Ви є тут

Головна

Наукова діяльність

За останній час на кафедрі було виконано наступні науково-дослідні роботи: - Вдосконалення сплавів МЛ5 та МЛ10 в межах ДСТУ і технологічних процесів їх плавки та доводки. - Розвиток теорії та технологій підвищення якості литва з магнієвих сплавів. - Підвищення ефективності та надійності роботи авіаційних двигунів і особливості графічного відображення результатів досліджень. - Вдосконалення технологічних процесів виробництва високоякісного литва з магнієвих сплавів та графічне відображення результатів досліджень. Кафедра співпрацює з рядом підприємств, з якими укладені договори творчої співпраці: - АТ «Мотор Січ», - ЗМКБ «Прогрес», - Запорізький державний медичний університет, - ДП «Київський інститут серця».

Кафедра НГІКГ має висококваліфіковані наукові та науково-педагогічні кадри.

 

Основні наукові напрямки діяльності кафедри:

 • вивчення природи впливу морфології та топології інтерметалідної фази на структуроутворення та властивості магнієвих сплавів;
 • розробка нових магнієвих сплавів з підвищеним комплексом властивостей для авіадвигунобудування;
 • розробка біорозчинних магнієвих сплавів для імплантатів при остеосинтезі та в кардіохірургії.

Науково-дослідні роботи кафедри:

 1. Госпдоговір № 2314 «Совершенствование сплавов МЛ5 и МЛ10 в пределах ГОСТа и технологических процессов их плавки и доводки», замовник АТ «Мотор-Січ», керівник д.т.н., проф. Цивірко Е.І. 2013-2016 рр.
 2. Держбюджетний договір № 01226 «Розробка та випробування нових магнієвих сплавів для медичних біорозчинних імплантів», керівник д.т.н., проф. Шаломєєв В.А. 2016-2017 рр.

Напрямки наукових досліджень кафедри:

1.Розробка методів підвищення надійності технічних систем, що працюють в умовах агресивних середовищ

2. Прогнозування наслідків негативного впливу техногенних процесів на навколишнє середовище та на умови життєдіяльності людини

Згідно тематичного плану науково-дослідних робіт кафедри на 2012-2015 роки співробітниками кафедри виконано роботу з розробки методів підвищення надійності технічних систем, що працюють в умовах агресивних середовищ. Зокрема було проведено аналіз умов експлуатації технічних систем, що працюють в агресивних середовищах, теоретично обгрунтувано застосування новітніх методів підвищення стійкості виробів, теоретично обгрунтувано застосування новітніх методів підвищення жаростійкості виробів, що працюють в умовах підвищених температур.

Згідно тематичного плану науково-дослідних робіт кафедри на 2015-2018 роки заплановано проведення досліджень з прогнозування наслідків негативного впливу техногенних процесів на навколишнє середовище та на умови життєдіяльності людини, а саме розробка теоретичних основ ресурсо- та енергозбереження та основних напрямків розвитку методів утилізації відходів, аналіз джерел електромагнітного забруднення та сутність його негативного впливу на навколишнє середовище та на умови життєдіяльності людини, дослідження сучасного стану інформаційного забруднення та підходів до мінімізації його негативного впливу на психофізіологічний стан людини.

При кафедрі діє аспірантура – напрям підготовки 01.04.07 «Комп`ютерне моделювання фізичних систем», спеціальність «Фізика твердого тіла». Під керівництвом доктора фіз.-матем. наук, професора Корніча Григорія Володимировича випускники кафедри та молоді викладачі мають сприятливі умови для підвищення своєї кваліфікації, плідної роботи та здобуття наукових ступенів.

На кафедрі сформувалися такі наукові напрямки з фундаментальних та прикладних досліджень:

 • Моделювання, аналіз та структуризація складних динамічних наносистем з елементами самоорганізації;
 • Моделювання структурних властивостей систем, аналіз і синтез топології складних систем;
 • Методи обчислень, обробки даних та комп’ютерне моделювання технічних, природничих, соціально-економічних процесів та систем.

1. Чикіна В.О., Шрам О.А. Збірник відібраних задач для підготовки до олімпіад з електротехніки, частина І (Електричні кола): Навчальник посібник. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2006. - 298 с.

2. Nabokova О.V. Theoretical Electrical Engineering: The schoolbook. - Zaporizhzhia: ZNTU, 2014. - 530 p.

 1. Пархоменко Л.А. Системный анализ фазодисперсных материалов // Saarbrücken,Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing Gmbh&Co. KG, 2013. – 277 с.
 2. Перепелиця В.О., Козін І.В., Терещенко Е.В. Задачі класифікації: підходи, методи, алгоритми.(189с.)
 3. Корніч Г.В. Алгоритмы и программы для исследования физических процессов в твердых телах. Раздел 6. Моделирование взаимодействия энергетических ионов с твердым телом и сопутствующих процессов массопереноса. Видавництво Класичного приватного університету, вул. Жуковського, 70 б, м.Запоріжжя, 2009. Розд.6 С.165-235. Розділ в монографії.
 4. В.П.Пінчук, Л.І.Лозовська. Програмування мовою С/С++ з прикладами та вправами. Запоріжжя, ЗНТУ, 2009.- 204 с. Навчальний посібник.

Список монографій кафедри  управління персоналом і економіки праці

 
МОНОГРАФІЙ, усього 5
- з них за авторством молодих учених 1
 
1. Cеліверстов В.В. Особливості реалізації грошово-кредитної політики в сучасних умовах: монографія / В.В. Селіверстов. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 364 с.
2. Селіверстов В.В. Роль часових лагів у реалізації грошово-кредитної політики: монографія. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 264 с.
3. Карпенко А.В. Інноваційна активність: оцінка та мотивація / А. В. Карпенко // Обліково-фінансове забезпечення сталого розвитку аграрного сектору економіки України на інноваційній основі: колективна монографія / за заг. ред. Г.Є. Павлової та І.П. Приходька. – Дніпропетровськ : Герда, 2015. – С. 345-354.
4. Карпенко А.В. Комерціалізація інновацій в умовах національної економіки / А. В. Карпенко // Інтеграція економічних та технічних процесів: сучасний стан і перспективи розвитку: колективна монографія / за заг. ред. Савчук Л.М. – Х. : Вид-во «Діса плюс». – 2015. – С. 61-75.
5. Плинокос Д.Д. Інноваційний вимір розвитку вищої освіти України: сучасні реалії та перспективи : колективна монографія / [За заг. ред. д.е.н., проф. О.М. Левченка]. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2015. – Ч. І. – 580 с. (розділи 6.1, 6.2, 6.3, 7.4 (у співавторстві))
 
Список навчальних посібників кафедри управління персоналом і економіки праці
 
НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ,   усього: 2
- з них за авторством молодих учених 0
 
1. Sokolov A. Innovative Entrepreneurship: textbook / A. Sokolov, E. Vasilieva, A. Karpenko, D. Vasilychev ; Edited by Olga Savchenko. – Kharkiv.: LL “Planeta-print Ltd”, 2016. – 200 p.: рр. 33-58.
2. Соколов А.В. HR-менеджмент на інноваційних підприємствах: навчальний посібник / А.В. Соколов, А.В. Карпенко, Д.В. Василичев, О.О. Васильєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 100 с.
 

2018 рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 0

- з них за авторством молодих учених

0

 

ПІДРУЧНИКІВ, усього*: 0

- з них за авторством молодих учених

0

 

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього*: 1

- з них за авторством молодих учених

0
 1. Лютова, О. В. Вплив технологічних особливостей виготовлення деталей на методику нанесення розмірів [Текст] / О. В. Лютова // ЗНТУ: навч.посіб. / О. В. Лютова,  М. В. Скоробогата, С. А. Бовкун. – Запоріжжя, 2018. ‒ 88 с.

2017 рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 2

- з них за авторством молодих учених

2
 1. Шаломєєв, В. А. Разработка нового биорастворимого магниевого сплава для остеосинтеза [Текст] / В. А. Шаломеев, Э. И. Цивирко (каф. МиТЛВ), Н. Д. Айкин (аспирант) // New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production engineering : XVIII  International scientific conference, collective monograph edited by J. Boryca, R.Wyczó?kowski, Nr 57, Poland, Cz?stochowa, 2017. – Р. 481-486.
 2. Шейко, С. П. Исследование структурных превращений при пластической деформации низколегированной стали [Текст] / С. П. Шейко, Н. Н. Демченко (аспирант) // New Technologies and Achievements in  Metallurgy, Material Engineering, Production Engineering and Physics : ХVIII International Scientific Conference. Series : Monografie Nr.68. Czestochowa. Poland, 2017. – Р. 271-276.
ПІДРУЧНИКІВ, усього*: 0

- з них за авторством молодих учених

0

 

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього*: 1

- з них за авторством молодих учених

0
 1. Бовкун С. А. Лінійна перспектива. [Текст] / С. А. Бовкун // ЗНТУ: навч.посіб. – Запоріжжя, 2017. – 107 с.

2016 рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 1

- з них за авторством молодих учених

0
 1. Магниевые сплавы повышенного качества для авиационного машинострое-ния./ В. О. Богусаєв (ПАТ «Мотор Січ»), П. Д Жеманюк. (ПАТ «Мотор Січ»), С. Б. Бєліков (ЗНТУ) та інш. // Колективна монографія під ред. В. О. Богуслаєва, Запоріжжя: «Мотор Січ», 2016.- 259с.
   
ПІДРУЧНИКІВ, усього*: 0

- з них за авторством молодих учених

0

 

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього*: 1

- з них за авторством молодих учених

0
 1. Бажміна, Е. А. Практичні роботи з нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки. Частина 1 : навч. посіб. / Е. А. Бажміна, В. А. Шаломєєв – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 66 с., іл.

2015 рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 1

- з них за авторством молодих учених

1
 1. Глотка О.А., Шаломєєв В.А. Неметалеві матеріали в автомобілебудуванні. - D. Palmarium Academic Publishiny. – 2015. – 92 c.: іл. – ISBN 659–60070 – 8
ПІДРУЧНИКІВ, усього*: 0

- з них за авторством молодих учених

0

 

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього*: 0

- з них за авторством молодих учених

0

2014 рік

МОНОГРАФІЙ, усього*: 0

- з них за авторством молодих учених

0

 

ПІДРУЧНИКІВ, усього*: 0

- з них за авторством молодих учених

0

 

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього*: 0

- з них за авторством молодих учених

0

2013 рік

 

МОНОГРАФІЙ, усього*: 1

- з них за авторством молодих учених

0
 1. Мамедов Б.Ш. Единая теория движителей на непрерывных потоках [Текст]: моногр. / Б.Ш.Мамедов: Запорожский национальный технический университет. Х.: Технологический центр, 2013. –296 с.
   
ПІДРУЧНИКІВ, усього*: 0

- з них за авторством молодих учених

0

 

НАВЧАЛЬНИХ ПОСІБНИКІВ, усього*: 0

- з них за авторством молодих учених

0

 

2014-2015 н.р.

 1. Афендікова Н.О. Протидія рейдерству на ринку землі в контексті забезпечення економічної безпеки національної економіки / Н.О. Афендікова // м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський аграрний університет: ТОВ «ДКС Центр" "Агросвіт". - № 13, липень 2015. – С. 28-32.
 2. Юрченко В.І. Державне регулювання сільського господарства в напрямку забезпечення зростання прибутковості сільськогосподарських підприємств / В.І. Юрченко // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. – 2014. - № 2. – С. 169-177.
 3. Чумак О.В., Федорченко О.В. Особливості інноваційного розвитку економіки України: регіональний аспект. / Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. 2015 №1(221) – С. 139-155.
 4. Бурма С.І. Економічна сутність та характеристики технологічних укладів постіндустріального суспільства / С.І. Бурма // [подано до друку].
 5. Лу`кяненко Н. Е. Проблеми ефективності диверсифікації діяльності промислових підприємств на регіональному рівні/Н. Е. Лу`кяненко // Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles (збірник включено до РИНЦ та CPCI-SSH). - Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2015.- 332 p. – P.107-110.
 6. Лу`кяненко Н. Е. Чинники ефективності диверсифікації діяльності підприємств/Н. Е. Лу`кяненко // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles (збірник включено до РИНЦ та CPCI-SSH). - "East West" Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015.- 260 p.- P.95-97.

2013-2014 н.р.

 1. Чумак Е.В. Информационная культура как составляющая инновационной культуры общества / Е.В. Чумак // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. – Серия 1. История и археология. Философия. Политология: сборник научных трудов. – Гродно: Изд-во ГНУ им. Янки Купалы, 2014. – №1 (166) – С.113-119.
 2. Чумак О.В. Особливості функціонування інноваційних кластерів в Україні / О.В. Чумак, С.Ф. Горбань // Наука й економіка: збірник наукових праць. – Хмельницький: ХЕУ, 2014. – Вип. 3 (35). – С. 224-230.
 3. Чумак О.В. Шляхи забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського сектору економіки України / О.В Чумак., С.Ф. Горбань // Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – № 92. – С.101–115.
 4. Сиволап Т.Г. Аналіз ефективності формування та використання фінансової реструктуризації промислового комплексу регіону / Т. Г. Сиволап // Економіка та держава. − № 12 . – 2013. – С. 10-16.
 5. Бурма С.І. Аналіз передумов формування регіонального агропромислового кластеру / С.І. Бурма // Економічний вісник Національного гірничого університету – 2013 – №1 (41) – С. 58 – 64.
 6. Бурма С.І. Упровадження безготівкових розрахунків із використанням платіжної картки в Україні / С.І. Бурма, В.Г. Прушківський, К.В. Шумакова // Банківська справа – 2014 – №1-2 (121) – С. 100 – 107.
 7. Лу`кяненко Н. Е. Особливості диверсифікації виробництва підприємств машинобудування в Україні / Н. Е. Лу`кяненко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. (постанова президії ВАК №1-05/1 від 10 лютого 2010 р.). - Серія: Економічні науки – 2013. – Вип. 4 (58), Ч. 1. – С.317-319.

2012-2013 н.р.

 1. Прушківський В.Г. Проблеми і перспективи інвестування глобальних проектів у посткризовий період/ В.Г. Прушківський, А. Рибчук // Вісник Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченко.Економіка. № 139– Київ.- 2012. – С.10-14.
 2. Прушківський В.Г. Наукові підходи до формування регіонального інноваційного кластеру / В.Г. Прушківський, С.І. Бурма, В.І. Колесников // Інвестиції: практика та досвід — К.: ТОВ «ДКС центр», 2013 — №9 — С. 28–32
 3. Юрченко В.І. Макроекономічна політика сприяння міжрегіональній економічній інтеграції в напрямку розвитку національної економіки / В.І. Юрченко // Державне управління : удосконалення та розвиток [Електронний ресурс]. – 2012. - Режим доступу до журналу: http://www.dy.nauka.com.ua.
 4. Лук’яненко Н.Е. Аналіз методичних підходів щодо оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємств машинобудування / Н.Е. Лук’яненко // Економічний простір: збірник наукових праць. - Дніпропетровськ: Приднепровська державна академія будівництва та архітектури. - № 66. - 2012. - С.232-240.
 5. Прушківський В.Г. Особливості реструктуризації промислового комплексу регіону на засадах інноваційної моделі розвитку економіки / В.Г. Прушківський, С.І. Бурма // Наукові праці НДФІ. — К. : НДФІ, 2012. — №3 (60). — С.186-191
 6. Пуліна Т.В. Діагностика передумов утворення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості в Запорізькому регіоні / Т.В. Пуліна, С.І. Бурма // Вісник Хмельницького національного університету — Хмельницький: ХНУ, 2012. - №4. - Т.3 (190). — С. 95-99
 7. Бурма С.І. Перспективи розвитку неіндустріальних кластерних об’єднань у Запорізькому регіоні / С.І. Бурма // Вісник Тернопільського національного економічного університету — Тернопіль: Економічна думка, 2012. - №5-1. - С.201-210.
 8. Прушківський В.Г. Наукові підходи до формування регіонального інноваційного кластеру / В.Г. Прушківський, С.І. Бурма, В.І. Колесников // Інвестиції: практика та досвід — К.: ТОВ «ДКС центр», 2013 — №9 — С. 28–32
 9. Бурма С.І. Аналіз передумов формування регіонального агропромислового кластеру / С.І. Бурма // Економічний вісник Національного гірничого університету. — 2013. — №1 (41). — С. 58–64.
 10. Афендікова Н.О. Тенденції, чинники та перспективи розвитку сільських територій у контексті євроінтеграції / Н.О. Афендікова // Економіка. Фінанси. Право. – К.: Аналітік. - 2012. - № 10. - С. 13-15.
 11. Сиволап Т.Г.Сутність фінансової реструктуризації промислового комплексу в регіоні та її місце в сучасній економіці./Т.Г.Сиволап //Інвестиції:практика та досвід. ТОВ. «ДКС Центр» №7.-2012-С.50-54
 12. Сиволап Т.Г.Аналіз ефективності формування та використання фінансової реструктуризації промислового комплексу. / Т.Г.Сиволап// Держава та регіони.Серія: Економіка і підприємництво. КПУ– Запоріжжя, 2012 № 9. – С 10-16

Сторінки