Ви є тут

Головна

Наукова діяльність

Вже с початку існування кафедри її співробітниками проводились наукові дослідження. За напрямом підвищення надійності та економічності роботи електричних пристроїв в енергетиці та системах електропостачання виконувалися таки роботи:
—        Оптимізація систем електропостачання та ЕТУ з метою енергозбереження та покращення експлуатаційних характеристик
—        Розробка заходів для підвищення ефективності експлуатації й проектування систем електропостачання та ЕТУ
—        Дослідження способів зменшення втрат в струмообмежуючих реакторах і збільшення вимикаючої здатності масляних вимикачів;
—        Підвищення надійності вимикачів для електропостачання дугових сталеплавильних печей;
—        Розробка та дослідження приладів для пошуку землі в колах оперативного постійного струму.
—        Дослідження виникнення перенапруг в мережі 6 кВ власних потреб Запорізької АЕС;
—        Дослідження виникнення перенапруг та розробка заходів з їх обмеження в мережах 6-10 кВ промислових підприємств та в мережах 110-150 кВ.
—        Оцінювання енергетичних і структурних станів розподільних електричних мереж 6-10 кВ і живлячих мереж 150 кВ комбінату "Запоріжсталь"; розробка рекомендацій з підвищення ефективності режимів роботи силових трансформаторів і засобів штучної компенсації реактивної потужності; розробка енергетичних паспортів систем електропостачання трьох виробничих площадок комбінату.
—        Розробка рекомендацій з організації і здійснення передпроектних досліджень у системах електропостачання з метою підвищення якості проектних рішень при реконструкції. На основі запропонованих рекомендацій ДПІ "Укрдіпромез" (Запорізька філія) розробив СТП "Методичні вказівки до організації і проведення передпроектних досліджень у діючих системах електропостачання підприємств чорної металургії".
—        Розробка положень і рекомендацій з оцінювання фактичних енергетичних станів діючих систем електропостачання; на їх основі розроблений Державний стандарт України "Енергозбереження".
Найбільш плодотворним в історії кафедри стали наукові роботи за напрямом  «Використання низькотемпературної плазми для інтенсифікації технологічних процесів»:
—        Дослідження умов виникнення та властивостей об'ємного несамостійного розряду;
—        Розробка плазматронреактора та технології рафінування алюмосилікатних сумішей;
—        Розробка та дослідження процесу іонноплазмової цементації;
—        Розробка та дослідження процесу дифузійного хромування;
—        Розробка технології та обладнання для іонношлікерної обробки;
—        Розробка установки та технології високотемпературної обробки вуглецевих волокон;
—        Розробка установки та технології модифікації поверхні скла;
—        Розробка установок та технології підвищення ефективності згоряння палива на теплових електростанціях.

Метою науково-дослідницької діяльності кафедри є зростання творчого потенціалу викладачів; одержання найновіших досягнень з соціогуманітарних наук; формування змісту навчальних програм дисциплін, лекцій, підручників та навчальних посібників з їх урахуванням ; залучення студентів до творчої роботи, навчання їх пошуку ефективних рішень проблем, придбання досвіду роботи з обраної спеціальності; органічна єдність змісту освіти і програм наукової діяльності; наближення навчального процесу до реальних потреб суспільства і держави.

Назва Керівник Роки виконання
Вдосконалення функціонування держави та права в Україні завідувач кафедрою конституційного, адмінітсративного та трудового права доктор юридичних наук , професор Максакова Руслана Миколаївна 01.09.2018-30.06.2021р.р.

При кафедрі діє аспірантура – напрям підготовки 01.04.07 «Комп`ютерне моделювання фізичних систем», спеціальність «Фізика твердого тіла». Під керівництвом доктора фіз.-матем. наук, професора Корніча Григорія Володимировича випускники кафедри та молоді викладачі мають сприятливі умови для підвищення своєї кваліфікації, плідної роботи та здобуття наукових ступенів.

На кафедрі сформувалися такі наукові напрямки з фундаментальних та прикладних досліджень:

 • Моделювання, аналіз та структуризація складних динамічних наносистем з елементами самоорганізації;
 • Моделювання структурних властивостей систем, аналіз і синтез топології складних систем;
 • Методи обчислень, обробки даних та комп’ютерне моделювання технічних, природничих, соціально-економічних процесів та систем.
 1. Пархоменко Л.А. Системный анализ фазодисперсных материалов // Saarbrücken,Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing Gmbh&Co. KG, 2013. – 277 с.
 2. Перепелиця В.О., Козін І.В., Терещенко Е.В. Задачі класифікації: підходи, методи, алгоритми.(189с.)
 3. Корніч Г.В. Алгоритмы и программы для исследования физических процессов в твердых телах. Раздел 6. Моделирование взаимодействия энергетических ионов с твердым телом и сопутствующих процессов массопереноса. Видавництво Класичного приватного університету, вул. Жуковського, 70 б, м.Запоріжжя, 2009. Розд.6 С.165-235. Розділ в монографії.
 4. В.П.Пінчук, Л.І.Лозовська. Програмування мовою С/С++ з прикладами та вправами. Запоріжжя, ЗНТУ, 2009.- 204 с. Навчальний посібник.

2018 рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 0

- з них за авторством молодих учених

0

 

ПІДРУЧНИКІВ, усього*: 0

- з них за авторством молодих учених

0

 

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього*: 1

- з них за авторством молодих учених

0
 1. Лютова, О. В. Вплив технологічних особливостей виготовлення деталей на методику нанесення розмірів [Текст] / О. В. Лютова // ЗНТУ: навч.посіб. / О. В. Лютова,  М. В. Скоробогата, С. А. Бовкун. – Запоріжжя, 2018. ‒ 88 с.

2017 рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 2

- з них за авторством молодих учених

2
 1. Шаломєєв, В. А. Разработка нового биорастворимого магниевого сплава для остеосинтеза [Текст] / В. А. Шаломеев, Э. И. Цивирко (каф. МиТЛВ), Н. Д. Айкин (аспирант) // New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production engineering : XVIII  International scientific conference, collective monograph edited by J. Boryca, R.Wyczó?kowski, Nr 57, Poland, Cz?stochowa, 2017. – Р. 481-486.
 2. Шейко, С. П. Исследование структурных превращений при пластической деформации низколегированной стали [Текст] / С. П. Шейко, Н. Н. Демченко (аспирант) // New Technologies and Achievements in  Metallurgy, Material Engineering, Production Engineering and Physics : ХVIII International Scientific Conference. Series : Monografie Nr.68. Czestochowa. Poland, 2017. – Р. 271-276.
ПІДРУЧНИКІВ, усього*: 0

- з них за авторством молодих учених

0

 

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього*: 1

- з них за авторством молодих учених

0
 1. Бовкун С. А. Лінійна перспектива. [Текст] / С. А. Бовкун // ЗНТУ: навч.посіб. – Запоріжжя, 2017. – 107 с.

2016 рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 1

- з них за авторством молодих учених

0
 1. Магниевые сплавы повышенного качества для авиационного машинострое-ния./ В. О. Богусаєв (ПАТ «Мотор Січ»), П. Д Жеманюк. (ПАТ «Мотор Січ»), С. Б. Бєліков (ЗНТУ) та інш. // Колективна монографія під ред. В. О. Богуслаєва, Запоріжжя: «Мотор Січ», 2016.- 259с.
   
ПІДРУЧНИКІВ, усього*: 0

- з них за авторством молодих учених

0

 

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього*: 1

- з них за авторством молодих учених

0
 1. Бажміна, Е. А. Практичні роботи з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки. Частина 1 : навч. посіб. / Е. А. Бажміна, В. А. Шаломєєв – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 66 с., іл.

2015 рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 1

- з них за авторством молодих учених

1
 1. Глотка О.А., Шаломєєв В.А. Неметалеві матеріали в автомобілебудуванні. - D. Palmarium Academic Publishiny. – 2015. – 92 c.: іл. – ISBN 659–60070 – 8
ПІДРУЧНИКІВ, усього*: 0

- з них за авторством молодих учених

0

 

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього*: 0

- з них за авторством молодих учених

0

2014 рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 0

- з них за авторством молодих учених

0

 

ПІДРУЧНИКІВ, усього*: 0

- з них за авторством молодих учених

0

 

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього*: 0

- з них за авторством молодих учених

0

2013 рік

 

МОНОГРАФІЙ, усього*: 1

- з них за авторством молодих учених

0
 1. Мамедов Б.Ш. Единая теория движителей на непрерывных потоках [Текст]: моногр. / Б.Ш.Мамедов: Запорожский национальный технический университет. Х.: Технологический центр, 2013. –296 с.
   
ПІДРУЧНИКІВ, усього*: 0

- з них за авторством молодих учених

0

 

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього*: 0

- з них за авторством молодих учених

0

 

Список монографій кафедри  управління персоналом і економіки праці

 
МОНОГРАФІЙ, усього 5
- з них за авторством молодих учених 1
 
1. Cеліверстов В.В. Особливості реалізації грошово-кредитної політики в сучасних умовах: монографія / В.В. Селіверстов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 364 с.
2. Селіверстов В.В. Роль часових лагів у реалізації грошово-кредитної політики: монографія. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 264 с.
3. Карпенко А.В. Інноваційна активність: оцінка та мотивація / А. В. Карпенко // Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі: колективна монографія / за заг. ред. Г.Є. Павлової та І.П. Приходька. – Дніпропетровськ : Герда, 2015. – С. 345-354.
4. Карпенко А.В. Комерціалізація інновацій в умовах національної економіки / А. В. Карпенко // Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Савчук Л.М. – Х. : Вид-во «Діса плюс». – 2015. – С. 61-75.
5. Плинокос Д.Д. Інноваційний вимір розвитку вищої освіти України: сучасні реалії та перспективи : колективна монографія / [За заг. ред. д.е.н., проф. О.М. Левченка]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2015. – Ч. І. – 580 с. (розділи 6.1, 6.2, 6.3, 7.4 (у співавторстві))
 
Список навчальних посібників кафедри управління персоналом і економіки праці
 
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ,   усього: 2
- з них за авторством молодих учених 0
 
1. Sokolov A. Innovative Entrepreneurship: textbook / A. Sokolov, E. Vasilieva, A. Karpenko, D. Vasilychev ; Edited by Olga Savchenko. – Kharkiv.: LL “Planeta-print Ltd”, 2016. – 200 p.: рр. 33-58.
2. Соколов А.В. HR-менеджмент на інноваційних підприємствах: навчальний посібник / А.В. Соколов, А.В. Карпенко, Д.В. Василичев, О.О. Васильєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 100 с.
 

1. Чикіна В.О., Шрам О.А. Збірник відібраних задач для підготовки до олімпіад з електротехніки, частина І (Електричні кола): Навчальник посібник. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. - 298 с.

2. Nabokova О.V. Theoretical Electrical Engineering: The schoolbook. - Zaporizhzhia: ZNTU, 2014. - 530 p.

Сторінки