. VI. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – С. 1552–1557.
 • Кутідзе, Л. С. Інституціональна складова управлінського потенціалу регіону [Текст] / Л. С. Кутідзе //     Город, регион, государство: экономико-правовые проблемы хозяйствования : в 2-х т. – Т 2.: сб. науч. тр. / НАН Украины. Институт экономико-правовых исследований. – Донецк : изд-во «Ноулидж», 2009.– С. 20 – 25.
 • Кутідзе, Л.С. Муніципальні облігації як засіб залучення фінансових ресурсів для регіонального розвитку/ Л. С. Кутідзе, О.А.Синявська //    Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. Економічні науки №2 (18).-2007- С. 81-85 .
 • Кутидзе Л. С. Институциональная составляющая рыночной инфраструктуры / Л. С. Кутидзе // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. – 2006. – № 103-3. – С. 4–9.
 • Кутідзе, Л. С. Роль стратегічного маркетингу у формуванні експортного потенціалу регіону[Текст] / Л. С. Кутідзе // Зб. Наук. пр. Вісник Національного університету “Львівська політехніка” № 472. – Логістика. – Львів. – 2003. –с. 103-108.
 • Кутідзе, Л. С. Институциональные преобразования отношений собственности в условиях глобализации / Л. С. Кутідзе // Наук. Праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна, вип.. 55, Донецьк, 2003. с. 88-93.

 

Всього наукових праць: 120, з них , монографій – 2, навчальних посібників – 5.

 • Кутідзе Л.С. Трансформація економічного потенціалу промислового регіну: проблеми, пріоритети, механізми реалізації : монографія / за ред.. проф.. П.В. Гудзя. / Л.С. Кутідзе //– Запоріжжя : ЗНТУ, 2015 . – С. 104-111.
 • Кутідзе, Л.С. Експортний потенціал регіону: сутність, діагностика, механізми реалізації / Л.С. Кутідзе// монографія. – Запоріжжя :  ЗНУ, 2011. – 318 с.
 • Кутідзе, Л.С. Інформаційні системи  в менеджменті : навч. посібник для студентів ВНЗ [Текст] / Л. С. Кутідзе, Н. М. Куреда, О. М. Олійник, О. О. Головань, Н. М. Коваленко. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – 349 с. (З грифом МОН )

25 науково-методичних публікацій

 

Участь у конференціях:

 • Кутідзе, Л. С. Підходи до оцінки управління ефективним використанням експортного потенціалу регіону [Текст] / Л.С. Кутідзе // Матеріали доповідей учасників V Міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», 15-16 травня 2014 р., м. Запоріжжя / відпов. ред. П. В. Ґудзь. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 427– 431.
 • Кутідзе, Л. С. Функції і проблеми системи управління експортним потенціалом регіону [Текст] / Л. С. Кутідзе //  Виробничо-експортний потенціал національної економіки: матеріали доповідей Міжародної науково-практичної конференції (м. Ужгород, 3-4 жовтня 2014 р.) / За ред. М. М. Палінчак, В. П. Приходько – Ужгород : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 123 –126.
 • Кутідзе, Л. С. Планування експортного потенціалу в системі стратегічного планування розвитку регіону [Текст] / Л. С. Кутідзе // Формування соціально-економічного розвитку регіонів України в умовах суспільних трансформацій : матеріалі Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕу, 2013. – С.150– 152.    
 • Кутідзе, Л. С. Інституційне забезпечення системи державного регулювання трансфертного ціноутворення    [Текст] / Кутідзе Л. С. //  Фінансова система України: проблеми та перспективи розвитку в умовах трансформації соціально-економічних відносин [Текст] : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (16-18 травня 2013 р., м. Севастополь) / Севастопольський інститут банківської справи Української академії банківської справи НБУ ; Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. – Сімферополь : ТНУ ім. В. І. Вернадського, 2013. – С. 165–167.
 • Кутідзе, Л. С. Програма розвитку експортного потенціалу регіону як інструмент реалізації експортної стратегії [Текст] / Л. С. Кутідзе // Проблеми управління експортним потенціалом регіонів : збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції : в 2-х т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – Т.1. –  С. 145–147.
 • Кутідзе, Л. С.    Складові організаційного механізму ефективного використання експортного потенціалу регіону [Текст]  / Л. С. Кутідзе // Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки : теорія і практика : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 22-23 листопада 2012 р. / за ред. В. М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2012. – С. 443 – 446.  
 • Кутідзе, Л. С.  Моделі розвитку експортного потенціалу регіону / Л. С. Кутідзе [Текст] // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми управління економічним потенціалом регіонів». – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – С. 130 –132.
 • Кутідзе, Л. С.  Організаційний  механізм управління експортним потенціалом регіону [Текст] / Л. С. Кутідзе //    Материалы седьмой международной научно-практической конференции "Украина и глобальная экономика: теорія и практика хозяйствования" (11-12  ноября 2011 года). – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 111–112.
 • Кутідзе, Л. С. Проблемы адаптации национальной экономики к условиям либерализации международной торговки [Текст] / Л. С. Кутідзе / Збірник тез за матеріалами XII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Світова економічна криза і сценарій посткризового розвитку» 20-22 травня 2010. – м. Феодосія: Феодосійська фінансово-економічна академія Київського університету ринкових відносин, 2010. – С.138 –140.
 • Кутідзе, Л. С.  Інноваційний потенціал територіальних форм організації виробництва [Текст] / Л. С. Кутідзе // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХVIII міжнародної науково-практичної  конференції, Ч.IV (12-14 травня 2010 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л. Л. – Харків, НТУ «ХПІ». – С.167.
 • Кутідзе, Л.С.  Напрямки забезпечення інформаційної підтримки розвитку зовнішньоекономічної діяльності у регіоні [Текст]  / Л. С. Кутідзе // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми управління економічним потенціалом регіонів». – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – С. 120 – 121.

Відзнаки та нагороди: -

Рік початку діяльності в університеті: 2013.

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: {адреса}
аудиторія (кабінет): {номер аудиторії}
тел.: +380(61){телефони}
e-mail: {e-mail}
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}