Ви є тут

Головна

Кафедра веде підготовку за спеціальностями:

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітня програма:

«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

173 – «Авіоніка» (авіація+електроніка), спеціалізація:

«Електротехнічні комплекси та системи літальних апаратів»
 

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за спеціальностями:

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,

173 – «Авіоніка».

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» здійснюється за спеціальностями:

141 – «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», освітня програма:

«Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»

Кафедра електропривода і автоматизації промислових установок (ЕПА) була заснована в запорізькому машинобудівному іституті у 1961 році, невздовзі після організації електротехнічного факультету.

Кафедра ЕПА одна з провідних в університеті.
Вона має такі показники:
 • навчальний процес і наукову роботу забезпечують квалі­фіковані спеціалісти: 2 професора доктора наук, 11 доцентів кандидатів наук;
 • щорічно попит на молодих спеціалістів суттєво пере­вищує число випускників кафедри,
 • кафедра готує інженерів-спеціалістів та магістрів з електромеханіки;
 • є докторантура і аспірантура;
 • кращі студенти залучаються до науково-дослідних робіт під керівництвом провідних вчених кафедри і за термін навчання в університеті мають публікації в провідних науково-технічних журналах;
 • кафедра має комп’ютерний і мікропроцесорний класи з сучасною обчислювальною технікою та стендами фірми Moeller Electric;
 • кафедра має тісні стосунки з провідними інофірмами;
 • для навчання студентов на кафедрі використовується лицензійна версія SCADA-системи Trace Mode 6, викладачі кафедри пройшли курс навчання у авторизованому навчальному центрі Adastra у Київі;
 • на базі кафедри працює Запорізький обласний осередок Асоціації інженерів-електриків України;
 • на кафедрі спільно з фірмою Siemens в Україні на базі найсучаснішої техніки створена лабораторія автоматизації та електроприводу;
 • науково-практична робота виконується та впроваджується на провідних промислових підприємствах регіону;
 • лабораторні та практичні заняття студенти виконують в п’яти лабораторних приміщеннях кафедри оснащеними лабораторним обладнанням в галузі електропривода і автоматизації.

Науково-практична робота виконується та впроваджується на провідних промислових підприємствах регіону в таких напрямках:

 • дослідження та розробка систем дискретно­го електропривода з мікропроцесорним керуванням на базі нетрадиційних електричних двигунів з спрощеною або відсутньою механічною части­ною;
 • наукові дослідження із синтезу та аналізу робастних систем керування рухомими об'єктами, підвладними невизначеним зовнішнім впливам;
 • дослідження з енергозбереження та підвищення ефективності металургійного обладнання;
 • спеціалізовані методики дослідження і розрахунку нестаціонарних електромагнітних про­цесів в електротехнічному обладнанні систем різко змінних навантажень;
 • векторне керування електроприводами в умовах реальних експлуатаційних параметрів;
 • моделювання електромеханічних систем;
 • інтелектуальні системи керування технологічними процесами і електроприводам на базі нейроних систем; електротехнічна діагностика та оптимізація електротехнічного і електротехнологічного обладнання.

Шановні абітурієнти !

Кафедра Електропривод та автоматизація промислових установок запрошує Вас приєднатись до колективу фахівців з питань автоматизації та електропривода.

 • Ми готуємо універсальних спеціалістів широкого профілю в галузі високих технологій на стику енергетики, автоматизації, комп’ютерних наук, проектування, здатних одночасно підкоряти наукові, інноваційні та комерційні вершини.
 • Ми гарантуємо глибокі багатопрофільні знання з фундаментальних, природничих, комп’ю-терних, загальноінженерних, прикладнихнаук в поєднанні з навичками діяльності в промисловості та науковій сфері. Це забеспечує можливість випускникам зробити швидку кар’єру в будь-якій сфері суспільного життя.
 • Навчання на кафедрі ведеться за допомогою сучасних європейських та світових технологій в контексті Болонського процесу з міжнародними визнанням дипломів. Кожний студент забеспечений окремим місцем з персональним комп’юте-ром. Іногородні студенти кафедри забеспечуються гуртожитком.