Ви є тут

Головна

Наукова діяльність

За останні роки співробітники кафедри прийняли участь у видавництві навчальних посібників:

 1. Кримська Л.О. Миколаївський глиноземний завод – поразка чи надія Українського реформування // Менеджмент: Ситуаційні вправи: Навч. посіб./Упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: Навч.-мет. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2004. – С.300-307.
 2. Кримська Л.О. Міжнародні орієнтири ВАТ «Дніпроспецсталь» // Маркетинг: Ситуаційні вправи: Навч. посіб. Консорціум із удоск. менеджмент-освіти в Україні. К.: Кондор, 2004. – С.357-363.
 3. Перегрін Г.Р., Башмакова Л.І., Поспеєва І.Є., Соріна О.О. Інженерні помилки: навчальний посібник. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2006 – 312 с.

та монографій:

 1. Кримська Л.О.Тенденции развития и структура мирового топливно-энергетического комплекса // Экономическая безопасность государства и интеграционные формы ее обеспечения /под ред. Г.К. Вороновского, И.В.Недина. – К.: Знання України, 2007.– С. 62-68.
 2. Череп А.В., Пуліна Т.В. Створення та розвиток кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості: теорія та практика//Монографія. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 260 с.
 3. Гудзь П.В., Гудзь М.В., Захарченко П.В. Диагностика жизненного пространства курортных территорий //Диагностика развития регионов: структура, границы, методы. Монографія / Под ред.проф. В.Н. Василенко. &ndash: Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2009 – с. – С.119-221.
 4. Ґудзь П.В., Хуторянська І.С. Вага пільг платникам податків в контексті недоотримання платежів регіонального бюджету //Прогнозування соціально-економічних процесів : сучасні підходи та перспективи : Монографія / Під ред.О.І.Черняка, П.В.Захарченка.– Бердянськ : Видавець Ткачук О.В., 2011, 2001.– 436 с. – С.321-335.
 5. Ґудзь П. В., Нечаєва І.А. Програмно-цільовий підхід в управлінні інвестиційним розвитком металургійного підприємства : монографія /, П. В. Ґудзь. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 326 с.
 6. Ґудзь П.В. Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами: Монографія / За ред. проф. П.В. Гудзя, Л.О. Кримської. – Запоріжжя : ЗНТУ. – 2011. – 234 c.
 • Погосов В.В. Введение в физику зарядовых и размерных эффектов. Поверхность, кластеры, низкоразмерные системы. - М.: Физматлит, 2006. - 328с.
 • Шпак. А.П., Погосов В.В., Куницкий Ю.А. Введение в физику ультрадисперсных сред - К.: Академпериодика, 2006.- 423 с.
 • Погосов В.В., Куницький Ю.А., Бабіч А.В., Коротун А.В. Елементи фізики поверхні, нано- структур і технологій, Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.-365 c.
 • Матюшин В.М., Жавжаров Е.Л. Плазмо-радикальна обробка плівкових структур, Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. - 190 с.

Співробітники кафедри приймають участь у науково-дослідній роботі ДБ№05411 на тему «Забезпечення ефективного використання видів потенціалу промислового регіону (на прикладі Запорізької області)» (2011-2013 рр.) під науковим керівництвом завідуючого кафедрою, д.е.н., проф. П.В.Ґудзя.

Проф. П.Гудзь, доц. Лифар В.В., доц. Панкова А.Ю., АС. Корякіна О.Б. є співвиконавцями наукового дослідження  теми 0109U001027 «Економічна діагностика розвитку регіонів», підтема «Обґрунтування методики економічної діагностики просторового середовища курортних територій»

На кафедрі  приділяється велика увага роботі з обдарованою молоддю. Результати наукової роботи студентів доповідаються на університетських наукових конференціях, на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях та форумах у містах Києві, Дніпропетровську, Харкові та Донецьку.

За участь у конкурсі “Samsung Young Scientist Day” (Київ, 2006 р.) асп. Васютіну Є.В.  присуджено ІІ місце.

Студентська робота “Вольт-амперна характеристика одноелектронного транзистора” зайняла І місце на другому етапі Всеукраїнського конкурсу студ. наукових робіт з фізики у 2007 навчальному році,  а її автор студент гр. РП-311 Бабіч А.В. нагороджений Почесною грамотою.

Випускниками кафедри, які продовжили навчання в аспірантурі, захищені:

- у 2007 р. Васютіним Є.В. кандидатська дисертація на тему “Зарядові і розмірні ефекти в наноструктурах і кластерах”, представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла;

-  у 2010 р. Жавжаровим Є.Л. кандидатська дисертація на тему “Дослідження впливу атомарного водню на поверхню та приповерхневі шари напівпровідникових кристалів”, представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю – 01.04.18 - фізика і хімія поверхні;

-  у 2011р. Бабічем А.В. кандидатська дисертація на тему «Поверхневі та тунельні ефекти в металевих наноструктурах», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла;

-  у 2012р. Коротун А.В. кандидатська дисертація на тему «Оптичні властивості металевих низькорозмірних структур», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла;

- y 2015р. Надежда Драгнева (2011 год выпуска), закінцив курс навчання в аспірантурі  (Lakehead University, Thunder Bay, ON Canada), захистила дисертацію 13 травня 2015 г. на тему «Modelig Molecular mechanisms of biocompatibility of artificial materials» і отримала ступінь Doctor of Philosophy in Biotechnology!

-  у 2016р. Вакула П.В. кандидатська дисертація на тему «Енергетичні стани електронів та позитронів у вакансіях металів та шаруватих наноструктурах», представлена на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

У 2010 р. доц. Расщупкіна М.С. проходила стажування в ін-ті Макса Планка (Штутгардт, Німеччина). По закінченню стажування залишилася працювати в в ін-ті Макса Планка за контрактом.

З 1 вересня 2011 р. ст. Драгнєва Н.С. (гр.РП-316) прийнята на навчання у магістратурі Lakehead університету (Канада). По закінченню магістратури поступила на навчання до аспірантури того ж університету.

На кафедрі здійснюються пошукові дослідно-конструкторські роботи зі створення спеціалізованого транспорту з колісною формулою 4x2 промислового призначення, для забезпечення потреб металургійного виробництва, а також багатоцільового повнопривідного шасі 4x4 модульної конструкції, що дозволяє створити на його базі гаму спеціалізованих машин сільськогосподарського і промислового призначення.

Активну участь у цих роботах брали к.т.н, доценти Черевань В.М., Козирев В.Х., Юдін В.П., Слюсаров О.С.

Промисловий технологічний транспортер 4x2, призначений для внутрішньозаводських перевезень, у тому числі на металургійних заводах для транспортування ковшів з розтопленим металом повною масою до 10 тонн, розроблений на замовлення Запорізького титано-магнієвого комбінату за участю студентів гр. А-148 Видиша А.І., Кусакова В.А., Приступи А.В., Ткачова В.І. та студента-заочника гр. 5337 Дар’їна М.А.

Шасі 4x4 розроблене для створення спеціалізованих машин сільськогосподарського призначення, в тому числі ґрунтооброблювальних машин з агрегатами, що мають привод від двигуна шасі, будівельно-дорожних машин різного призначення, як транспортна база для створення спеціальних автомобілів, причіпних і сідельних тягачів, за активної участі студентів гр. АМ-114: Осьмака Є.І., Карнауха В.Л., Соломонова О.А.

Розроблене малогабаритне шасі тракторного типу для механізації робіт у комунальному господарстві як тротуарна сміттєприбиральна, снігоочисна машина, газонокосарка, транспортно-технологічний засіб для механізації лісозаготівельних робіт на базі розроблювального ВАТ «МоторСіч» малогабаритного трактора за активної участі студентів гр. АМ-115 Михайлова В.В., та гр. АМ-116 Поршнева М.В. та Дмітрієва К.А., може застосовуватись для механізації сільськогосподарських робіт на малих ділянках, у садах і городах індивідуального і колективного господарства. Передбачається варіант шасі з пружним гусеничним обводом для механізації лісогосподарських робіт у зимовий період та гідромеліоративних робіт, розроблений студентами гр. Т-117 Сорокою А.В. та Долгополовим О.В.

Машина для внесення рідких мінеральних добрив і засобів захисту рідкісних рослин розроблена для малооб’ємного обприскування польових культур і багаторічних насаджень за участі студентів гр. Т-117 Грищенка Л.П., Пільника А.М. та Рахліна Є.Б. і співробітників Мелітопольського гідро-агрегатного заводу в рамках створюваного Запорізького відділення інженеринг-центру під керівництвом інж. Костичева В., з широким використанням автомобільних агрегатів і вузлів серійного виробництва.

Барабанний одновісний стенд для випробувань автомобілів з гідравлічним навантаженням, спроектований і виготовлений за участі студентів вечірнього відділення гр. АМВ-160 Лисуренка С.М. та Чистякова В.Б., під керівництвом ст. викл. Борисенка Г.В. та студентів денного відділення Кащеєва С.А., Назарчука А.М., Опанасенка В.В., під керівництвом доц. Козирева В.Х.

Монтажне пристосування для телескопічних стійок амортизаторів автомобілів розроблено для використання на СТО, що спеціалізуються з ремонту підвісок легкових автомобілів студентами гр. АМ-124 Макаровим І.Н. та Черненком А.І., під керівництвом доц. Брильова В.В.

Під керівництвом зав. лабораторій Усенка С.І. студентами розроблено і виготовлено для обслуговування і поточних ремонтів систем автомобілів ряд оригінальних технологічних засобів:

 • стенд для контролю елементів систем живлення двигунів внутрішнього згоряння з впорскуванням пального розроблено і виготовлено студентом гр. АМ-125 Гібою С.А. та студ. гр. 14АТ Відющенком В.І. Технологічний процес із застосуванням розробленого пристосування, впроваджений на СТО автоцентру «Суперіор» при поточних ремонтах автомобілів, що зменшило трудомісткість і підвищило якість виконання контрольних і регулювальних робіт елементів інжекторних систем живлення двигунів;
 • стенд для зняття характеристик рульового управління з гідропідсилювачем розроблено і виготовлено студентом гр. АМ-125 Зверевим А.В., студентом гр. 14-АТ Орещуком І.Г., що дозволяє визначити технічний стан елементів рульового управління, ефективність роботи гідравлічного підсилювача, виконати регулювальні роботи і призначений для діагностики рульового управління в умовах СТО;
 • пристосування для промивання інжекторів систем живлення двигунів внутрішнього згоряння з впорскуванням палива розроблено і виготовлено студентами гр. АМ-124 Солдатенком В.М. та Нікіфоровим Д.Ю. застосовується в технологічному процесі обслуговування систем живлення із застосовуванням промивальних спецрідин, що поставляються в Запорізький регіон НПП «Прокуб» (автоцентр «Суперіор»). Пристосування впроваджено на СТО для періодичного технічного обслуговування інжекторних систем живлення двигунів внутрішнього згоряння і підвищує надійність роботи систем живлення, а також забезпечує підвищення тягово-швидкісних, економічних і екологічних властивостей автомобілів;
 • пристосування для діагностики систем живлення карбюраторних двигунів розроблене і виготовлене студентами гр. АМ-123 Ревкою А.А. та Соколовим С.В., знижує трудомісткість і підвищує якість виконання контрольних і регулювальних робіт елементів карбюраторних систем живлення двигунів внутрішнього згоряння;
 • пристосування для діагностики електробензонасосів двигунів внутрішнього згоряння, розроблене і виготовлене студентом гр. АМ-126 Зозулею Ю.А., знижує трудомісткість і підвищує якість виконання контрольних і регулювальних робіт електробензонасосів для двигунів внутрішнього згоряння, рекомендовано для використання на СТО, що спеціалізуються по ремонту систем живлення легкових автомобілів.

Під керівництвом спеціалістів ВАТ «Мотор Січ» студенти групи Т-118 Письмиченко Є.О., Псьол М.А., Чепель О.Ю. та Новиков М.С. розробили проекти малогабаритного трактора тягового класу 0,3т. та вантажного автомобіля особливо малого класу у складі уніфікованого сімейства тягово-транспортних засобів виробництва ВАТ «Мотор Січ». Проекти виконано на базі серійних агрегатів, що спрощує вирішення питань їх впровадження у виробництво.

Під керівництвом доцентів Дударенко О.В. та Слюсарова О.С. студенти групи Т-119 Бондаренко О.В., Жерелін С.В., Маліночка С.А., Кузнецов Я.А., Лисиченко В.Г., Долгополов Д.В. розробили альтернативні варіанти перспективного легкового автомобіля малого класу для виробництва ЗАТ «ЗАЗ» з поліпшеними тягово-динамічними і ергономічними характеристиками.

Студенти групи Т-128 Лавров О.В. і Чернов О.В. та студ. гр. Т-119 Баштовий А.А. і Баштовий Б.А. розробили методики і технічні засоби для реєстрації робочих процесів автомобіля при тягово-динамічних та гальмівних випробовуваннях. Розроблений прилад для вимірювання натискного зусилля на педалі, а також запропонована методика і стенд для тарировки приладу впроваджені в навчальний процес на кафедрі автомобілів. В дипломних проектах студентів групи Т-129 Веропотвеляна П.М. та Балакірева Б.П. розроблялись методики і засоби діагностики технічного стану електронних датчиків систем керування двигунами та кондиціювання повітря автомобілів. Ці роботи виконані під керівництвом ст. викл. Борисенка Г.В. і мають практичне значення для впровадження у виробництво.

Під керівництвом ст. викл. Писаревського В.І. студ. гр. Тз-219 Лисенком С.П. розроблена установка для експериментального дослідження бічного відведення еластичної шини.

У магістерських роботах вирішувались актуальні питання дослідження впливу передаточних чисел коробки передач автомобіля особливо малого класу на паливну економічність (студ. гр. Т-118 Середюк С.І.) та тягово-швидкісні властивості (студ. гр. Т-118 Чуть А.М.), досліджувались можливості створення великовантажних причепів з частковим розвантаженням повітряною подушкою коліс (студ. гр. Т-118 Гецук О.Л.) та особливості вибору експлуатаційних характеристик таких причепів (студ. гр. Т-118 Омелюсік М.В.). Студ. гр. Т-128 Ніколаєв Є.М. розробив методику і стенд для контролю датчика масової витрати повітря системи керування паливоподачею двигуна. Роботи виконувались під керівництвом доцента Козирева В.Х. та ст. викл. Писаревского В.І. і Борисенка Г.В.

Студенти-магістри гр. Т-129 Донченко О.А., Сосик А.Ю. та студ. гр. Т-119 Страхов Д.В. під керівництвом доцентів Козирева В.Х. та Слюсарова О.С. проводили дослідження трибологічних характеристик фрикційних пар гальмівних механізмів та ефективності і порівняльного аналізу рушіїв транспортних засобів.

Характерно, що чимало студентів-автомобілістів захоплювалося науковими роботами із суспільних наук, міжнародного молодіжного руху, перемагали на різних конкурсах, у тому числі всесоюзних і республіканських. Лауреатами всесоюзних конкурсів стали студенти Микола Дєдков, Євген Карташов, Віктор Понеділко та інші. Цікаво, що Микола Дєдков і Віктор Понеділко захистили кандидатські дисертації з історії.

Назва статті

Автор (співавтор)

ПІБ (повністю), група

Друковане джерело

 1.  

Передумови впровадження виробничого кластеру підприємствами харчової промисловості Запорізького  регіону

Шимберг Ю.С., Пуліна Т.В.

Збірник тез IV Всеукраїнської міжвузівської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в умовах трансформації економіки»: 07-08.04.2011р. Рівне: НУВГП. – С. 361-363.

2

Теоретичні основи управління  інноваційною діяльністю комерційного банку

Карягіна К.С., Пуліна Т.В.

Материалы VII Международной научно-практической конференции «Наука и технологии: шаг в будущее - 2011»: 27.03.2011 – 05.03.2011. Publishing House “Education and Science” s.r.o. (Чехия, Прага).-С.17-18.

Назва статті

Автор (співавтор)

ПІБ (повністю), група

Друковане джерело

 1.  

Проблеми та перспективи розвитку залізничної інфраструктури регіону в сучасних умовах

Данчило М.Г, Лифар В.В.

Бізнес-інформ. – 2011. - №5.

 1.  

Организация железнодорожніх перевозок в Украине

Карпенко Ю.О., Лифар В.В.

Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2011р. , Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С.14-151.

 1.  

Оцінка ефективності стратегії

підприємства

Михайлова О. В., Тесленок І. М.

Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2011р. , Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С.134-136.

 1.  

Система збалансованих показників в

управлінні розвитком регіону

Бережна М. С., Возіянов В. В.

Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2011р. , Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С.136-138.

 1.  

Теорія обмежень як нова філософія

управління

Агаджанова Є. Т., Возіянов В.В.

Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2011р. , Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С.138-140.

 1.  

Визначення трудового потенціалу

Запорізької області

Сарана О. А., Фоміних Т. О.

Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2011р. , Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С.147-149.

 1.  

Эволюция операционного менеджмента:

вклад отечественных ученых

Петухова Д. Ф., Нечаева И. А.

Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2011р. , Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С.151-153.

 1.  

Управління технологічним процесом

металургійного підприємства на основі концепції системи менеджменту

якості (TQM)

Бєлокопитова А. А., Ґудзь П. В.

Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2011р. , Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С.153-155.

 1.  

Техніко-економічне обґрунтування

відкриття ресторану «Козацька хата»

Циганенко Ю. С., Гудзь П. В.

Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2011р. , Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С. 155-157.

 1.  

Інформаційно-логістична система

управління дистрибутивними каналами

машинобудівного підприємства

Остапенко Т. І., Ґудзь П. В.

Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2011р. , Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С.159-161.

 1.  

Функционирование теневого сектора в

период экономического кризиса: особенности и тенденции

Черкасова А. С., Сорина О. А.

Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2011р. , Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С.161-162.

 1.  

Политика зарубежного

инвестирования Китая

Дан Юцян, Крымская Л. А.

Тиждень науки: тези доповідей наук.-техн. конф., 13-17 квітня 2011р. , Запоріжжя / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С.

 

Списки наукових публікацій за попередні роки: 20172015, 2014, 2013

 • Статті у виданнях з імпакт-фактором
  •  
 • Тези доповідей конференцій
  • Шевченко К.А. Дослідження і аналіз процесу контактної фотолітографії силових приладів /К. А. Шевченко, В. М. Матюшин Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя, ЗНТУ, 18-21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 848-849.
  • Соколов, А.В. Автоматизована система охолодження для обчислювальної техніки /А. В. Соколов, О. В. Василенко// Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя, ЗНТУ, 18-21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 849-851.
  • Kalynichenko D.V. Methodic of dynamic visualization system design /D.V. Kalynichenko, O.V. Vasylenko // Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя, ЗНТУ, 18-21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 851-853.
  • Шилов, А. П. Поглинання електромагнітного випромінювання сферичною метале-вою наночастинкою [Електронний ресурс] / А. П. Шилов, А. В. Коротун // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16–20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Нау-мик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 853 – 854
  • Запісочний, А. М. Методика розробки згортальних кодерів систем супутникового зв’язку [Електронний ресурс] / А. М. Запісочний, Н. М. Нагорна // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16–20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Нау-мик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 855 – 857
  • Курбацький, В. П. До питання про застосовність теорії Друде у метрології наномет-рових металевих плівок [Електронний ресурс] / В. П. Курбацький, А. В. Коротун, В. В. Погосов, М. В. Амон // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16–20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 860 – 861
  • Томашевський, О. В. Організація системи метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки на підприємстві [Електронний ресурс] / О. В. Томашевський, В. У. Ігнаткін, Д. О. Олехнович// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 16–20 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 864 – 867
  • Дмитрієнко А.О. Якість хмарних сервісів для систем “Internet of Things” / А.О. Дмитрієнко, Г.В. Сніжной // Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя, ЗНТУ, 18-21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 867-868.
  • Лаврентьєва І.Р. Інформаційна система вхідного контролю якості виробів та матеріалів / І.Р. Лаврентьєва, Г.В. Сніжной // Тиждень науки-2018. Тези доповідей науково-практичної конференції. – Запоріжжя, ЗНТУ, 18-21 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) та ін. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 868-869.
  • Коротун, А.В. Методика метрологічної перевірки матриць фотоприймачів [Текст] / А. В. Коротун, А. В. Бабіч, І. М. Тітов, Д. В. Дем’яненко // ІV міжнародна науково-технічна конференція КМОСС-2018 (2018, 1-2 листопада). Дніпро. – 2018. – С. 355 – 358.

Сторінки