Ви є тут

Головна

Наукова діяльність

 1. Застосування сучасних інформаціонних технологій для підвищення ефективності вивчення курсу «Нарисна геометрія, інженерна і комп’ютерна графіка» Автори – доц. Шаломєєв В.А, доц. В.І. Сумський В.І.
 2. Єдина теорія рушиїв на неперерваних потоках. Кінематичний аналіз однорядних гребних гвинтів Автор – доц. Мамедов Б.Ш.
 3. Зварюваність вторинного алюмінієвого сплаву АК9М2 Автор – старш. викл. Лютова О.В.
 4. Інформаційно-технологічне забезпечення графічної підготовки студентів технічних спеціальностей заочного відділення Автор – доц. Пугачов Г.О.
 5. Сучасні методи контролю якості лиття з магнієвих сплавів Автори – викл. Корнієнко О.Б., викл. Скоробогата М.В.
 6. Процес виконання креслень деталі типу корпус в системі AutoCAD 2002 Автор – старш. викл. Бажміна Е.А.
 1. Актуальність виконання кінематичних та гідравлічних схем з використанням комп’ютерної графіки для машинобудівних спеціальностей Автори – доц. Сумський В.І., викл. Корнієнко О.Б.
 2. Основи єдиної теорії рушиїв на неперерваних потоках. Вивід формул тяги, польотного (тягового) ККД турбореактивних двигунів Автор – Мамедов Б.Ш.
 3. Використання вторинних алюмінієвих сплавів у транспортному машинобудуванні Автор – Лютова О.В.
 4. Іноваційні технології організації і проведення практичних і самостійних занять з комп’ютерної графіки Автор – Пугачов Г.О.
 5. Загальні вимоги до нанесення розмірів на кресленнях Автор – старш. викл. Бовкун С.А.
 1. Підвищення технологічних та механічних властивостей вторинних силумінів в результаті вдосконалення рафінувально-модифікувальних процесів Автор – доц. Лютова О.В.
 2. Порівняльний аналіз розрахунку тяги ТРДД Д-436ТП за формулами сучасної теорії ПРД та «Єдиної теорії рушиїв» Автор – Мамедов Б.Ш.
 3. Методика виконання деталювання складального креслення в системі AutoCAD Автор – викл. Корнієнко О.Б.
 4. Методика навчання графічних дисциплін у вищих технічних навчальних закладах  Автор – старш. викл. Бажміна Е.А.

Метою науково-дослідницької діяльності кафедри є зростання творчого потенціалу викладачів; одержання найновіших досягнень з соціогуманітарних наук; формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, підручників та навчальних посібників з їх урахуванням ; залучення студентів до творчої роботи, навчання їх пошуку ефективних рішень проблем, придбання досвіду роботи з обраної спеціальності; органічна єдність змісту освіти і програм наукової діяльності; наближення навчального процесу до реальних потреб суспільства і держави.

Назва Керівник Роки виконання
Вдосконалення функціонування держави та права в Україні завідувач кафедрою конституційного, адмінітсративного та трудового права доктор юридичних наук , професор Максакова Руслана Миколаївна 01.09.2018-30.06.2021р.р.

За останній час на кафедрі було виконано наступні науково-дослідні роботи: - Вдосконалення сплавів МЛ5 та МЛ10 в межах ДСТУ і технологічних процесів їх плавки та доводки. - Розвиток теорії та технологій підвищення якості литва з магнієвих сплавів. - Підвищення ефективності та надійності роботи авіаційних двигунів і особливості графічного відображення результатів досліджень. - Вдосконалення технологічних процесів виробництва високоякісного литва з магнієвих сплавів та графічне відображення результатів досліджень. Кафедра співпрацює з рядом підприємств, з якими укладені договори творчої співпраці: - АТ «Мотор Січ», - ЗМКБ «Прогрес», - Запорізький державний медичний університет, - ДП «Київський інститут серця».

Кафедра НГІКГ має висококваліфіковані наукові та науково-педагогічні кадри.

 

Основні наукові напрямки діяльності кафедри:

 • вивчення природи впливу морфології та топології інтерметалідної фази на структуроутворення та властивості магнієвих сплавів;
 • розробка нових магнієвих сплавів з підвищеним комплексом властивостей для авіадвигунобудування;
 • розробка біорозчинних магнієвих сплавів для імплантатів при остеосинтезі та в кардіохірургії.

Науково-дослідні роботи кафедри:

 1. Госпдоговір № 2314 «Совершенствование сплавов МЛ5 и МЛ10 в пределах ГОСТа и технологических процессов их плавки и доводки», замовник АТ «Мотор-Січ», керівник д.т.н., проф. Цивірко Е.І. 2013-2016 рр.
 2. Держбюджетний договір № 01226 «Розробка та випробування нових магнієвих сплавів для медичних біорозчинних імплантів», керівник д.т.н., проф. Шаломєєв В.А. 2016-2017 рр.

Напрямки наукових досліджень кафедри:

1.Розробка методів підвищення надійності технічних систем, що працюють в умовах агресивних середовищ

2. Прогнозування наслідків негативного впливу техногенних процесів на навколишнє середовище та на умови життєдіяльності людини

Згідно тематичного плану науково-дослідних робіт кафедри на 2012-2015 роки співробітниками кафедри виконано роботу з розробки методів підвищення надійності технічних систем, що працюють в умовах агресивних середовищ. Зокрема було проведено аналіз умов експлуатації технічних систем, що працюють в агресивних середовищах, теоретично обгрунтувано застосування новітніх методів підвищення стійкості виробів, теоретично обгрунтувано застосування новітніх методів підвищення жаростійкості виробів, що працюють в умовах підвищених температур.

Згідно тематичного плану науково-дослідних робіт кафедри на 2015-2018 роки заплановано проведення досліджень з прогнозування наслідків негативного впливу техногенних процесів на навколишнє середовище та на умови життєдіяльності людини, а саме розробка теоретичних основ ресурсо- та енергозбереження та основних напрямків розвитку методів утилізації відходів, аналіз джерел електромагнітного забруднення та сутність його негативного впливу на навколишнє середовище та на умови життєдіяльності людини, дослідження сучасного стану інформаційного забруднення та підходів до мінімізації його негативного впливу на психофізіологічний стан людини.

Кафедра "Системного аналізу та обчислювальної математики" має значний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. Результати науковивих досліджень публікуються у вітчизняних та міжнародних виданнях, доповідаються на конференціях, семінарах, симпозіумах.
Наукові дослідження викладачів та співробітників кафедри виконувались в рамках наступних НДР:
- держбюджетна тема ДБ 04317  «Моделювання процесів масопереносу при напиленні тонких плівок енергетичними частинками »,   науковий керівник д. ф.- м .н., проф. Г. В. Корніч.
- держбюджетна тема ДБ 04316  «Розробка методів обчислень, обробки даних і комп'ютерного моделювання об'єктів і процесів », науковий керівник доцент В.П. Пінчук.
- держбюджетна тема ДБ 05019  "Методи обчислень, обробки даних та комп’ютерне моделювання технічних, природничих, соціально-економічних процесів та систем", науковий керівник доцент О.І. Денисенко

Сторінки