Ви є тут

Головна

Наукова діяльність

2014-2015 н.р.

 1. Афендікова Н.О. Протидія рейдерству на ринку землі в контексті забезпечення економічної безпеки національної економіки / Н.О. Афендікова // м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський аграрний університет: ТОВ «ДКС Центр" "Агросвіт". - № 13, липень 2015. – С. 28-32.
 2. Юрченко В.І. Державне регулювання сільського господарства в напрямку забезпечення зростання прибутковості сільськогосподарських підприємств / В.І. Юрченко // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. – 2014. - № 2. – С. 169-177.
 3. Чумак О.В., Федорченко О.В. Особливості інноваційного розвитку економіки України: регіональний аспект. / Науковий вісник Одеського національного економічного університету. – Науки: економіка, політологія, історія. 2015 №1(221) – С. 139-155.
 4. Бурма С.І. Економічна сутність та характеристики технологічних укладів постіндустріального суспільства / С.І. Бурма // [подано до друку].
 5. Лу`кяненко Н. Е. Проблеми ефективності диверсифікації діяльності промислових підприємств на регіональному рівні/Н. Е. Лу`кяненко // Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles (збірник включено до РИНЦ та CPCI-SSH). - Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2015.- 332 p. – P.107-110.
 6. Лу`кяненко Н. Е. Чинники ефективності диверсифікації діяльності підприємств/Н. Е. Лу`кяненко // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles (збірник включено до РИНЦ та CPCI-SSH). - "East West" Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015.- 260 p.- P.95-97.

2013-2014 н.р.

 1. Чумак Е.В. Информационная культура как составляющая инновационной культуры общества / Е.В. Чумак // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. – Серия 1. История и археология. Философия. Политология: сборник научных трудов. – Гродно: Изд-во ГНУ им. Янки Купалы, 2014. – №1 (166) – С.113-119.
 2. Чумак О.В. Особливості функціонування інноваційних кластерів в Україні / О.В. Чумак, С.Ф. Горбань // Наука й економіка: збірник наукових праць. – Хмельницький: ХЕУ, 2014. – Вип. 3 (35). – С. 224-230.
 3. Чумак О.В. Шляхи забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського сектору економіки України / О.В Чумак., С.Ф. Горбань // Економічний простір: збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – № 92. – С.101–115.
 4. Сиволап Т.Г. Аналіз ефективності формування та використання фінансової реструктуризації промислового комплексу регіону / Т. Г. Сиволап // Економіка та держава. − № 12 . – 2013. – С. 10-16.
 5. Бурма С.І. Аналіз передумов формування регіонального агропромислового кластеру / С.І. Бурма // Економічний вісник Національного гірничого університету – 2013 – №1 (41) – С. 58 – 64.
 6. Бурма С.І. Упровадження безготівкових розрахунків із використанням платіжної картки в Україні / С.І. Бурма, В.Г. Прушківський, К.В. Шумакова // Банківська справа – 2014 – №1-2 (121) – С. 100 – 107.
 7. Лу`кяненко Н. Е. Особливості диверсифікації виробництва підприємств машинобудування в Україні / Н. Е. Лу`кяненко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. (постанова президії ВАК №1-05/1 від 10 лютого 2010 р.). - Серія: Економічні науки – 2013. – Вип. 4 (58), Ч. 1. – С.317-319.

2012-2013 н.р.

 1. Прушківський В.Г. Проблеми і перспективи інвестування глобальних проектів у посткризовий період/ В.Г. Прушківський, А. Рибчук // Вісник Київського національного університету ім.Т.Г.Шевченко.Економіка. № 139– Київ.- 2012. – С.10-14.
 2. Прушківський В.Г. Наукові підходи до формування регіонального інноваційного кластеру / В.Г. Прушківський, С.І. Бурма, В.І. Колесников // Інвестиції: практика та досвід — К.: ТОВ «ДКС центр», 2013 — №9 — С. 28–32
 3. Юрченко В.І. Макроекономічна політика сприяння міжрегіональній економічній інтеграції в напрямку розвитку національної економіки / В.І. Юрченко // Державне управління : удосконалення та розвиток [Електронний ресурс]. – 2012. - Режим доступу до журналу: http://www.dy.nauka.com.ua.
 4. Лук’яненко Н.Е. Аналіз методичних підходів щодо оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємств машинобудування / Н.Е. Лук’яненко // Економічний простір: збірник наукових праць. - Дніпропетровськ: Приднепровська державна академія будівництва та архітектури. - № 66. - 2012. - С.232-240.
 5. Прушківський В.Г. Особливості реструктуризації промислового комплексу регіону на засадах інноваційної моделі розвитку економіки / В.Г. Прушківський, С.І. Бурма // Наукові праці НДФІ. — К. : НДФІ, 2012. — №3 (60). — С.186-191
 6. Пуліна Т.В. Діагностика передумов утворення та розвитку кластерних об’єднань підприємств харчової промисловості в Запорізькому регіоні / Т.В. Пуліна, С.І. Бурма // Вісник Хмельницького національного університету — Хмельницький: ХНУ, 2012. - №4. - Т.3 (190). — С. 95-99
 7. Бурма С.І. Перспективи розвитку неіндустріальних кластерних об’єднань у Запорізькому регіоні / С.І. Бурма // Вісник Тернопільського національного економічного університету — Тернопіль: Економічна думка, 2012. - №5-1. - С.201-210.
 8. Прушківський В.Г. Наукові підходи до формування регіонального інноваційного кластеру / В.Г. Прушківський, С.І. Бурма, В.І. Колесников // Інвестиції: практика та досвід — К.: ТОВ «ДКС центр», 2013 — №9 — С. 28–32
 9. Бурма С.І. Аналіз передумов формування регіонального агропромислового кластеру / С.І. Бурма // Економічний вісник Національного гірничого університету. — 2013. — №1 (41). — С. 58–64.
 10. Афендікова Н.О. Тенденції, чинники та перспективи розвитку сільських територій у контексті євроінтеграції / Н.О. Афендікова // Економіка. Фінанси. Право. – К.: Аналітік. - 2012. - № 10. - С. 13-15.
 11. Сиволап Т.Г.Сутність фінансової реструктуризації промислового комплексу в регіоні та її місце в сучасній економіці./Т.Г.Сиволап //Інвестиції:практика та досвід. ТОВ. «ДКС Центр» №7.-2012-С.50-54
 12. Сиволап Т.Г.Аналіз ефективності формування та використання фінансової реструктуризації промислового комплексу. / Т.Г.Сиволап// Держава та регіони.Серія: Економіка і підприємництво. КПУ– Запоріжжя, 2012 № 9. – С 10-16

2016-2017 н.р.

Розділ в монографії

 1. Borysenko O. Functional model of express diagnostics of management effectiveness of resource providing a production activity of the industrial enterprise: Monographs 5 / Katowice School of Technology. Part 4. Sustainable development of a company: information aspect. w Kotowicagh:Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Technicznej, 2016. – С. 262-274(448р) – 65
 2. Бобровникова Р.Г. Розділ 3.4 Комплексний підхід до планування фінансів підприємства в сучасних умовах господарювання [Текст] /Р.Г.Бобровникова, // Монографія. Sustainable Development: Social and Economic Changes. The academy of management and administration in opole. Publishing House WSZiA. Opole. 2016. – С.199-205
 3. Бобровникова Р.Г. Розділ 3.1 Концептуальні підходи до визначення ефективності системи управління корпорацією [Текст] /Р.Г.Бобровникова, Н.Л.Онуфрієнко // Монографія. Інтеграція економічних, організаційних, технічних та інформаційних процесів у публічному управлінні та менеджменті організацій. – Ніжин: ФОП, Лукяненко В.В. ТПК Орхідея, 2016 – С.71-76
 4.  

Навчальні посібники

 1. Остапенко В.В.Экономика предприятия. (Задачник) : учебное пособие / В.В.Остапенко, Р.Г.Бобровникова / Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 138с.

Авторські свідоцтва

 1. А.с. 64808 Україна. Стаття «Оцінка проектів: на шляху інноваційного розвитку наукомістких підприємств» /В.В.Корольков, Т.М. Тіховська (Україна).Дата реєстрації 05.04.2016

Статті в фахових виданнях

  1. Ткаченко А.М. Методичні підходи до оцінки інвестиційних ризиків./ А.М.Ткаченко, П.А..Гончарук // Прометей: Регіональний збірник наукових праць з економіки: ДонДУУ, ІЕП НАН України,ІЕПД НАН України, 2015 – Вип 1 (46) – С.130-134
  2. Ткаченко А.М. Вибір найбільш вигідного ланцюга поставок продукції на ринок [Текст] / А.М. Ткаченко, Є.В.Колєсніков // Економічний вісник, Загальнодержавне наукове видання з питань економіки і бізнесу. ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ., 2016 – №1 (3). – С. 36-41
  3. Ткаченко А.М. Формування цін і тарифів на електроенергію та їх застосування для обґрунтування енергозберігаючих заходів [Текст] / А.М. Ткаченко, Р.Г.Бобровникова // Вісник економічної науки України Інститут економіки промисловості України, Академія економічних наук України, Київ, 2016 – №1 (30). – С. 138-141
  4. Ткаченко А.М. Использование статистических методов управления качеством в логическом процессе.[Текст] / А.М.Ткаченко, М.И.Иванова // Траектория науки: электронный научный журнал – Т.2 №49 (9). – 2016 http://pahtofscience.org/index.php/ps/article/view/141
  5. Ткаченко А.М. Інвестиції гарант ефективного розвитку управління інвестиційною діяльністю суб’єкта господарювання / А.М. Ткаченко // Економічний вісник, Збірник наукових праць. Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ. -1(1). – 2015. - С. 115-119
  6. Ткаченко А.М.Поняття, види продуктових інновацій та запровадження їх у підприємство [Текст] / А.М.Ткаченко / Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2015. – №3 (84). – С. 130-133
  7. Ткаченко А.М.Управліня витратами – нагальне завдання сьогодення [Текст] / А.М.Ткаченко / Держава та регіони: Наково-виробничий журнал.Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2015. – №2 (83). – С. 70-74
  8. Ткаченко А.М. Імідж як формування успіху суб’єкта господарювання. Текст] / А.М.Ткаченко // Економічний вісник, Загальнодержавне наукове видання з питань економіки і бізнесу. ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ. - 1(3). – 2016. - С. 124-129
  9. Остапенко В.В. Концептуальний підхід до підвищення ефективності торгівлі патентними ліцензіями на інновації. [Текст] / В.В.Остапенко / Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2016. – №2 (89). – С. 17-12
  10. Остапенко В.В. Ефективність і результативність роботи з інтелектуальним капіталом на підприємствах запорізького регіону. [Текст] / В.В.Остапенко, Р.Г.Бобровнікова // Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2016. – №3 (90). – С. 53-57
  11. Ткаченко А.М. Влияние рисков на формирование экономической безопасности – основа антикризисного управления предприятием.[Текст] / Strategii si politici de management in economia contemporana. Conferenta nationala eu participare internationala. (editia a V-a) 25-26 martie 2016. - С.51-58
  12. Ткаченко А.М. Стратегічний контекст капіталоутворення на підприємстві. / Стратегія економічного розвитку України: Збірник наукових праць. – К: КНЕУ, 2015. - №37. – С.92-101
  13. Ткаченко А.М. Антикризове управління – передумова попередження загроз і негативних наслідків кризових явищ. [Текст] /А.М.Ткаченко, М.І.Іванова. Економіка та підприємство. – Збірник наукових праць. К: КНЕУ, Ч.2, - №34-35, 2015. - С.233-243
  14.  

 

2015-2016 н.р.

Монографії

  1. Ткаченко А.М. Формування інноваційних підходів до управління металургійним підприємством / Монографія / А.М.Ткаченко, Т.О. Дробецька /Дніпропетровськ: вид-во – 2015.

  Статті в фахових виданнях

   1. Ткаченко А.М.Поняття, види продуктових інновацій та запровадження їх у підприємство [Текст] / А.М.Ткаченко / Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2015. – №3 (84). – С. 130-133
   2. Ткаченко А.М. Управліня витратами – нагальне завдання сьогодення [Текст] / А.М.Ткаченко // Держава та регіони: Наково-виробничий журнал. Серія: Економіка та підприємництво – Запоріжжя: КПУ, 2015. – №2 (83). – С. 70-74
   3. Ткаченко А.М. Імідж як формування успіху суб’єкта господарювання [Текст] / А.М.Ткаченко //Економічний вісник, Загальнодержавне наукове видання з питань економіки і бізнесу. ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ, 2016 – №1 (3). – С. 124 - 129
   4. Ткаченко А.М. Методичні підходи до оцінки інвестиційних ризиків./ А.М.Ткаченко, П.А..Гончарук // Прометей: Регіональний збірник наукових праць з економіки: ДонДУУ, ІЕП НАН України,ІЕПД НАН України, 2015 – Вип 1 (46) – С.130-134
   5. Ткаченко А.М. Інвестиції гарант ефективного розвитку управління інвестиційною діяльністю суб’єкта господарювання [Текст] / А.М. Ткаченко // Економічний вісник, Збірник наукових праць. Український державний хіміко-технологічний університет, Дніпропетровськ, 2015. – 1 (1) – С.115-119
   6. Круглікова В.В. Збільшення конкурентоспроможності зварних конструкцій шлхом застосування захисних сумішів. [Текст] / В.В.Круглікова, Ю.М.Ткаченко, І.І.Азаров // Науковий вісник ЛНЛУ.-Львів: РВВ НЛТУ України, 2015.- – Вип.21.08 – С. 218-224
   7. Шитікова Л.В. Методичні підходи до оцінки ефективності управління персоналом агропромислового підприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Херсон, 2015 – Вип.9, ч.7 – С. 176-179
   8. Шитікова Л.В. Аналіз впливу якості менеджменту праці на результати діяльності агропідприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 1. м. Хмельницький, 2015. – №1 (30). – С. 69-71
   9. Шитікова Л.В. Теоретичні підходи до формування механізму управління персоналом підприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Держава і регіони. Серія: Економіка та підприємництво № 1. м. Запоріжжя, 2015– №1 (30). – С. 130-133
   10. Шитікова Л.В. Розвиток концептуальних підходів до управління трудовими ресурсами з метою підвищення продуктивності підприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. м. Львів, 2015. – Випуск 25.7 – С.126-130
   11. Шитікова Л.В. Формування управлінського потенціалу підприємства – ключова задача управління. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» Вип. 2(46) м. Ужгород, 2015 – №1 (30). – С. 138-141
   12. Шитікова Л.В. Формування управлінського потенціалу підприємства – ключова задача управління. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» Вип. 2(46) м. Ужгород, 2015– №1 (30). – С. 257-260
   13. Білоусенко М.В. Инновационная фирма и экономический рост / М.В.Білоусенко // Економічний простір. Придніпровська державна академія будівництва і архітектури.- м. Дніпропетровськ, 2014 – №92 – С. 208-222
   14.  

  2014-2015 н.р.

  Розділ в монографії

  1. Тіховська Т.М.Розробка адаптивної системи управління наукоємним підприємством. Актуальні проблеми економічної кібернетики: Колективна наукова монографія / Під ред. О.Ю. Чубукової, Н.В. Геселевої. – Київ: ВД «Стилос», 2014. Розділ в монографії С. 58 – 65

  Авторські свідоцтва

  1. А.с. 59559 Україна. Стаття «Нечеткие множества: к вопросу оптимизации номенклатуры производства предприятия силовой электроники» / Т.М. Тіховська (Україна). Заявка 10.03.2015 № 59988, дата реєстрації 07.05.2015
  2. А.с. 59558 Україна. Стаття «Моделі оцінки наукового проекту з урахуванням нечіткої інформації» / Т.М. Тіховська (Україна). Заявка 10.03.2015 № 59987, дата реєстрації 07.05.2015
  3. А.с. 58930 Україна. Стаття «Ринок силової електроніки як похідна енергетики» / Т.М. Тіховська (Україна). Заявка 19.01.2015 № 59320, дата реєстрації 16.03.2015.
  4. А.с. 59452 Україна. Стаття «Вдосконалення маркетингового процесу підприємства машинобудівної галузі на основі досвіду іноземної компанії» /О.Є.Борисенко, Елькаді Махмуд Мохамед Реда Ельсаєд, Н.Л.Онуфрієнко (Україна). Заявка 02.03.15р. № 59869, дата реєстрації 28.04.2015 

  Автореферат

  1. Борисенко О.Є. Діагностика управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності металургійного підприємства. Автореферат. Спец. 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Спеціалізована вчена рада Д 08.080.01 при Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет. 2015р.

  Статті в фахових виданнях

  1. Ткаченко А.М. Бенчмаркетинг – альтернативний метод стратегічного плашгування [Текст] / А.М.Ткаченко, Т.О. Дробецька / Вісник Хмельницького національного університету.– м.Хмельницький: ХНУ, 2015. – №3, Т.2 (224) – С. 139-143
  2. Ткаченко А.М. Інноваційні підходи до управління трудовим потенціалом –основа формування антикризового менеджменту [Текст] / А.М.Ткаченко / Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Зб. наук. праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2015. – Вип 1 (11), Т.1. – С.53-59
  3. Круглікова В.В. Збільшення конкурентоспроможності зварних конструкцій шлхом застосування захисних сумішів. [Текст] / В.В.Круглікова, Ю.М.Ткаченко, І.І.Азаров // Нові технології та метеріали.- Запоріжжя: ЗНТУ.- 2014.- Вип.1 – С. 79-81
  4. Шитікова Л.В. Розвиток концептуальних підходів до управління трудовими ресурсами з метою підвищення продуктивності підприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Науковий вісник НЛТУ України. Збірник науково-технічних праць. Випуск 25.7 м. Львів – 2015. С.126-130
  5. Шитікова Л.В. Формування управлінського потенціалу підприємства – ключова задачауправління. [Текст]/ Л.В.Шитікова, С.С.Головатенко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка» Випуск 2(46) м. Ужгород – 2015. С.257-260.
  6. Шитікова Л.В. Методичні підходи до оцінки ефективності управління персоналом агропромислового підприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». Випуск 9, частина 7. м.Херсон – 2015. С. 176-179
  7. Шитікова Л.В. Аналіз впливу якості менеджменту праці на результати діяльності агропідприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. № 1. м. Хмельницький – 2015. С. 69-71.
  8. Шитікова Л.В. Теоретичні підходи до формування механізму управління персоналом підприємства. [Текст]/ Л.В.Шитікова // Держава і регіони. Серія: Економіка та підприємництво № 1. м. Запоріжжя – 2015. С. 130-133.
  9. Тіховська Т.М. Рынок силовой электроники как производная энергетики. [Текст] / Т.М. Тіховська //Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.4. – С. 316 –320
  10. Борисенко О.Є.Оценка эффективности управления ресурсами предприятия на основе построения динамического норматива. [Текст] / О.Є.Борисенко, І.А.Нечаєва //Менеджмент в России и за рубежом. Москва.ЗАО "Финпресс" – 2014. – №2. – С.100-108
  11.  

  2013-2014н.р.

  Посібники

   1. Варинська Л.О. Братковська К.О. Енергоринок. Організація. Планування та розразхунки в електроенергетиці: Електронний аналог навчально-методичного посібника для студентів ЗДІА спеціальності "Тідроенергетика" всіх форм навчання. Запорізька державна інженерна академія - Запоріжжя: ЗДІА. 2014.-126с

   Розділ в монографії

   1. Тіховська Т.М.Модели и методы оценивания научных проектов предприятий силовой электроники. // Інформаційні технології та моделювання в економіці : на шляху до міждисциплінарності : Монографія / За ред. д.ф.-м.н., проф. Соловйова В.М. - Черкаси : Брама-Україна, 2013. - 408 с. (С.376-388).
   2. Тиховская Т.Н. Применение искусственных нейронних сетей в проектном анализе [Текст] Т.М.Тіховська // Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту емерджентної економіки: Монографія / За аг. Ред. Соловйова В.М. – Черкаси: Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2013 – 218 с. (С. 82-90)

   Автореферат

   1. Шитікова Л.В. Удосконалення механізму управління персоналом агропромислових підприємств. Автореферат Спеціальність 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Спеціалізована вчена рада у Луганському Національному аграрному університеті 2014р.

   Статті в фахових виданнях

   1. Лютий С.В. Міжнародна інтеграція як система господарських зв’язків різних країн. // Вестник академии таможенной службы. Серия : Экономика №2 – 2013.- Днепропетровск.- С.94-112
   2. Лютий С.В. Європейської інтеграції України. Бизнес навігатор. Науково-виробничий журнал № 2 (33) – 2013.- Херсон.- С.35-47
   3. Р.Г. Оцінка ефективності використання енергозберігаючих технологій / В.Г.Бобровникова, В.А.Бобровников. // Кримський економічний вісник. Науковий журнал № 2 (3) квітень 2013 Ч.1 Видавництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». Сімферополь.-2013р.-С.35-37
   4. Лютий С.В. Міжнародна економічна інтеграція як система господарських зв’язків // Економіка Крима. Науково-виробничий журнал. Серія :Економіка -№1.-2013.-С.23-35
   5. Лютий С.В. Циклічність як ворма економічного розвитку // Економіка Крима. Науково-виробничий журнал. Серія :Економіка -№2.-2013.-С.75-89
   6. Тіховська Т.М.Проблемы применения производственной функции на предприятиях силовой электроники // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: збірник науково-технічних праць. –Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – 428 с. (С. 245 –252).
   7. Борисенко О.Є. Методика формування механізму управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства // Кримський економічний вісник. Науковий журнал № 2 (3) квітень 2013 Ч.1 Видавництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». Сімферополь.-2013р.- С.46-50
   8. Борисенко О.Є. Аналіз та оцінка забезпечення основними ресурсами виробничої діяльності металургійних підприємств України // Економіка промисловості науково-практичний журнал. Донецьк.:ІЕП НАН України. №1-2(61-62)-2013.-С.28-39. www//economindustry.org
   9. Борисенко О.Є. Вдосконалення системи менеджменту машинобудівних підприємств України на засадах досвіду провідних західних компаній /О.Є.Борисенко, Н.Л. Онуфриєнко, М. Елькади // Науковий журнал «Кримський економічний вісник» - Сімферополь: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – 2013. – №3 (4). – С. 27-30
   10. Шитікова Л.В. Методичні підходи до використання трудових ресурсів у відповідності з потенційними можливостями підприємства. / Л.В.Шитікова, А.В.Череп//Бізнес Інформ. – 2013. – №10. – C. 253–257. www//business-inform.net

   2012-2013н.р.

   Монографії

    1. Тіховська Т.М. Економіко-математичні моделі управління підприємством силової електроніки: теоретичні і прикладні аспекти / Т.М.Тіховська // Сучасні технології управління промисловими ринками та підприємствами : монографія / за ред. проф. П. В. Гудзя, Л. О. Кримської. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – 208 с. (С.124 - 137)

    Патенти

    1. Пат. 51878 Україна, МПК (2009) G06F 17/00 . Система моделювання процеcів керування наукоємним підприємством / Корольков В.В., Тіховська Т.М., Іванов М.М. ; власник Запорізький національний технічний університет; заявл. 28.12.2009; публ. 10.08.2010 , Бюл. № 15.

    Автореферат

    1. Тіховська Т.М. Моделі та методи процесу оцінки наукових проектів підприємств силової електроніки. / Т.М.Тіховська. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Запоріжжя.-КПУ.- 2012р

    Статті в фахових виданнях

    1. Бобровникова Р.Г. Концептуальні підходи до формування і розвитку структури управління корпорації./ В.Г.Бобровникова, В.А.Бобровников. // Економіка і регіон. Науковий вісник Полтавського технічного університету ім. Ю.Кондратюка №4 (35).-2012.-с.220.-С.107-110
    2. Бобровникова Р.Г.Оцінка ефективності управління корпораціями машинобудування. / Р.Г.Бобровникова, Н.Л.Онуфрієнко, В.А.Бобровников // Вісник хмельницького університету Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2012, № 2, Т.3 (186) – С.83-87
    3. Бобровникова Р.Г. Інформаційні комп’ютерні мережі та їх використання в управлінні підприємством. / Р.Г.Бобровникова, В.А.Бобровников // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії № 2 (27), 2012р. Збірник наукових праць.- Краматорськ : ДДМА, -2012.- 326с. – С.184-188
    4. Бобровникова Р.Г. Оцінка ефективності використання енергозберігаючих технологій. / В.Г.Бобровникова, В.А.Бобровников. // Кримський економічний вісник. Науковий журнал № 2 (3) квітень 2013 Ч.1 Видавництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». Сімферополь.-2013р.-С.35-37
    5. Бобровникова Р.Г. Формування фінансових ресурсів підприємства. / Р.Г.Бобровникова В.А.Бобровников Г.І.Микитюк. //Фінансово-кредитні відносини в Україні: стан та перспективі розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 лютого 2013., Запоріжжя : ЗНТУ, 2013.- с.267. – С.245-249
    6. Тиховская Т.Н. Оценка научных проектов предприятий силовой электроники в условиях рыночной экономики./ Т.М.Тіховська // Актуальні проблеми економічної кібернетики: Колективна наукова монографія / за ред. О.Ю. Чубукової, Л.І. Антошкіної, Н.В. Геселевої. – К. : ВД «Стилос», 2012. – С. 299 – 317.
    7. Тиховская Т.Н. Модели и методы оценивания научных проектов предприятий силовой электроники. /Т.М.Тіховська // Інформаційні технології та моделювання в економіці : на шляху до міждисциплінарності : Монографія / За ред. д.ф.-м.н., проф. Соловйова В.М. - Черкаси : Брама-Україна, 2013. - 408 с. Рос.мова, англ.мова, укр.мова. (С.376-388).
    8. Тиховская Т.Н. Применение искусственных нейронних сетей в проектном анализе /Т.М.Тіховська // Проблеми моніторингу, моделювання та менеджменту емерджентної економіки: Монографія / За аг. Ред. Соловйова В.М. – Черкаси: Брама, видавець Вовчок О.Ю., 2013 – 218 с. : Англ. мова, рос мова, укр. мова : іл. (С. 82-90)
    9. Остапенко В.В.,Сердюк Є.М. Чи бути «Інноваційному портрету Запоріжжя»?//Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.- Запоріжжя: КПУ, 2012.- № 4-С.201-203
    10. Борисенко О.Є. Система методів та інструментів управління ресурсним забезпеченням промислового підприємства / О.Є.Борисенко // Науковий журнал “Вісник ХНУ” – Хмельницький, 2012. №2. Т.3 (186) С.247-250
    11. Борисенко О.Є. Економічна ефективність забезпечення виробничими ресурсами промислового підприємства / О.Є.Борисенко // Вісник Донбаської машинобудівної академії: збірник наукових праць. –Краматорськ : ДДМА, 2012.– № 1 (26). – С.10-14
    12. Борисенко О.Є. Інформаційна система як інструмент механізму ресурсного забезпечення виробничої діяльності промислового підприємства / О.Є.Борисенко, П.В.Гудзь //Науковий вісник «Економіка і регіон» – ПолтНТУ. 2012. – №4(35). – С.52-56
    13. Борисенко О.Є. Економічна ефективність забезпечення виробничими ресурсами промислового підприємства. / О.Є.Борисенко // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії №1 (26), 2012р. Збірник наукових праць.- Краматорськ : ДДМА, -2012.- 326с. – С.10-14
    14. Борисенко О.Є. Система методів та інструментів управління ресурсним забезпеченням промислового підприємства. / О.Є.Борисенко // Вісник хмельницького університету Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2012, № 2, Т.3 (186) – С.247-250.
    15. Борисенко О.Є. Методика формування механізму управління ресурсним забезпеченням виробничої діяльності промислового підприємства. / О.Є.Борисенко // Кримський економічний вісник. Науковий журнал № 2 (3) квітень 2013 Ч.1 Видавництво: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». Сімферополь.-2013р.- С.46-50
    16. Борисенко О.Є. Вдосконалення системи менеджменту машинобудівних підприємств України на засадах досвіду провідних західних компаній /О.Є.Борисенко, Н.Л. Онуфриєнко, М. Елькади // Науковий журнал «Кримський економічний вісник» - Сімферополь: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – 2013. – №3 (4). – С. 27-30
    17. Шитікова Л.В. Сутність, особливості та структура механізму управління трудовими ресурсами підприємства. / Л.В.Шитікова // Вісник хмельницького університету Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2012, № 2, Т.3 (186) – С.250-254
    18. Шитікова Л.В.Особливості тарифної політики підприємств стільникового зв’язку України. / Л.В.Шитікова, Ю.А.Соколова.// Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2012, № 5, Т.1 (192) – С.185-188
    19. Шитікова Л.В. Аналіз і оцінка ефективності використання трудових ресурсів на підприємствах агропромислового сектору. / Л.В.Шитікова. //Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. м. Хмельницький., 2011, № 6, Т.2 (181) – С.308-311
    20. Шитікова Л.В. Формування ефективного механізму управління трудовими ресурсами з метою підвищення продуктивності агропромислового підприємства. / Л.В.Шитікова // Фінансово-банківські механізми державного управління економікою України. Т-ХІІІ випуск 236. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. – Донецьк, 2012.- С.127-136
    21. Шитікова Л.В. Розвитток механізму управління трудовими ресурсами – запорука ефективної діяльності агропідприємства. / Л.В.Шитікова // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії №1 (26), 2012р. Збірник наукових праць.- Краматорськ:ДДМА, -2012.- 326с. – С.285-289
    22. Онуфрієнко Н.Л. Управління ефективністю інноваційної діяльності промислового підприємства. /Н.Л.Онуфрієнко// Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених і студентів “Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери”.—В 2-х томах. mdash; .2.—Донецьк: ДВНЗ “Донецький національний технічний університет”, 2012.—С. 227-229.
    23. Онуфрієнко Н.Л. Формування організаційно-економічного механізму управління технічним розвитком машинобудівних підприємств Запорізького регіону./Н.Л.Онуфрієнко // Проблеми та перспективи розвитку регіональної економіки: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, молодих учених та науковців / КІ ДУ ім. Альфреда Нобеля.—Кременчук, 2012.—С. 168-170.
    24. Сердюк Є.М. Чи бути інноваційному портрету Запоріжжя? / Є.М.Сердюк, В.В.Остапенко // Держава та регіони.Серія: Економіка та підприємництво – 2012. – № 4 – C.201-203.

     

    1. Соколов А.В. Формування системи мотивації персоналу компанії / А.В. Соколов // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – № 14. – С. 33–37.
    2. Соколов А.В. Трудові ресурси як чинник впливу на стійкий соціально-економічний розвиток / А.В. Соколов // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво.  2015. – № 5 (86). – С. 10–14.
    3. Соколов А.В. Особливості організації надання соціальних послуг з позицій споживання і створення соціальних ефектів / А.В. Соколов // Інституціональний вектор економічного розвитку / Іnstitutional vector of economic development: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». – Вип. 8 (1). – Мелітополь: КПУ, 2015. – С. 61-69.
    4. Соколов А.В. Вплив матеріальної та нематеріальної мотивації персоналу на ефективність діяльності підприємства / А.В. Соколов, К.В. Чернявська // Науковий огляд. – 2015. – № 9 (19). – С. 25-29. 
    5. Соколов А.В. Класифікація конфліктів на підприємстві / А.В. Соколов, В.І. Курдась // Науковий огляд. – 2015. – № 8 (18). – С. 50-56.
    6. Біленко О.В. Етапи розвитку ринку праці сфери фінансових послуг України / О.В. Біленко // Materiály XII mezinárodní v?decko - praktická konference «Dny v?dy – 2016» (22-30 b?ezen 2016 roku) - Díl 2. Ekonomické v?dy.: Praha. Publishing House  «Education and Science» s.r.o - 88 stran. – stran.67-70.
    7. Біленко О.В. Демографічна ситуація в Запорізькій області та шляхи її покращення / О.В. Біленко, Н.К. Ханаєва // Materials of the XII International scientific and practical conference «Science without borders» ( March 30 - April 7, 2016).- Volume 2. Economic science.- Sheffield.: Science and education LTD - 112 p.- P. 33-35.
    8. Бойченко В.С. Організаційна та економічна складова управління розвитком регіону / В.С. Бойченко // Вісник Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. Серія: Економіка, 2015. – Вип. 4. – Т. 20. – С. 162-165.
    9. Бойченко В.С. Аналіз процедури оцінки персоналу на ТОВ МФ «Фаворит плюс» / В.С. Бойченко, О.В. Данюк // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання, 2015. – Вип. 7. – С. 335-338.
    10. Бойченко В.С. Аналіз процесу атестації персоналу ТОВ «ВО «Моліс» / В.С. Бойченко, Т.Ю. Богомаз // Глобальні та національні проблеми економіки. Електронне наукове видання, 2015. – Вип. 7. – С. 596-599.
    11. Бойченко В.С. Структурна композиція організаційно-економічного забезпечення управління розвитком регіону / В.С. Бойченко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», 2015. – № 12. – С. 15-20.
    11. Бойченко В.С. Складові процесу забезпечення / В.С. Бойченко // Економіка, менеджмент та фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку: зб. матер. Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 27-28 листопада 2015 р.). – Ч. 2. – К. : ГО «Київський економічний науковий центр», 2015. – С. 79-81.
    12. Бойченко В.С. Сутність процесу реформування управління розвитком регіону / В.С. Бойченко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», 2015. – Вип 3. – С. 29-33.
    13. Бойченко В.С. Підходи до трактування сутності поняття «розвиток регіону» / В.С. Бойченко // Modern transformation of economics and management in the Era of Globalization: proceedings of international scientific-practical conference (Klaipeda, 26 January, 2016). – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – Pp. 190-192.
    14. Бойченко В.С. Теоретичні засади вивчення трактування сутності поняття «регіон» / В.С. Бойченко // Formation of modern economic area: benefits, risks, implementation mechanisms: proceedings of international scientific conference (Riga, 29 April, 2016). – Riga: Baltija Publishing, 2016. – Pp. 173-175.
    15. Василичев Д.В. Фактори становлення соціально-трудових відносин у державі та регіонах / Д.В. Василичев, Г.С. Чернеда // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць ХНАДУ. - №3(10), том 2. – 2015. – Харків: ХНАДУ,  2015. – 140 с. – С. 65-69.
    16. Василичев Д.В.  Оцінка трудового потенціалу в Україні / Д.В. Василичев, М.О. Ольховська // Перспективи створення сильної економіки для сучасної України: Інтернет-конференція. Секція «Економіка та підприємництво» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1933/
    17. Василичев Д.В. Фактори становлення соціально-трудових відносин у державі та регіонах / Д.В. Василичев, Г.С.Чернеда // Перспективи створення сильної економіки для сучасної України: Інтернет-конференція. Секція «Економіка та підприємництво» [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.economy-confer.com.ua/full-article/1938/
    18. Василичев Д.В. Трудові  ресурси  старше  працездатного віку: вітчизняний і зарубіжний досвід / Д.В. Василичев // Сучасні тенденції розвитку світової економіки: Збірник матеріалів VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20 травня 2015 р. – Харків: ХНАДУ, 2016. – 88 с. – С.78-79.
    19. Василичев Д.В. Оцінка трудового потенціалу в Україні / Д.В. Василичев, М.О. Ольховська // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць ХНАДУ. – 2015. – №3 (10). – Т. 2. – С. 47-51.
    20. Василичев Д.В. Аналіз підходів до мотивації інноваційної активності персоналу вітчизняних підприємств / Д.В. Василичев, В.А. Лихолат // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – №5 (86). – С. 47-52.
    21. Василичев Д.В. Організація процесу адаптації персоналу на підприємстві / Д.В. Василичев, В.А. Мирошниченко // Економіка і організація управління: збірник наукових праць ДонНУ. – 2015. – Вип. №3 (19) – 4 (20). – С. 46-53.
    22. Васильєва О.О. Сучасні тенденції та об’єктивні умови розвитку аграрного сектору / О.О. Васильєва // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2016. − Вип. 1. – С.62-74.
    23. Васильєва О.О. Проблеми розвитку людського капіталу в аграрному секторі Запорізького регіону / Ю.О. Бабич, О.О. Васильєва // Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України: Міжнародна науково-практична конференція, 17–18 листопада 2015 р.: матеріали укр. мовою. – Житомир: ЖНАЕУ, 2015. - С. 466-467.
    24. Васильєва О.О. Тенденції розвитку соціально-трудових відносин у сільському господарстві України / О.О. Васильєва, Д.В. Яцкевич // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти. ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених (м. Чернігів, 21 грудня 2015 р.). Збірник матеріалів конференції : ЧНТУ. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – 1028 с. – С. 181-184.
    25. Васильєва О.О. Підвищення продуктивності праці як запорука сталого розвитку сільського господарства / О.О. Васильєва, М.О. Полтавець // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти. ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених (м.Чернігів, 21 грудня 2015 р.). Збірник матеріалів конференції : ЧНТУ. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. – 1028 с.– С. 121-124.
    26. Васильева Е.А. Ресурсное обеспечение деятельности сельскохозяйственных предприятий / Е.А. Васильева // International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea: National Models of Economic Systems: Conference Proceedings, March 25, 2016. Riga: Baltija Publishing. 348 p. – PP. 51-53.
    27. Васильєва О.О. Сучасні тенденції функціонування та розвитку сільськогосподарських підприємств / О.О. Васильєва // Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки» 12–13 квітня 2016 р. Частина 2. Секція 2. м. Дніпропетровськ. – С. 118-122. URL: http://nmetau.edu.ua/file/part_2a.pdf.
    28. Васильєва О.О. Фінансово-господарська діяльність сільськогосподарських підприємств в умовах обмеженості ресурсів // О.О. Васильєва // Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси СУЕМ 20-21 квітня 2016р. – 388 с. – С. 25-27.
    29. Галан О.Є. Оцінка групового трудового потенціалу підприємства як векторної суми / О.Є. Галан // Modern transformation of economics and management in the Era of Globalization: proceedings of international scientific-practical conference (Klaipeda, 26 January, 2016). – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – Pp. 15-18.
    30. Горбань С.Ф. Аналіз демографічної ситуації в Україні: головні проблеми та шляхи їх вирішення / С.Ф. Горбань, К.О. Соколова // Регіональна економіка та управління. – 2015. – № 4 (07). – С. 68-71.
    31. Горбань С.Ф.  Напрями поліпшення якості життя населення в Україні / С.Ф. Горбань, К.О. Соколова // Актуальні питання соціально-економічного розвитку держави, регіону та підприємства: зб. тез  конф. (м. Львів, 27-28 листопада 2015 року). – Львів. – С. 15-17.
    32. Гудзь М.В. Передумови впровадження бюджетування в плановій діяльності
    рекреаційно-туристичного підприємства / М.В. Гудзь // Економічний форум. – 2015.- № 3.- С.141-152.
    33. Гудзь М.В. Проблеми та перспективи розвитку регіональних кластерів в Україні [Електронний ресурс] / М.В. Гудзь // Ефективна економіка.- 2015.- № 2.- Режим доступу до журналу: http://www.economy.nauka.ua.
    34. Гудзь М.В. Перспективы развития бизнес-образования в Украине / М.В. Гудзь // Научно-теоретический и научно-практический журнал Минского университета управления «Инновационные образовательные технологии». – 2015. – № 2. – С.55-59.
    35. Карпенко А.В. Кредитування промисловості України в умовах фінансової кризи: проблеми та шляхи подолання / А. Карпенко, М. Хацер (ЗГІА) // Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional vector of economic development: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». – Вип. 8 (1). – Мелітополь : КПУ, 2015. – С. 81-91.
    36. Карпенко А.В. Роль соціальної відповідальності в період розбудови економіки України / А.В. Карпенко, Н.М. Карпенко, О.І. Сеник (ст. гр. МТУ-210) // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2015. - №5 (86). ? C. 23-31.
    37. Карпенко А.В. Управление инновационной активностью / А. В. Карпенко // Наука и производство Урала: Межрегиональный сборник научных трудов. – Новотроицк : НФ НИТУ «МИСиС». – 2015. – Вып. 11. – С. 156-159.
    38. Карпенко А.В. Актуальність комерціалізації науково-дослідної діяльності в Україні / А.В. Карпенко // Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність : зб. наук. пр. учасн. Х Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Мелітополь, 11-13 вересня травня 2015 р.) / за заг. ред. М.М. Радєвої. – Мелітополь : ТОВ «Колор Принт», 2015. – С. 46-48.
    39. Карпенко А.В. Моделювання інноваційного розвитку регіону / А.В. Карпенко // Сучасні напрями моделювання економіки в умовах інтеграції у світовий простір : тез доп. всеукр. інт.-конф. молодих вчених і студентів (м. Миколаїв, 19 лист. 2015 р. / За ред. В.С. Шебаніна (гол. ред.) та ін. – Миколаїв, 2015. – С. 281-284.
    40. Карпенко Н. Управління трудовим потенціалом підприємствав в сучасних умовах / Н. Карпенко // Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional vector of economic development: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». – Вип. 8 (1). – Мелітополь : КПУ, 2015. – С. 134-144.
    41. Карпенко Н. Н. Социальная ответственность: сущность, значение и развитие / Н. Н. Карпенко // Наука и производство Урала: Межрегиональный сборник научных трудов. – Новотроицк : НФ НИТУ «МИСиС». – 2015. – Вып. 11. – С. 195-198.
    42. Коваленко М.О. Проблеми розвитку неформальної освіти в Україні [Електронний ресурс] / М.О. Коваленко //  Збірник наукових праць ЗОІППО – № 2(24) – 2016 – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B6QknaQCh-lHbmZiOGV4VUNucVE/view?pref= 2&pli=1.
    43. Олененко А.Г. Перші спроби залісення південноукраїнського степу в останній чверті XVIII ст. / А.Г. Олененко // http://historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/1246-anna-olenenko-persh....
    44. Олененко А.Г. Фонд Азовской губернской канцелярии в Государственном архиве Ростовской области: обзор документов / А.Г. Олененко, Н.И. Швайба // Архивы и архивное дело на юге России: история, современность, перспективы развития: Материалы Всероссийской научной конференции (г. Ростов-на-Дону, 16–17 октября 2015 г.) / Отв. ред Д.В. Сень и др. – Ростов н/Дону: Foundation, 2015. – С. 367-374
    45. Петрова К.А. Образ єврея-корчмаря на сторінках південноукраїнських періодичних видань у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / К.А. Петрова // Історія і культури Придніпров'я: невідомі та маловідомі сторінки : науковий щорічник. – Випуск 12. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 202-210
    46. Петрова К.А. “Одесский листок” як джерело з історії благодійності м. Одеси Херсонської губернії початку ХХ століття / К.А. Петрова // Музейний вісник. – №15. – 2015. – С. 113-120.
    47. Плинокос Д.Д. Роль громадських організацій в забезпеченні якості освітніх послуг // Ефективні моделі управління в сучасних умовах: теорія і практика // Збірник доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції  (17 квітня 2015 р.) – КНТУ. – Кіровоград: Ексклюзив-Систем, 2015. – С. 125-127.
    48. Плинокос Д. Д. Роль громадських організацій у розвитку держави  // Сучасні проблеми модернізації та структурних трансформацій економіки України і регіонів: тези доповідей Міжнар. наук. – прак. конф., м. Запоріжжя, 11 листопада 2015 р. / Класичний приватний університет. – Запоріжжя: КПУ, 2015. – С. 196-198.
    49. Плинокос Д.Д. Концепція «Smart-освіти» - глобальний тренд у розвитку безперервної освіти //  тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя досягнення та перспективи» (18-25 квітня 2016 року) / ЗОІППО – м. Запоріжжя, 2015. – С. 29-31.
    50. Плинокос Д.Д. Проблеми корупційних ризиків при роботі ВНЗ з компаніями-посередниками з набору іноземних студентів // III Міжнародна науково-методична конференція «Актуальні питання організації навчання іноземних студентів в Україні: матер. Міжнар. наук.-метод. конф. (18-20 травня 2016р.).  ? Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2016. ? С. 45?47.
    51. Плинокос Д.Д. Експорт освітніх послуг вищими навчальними закладами України у вимірі глобалізаційних процесів / Левченко О.М., Плинокос Д.Д. // Науковий журнал «ЕКОНОМІКА: реалії часу». – Одеса. – 2015. – №4 (20). – С. 210-216.
    Режим доступу до журналу: hhttp://economics.opu.ua.
    52. Плинокос Д.Д. Запровадження системи менеджменту якості освіти при підготовці кадрів для інших країн / Д.Д. Плинокос // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка та менеджмент, 2015. ? № 11. ? C. 202?206.
    53. Плинокос Д.Д. Організаційно-економічні схеми експорту освітніх послуг і підготовки фахівців за кордоном / Д.Д. Плинокос // Держава та регіони. ? Серія: Економіка та підприємництво, 2015. – №3(84). – C. 102-108.
    54. Плинокос, Д.Д. Аналіз впливу природного та механічного руху населення на стан трудових ресурсів / Д.Д. Плинокос // Держава та регіони. ? Серія: Економіка та підприємництво, 2015. ? №4(85). – C. 18-23.
    55. Плинокос Д.Д. Людський капітал як чинник інноваційного розвитку національної економіки України / Левченко О.М. (КНТУ), Плинокос Д.Д., Ткачук О.В. (КПУ) // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2015. – №5 (86). – C. 3-9.
    56. Плинокос Д.Д. Неформальна освіта як чинник розвитку інноваційно орієнтованої економіки // Д.Д. Плинокос, М.О. Коваленко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті» (м. Кіровоград, 12 квітня 2016 р.) – Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград: КОД, 2016. – 124 с.
    57. Селіверстов В.В. Роль часових лагів у впливі монетарної політики ФРС США на темпи інфляції. / В.В. Селіверстов // Фінанси України. − 2015. − Вип. № 7. – С.115-125. 
     

    Статті у зарубіжних виданнях:

    • Безрукова О.А. Стан та характер відповідальності в суспільстві у емпіричному вимірі / О.А. Безрукова // RZESZOWSKIE STUDSA SOCJOLOGICZNE. NR.4/2015. WIDAWNICTWO UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO RZESZOW, 2015, P.101-109.
    • Kirichenko Y.V. Securing of National Minorities' Rights in Modern Constitutions of European States [Teхt] / Y.V. Kirichenko / Science and Education Studies, 2015, №2. (16) (July-December. Volume III. "Stanford University Press", 2015. - p.460-466
    • Bezrukova. RESPONSIBILITY DISCOURSE IN SOCIOLOGICAL STUDIES [TEXT] / O. Bezrukova // THE SCIENCE ADVANCED. – ISSUE 1-2015. – UNITED STATES. – С. 91-95.

    Статті у фахових виданнях:

    • Безрукова О.А. Особливості розгортання волонтерськогоруху в Україні як необхідна умова формування громадського суспільства та прояв соціальної відповідальності громадян [Текст] / О.А. Безрукова // Молодіжна політика: проблема та перспективи: Збірник наукових праць / Ред. С.Шудло, П.Длугош. - Дрогобич-Жешув: "Трек ЛТД", 2016. вип.7. с.68-74.
    • Кириченко Ю.В. Конституційне регулювання права на підприємницьку діяльність в Україні та державах континентальної Європи [Tекст] / Ю.В. Кириченко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Юридичні науки". Вип.5. - Т.1. - Херсон, 2015. с.75-79.
    • Kirichenko Y.V. Securing of National Minorities' Rights in Modern Constitutions of European States [Teхt] / Y.V. Kirichenko / Science and Education Studies, 2015, №2. (16) (July-December. Volume III. "Stanford University Press", 2015. - p.460-466
    • Кириченко Ю.В. Право на свободу мирних зібрань: теоретико-правові аспекти вдосконалення ст.39 Конституції України [Tекст] / Ю.В. Кириченко // Науково-практичний фаховий журнал "Юридичний вісник". - Одеса: Національний університет "Одеська юридична академія", 2015. -№4. - с.94-103.
    • Орлянський В.С. Мелітопольська міська управа в період окупації (1941-1943 рр.) [Tекст]/ В.С. Орлянський // Музейний вісник. - №15/2. Запоріжжя, 2015. - с.200-209.
    • Рєзанова Н.О. Онтологія політичної культури в період модернізаційних перетворень [Tекст]/ Н.О. Рєзанова // Політичні читання імені проф. Богдана Яроша: Збірник наукових праць/ за загл.ред. В.І. Бортнікова, Я.Б. Яроша. - Луцьк: Вежа-Друк, 2016. - с.206-215
    • Рєзанова Н.О. Популістичні детермінанти легітимації політичної влади в демократичних суспільствах [Tекст]/ Н.О. Рєзанова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць, вип.№67 / Під ред. В.Г. Воронкової, Запорізька державна інженерна академія, Запоріжжя: ЗДІА, 2016. - с.170-183

    Списки наукових публікацій за попередні роки: 2015, 2014, 2013, 2012.

    СТАТЕЙ,  усього за 2016 р.: 8
    - з них за авторством молодих учених 1
    СТАТЕЙ,  у зарубіжних виданнях, усього за 2016 р.: 0
    - з них за авторством молодих учених 0
    СТАТЕЙ,  у фахових виданнях, усього за 2016 р.: 8
    - з них за авторством молодих учених 1
    • Мартовицький, Л.М. Проектування механізмів підйому кранів граничної вантажопідйомності [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава, Г.В. Клименко, С.А. Луговський // Підйомно-транспортна техніка. ? Одеса, 2016. ? №1(49). ? С. 32-37. 
    • Мартовицький, Л.М. Апаратне забезпечення для дослідження динаміки руху мостового крана [Текст]/ Л.М. Мартовицький, В.І. Глушко, А.І. Сочава // Підйомно-транспортна техніка. ? Одеса, 2016. ?№2(50).?С. 17-24.
    • Мартовицький, Л.М. Подовження ресурсу важкозавантажених прогінних кранових балок [Текст]/ Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, О.М. Руднєв, Г.В. Клименко, М.С. Мулін, О.П. Коваленко //Підйомно-транспортна техніка. ? Одеса, 2016. ? №3(51). ? С. 27-35.
    • Носенко, М.І. Раціональний вибір параметрів та схем гарячої деформації при отриманні порошкових титанових матеріалів різного експлуатаційного призначення [Текст]/ М.І. Носенко// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.?  ЗНТУ, 2015.?№2.? С.54-64.
    • Волчок, И. П. Повышение механических свойств вторичных сплавов АК7ч и А356.2 [Текст] /  И. П. Волчок, А. А. Митяев, Р. А. Фролов, К. Н. Лоза, В. В. Клочихин,  В.В. Лукинов (каф. КПМТ) // Строительство, материаловедение, машиностроение :  сб.  науч.  тр. –  Днепропет-ровск, 2016.– Вып. 90. – С. 64–70.
    • Явтушенко, А.В. Оптимизационный параметрический синтез прижимного механизма вытяжного пресса [Текст] /А.В. Явтушенко // Обработка материалов давлением: Сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2016, № 1 (42). С. 259-264.
    • Явтушенко, А.В. Кинематический анализ исполнительного механизма вытяжного пресса [Текст]/ А.В. Явтушенко, А.В. Явтушенко, Т.А. Васильченко ( каф. ОМТ) // Обработка материалов давлением: Сборник научных трудов. – Краматорск: ДГМА, 2016, № 1 (42). С. 265-272.
    • Задоя, Н.О. Моделирование процесса нагрева плоских стеклопластиков радиационными методами облучения [Текст]/ Н.О. Задоя//Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні.?ЗНТУ, 2016.?№1.?С.106-109.

    Викладачі кафедри здійснюють публікації наукових статей на сторінках авторитетних вітчизняних та зарубіжних спеціалізованих видань. За період 2010-2018 рр. співробітниками кафедри було опубліковано понад 210 наукових праць, з них понад 60 статей у наукових фахових виданнях, численні тези доповідей на конференціях. Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних, національних та регіональних наукових конференціях на теренах України і за її межами. 

    Купін А. П. Політико-правовий аналіз реалізації права на свободу пересування та вибору місця проживання умовах модернізації політичної системи України / А. П. Купін // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково- практичної конференції, 28 березня 2018 р. / редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко. – Запоріжжя : «ЛІРА ЛТД», 2018. – С. 61–64.

    Буканов Г. М. Взаємодія поліції з населенням території обслуговування / Г. М. Буканов // Mатер. ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції – Запоріжжя : ЛІРА ЛТД 2018 . – С. 137-140.

    Денисенко В. В. Правове забезпечення митної політики: міжнародно-правові стандарти та українське законодавство : навч. посіб. / В. В. Денисенко – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 326 с.

    Саміло Г. О. Порівняльно-правовий спосіб тлумачення права / Г. О. Саміло // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 28 березня 2018 р. / редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко. – Запоріжжя : «ЛІРА ЛТД», 2018. – С. 13–15.

    Денисенко В. В. Ісополітія: питання громадянства у міжполісних відносинах грецьких держав // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції, 28 травня 2018 р. / редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко. – Запоріжжя : «ЛІРА ЛТД», 2018. – С. 29-32.

    Денисенко В. В. Договори щодо доступу іноземців до судового захисту у міжполісних відносинах Стародавньої Греції // Від громадянського суспільства – до правової держави: ХІV Міжнародна наукова конференція молодих вчених та студентів, 27 квітня 2018 р., м. Харків : збірник тез доповідей. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. – С. 167-171.

    Саміло Г. О. Особливості правової системи сучасного Китаю / Г. О. Саміло // Сolloquium-journal. – 2018. – №3 (14). – С. 52-54.

    Буканов Г. М. Система суб’єктів адміністративної юрисдикції та підходи до її реформування / Г. М. Буканов // Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування: матер. наук. семінару – ДДУВС, 2018. – С. 61-62.

    Баєва Л. В. Подолання конфлікту інтересів у адвокатській діяльності на досвіді США / Л. В. Баєва // Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті інтеграційних процесів : матеріали ІІІ-ої Міжнародної науково- практичної конференції, 28 березня 2018 р. / редкол.: С. К. Бостан, Р. М. Максакова, Т. Є. Леоненко. – Запоріжжя : «ЛІРА ЛТД», 2018. – С.72–74.

    Баєва Л. В. Підвищення якості судових експертиз в Україні / Л. В. Баєва // Проблеми реформування кримінальної юстиції України : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції, 17–18 травня 2018 р. – Чернівці, 2018. – 228 с. : «ЛІРА ЛТД», 2018. – С. 159-162.

    Денисенко В. В. Методичні вказівки до виконання наукової роботи на Всеукраїнський конкурс на кращу студентську наукову роботу для студентів спеціальностей 081 “Право” та 262 “Правоохоронна діяльність” всіх форм навчання / уклад. В. В. Денисенко. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 34 с.

    Денисенко В. В. Договір ісополітії як інститут міжнародного права Стародавньої Греції // Сolloquium-journal. – 2018. – №4(15). – С. 20-22.

    Напрями наукових досліджень

    Математичні методи теорії дифракції та прикладної електродинаміки

    Робота за цією тематикою ведеться на кафедрі з 1974р. під керівництвом проф. В.П. Чумаченка. Підготовлені і захищені 2 докторські (В.П. Чумаченко, В.М. Онуфрієнко) та 4 кандидатські (В. Г. Засовенко, Л.М. Онуфрієнко, В.П. Пьянков, О.В. Крапівний) дисертації. Результати роботи викладені в більш ніж трьохстах публікаціях в журналах «Известия ВУЗов. Радиоэлектроника», «Известия ВУЗов. Радиофизика», «Радиотехника и электроника», «Доповіді АН УРСР», «Вопросы радиоэлектроники», «Письма в ЖТФ», «Радиотехника», «Радіоелектроніка, інформатика, управління», «Вісник Дніпропетровського університету», «Вісник Харківського університету», «Вісник Національного університету «Львівська Політехніка», «Telecommunications and Radio Engineerings», «IEICE Transactions on Electronics», «IEEE Transactions on Antennas and Propagation», «Microwave and Optical Technology Letters», «Electronics Letters», «Journal of Electromagnetic Waves and Applications», «IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques», «International Journal of Electronics», «International Journal of Electronics and Communications (AEÜ)», «International Journal of Engineering Science», «Electromagnetics», «IEE Proceedings. Microwaves, Antennas and Propagation», «Journal of Sound and Vibration», «International Journal of Numerical Modelling», в інших друкованих виданнях та матеріалах наукових конференцій.

    Нестаціонарні задачі механіки деформівного твердого тіла

    Робота за цією тематикою ведеться на кафедрі з 1970 року під керівництвом Нагорного Ю.І. Підготовлена та захищена 1 кандидатська дисертація (Мастиновський Ю.В.). Підготовлена до захисту кандидатська дисертація (Сичук Ю.Т.). Результати робіт викладені в більш ніж 40 публікаціях в журналах «Известия АН СССР», «Известия ВУЗов», «Прикладная механика», «Динамика и прочность машин».

    Метод скінченних елементів та його застосування

    Робота за цією тематикою проводилась на кафедрі з 1980 року до 2009 року під керівництвом Левицького І.А. Підготовлена і захищена кандидатська дисертація (Левада В.С.). Результати робіт викладено приблизно в 30 публікаціях в журналах «Прикладная механика», «Известия ВУЗов», «Динамика и прочность машин».

    Чисельне моделювання теплових полів

    Робота над цією тематикою ведеться на кафедрі з 1990 року під керівництвом Килимник І.М. Результати робот викладені приблизно в 20 публікаціях в журналах «Электротехника и электроэнергетика», «Технічна електродинаміка», «Електричні та комп’ютерні системи».

    Будівельна механіка металевих конструкцій

    Робота за цією тематикою ведеться з 1991 року під керівництвом Гальченко Л.В. та Шаніної З.М.

    Результати робот викладені в 30 публікаціях в журналах «Машинобудування», «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні».

    Механіка пружних багатошарових середовищ

    Науковий керівник к.ф.-м.н., доц.. Величко І.Г. Розробляються методи аналітичного розв’язування основних граничних задач та наближені методи розв’язування контактних задач для багатошарових основ з пружними та термопружними шарами, в тому числі і при наявності дефектів в шарах. Регулярно публікуються наукові статті в фахових наукових журналах, зокрема в журналах «Динамічні системи», «Прикладна математика та механіка», «Теоретична та прикладна механіка», вісниках Київського, Харківського, Донецького, Дніпропетровського та Запорізького національного університетів. Результати досліджень обговорюються на наукових семінарах та конференціях різних рівнів.

     

    Штефан Д.И., Штефан Т.А.  Применение математических методов в задачах биологического содержания / Д.И. Штефан, Т.А. Штефан // Матеріали 6-ої МНПК «Математика в сучасному технічному університеті», - Київ, Україна 28-29 грудня 2017. - C.170-173.
    1. Maslov D., Shtefan T.   Using the maximin strategy in matrix games. |/ Maslov D., Shtefan T.// Збірка тез доповідей Девятої Всеукраїнської наукової конференції «АПМІ». – Запоріжжя, 26 - 27 квітня 2018. – С. 93-95.
    2. Гордієнко М.Р., Штефан Т.О.  Математичне моделювання деяких задач курсу "Рівняння математичної фізики" /М.Р. Гордієнко, Т.О. Штефан//Матеріали шостої міжнародної наукової конференції «АПМІ». – Запоріжжя, 23 - 24 квітня 2015. – С. 81-83.
    3. Бердик С.В., Штефан Т.А.  Шифросистемы RSA: возможности и применение/С.В. Бердик, Т.А. Штефан // Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених «Комп'ютерні інтелектуальні системи та мережі КІСМ-2015». – м. Кривій Ріг , 24-26 березня 2015 року. – С.128-131.
    4. Карнаух Т.В., Штефан Т.О.  Математична модель процесу деформування стійки при перевезенні вантажів/Т. В. Карнаух, Т.О. Штефан//Матеріали міжнародної наукової конференції «АПМІ». – Запоріжжя, 24 - 25 квітня 2014. – С. 109.
    5. Карнаух Т.В., Штефан Т.О.  Деформування стійки при перевезенні важких вантажів/ Т. В. Карнаух, Т.О. Штефан //Тези доповідей науково-технічної конференції студентів та магістрантів ТДАТУ. – Мелітополь, 9 квітня 2014. – С. 18-20.

    Cписок наукових публікацій кафедри

    2019

    1. Онуфрієнко В.М. Математична модель ємності фрактального компакта з ередитарним ефектом / В.М. Онуфрієнко // Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. – с. . (знаходиться у друку)

    2. Онуфрієнко В.М. Моделювання провідності напівпровідникового каналу з фрактально конфігурованими межами / В.М. Онуфрієнко, Л.М. Онуфрієнко // Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. – с. . (знаходиться у друку)

    3. Онуфрієнко В.М. Дифракція хвиль на стоко-джерельних фрактальних об‘єктах / В.М. Онуфрієнко, Т.І. Слюсарова // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 15-19 квітня 2019 р.: тези доп. / Редкол.: В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. – с. . (знаходиться у друку)

    4. Онуфрієнко В.М. Теорія фрактального шару в задачах взаємодії терагерцевого випромінення з рослинними об‘єктами / В.М. Онуфрієнко, Є.О. Шама // Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. – с. . (знаходиться у друку)

    5. Антоненко Н.М. Плоска термопружна деформація двошарової основи з неідеальним тепловим контактом між шарами / Н.М. Антоненко, І.Г. Ткаченко // Інформатика, математика, автоматика ІМА: наук.-техн. конф., Суми, 23–26 квітня 2019 р. – Суми: Сумський державний університет. – С. 186.

    6. Антоненко Н.М. Плоска термопружна деформація багатошарової основи з неідеальним тепловим контактом між шарами / Н. М. Антоненко, І. Г. Ткаченко, П. Ю. Долгорукий // Актуальні проблеми інженерної механіки : VI Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 20-24 травня 2019 р. : тези доп. / під заг. ред. М. Г. Сур’янінова. – Одеса : ОДАБА, 2019. – С. 16–19.

    7. Антоненко Н.М. Особливості чисельної реалізації задачі про визначення температури в двошаровій основі при неідеальному тепловому контакті шарів / Н. М. Антоненко // Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. – с. . (знаходиться у друку)

    8. Засовенко А.В. Чисельно-аналітичний розв’язок задачі про деформування циліндричної заготовки в умовах вісесиметричної деформації / А.В. Засовенко, Т.О. Штефан // Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції Информаційні технології в металургії та машинобудуванні (ІТММ 2019). – 26-28 березня 2019. – Дніпро, 2019. – С. 55.

    9. Засовенко А.В. Моделювання динамічних хвиль у обтічнику при дії зовнішнього розподіленого навантаження / А.В. Засовенко // Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. – с. . (знаходиться у друку)

    10. Килимник І.М. Особливості математичного моделювання теплового стану магнітної системи силового трансформатора / І.М. Килимник // Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. – с. . (знаходиться у друку)

    11. Зіненко І.І. Електродинамічний аналіз чотирьохплечового з’єднання прямокутних хвилеводів в Е-площині з круговою вставкою / І.І. Зіненко, В.П. П’янков // Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. – с. . (знаходиться у друку)

    12. .Сніжко Н.В. Про організацію науково-дослідної роботи студентів молодших курсів в технічному університеті / Н.В. Сніжко // Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. – с. . (знаходиться у друку)

    13. Сніжко Н.В. Аналіз поля переміщень в кільцевій області під дією дотичного навантаження (Analysis of the displacement field in a ring domain under tangential loading) / Н.В. Сніжко // Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. – с. . (знаходиться у друку)

    14. Фасоляк А. В. Напружено-деформований стан шаруватого циліндру при вісесиметричних навантаженнях [Текст] / А. В. Фасоляк, Т. О. Штефан // Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – 2019, 26-28 березня 2019 р.: тези доп.  – Дніпро. – с. 80.

    15. Фасоляк, А. В. Математичне моделювання нестаціонарної динаміки тунелів та трубопроводів неглибокого залягання [Текст] / А. В. Фасоляк // Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. – с. . (знаходиться у друку)

    16. Shanina, Z.M. Modern Methods of Box-Shaped Crane Beams Design [Text] / Z.M. Shanina, L.M. Martovickii, V.I. Glushko, O.O. Kalantaieva // International Journal of Advanced Research in Engineering & Management (IJAREM) – 2019. – Vol. 05. Issue 05. – PP. 101-104.

    17. Шаніна З.М. Спосіб зміцнюваного відновлення деталей грунтообробних машин / З.М. Шаніна, Л.М. Мартовицький, Г.І. Камель, В.І. Глушко // Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. – с. . (знаходиться у друку)

    18. Шаніна З.М. Спосіб відновлення і зміцнення робочих органів сільськогосподарських машин / З.М. Шаніна, Л.М. Мартовицький, Г.І. Камель, Д.В. Гаврилов, Б.С. Онежко // Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. – с. . (знаходиться у друку)

    19. Шаніна З.М. Основи проектних розрахунків приводів кранів з граничними параметрами / З.М. Шаніна, Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко // Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. – с. . (знаходиться у друку)

    20. Штефан Т.О. Моделювання формозміни циліндра при симетричному та несиметричному навантаженні основ / Т.О. Штефан // Тиждень науки-2019. Машинобудівний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. – с. . (знаходиться у друку)

      

      

     2018

     1.  

     2017 

     1. Anpilogov D.I., Snizhko N.V. The angular deformation of the ring with reference to the centrifugal forces / D.I. Anpilogov, N.V. Snizhko // Lobachevskii Journal of Mathematics. – 2017. – № 3. – Vol. 38. – P. 395-399

     2. Штефан Т.А., Величко Е.В. Численно-аналитическое решение задачи об осесимметрической деформации в цилиндре под действием сжимающих загрузок / Т.А. Штефан, Е.В. Величко // ISSN 199550470 Механика машин, механизмов и материалов. – Минск, респ. Беларусь. - 2017.-№4(41).-С. 89-95.

     3. Штефан Т.А., Засовенко А.В. Исследование функции энергии формоизменения в цилиндре при аксиальной симметрической деформации под действием сжимающих нагрузок / Т.А. Штефан, А.В. Засовенко// Вестник двигателестроения. – ЗНТУ. – 2017. - №1. – С. 51 - 59.

     4 Shtefan Т.A., Zasovenko A.V., Numerical simulation of plastic deformation of the cylindrical bushing sleeve as a result of the loading base // Научный диалог: Вопросы точных и технических наук. Сборник научных трудов, по материалам международной научно- практической конференции 12 августа 2017 г. Изд. ЦНК МНИФ «Общественная наука», Санкт-Петербург, 2017. – c. 18-19.

     5.  Shtefan T.A., Slyusarova T.I. Methodological Content Of Distance Learning Site For The Discipline Of “Higher Mathematics” / T.A. Shtefan, T.I. Slyusarova // Materials of Scientific and Technical International Conference "Information Technology in metallurgy and machine building". Dnipro: NMetAU 2017. - p.155.

     6. Shtefan Т.A. Development of numerical-analytial methods for determining the function of the energy of deformation / Т.A. Shtefan // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Запоріжжя, 2017. (знаходиться у друку).

     7. Shtefan Т.A., Zasovenko A.V. Numerical solution of the problem of action mobile load on plasto-elastic beam / Т.A. Shtefan, A.V. Zasovenko// Materials of Scientific and Technical International Conference "Information Technology in metallurgy and machine building". Dnipro: NMetAU 2017. - p.89.

     8. Засовенко А.В. Підхід до розв’язку динамічного деформування склеєних балок / А.В. Засовенко // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Запоріжжя, 2017. (знаходиться у друку).

     9.Фасоляк А.В. Динамика упругого полупространства с цилиндрической полостью, подкрепленной оболочкой, при осесимметричных нагрузках / А.В. Фасоляк, В.І. Пожуєв // Техническая механика. – 2017. – № 1. – С. 91-99.

     10. Фасоляк А.В. Динаміка нескінченно довгої, підкріпленої повздовжніми ребрами жорсткості, циліндричної оболонки у тривимірному пружному середовищі / А.В. Фасоляк // Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми прикладної механіки та міцності конструкцій», 25-28 травня 2017 року. м. Запоріжжя. Секція 4. Статичні та динамічні задачі теорії пластин і оболонок. (знаходиться у друку).

     11 Фасоляк А.В. Динаміка пружного півпростору з циліндричною порожниною, підкріпленою оболонкою, при поверхневих навантаженнях / А.В. Фасоляк, В.І. Пожуєв, А.В. Пожуєв // Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій.– 2017. – Вип. 26. – С. 142-152.

     12.Фасоляк А.В. Динаміка тонкої циліндричної оболонки у пружному середовищі із вільною поверхнею / А.В. Фасоляк, В.І. Пожуєв // Міжнародна науково-технічної конференція «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні» 28 – 30 березня 2017 року. м. Дніпро (знаходиться у друку).

     13. Фасоляк А.В. Динаміка циліндричної оболонки у пружному півпросторі, під дією нормальних вісесиметричних поверхневих навантажень / А.В. Фасоляк // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Запоріжжя, 2017. (знаходиться у друку).

     14.Фасоляк А.В. Динаміка, підкріпленої кільцевими ребрами жорсткості, нескінченно довгої циліндричної оболонки у тривимірному пружному середовищі / А.В. Фасоляк // Матеріали наукової конференції «Актуальні проблеми математики та інформатики». – Запоріжжя: ЗНУ 2017. – С. 116-117.

     15. Antonenko N.M. Plane Thermoelastic Deformation of a Multilayer Plate Elastically Coupled with a Rigid Half Plane / N.M. Antonenko // Materials Science. – 2017. – 53, № 3. – Р. 407–416.

     16. Шанина З.М. Влияние статистических характеристик на тяговое сопротивление зубчатых рабочих органов / З.М. Шанина // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Запоріжжя, 2017. (знаходиться у друку).

     17. Шанина З.М. Критичний стан кранових металоконструкцій / З.М. Шанина, Л.М. Мартовицький, А.І. Сочава, В.І. Глушко, Г.В. Клименко // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Запоріжжя, 2017. (знаходиться у друку).

     18.Антоненко Н.М. Дослідження впливу механічних характеристик шару на розподіл напружень на берегах дископодібної щілини з наповнювачем у пружному шарі / Н.М. Антоненко // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Запоріжжя, 2017. (знаходиться у друку).

     19.Антоненко Н.М. Плоска термопружна деформація двошарової плити з пружними зв’язками між шарами / Н.М. Антоненко // Інформатика, математика, автоматика. ІМА : 2017 : матерiали наук.-техн. конф., м. Суми, 17–21 квітня 2017 р. – Суми : Сумський державний університет, 2017. –С. 235.

     20.Башова Н.П. Зв'язок максимальної 2-КНФ Булевої функції, що задає топологію на скінченній множині, з базою цієї топології // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Запоріжжя, 2017. (знаходиться у друку).

     21. Зиненко И.И. Расчет характеристик симметричных волноводных тройников в Е-плоскости / И.И. Зиненко // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Запоріжжя, 2017. (знаходиться у друку).

     22. Килимник І.М. Застосування методу дихотомії до пружно-пластичного розрахунку дисків змінної товщини при використанні деформаційної теорії пластичності  / І.М. Килимник // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Запоріжжя, 2017. (знаходиться у друку).

     23.Онуфрієнко В. М. Модель фрактальних стоко-джерел в математичній теорії дифракції хвиль / В.М. Онуфрієнко, Л.М. Онуфрієнко, Т.І. Слюсарова // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Запоріжжя, 2017. (знаходиться у друку).

     24. Онуфрієнко В.М. Диферінтегральна модель розв’язку контактної задачі Герца з фрактальними властивостями середовища / В.М. Онуфрієнко // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Запоріжжя, 2017. (знаходиться у друку).

     25.  Онуфрієнко В.М. Математична модель і алгоритм розв’язування задачі фрактально конфігурованого полігонального випромінювача  / В.М. Онуфрієнко, В.П. П’янков, І.І. Зіненко // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Запоріжжя, 2017. (знаходиться у друку).

     26.Слюсарова Т.И. Интегродифференциальное исчисление в некоторых задачах электродинамики  / Т.И. Слюсарова // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Запоріжжя, 2017. (знаходиться у друку).

     27. Сніжко Н.В. Аналіз поля переміщень кільця при рівномірному обертанні / Н.В. Сніжко // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Запоріжжя, 2017. (знаходиться у друку).

     28. Сніжко Н.В. Організація самостійної роботи з вищої математики студентів прискореної форми навчання  / Н.В. Сніжко // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Запоріжжя, 2017. (знаходиться у друку).

     29. Фасоляк А. В. Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією поверхневих динамічних навантажень / А. В. Фасоляк // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Том 1 – Запоріжжя, 2017 – С. 74-75.

     30.   Фасоляк А. В. Нестаціонарна невісесиметрична деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією динамічних поверхневих навантажень // Тиждень науки-2017. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ – Запоріжжя, 2017. – Том 1 – С. 185-186.

     31. Штефан Д.И., Штефан Т.А. Применение математических методов в задачах биологического содержания / Д.И. Штефан, Т.А. Штефан // Матеріали 6-ої МНПК «Математика в сучасному технічному університеті», - Київ, Україна 28-29 грудня 2017. - C.170-173.

     32. Shtefan T.A. Optimization of Control of Knowledge and Skills of Student of Technical Specialties at the Study of the “Higher Mathematics”  Course / T.A. Shtefan, T.I. Slyusarova // Матеріали 6-ої МНПК «Математика в сучасному технічному університеті», - Київ, Україна 28-29 грудня 2017. – c. 180-182.

      

     1. Онуфрієнко В.М., Диферінтегральна модель польового транзистора з фрактальним наношаром каналу [Текст] / Онуфрієнко В.М., Онуфрієнко Л.М. // Фізико-технічні проблеми передавання, оброблення та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах: VII Міжнародна науково-практична конференція, 8-10 листопада 2018 р., м.Чернівці, Україна, 2018.- С.113-114

     2. Володимир Онуфрієнко. Диферінтегральна модель імітування від‘ємних емностей та індуктивностей у фрактально конфігурованому середовищі [Текст] / Онуфрієнко В.М.// Перспективні напрям-ки сучасної електроніки, інформаційних та комп'ютерних систем (MEICS-2018): III Всеукраїнська науково-практична конференція, 21-23 листопада 2018 р., м.Дніпро, Україна, 2018.- С.89

     3. Онуфрієнко В.М., Онуфрієнко Л.М. Вплив фрактальних меж затвору на провідність польового транзистора [Текст] / В.М. Онуфрієнко, Л.М. Онуфрієнко// Перспективні напрям-ки сучасної електроніки, інформаційних та комп'ютерних систем (MEICS-2018): III Всеукраїнська науково-практична конференція, 21-23 листопада 2018 р., м.Дніпро, Україна, 2018.- С.114-115

     4.    Антоненко Н.М. Плоска термопружна деформація багатошарової плити з пружними зв’язками між шарами [текст] / Н.М. Антоненко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Сер. «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління». – 2018. – Вип. 39. – С. 4-13.
     5. Antonenko N.M. A Problem of Axisymmetric Torsion of a Multilayer Plate with Elastic Links between the Layers / N.M. Antonenko // Journal of Mathematical Sciences (United States). – 2018. – 231(5). – Р. 619-628.

     6. Антоненко Н.М. Побудова системи інтегральних рівнянь задачі про тріщину на межі пружного шару та півплощини, що знаходиться під дією двох нормальних сил / Н. М. Антоненко // Математика в сучасному технічному університеті: VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 28–29 грудня 2018 р. – Вінниця : Видавець ФОП Кушнір Ю.В., 2019. – С. 42–45.

     7. Shtefan T.A., Zasovenko A.V., Simulation of Plasto-Elastic Waves in Structures under Dynamic Loads / T.A. Shtefan, A.V. Zasovenko // Матеріали 7-ої МНПК «Математика в сучасному технічному університеті», - Київ, Україна 27-28 грудня 2018. – С.25-27

      8. Shanina, Z. M. Mathematical Description of the Toothed Working Tool Surfacef or Soil Treatment [Text] / Z. M. Shanina, L. M. Martovickii, O. O. Kalantaieva // International Journal of Mechanical Engineering and Information Technology. – 2018. – Vol. 06. Issue 08. – PP. 1837–1843.

       

      9. Килимник І.М., Яримбаш Д.С. Диференціальні рівняння : навчальний посібник / І.М. Килимник, Д. С. Яримбаш. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 102 с.

      10. Yarymbash, D. An Application of Scheme and Field Models for Simulation of Electromagnetic Processes of Power Transformers [Text] / D. Yarymbash, M. Kotsur, S. Yarymbash, I. Kylymnyk, T. Divchuk // IEEE: 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), 2018. – P. 308–313.

      11. Безверхня Ю.С. Аналіз параметрів шинопроводів цехових мереж в умовах дії вищих гармонік струму / Ю.С. Безверхня, М.І. Коцур, Д.С. Яримбаш, І.М. Коцур, С.Т. Яримбаш, І.М. Килимник // Електротехніка та електроенергетика - 2018. - № 4. - С. 51-63

      12. Зиненко И.И. Анализ четырехплечего Е-соединения волноводов с круговым цилиндром [Електронний ресурс] / И.И. Зиненко, В.П. Пьянков // Перспективні напрямки сучасної електроніки, інформаційних і комп’ютерних систем (МЕІСS-2018). Тези доповідей на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції, Дніпро, 21-23 листопада 2018 р. – Дніпро: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, 2018. – С.117-118

     8. Anpilogov, D.I., On one border problem of ring domain deformation [Текст] / D.I. Anpilogov, N.V. Snizhko // Буковинський математичний журнал. – 2018. – Т. 6. – № 1-2.– С. 6–12.

     9. Snizhko N.V. The Border Problem of the Ring Domain Deformation [Текст] / N.V. Snizhko // Conference on Applied and Industrial Mathematics 2018: Int. Sci. Conf., 20th–23th September, 2018: Book of Abstracts. — Chişinău, Moldova, 2018. — P. 21

     10. Фасоляк, А. В. Динаміка циліндричних оболонок в тривимірному пружному середовищі [Текст]: автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. фіз.-мат. наук: 01.02.04 / Фасоляк Антон Володимирович. – Запоріжжя, 2018. – 20 с.

     11. Fasoliak, A. V. Application of the Bipolar Coordinate System to Modeling of the Cylindrical Shell Dynamic in Elastic Medium with Free Surface [Text] / A. V. Fasoliak, V. I. Pozhuev // International Journal of Mechanical Engineering and Information Technology. – 2018. – Vol. 06. Issue 06. – PP. 1820–1825.
     12. Пожуєв, В. І. Застосування біполярної системи координат до моделювання динаміки двох коаксіальних оболонок у пружному середовищі [Текст] / В. І. Пожуєв, А. В. Пожуєв, А. В. Фасоляк // Вісник Запорізького національного університету. Фізико математичні науки. – Запоріжжя, 2018. – № 1. – С. 97-108.

     13. Пожуєв, В. І. Моделювання динаміки циліндричної оболонки у пружному півпросторі за допомогою біполярної системи координат [Текст] / В. І. Пожуєв, А. В. Пожуєв, А. В. Фасоляк // Проблеми обчислюваної механіки та міцності конструкцій. – Дніпро, 2018. – Вип. 29. – С. 168-182.

     14.  

       

       

      1. Yarymbash D. An Application of Scheme and Field Models for Simulation of Electromagnetic Processes of Power Transformers [Text] / D. Yarymbash, M. Kotsur, S. Yarymbash, I. Kylymnyk, T. Divchuk // IEEE: 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), 2018. – P. 308–313.
      2. Antonenko N. Plane thermoelastic deformation of a three-layer plate with elastic links between the layers / N. Antonenko // Cучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць міжнародної наукової конференції [Електронний ресурс], м. Львів, 22-25 травня, 2018. – Т. 1. – С. 218-219.
      3. Shtefan Т.A. The solution of the problem about the deformation of a circular cylinder with the use of  the bessel’s functions zero and first order / T. Shtefan, A. Zasovenko // Scientific and Technical International Conference Information technology in metallurgy and machine engineering, Dnipro, 27.03.2018 – 29.03.2018. – Dnipro, 2018. – p. 107.
      4. Shtefan T. Numerical and Analytical Solution of the Problem on Deformation of the Circular Cylinder Using the Bessel Functions / T. Shtefan, A. Zasovenko // Вісник ТНТУ. – Тернопіль. – 2018. – №2(90). – С.101-108.
      5. Onufrienko V.M., Slyusarova T.I., Onufrienko L.M. Planar Fractally-Shaped Terahertz Waveguide: on the Goos-Hӓnchen Effect / V.M. Onufrienko, T.I. Slyusarova, L.M. Onufrienko // Proc. TCSET’2018, Lviv-Slavske, Ukraine. P. 101-102.
      6. Онуфрієнко В.М. Математична модель дифузійно-дрейфового наближення в задачі переносу зарядів у напівпровідному фрактальному середовищі / В.М. Онуфрієнко // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).
      7. Онуфрієнко В.М. Диферінтегральна модель і алгоритм розв’язування задачі про зсув Гуса-Хенхена на фрактально конфігурованій межі середовищ / В.М. Онуфрієнко, Л.М. Онуфрієнко // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).
      8. Онуфрієнко В.М. Граничні умови стоко-джерельного типу у фрактальних задачах дифракції / В.М. Онуфрієнко, Т.І. Слюсарова // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).
      9. Килимник І.М. Підвищення енергоефективності систем живлення електрометалургійних комплексів змінного струму / І.М. Килимник // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).
      10. Антоненко Н.М. Моделювання дископодібної щілини з наповнювачем на межі двошарової плити та абсолютно жорсткого півпростору / Н.М. Антоненко // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).
      11.  Шаніна З.М. Статистическая оценка работы зубчатых рабочих органов / З.М. Шаніна // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).
      12. Штефан Т.А. Дискретизация граничных условий при решении задачи об осесимметрической деформации цилиндра / Т.А. Штефан // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).
      13. Штефан Т.А. Застосування рядів Фур’є-Бесселя при моделюванні задачі про навантажений стан кругового циліндра / Т.А. Штефан, А.В. Засовенко // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).
      14. Засовенко А.В. Моделювання дії навантаження ударного типу на складені оболонкові конструкції / А.В. Засовенко // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).
      15. Зіненко І.І. Вплив неопуклих багатокутових циліндрів на характеристики хвилеводних випромінювачів / І.І. Зіненко, В.П. П’янков // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).
      16.   Сніжко Н.В. Деформування кільця нерівномірно розподіленим моментом // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).
      17.  Сніжко Н.В. Про проблеми викладання курсу вищої математики англійською мовою // Н.В. Сніжко // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).
      18. Фасоляк А.В. Динаміка пружного півпростору з двома коаксіальними циліндричними порожнинами, які підкріплені тонкими оболонками / А.В. Фасоляк // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).
       
      1. Антоненко Н.М. Задача про осесиметричний скрут багатошарової плити з пружними зв’язками між шарами / Н.М. Антоненко // Математичні методи та фізико-механічні поля – Т.59. – № 2. – С. 127–134
      2. Килимник І.М. Особливості визначення параметрів короткого замикання силових трансформаторів засобами польового моделювання / І.М. Килимник, Д.С. Яримбаш, С.Т. Яримбаш, Т.Є. Дівчук // Електротехніка та електроенергетика – 2016.- № 1. –С. 12-17.
      3. Фасоляк А. В.  Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією навантажень, що розширюються / А. В. Пожуєв, А. В. Фасоляк // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки – 2016. – №1. – С. 200-213.

      • Антоненко Н.М. Задача про осесиметричний скрут багатошарової плити з пружними зв’язками між шарами / Н.М. Антоненко // Математичні методи та фізико-механічні поля – Т.59. – № 2. – С. 127–134. 
      • Килимник І.М.  Особливості визначення параметрів короткого замикання силових трансформаторів засобами польового моделювання / І.М. Килимник, Д.С. Яримбаш, С.Т. Яримбаш, Т.Є. Дівчук // Електротехніка та електроенергетика – 2016.- № 1. –С. 12-17.
      • Фасоляк А. В.  Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією навантажень, що розширюються / А. В. Пожуєв, А. В. Фасоляк // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки – 2016. – №1. – С. 200-213.
      • Фасоляк А. В.  Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному півпросторі під дією нормальних поверхневих навантажень / А. В. Фасоляк, В. І. Пожуєв, А. В. Пожуєв, // Вісник Запорізького національного університету.  – 2016. – №2. – С. 170-183.
      • Фасоляк А. В.  Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному півпросторі з вільною поверхнею [Текст] / В. І. Пожуєв, А. В. Пожуєв, А. В. Фасоляк // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2016. – №1. – С. 119-126.
      • Пожуев В. І. Нестаціонарна деформація циліндричної оболонки у пружному півпросторі під дією нормальних поверхневих навантажень / В. І. Пожуєв, А. В. Пожуєв, А. В. Фасоляк // Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки – 2016. – №2. – С. 201-213.
      • Штефан Т.А.  Внедрение элементов дистанционного обучения при изучении курса "Высшая математика" студентами инженерных специальностей [Електроний ресурс ]/ Татьяна А. Штефан // Математика в сучасному технічному університеті. - КНТУУ "КПІ" – 2016. – №1. – С. 61-69.
      • Ярымбаш Д.С. Особенности распределения магнитных потоков в режиме холостого хода силовых трансформаторов /  Д.С.Ярымбаш, С.Т. Ярымбаш, И.М. Килимник, Т.Е. Дивчук// Электротехника и электроэнергетика. - 2016.- №2. - С.5-12.
      • Онуфрієнко В.М., Онуфрієнко Л.М. A Fractal Log-periodical Antenna With Variable Scaling: On Theoretical Model Elaboration /В.М.Онуфрієнко, Л.М.Онуфрієнко // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікації, комп’ютерної інженерії: Матеріали Міжнародної конференції TCSET 2016, 23-26 лютого 2016, Львів – Славське, Україна, - 2016, - С.177-179
      • Штефан Д.І., Штефан Т.О.  Застосування методів DEC та RSA для криптографічного закриття інформації /Д.І.Штефан, Т.О. Штефан // Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених «Комп'ютерні інтелектуальні системи та мережі КІСМ-2016». – м. Кривій Ріг , 22-24 березня 2016 року. – С.121-123.
      • Штефан Т.А.  Инструменты дистанционного изучения курса «Математическая статистика» в техническом вузе /Т.А. Штефан// Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційні технології в металургії та машинобудуванні – ІТММ-2016», Секція 7, - Дніпропетровськ, 28-31 березня 2016. – С.89
      • Антоненко Н.М. Плоска термопружна деформація двошарової основи з пружними зв’язками між шарами / Інформатика, математика, автоматика. ІМА : 2016 : матеріали наук.-техн. конф., м. Суми, 18–22 квітня 2016 р. – Суми : Сумський державний університет, 2016. –С. 239. 
      • Штефан Т. О.  Формозміна циліндра при симетричному та несиметричному навантаженні основ /Т.О. Штефан// Матеріали науково-технічної конференції ІМА-2016. Секція 7. «Прикладна та обчислювальна математика». - Суми, 18 - 22 квітня 2016.- С.255.
      • Онуфрієнко В.М., Онуфрієнко Л.М.  Fractal Log-periodical Wideband Antenna: On Geometrical Design and Wave Place Conjugation /В.М.Онуфрієнко, Л.М.Онуфрієнко // 16-th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory - MMET 2016, 5-7 липня 2016, Львів, Україна, - 2016, - С.165-168
      • Штефан Д.І., Штефан Т.О. Застосування математики при розвязанні задач теми "Фізика атомного ядра"/ Д.І. Штефан, Т.О. Штефан// Материали 5-ої МНПК «Математика в сучасному технічному університеті», - Київ, Україна 28-30 грудня 2016. - C.1-3.
      • Онуфрієнко В.М.   Диферінтегральне альфа-вимірне хвильове рівняння як модель аналізу фізико-технічних процесів з фрактальними геометричними властивостями параметрів /В.М. Онуфрієнко // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - Запоріжжя, 15-22 квітня 2016.-c.167-168
      • Онуфрієнко В.М., Онуфрієнко Л.М.   Математичне моделювання геометрії фрактально конфігурованого логоперіодичного випромінювача /В.М.Онуфрієнко, Л.М.Онуфрієнко //Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - Запоріжжя, 15-22 квітня 2016.-c.169-170
      • Онуфрієнко В.М., Слюсарова Т.І.   Дифракція хвиль на циліндрі зі змінним скейлінгом фрактального поверхневого імпедансу /В.М. Онуфрієнко, Т.І. Слюсарова // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - Запоріжжя, 15-22 квітня 2016.-c.171-172
      • Килимник І.М.   Особливості визначення параметрів струмопроводів складної просторової будови /І.М. Килимник // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - Запоріжжя, 15-22 квітня 2016.-c.173-174
      • Шаніна З.М.   Розв’язок контактної задачі теорії пружності при обґрунтуванні форми робочого органу /З.М. Шаніна // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - Запоріжжя, 15-22 квітня 2016.-c.174-175
      • Сніжко Н.В.   Про граничні значення деяких сингулярних інтегралів /Н.В. Сніжко // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - Запоріжжя, 15-22 квітня 2016.-c.175-177
      • Антоненко Н.М.   Побудова інтегрального рівняння задачі про дископодібну щілину з наповнювачем у пружному шарі /Н. М. Антоненко // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - Запоріжжя, 15-22 квітня 2016.-c.177-178
      • Башова Н.П., Скрябіна А.В.   Булеві функції та топології на скінченній множині /НП. Башова, А.В.Скрябіна // Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - Запоріжжя, 15-22 квітня 2016.-c.179-180
      • Штефан Т.О., Засовенко А.В.   Міцність втулки при навантаженні основ / Т.О.Штефан, А.В.Засовенко// Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - Запоріжжя, 15-22 квітня 2016.-c. 180-181
      • Засовенко А.В.   Розподіл напружень у поперечному перетині балки при пружно-пластичному вигині / А.В.Засовенко// Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - Запоріжжя, 15-22 квітня 2016.-c.181-182
      • Штефан Т.А., Слюсарова Т.И.   Методические аспекты дистанционного изучения некоторых разделов курса «высшая математика»/ Т.А.Штефан, Т.И.Слюсарова// Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - Запоріжжя, 15-22 квітня 2016.-c.183
      • Зиненко И.И.   Анализ несимметричных волноводных тройников в Е-плоскости / И.И. Зиненко// Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - Запоріжжя, 15-22 квітня 2016.-c.184-185
      • Фасоляк А.В.   Нестаціонарна невісесиметрична деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією динамічних поверхневих навантажен/А.В.Фасоляк// Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - Запоріжжя, 15-22 квітня 2016.-c.185-186
       
      1. Чумаченко В.П.  On linear independence of some function systems appearing in the theory of plane wave fields. / V.P. Chumachenko // Telecommunications and Radio Engineering.– – 2015. – Vol. 74, – no. 4 – –P. 281-296.
      2. Штефан Т.О. Вплив форми штампа на положення зон можливої пластичної деформації плити/Т.О. Штефан// Вісник ТНТУ. – Тернопіль. – 2015.-№1(77). – С.109-115.
      3. Штефан Т.О.  Аналіз способів закріплення цільних стійок для перевезення важких вантажів/Т.О. Штефан//Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління».- Харків. – 2015.- №1156.-С. 168 -176.
      4. Штефан Т.О. Використання математичних методів для розв’язання задач дисципліни «Опір матеріалів» [Електронний ресурс] / Тетяна О. Штефан // Математика в сучасному технічному університеті: Збірник науково-методичних праць / Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут». — Київ, 2015. — Вип. 1. — С. 93—104.
      5. Antonenko N. M.  Antonenko N. M. Three-Dimensional Deformation of a Multilayer Plate with Elastic Links Between its Layers / N. M. Antonenko // Materials Science. – 2015. – V. 50, № 4. – P. 536–544
      6. Антоненко Н. Н.  Задача о продольной трещине с наполнителем в полосе / Н.Н. Антоненко // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Математика. Механика. Информатика. – 2015. – Т. 15, вып. 3. – С. 315–322.
      7. Антоненко Н.Н. Задача о центральной продольной трещине нормального отрыва с наполнителем в / Н.Н. Антоненко // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Математика. Механика. Физика. – 2015. – Т. 7, № 3. – С. 65–70.
      8. Величко И.Г., Стеганцева П.Г., Башова Н.П.  Перечисление топологий близких к дискретной на конечных множествах. // Известия вузов. Математика. 2015, № 11, с. 23-31.
      9. Башова Н. П. Стеганцев Е.В.   2-КНФ булевых функций, задающих топологии на конечном множестве. // Вестник ХНТУ, № 3 (54), 2015. – с. 16-20.
      10. Фасоляк А. В.  Нестаціонарна невісесиметрична деформація циліндричної оболонки у пружному просторі під дією рухомих поверхневих навантажень / А. В. Пожуєв, А. В. Фасоляк // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні – 2015. – №2. – С. 108-114.
      11. Бердик С.В., Штефан Т.А.  Шифросистемы RSA: возможности и применение/С.В. Бердик, Т.А. Штефан // Матеріали VIII всеукраїнської науково-практичної WEB конференції аспірантів, студентів та молодих вчених «Комп'ютерні інтелектуальні системи та мережі КІСМ-2015». – м. Кривій Ріг , 24-26 березня 2015 року. – С.128-131.
      12. Величко И.Г.,Стеганцева П.Г.,Башова Н.П. Моделирование топологий на конечных множествах биюнктивными булевыми функциями/ И.Г. Величко, П.Г. Стеганцева, Н.П. Башова// Інформатика та системні науки (ІСН-2015):матеріали 6 Всеукраїнської науково-практично конференції за міжнародною участю. - м. Полтава: ПУЕТ, 19-21 березня 2015 р. - С.
      13. Гордієнко М.Р., Штефан Т.О.  Математичне моделювання деяких задач курсу "Рівняння математичної фізики" /М.Р. Гордієнко, Т.О. Штефан//Матеріали шостої міжнародної наукової конференції «АПМІ». – Запоріжжя, 23 - 24 квітня 2015. – С. 81-83.
      14. Штефан Т.О. Чисельний розв'язок задачі про плоску деформацію товстої плити жорстким штампом /Т.О. Штефан//Матеріали науково-технічної конференції ІМА-2015. Секція 2. «Моделювання складних систем». - –Суми, 20 - 25 квітня 2015.- – С. 254.
      15. Штефан Т.О.  Ідеальний контакт на межі закріплення стійки при перевезенні вантажів /Т.О. Штефан// Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ. - Запоріжжя, 13-17 квітня 2015.-c. 275.
      16. Штефан Т.О.  Аналіз ефекту бочкоутворення в циліндрі з одним вільним торцем/ Т.О. Штефан// Конференція молодих вчених «Підстригачівські читання» - 2015, - Львів, 26 - 28 травня 2015.
      17. Штефан Т.О.  Деформація плити при різних видах контакту на межі закріплення / Т.О. Штефан// Збірник матеріалів Міжнародної міждисциплінарної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Science and Scientists». - м. Дніпропетровськ, 21–22 грудня 2015 р. - С. 122-125.
      18. Антоненко Н.М.  Осесиметричний скрут двошарової плити з пружними зв’язками між шарами / Н.М. Антоненко // Конференція молодих вчених «Підстригачівські читання» - 2015, - Львів, 26 - 28 травня 2015.
      19. Антоненко Н.М.  Моделювання тріщини з клейовим наповнювачем у пружній смузі / Н.М. Антоненко // Інформатика, математика, автоматика. ІМА : 2015 : матерiали наук.-техн. конф., м. Суми, 20–25 квітня 2015 р. – Суми : Сумський державний університет, 2015. –С. 255.
      20. Башова Н.П.,Скрябіна А.В.  Вид 2-КНФ булевых функций, задающих топологии на конечном множестве. Х Літня школа «Алгебра, Топологія, Аналіз», 3 – 15 серпня 2015р., Одеса, Україна: Тези доповідей. – Киів: Інститут математики НАН України, 2015. – с. 42.
      21. Штефан Т.А., Т.И. Слюсарова  Организация самостоятельной работы студентов при изучении темы «Методы интегрирования»/ Т.А. Штефан, Т.И. Слюсарова// Матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації" «Секція 3. Проблеми якості сучасної природничо-математичної освіти: зміст, підручники, програмно-педагогічні засоби, критерії і показники.», - ЗОИППО, м.Запоріжжя, 5-9 жовтня 2015. – 4 сторінки.
      22. Онуфрієнко В.М.  Диферінтегральне числення змінного порядку для моделювання фрактальних об‘єктів у задачах математичної фізики / В.М. Онуфрієнко // Тиждень науки-2015. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ.– Запоріжжя, 2015. – С. 495.
      23. Сніжко Н.В.   Оцінка згасання коливань методом найменших квадратів / Н.В. Сніжко // Тиждень науки-2015. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ.– Запоріжжя, 2015. – С. 496.
      24. П’янков В.П.  Специфіка викладання вищої математики студентам, які навчаються за прискореною програмою / В.П. П’янков // Тиждень науки-2015. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ.– Запоріжжя, 2015. – С. 498.
      25. Зіненко І.І.  Методи дискретизації диференціальних рівняннь в частинних похідних / І.І. Зіненко // Тиждень науки-2015. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ.– Запоріжжя, 2015. – С. 499.
      26. Онуфрієнко В. М.  Алгоритм моделювання стоко-джерельних фрактоїдів для аналізу логоперіодичної антени / В.М. Онуфрієнко, А.В. Куземко // Тиждень науки-2015. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ.– Запоріжжя, 2015. – С. 499.
      27. Онуфрієнко В. М.  Алгоритм и програма моделювання фрактально конфігурованої лінії передачі енергії / А.В. Куземко, В.М. Онуфрієнко // Тиждень науки-2015. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ.– Запоріжжя, 2015. – С. 500.
      28. Чумаченко В.П. К обоснованию одной математической модели плоского соединения трех волноводов в E –плоскости / В.П. Чумаченко // Тиждень науки-2015. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ.– Запоріжжя, 2015. – С. 274.
      29. Засовенко А.В.  Моделювання динамічної дії рухомого навантаження на шарнірно оперту пружно-пластичну балку / А.В. Засовенко // Тиждень науки-2015. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ.– Запоріжжя, 2015. – С. 276.
      30. Нагорний Ю.І. Динамічна реакція пластини, що має контурне пружне защемлення / Ю.І. Нагорний, А.В. Фасоляк // Тиждень науки-2015. Збірка тез доповідей щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ.– Запоріжжя, 2015. – С. 277.

      1. Онуфриенко Л.М., Чумаченко В.П., Чумаченко Я.В. К теории Е-плоскостного волноводного трансформатора с осевой симметрией N-го порядка/Л.М. Онуфриенко, В.П. Чумаченко// Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2014. - №1, с.7-13.
      2. Штефан Т.О., Величко О.В. Просторова задача дослідження енергії формозміни в плиті, яка деформується штампом/ Т.О. Штефан, О.В. Величко //Вісник ТНТУ. – Тернопіль. – 2014.-№1(73).-С.38-44.
      3. Штефан Т.А., Величко Е.В. Энергия формоизменения в коротком цилиндре при аксиальной симметрической деформации/Т.А. Штефан, Е.В. Величко//Деформация и разрушение материалов. – Москва: «Наука и технологии», - 2014.-№(6).-С.12-18.
      4. Штефан Т.О. Чисельне моделювання деформації плити у випадку повного та ідеального контактів на межі закріплення /Т.О. Штефан// Новітні матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - Запоріжжя. – 2014.- № 2.-С.31-38.
      5. Засовенко А.В. Про дію рухомого навантаження на пружно-пластичну балку/ А.В, Засовенко// Вестник двигателестроения. – Запорожье. – 2014.– № 1 – С. 44-47.
      6. Засовенко А.В. Контактне деформування балки кінцевої довжини на односторонній інерційній основі/А.В. Засовенко//Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні – Запоріжжя. – 2014. №1. – С.131-133.
      7. Шанина З.М., Гальченко Л.В.,Глушко В.И. ,Мартовицкий Л.М. Динамические свойства крановых балок с переменными массой и жесткостью /Весник СевНТУ: Серия Механика, энергетика, экология. – Севастополь. – 2014. - №148. – с. 105-111.
      8. Шанина З.М.,Глушко В.И. ,Мартовицкий Л.М. Дослідження експлуатаційних навантажень важких кранів/Весник СевНТУ: Серия Механика, энергетика, экология. – Севастополь. – 2014. - №148. – с. 99-104.
      9. Карнаух Т.В., Штефан Т.О. Деформування стійки при перевезенні важких вантажів/ Т. В. Карнаух, Т.О. Штефан //Тези доповідей науково-технічної конференції студентів та магістрантів ТДАТУ. – Мелітополь, 9 квітня 2014. – С. 18-20.
      10.  Штефан Т.О., Величко О.В. Вплив способів закріплення стійок для перевезення важких вантажів на міцність конструкції/Т.О. Штефан, О.В. Величко //Матеріали науково-технічної конференції ІМА-2014. Секція 5. “Прикладна та обчислювальна математика» - Суми, 21 - 26 квітня 2014.- С. 115.
      11.  Штефан Т.О. Просторова деформація плити синусоїдальним штампом/Т.О. Штефан//Матеріали науково-технічної конференції ІМА-2014. Секція 2. «Моделювання складних систем». - Суми, 21 - 26 квітня 2014.- С. 165.
      12.  Карнаух Т.В., Штефан Т.О. Математична модель процесу деформування стійки при перевезенні вантажів/Т. В. Карнаух, Т.О. Штефан//Матеріали міжнародної наукової конференції «АПМІ». – Запоріжжя, 24 - 25 квітня 2014. – С. 109.
      13.  Штефан Т.О. Вплив форми штампа на розподіл функції потенційної енергії формозміни в плиті/ Т.О. Штефан// Конференція молодих вчених «Підстригачівські читання» - 2014, - Львів, 28-31 травня 2014.
      14.  Штефан Т. А., Слюсарова Т. И. Применение блок-схем для систематизации материала в курсе лекций «Высшая математика»/Т. А Штефан, Т. И. Слюсарова//Материалы Международной научно-практической интернет-конференции «Современные тенденции развития математики и её прикладные аспекты – 2014», - Донецк, 20  мая 2014. – С. 214-215.
      15. Величко Е.В., Штефан Т.А. Исследование функции энергии формоизменения в цилиндре при осесимметричной деформации пологим параболическим штампом/Е.В Величко, Т.А. Штефан// Материалы научной конференции «КМНТ-2014», -  Харьков, 28 – 30 мая 2014.
      16. Чумаченко В.П. On DPT representations of solutions to the Helmholtz equation in a convex N-gon/Proceedings of 15-th International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory / Dnepropetrovsk, Ukraine, august 26-28, 2014, - p.131-133.
      17. Штефан Т.О. Чисельне дослідження функцій переміщень та напружень у випадках симетричного та несиметричного навантажень основ циліндра/ Т.О. Штефан// Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції «Комп’ютерні науки для інформаційного суспільства», м. Сєвєродонецьк, 23 грудня 2014. – С. 9-12. 
      18. Штефан Т.О., Слюсарова Т.І. Застосування математичних методів в спеціальних дисциплінах підготовки інженерів на прикладі дисципліни «Опір матеріалів»/ Т.О. Штефан, Т.І. Слюсарова// Материали 3-ої МНПК «Математика в сучасному технічному університеті», - Київ, Україна 25-26 грудня 2014. - C.135-138.

       

      1. Chumachenko V.P., Properties of some matrix operators appearing in the theory of planar waveguide junctions // Telecommunications and Radio Engineering. – 2013. – Vol. 72,  no.6, P.469-484.

      2. Шанина З.М., Гальченко Л.В., Мартовицкий Л.М. Обоснование параметров зубчатого рабочего органа для обработки почвы // Вісник СевНТУ: зб.наук.пр. – 2013. - №137 - С.315-323.

      3. Засовенко А.В., Мастиновський.Ю.В., Данильченко Д.В. Торцевой удар по оболочке с криволинейной осью // Вестник двигателестроения. – 2013. – АО «Мотор Сич», – № 1/2013 – С. 46–49.

      4. Антоненко Н.Н., Величко И.Г. Моделирование межфазной трещины с наполнителем на границе упругой полосы и упругой полуплоскости // Вісник Донецького національного університету, Сер. А: Природничі науки, 2013, №1, С.23-27.

      5. Олененко М.Г., Величко И.Г. Решение задачи о стационарном распределении тепла в многослойной анизотропной пластине // Вісник Чернігівського технологічного університету. Серія «технічні науки», 2013, №1 (63), С.33-37

      6. Олененко М.Г., Величко И.Г. Аналитическое решение задачи о стационарном распределении тепла в анизотропной многослойной пластине // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2013, №1, С.88-92

      7. Величко І.Г. Односторонній контакт трансверсально-ізотропного шару з жорстким півпростором// Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні, 2013, №1, С.124-126.

      8. Ковязин А. С., Величко И. Г. "Влияние материала и толщины стенки обсадной трубы грунтового теплообменника на теплоотбор из массива грунта." Вісник Національного університету "Львівська політехніка" 758 (2013): 57-62.

      9.  Величко И.Г., Зинченко А.И. V-графы и их связь с задачами размещения фигур на плоскости// Прикладная дискретная математика, 2013, №4(22), С.41-46.

      10. Килимник І.М., Яримбаш Д.С., Яримбаш С.Т. Идентификация электрических параметров торцевых ошиновок печей сопротивлений прямого действия // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» - Харків. – 2013.- №36 (1009).-С.466-470.

      11.  Штефан Т.О., Величко О.В. Дослідження енергії формозміни в плиті, яка деформується штампом/Т.О. Штефан, О.В. Величко //Новітні матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. -  Запоріжжя. – 2013.- № 1.-С.97-100.

      12. Величко О.В., Штефан Т.О. Вплив геометричних і пружних характеристик плити на положення зон можливої пластичної деформації /О.В. Величко, Т.О. Штефан//Вісник ХНУ. Секція МІА.- Харків. – 2013.- №1063.-С.51-56.

      13. Штефан Т.О., Величко О.В. Дослідження потенційної енергії формозміни в прямокутній плиті, на яку тисне опуклий штамп/Т.О. Штефан, О.В. Величко //Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Серія “Математика, прикладна математика і механіка.” - Харків. – 2013.- №1081.-С. 45-53.

      14. Штефан Т.О., Величко О.В.  Аналітичне визначення енергії формозміни в плиті, яка деформується штампом/Т.О. Штефан, О.В. Величко //Матеріали науково-технічної конференції ІМА-2013. Секція 5. “Прикладна та обчислювальна математика.» - Суми, 22-27 квітня 2013.- С. 119.

      15. Штефан Т.О., Величко О.В. Зони пластичності прямокутного паралелепіпеда, який деформується синусоїдальним штампом/Т.О. Штефан, О.В. Величко // Матеріали ХІХ всеукраїнської науково-технічної конференції СППМІ-2013, - Львів, 3-4 жовтня 2013. – С. 138-139.

      16. Штефан Т.О., Величко О.В. Плоска деформація плити штампом із параболічною поверхнею/Т.О. Штефан, О.В. Величко //Матеріали ХХІІІ відкритої науково-технічної конференції КМН-2013, - Львів, 23-25 жовтня 2013. – С. 95-98.

      17. Штефан Т.А., Оценка остаточных знаний математики студентов первого курса инженерных специальностей в ЗНТУ/ Т.А. Штефан// Випуск №4(14): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації", - ЗОИППО, м.Запоріжжя, 21-28 жовтня 2013.

      18. Слюсарова Т. И. Методика контроля и оценки остаточных знаний студентов по предмету «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» // Материалы Второй международной научно-практической конференции «Математика в современном техническом университете». – Киев, НТУУ «КПИ»: 20-21 декабря 2013. - С. 202-204

      Монографії

      1. Нагорний Ю.І., Кисільова І.Ю., Ольшанецький В.Ю., Вплив структурних факторів на пружно-пластичні властивості феритних сталей // Запоріжжя, ЗНТУ – 2013. - С.83

      1. Chumachenko V.P., Chumachenko Ya.V. On matrix equations appearing when solving wave scattering problems for planar waveguide structures with rectangular region of interaction // Proceedings of 14th  International Conference on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory ( Kharkiv, Ukraine, August 28-30, 2012),  P. 56-59.
      2. Чумаченко Я.В., Чумаченко В.П. О бесконечных системах линейных уравнений, связанных с задачами рассеяния волн в плоскостных волноводных узлах с областью взаимодействия прямоугольной формы // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2012. - №2, С.20 – 25.
      3. Ковязин А. С., Величко И. Г., Долгих Д. А. Теоретическое определение тепловой мощности грунтового теплообменника // Збірник наукових праць інституту механізації тваринництва національної академії аграрних наук «Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві», Вип. 1 (9) – Запоріжжя – 2012, С. 59-66.
      4. Шевченко М.Ю., Величко І.Г. Дослідження руху ортоцентру трикутника з закріпленою стороною // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Випуск 4 Прикладна геометрія та інженерна графіка. Том 55 – Мелітополь – 2012, С. 281-285.
      5. Башова Н.П., Стеганцева П.Г., Величко И.Г. Описание структуры близких к дискретной топологий на конечном множестве // Міжнародний науковий семінар Дискретна математика та її застосування у економіко-математичному моделюванні та інформаційих технологіях. Збірка наукових тез. м. Запоріжжя, 11-13 жовтня 2012, С.13-14.
      6. Ковязин А. С., Величко И. Г., Долгих Д. А. Влияние основных параметров геотермальной вентиляции на эффективность использования грунтовых теплообменников // Матеріали ХХ Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та VII Всеукраїнської конференції-семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії. – Глеваха, 2012 – С. 128-129.
      7. Дубина В.И., Широкобоков В.В., Бичевой А.Ф., Засовенко А.В. Методика построения графиков усилия деформации при холодном выдавливании // Обработка материалов давлением. – 2012. – Краматорск: ДГМА, – № 4 (33) – С. 40–45.
      8. Обдул Д.В., Широкобоков В.В., Обдул В.Д., Засовенко А.В. Использование компактных механизмов в механических прессах при коэффициенте шатуна равном единице // Обработка материалов давлением. – 2012. – Краматорск: ДГМА, – № 4 (33) – С. 216–221.
      9. Онуфрієнко Л.М., Онуфрієнко В.М., Долгий О.А. Спонтанна поляризація фрактального нелінійного середовища // тези I Міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми фізики, хімії та біології» Севастополь 28-30 листопада 2012. – С.16-18.
      10. Ю.І. Нагорний, І.Ю. Кисільова, Ю.О. Швець, Проблеми та перспективи розвитку екологічного страхування України // Вісник Запорізького національного університету – 2012. - №2(14) – С.201-207.
      11. Ковязин А. С., Величко И. Г., Долгих Д. А. Взаимовлияние грунтовых теплообменников в процессе функционирования геотермальной вентиляции // Механізація, екологізація та конвертація біосировини у тваринництві. Збірник наукових праць Інституту механізації тваринництва Національної академії аграрних наук України. – Вип. 2 (10). – Запоріжжя: ІМТ НААН, 2012. – С.3-11.
      12. Chumachenko V.P., Vashchenko V.V. A GSM analysis of E-plane waveguide junctions filled with piecewise homogeneous dielectric. // International Journal of Numerical Modelling. - 2012. Vol. 25, March/April, no. 2, pp. 163-174. 

      1. Чумаченко Я.В., Чумаченко В.П. О бесконечных системах метода произведения областей для задач рассеяния волн  в плоскостных узлах с соединительной полостью прямоугольной формы. // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2011. - №1, С.10 – 14.
      2. Килимник І.М., Яримбаш Д.С., Яримбаш С.Т. Оценка погрешности сенсоров тока автоматизированной системы управления технологическим процессом графитации. // «Електричні та комп’ютерні системи». ­– 2011 - №3(79), С.229-233.
      3. Величко І.Г., Зінченко А.І. Аналітичний спосіб визначення кроку штампування при однорядному регулярному розкрої. // Вестник двигателестроения. – 2011, №1 С.113-116.
      4. Величко І.Г., Антоненко Н.М. Плоска деформація смуги, яка лежить на пружній півплощині при наявності пружних зв'язків на їх спільній межі // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія «Maтeмaтикa, приклaднa мaтeмaтикa i механiка» № 967. – 2011 с. 51-62.
      5. Величко І.Г., Антоненко Н.М. Моделювання відкритої тріщини між шаром та абсолютно жорсткою півплощиною. // Вісник Дніпропетровського ун-ту. Серія Механіка. – 2011. – Вип. 15, Т. 1. – С. 182–193.
      6. Нагорний Ю.І., Кисельова І.Ю. Оцінка ризиків та розрахунок тарифних ставок в інвестиційному страхуванні // Вісник Запорізького національного університету. – 2011, № 1(9), С.241-244.
      7. Величко І.Г., Антоненко Н.М. Пространственная деформация многослойного основания с упругими связями между слоями. // Вісник Донецького національного університету Серія А: «Природничі науки». – 2011, № 1 С. 27-31.
      8. Chumachenko V.P., Pyankov V.P., Vashchenko V.V. Scattering of  TE-mode in an E-plane waveguide bend with jump of permittivity. // Proceedings of 16th International Seminar/Workshop on Direct and Inverse Problems of Electromagnetic and Acoustic Wave Theory ( Lviv, Ukraine, September 26-29, 2011). Lviv. – 2011. – P. 74-77.
      9. Нагорний Ю.І., Кисельова І.Ю. Оцінка рівня конкуренції на страховому ринку. // VI Міжнародна науково-практична конференція «Трансформаційні процеси в економіці держави та регіонів», 20-21 жовтня 2011р., Запоріжжя, 2011. С.58-60.
      10. Величко І.Г., Антоненко Н.М. Моделювання тріщини з наповнювачем на межі шарів тришарової основи. // IV Конференція молодих вчених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я.С. Підстригача КМУ СПММ. – 2011. – Львів. -2011, С. 97-98.
      11. Нагорний Ю.І., Сичук Ю.Т., Чигиринський В.В. Оптимізація процесу пробивки пуансонами з рифленою робочою частиною. // VIII Міжнародна науково-технічна конференція  «Прогресивні технології життєвого циклу авіаційних двигунів та енергетичних установок», 19-24 вересня 2011р., Запоріжжя-Алушта.
      12. Chumachenko V.P., Vashchenko V.V. A GSM analysis of E-plane waveguide junctions filled with piecewise homogeneous dielectric. // International Journal of Numerical Modelling. - 2011. Published online in Wiley Online Library .DOI:10.1002/jnm.821.

       

       

       

       

      Р. 407416.


      2.      

      Yarymbash D. An Application of Scheme and Field Models for Simulation of Electromagnetic Processes of Power Transformers [Text] / D. Yarymbash, M. Kotsur, S. Yarymbash, I. Kylymnyk, T. Divchuk // IEEE: 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), 2018. – P. 308–313.

       

       


      3.      

      Antonenko N. Plane thermoelastic deformation of a three-layer plate with elastic links between the layers / N. Antonenko // Cучасні проблеми механіки та математики: збірник наукових праць міжнародної наукової конференції [Електронний ресурс], м. Львів, 22-25 травня, 2018. – Т. 1. – С. 218-219. – Режим доступу до ресурсу: www.iapmm.lviv.ua/mpmm2018.

       

       


      4.      

      Shtefan Т.A. The solution of the problem about the deformation of a circular cylinder with the use of  the bessel’s functions zero and first order / T. Shtefan, A. Zasovenko // Scientific and Technical International Conference Information technology in metallurgy and machine engineering, Dnipro, 27.03.2018 – 29.03.2018. – Dnipro, 2018. – p. 107.

       

       


      5.      

      Shtefan T. Numerical and Analytical Solution of the Problem on Deformation of the Circular Cylinder Using the Bessel Functions / T. Shtefan, A. Zasovenko // Вісник ТНТУ. – Тернопіль. – 2018. – №2(90). – С.101-108.

       

       


      6.      

      Onufrienko V.M., Slyusarova T.I., Onufrienko L.M. Planar Fractally-Shaped Terahertz Waveguide: on the Goos-Hӓnchen Effect / V.M. Onufrienko, T.I. Slyusarova, L.M. Onufrienko // Proc. TCSET’2018,
      Lviv-Slavske, Ukraine. P. 101-102.

       

       


      7.      

      Онуфрієнко В.М. Математична модель дифузійно-дрейфового наближення в задачі переносу зарядів у напівпровідному фрактальному середовищі / В.М. Онуфрієнко // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).

       

       


      8.      

      Онуфрієнко В.М. Диферінтегральна модель і алгоритм розв’язування задачі про зсув Гуса-Хенхена на фрактально конфігурованій межі середовищ / В.М. Онуфрієнко, Л.М. Онуфрієнко // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).

       

       


      9.      

      Онуфрієнко В.М. Граничні умови стоко-джерельного типу у фрактальних задачах дифракції / В.М. Онуфрієнко, Т.І. Слюсарова // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).

       

       


      10.  

      Килимник І.М. Підвищення енергоефективності систем живлення електрометалургійних комплексів змінного струму / І.М. Килимник // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).

       

       


      11.  

      Антоненко Н.М. Моделювання дископодібної щілини з наповнювачем на межі двошарової плити та абсолютно жорсткого півпростору / Н.М. Антоненко // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).

       

       


      12.  

      Шаніна З.М. Статистическая оценка работы зубчатых рабочих органов / З.М. Шаніна // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).

       

       


      13.  

      Штефан Т.А. Дискретизация граничных условий при решении задачи об осесимметрической деформации цилиндра / Т.А. Штефан // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).

       

       


      14.  

      Штефан Т.А. Застосування рядів Фур’є-Бесселя при моделюванні задачі про навантажений стан кругового циліндра / Т.А. Штефан, А.В. Засовенко // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).

       

       


      15.  

      Засовенко А.В. Моделювання дії навантаження ударного типу на складені оболонкові конструкції / А.В. Засовенко // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).

       

       


      16.  

      Зіненко І.І. Вплив неопуклих багатокутових циліндрів на характеристики хвилеводних випромінювачів / І.І. Зіненко, В.П. П’янков // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).

       

       


      17.  

      Сніжко Н.В. Деформування кільця нерівномірно розподіленим моментом // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).

       

       


      18.  

      Сніжко Н.В. Про проблеми викладання курсу вищої математики англійською мовою // Н.В. Сніжко // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).

       

       

      Фасоляк А.В. Динаміка пружного півпростору з двома коаксіальними циліндричними порожнинами, які підкріплені тонкими оболонками / А.В. Фасоляк // Тиждень науки. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених та аспірантів, 16-20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – (знаходиться у друку).

      1. Бова А. А., Гребенюк С. Н., Юречко В. З.- Напряженно-деформированное состояние эластомерных конструкций при абразивно-усталостном износе//Изв. Саратовского  ун-та. Нов. сер. Сер. Математика, Механика, Информатика. - Саратов, 2014. -  Т. 14, вып. 4, ч. 1. – С. 455–463. 
      2. Бова А. А., Гребенюк С. Н., Юречко В. З. Напряженно-деформированное состояние резинометаллической сейсмоопоры//Вестн. Самарского  гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки. - Самара, 2014. - №2(35). - С. 64-81.    
      3. Широкорад Д.В., Корніч Г.В.Эволюция изолированных кластеров меди под действием низкоэнергетической бомбардировки ионами Ar//   ФТТ, Изд. «Наука», 2014, Т.56, вып. 12, С. 2475 — 2479.
      4. Широкорад Д.В., Корніч Г.В.Evolution of Isolated Copper Clusters under Low Energy Argon Ion Bombardment//Physics of the Solid State, Springer, 2014, Vol. 56, No. 12, pp. 2568 — 2572.
      5. Бова Г. А., Гребенюк С. М. Визначення напружено-деформованого стану гумової труби на основі уточненої моментної схеми скінченного елемента//   Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 22. – С. 67–79.
      6. Богданова Е. Н., Шамровский А. Д. Решение контактных задач теории упругости c использованием дискретного элемента конечных размеров//Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2014.- Т.3, № 7 (69). - С. 41-45.       
      7. Бова А. А., Гребенюк С. Н. Уточненная моментная схема конечного элемента для слабосжимаемых материалов//Материалы Х Междунар. конф. по неравновесным процессам в соплах и струях 25-31 мая 2014 г., Алушта – М.: Изд-во МАИ, 2014. – С. 344–347.
      8. Широкорад Д.В., Корніч Г.В.       Молекулярно-динамическое моделирование кластеров меди под воздействием ионной бомбардировки ионами аргона//Тези докладів XLIV міжнародної Туліновскої конференції з фізики взаємодії заряджених частк з кристалами. МДУ ім. Ломоносова.  М.: Университетская книга, 2014. - С. 85.        
      9. Бова Г. А. Підвищення точності розв’язків моментної схеми скінченного елемента для слабкостисливих матеріалів// Тиждень науки-2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т.2 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 153–154.
      10. Богданова Є.М. Розвязання контактних задач теорії пружності за допомогою дискретних моделей//Тиждень науки-2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т.2 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 160.
      11. Корніч Г.В., Широкорад  Д.В.Молекулярно-динамическое моделирование свободных кластеров меди под действием низкоэнергетической ионной бомбардировки//         Тиждень науки-2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14-18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т.2 – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 163–164.         
      12. Юречко В. З., Гребенюк С. Н., Бова А. А. Визначення­ напружено-деформован­ого стану гумової плити на основі моментної схеми скінченног­о елемента / VII Международ­ная научная конференци­я "Актуальны­е проблемы механики деформируе­мого твердого тела". - Донецк-Мелекино, 11-14 июня 2013 года.
      13. Бова А. А. Напружено-деформован­ий стан гумових конструкці­й на основі моментної схеми скінченног­о елемента / Актуальні проблеми математики­ та інформатик­и: Збірка тез доповідей Четвертої Всеукраїнс­ької, одинадцято­ї регіональн­ох наукової конференці­х молодих дослідникі­в. - Запоріжжя:­ ЗНУ, 2013. - с. 42-43.
      14. Гребенюк С. Н., Юречко В. З., Бова А. А. Визначення­ напружено-деформован­ого стану гумової труби в умовах нелінійног­о деформуван­ня // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международ­ной научно-практическ­ой конференци­и " Современны­е проблемы и пути их решения в науке, транспорте­, производст­ве и образовани­и 2013 ". – Одесса.
      • Попов В. В. Розробка методики визначення втрат у цехових мережах електропостачання / В. В. Попов // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12  квітня2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С.494-495
      • Шрам О. А. Дослідження статичної стійкості  синхронного генератора / О. А. Шрам,І. В. Авдєєв // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12  квітня2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 496-497
      • Дьяченко В. В. Визначення оптимальних перерізів провідників електричної мережі з точки зору мінімуму втрат електричної енергії / В. В. Дьяченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12  квітня2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 497-498.
      • Махлін П. В. Дослідження втрат потужності електроенергії в системі електропостачання потужних споживачів  на випрямленому струмі / П. В. Махлін // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12  квітня2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 499-500.
      • Климко О. М. Про механізм контракції об’ємного несамостійного розряду при атмосферному тиску / О. М. Климко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12  квітня2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 500-501.
      • Немикіна О. В. Вплив роботи частотно-регульванного приводу портального крану на живильну мережу / О. В. Немикіна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12  квітня2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 501-502.
      • Заболотний А. П., Федоша Д. В. Синтез силових розподільчих пунктів в ділянках мережі систем цехового електропостачання радіальної топології / А. П. Заболотний, Д. В. Федоша // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12  квітня2016 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – С. 502-503.
      ТИЖДЕНЬ НАУКИ ЗНТУ 2016  (ВИКЛАДАЧІ)
      СЕКЦІЯ  <<ТЕОРЕТИЧНА ТА ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА>>
      Керівник секції - доц. С.М.ТИХОВОД

      Секретар секції - доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ

      1.Магнітопружні перетворювачі в системах керування з використанням метода частотного баланса

      Автори -доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, доц. В.В.КОЗЛОВ, доц. О.В.НАБОКОВА

      2.Аналого-цифрові перетворювачі для систем автоматичного контролю механічних напруг

      Автори - доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, доц. В.В.КОЗЛОВ, доц. О.В.НАБОКОВА

      3. Розрахунок накладних електромагнітних перетворювачів з локалізованим магнітним потоком для експрес контролю двошарових феромагнітних матеріалів

      Автори доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, старш.викл. І.О.АФАНАСЬЄВА, старш.викл. Г.М.РОМАНІЧЕНКО

      4. Спосіб підвищення чутливості й точності вимірів електромагнітними перетворювачами

      Автори доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, старш.викл. Г.М.РОМАНІЧЕНКО, старш.викл. І.О.АФАНАСЬЄВА

      5. Навчальний сайт electricity.zp.ua як нова форма навчання

      Автори доц. С.М.ТИХОВОД, старш.викл. Т.М.КОРНУС

      6. Дослідження характеру механічної взаємодії робочих поверхонь розривних контактів методом голографічної інтерферрометрії

      Автор доц. О.Г.ВОЛКОВА

      ТИЖДЕНЬ НАУКИ ЗНТУ 2015  (ВИКЛАДАЧІ)
      СЕКЦІЯ  <<ТЕОРЕТИЧНА ТА ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА>>

      Керівник секції - доц. С.М.ТИХОВОД

      Секретар секції - доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ

      1. До питання обчислення середньої теплопровідності циліндричних обмоток силових трансформаторів у осьовому та радіальному напрямках

      Автори –доц.В.В.КОЗЛОВ, доц.О.В.НАБОКОВА, доц.В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ

      2. Генератор намагнічування вимірювальних перетворювачів

      Автори доц.. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, доц.. Е.В.ВЛАСЕНКО, старш.викл. Г.М.РОМАНІЧЕНКО

      3. Проектування багатофункціональних перетворювачів

      Автори - доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, доц. В.В.КОЗЛОВ, доц. О.В.НАБОКОВА, старш.викл. І.О.АФАНАСЬЄВА

      4. Частотний метод контролю якості гальванопокриттів

      Автори доц.. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, доц.. Е.В.ВЛАСЕНКО, старш.викл. І.О.АФАНАСЬЄВА, старш.викл. Г.М.РОМАНІЧЕНКО

      5. Моделювання перехідних процесів у трансформаторах, навантажених на асинхронні двигуни (на основі магнітоелектричних схем заміщення) (Моделирование переходных процессов в трансформаторах, нагруженных на асинхронные двигатели (на основе магнитоэлектрических схем замещения))

      Автори асп. І.В.ТОКМАКОВ, старш.викл. Т.М.КОРНУС

      ТИЖДЕНЬ НАУКИ ЗНТУ 2014  (ВИКЛАДАЧІ)
      СЕКЦІЯ  <<ТЕОРЕТИЧНА ТА ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА>>

      Керівник секції - доц. Е.В.ВЛАСЕНКО

      Секретар секції - доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ

      1.Використання ефекту Вілларі в системах зважування і дозування

      Автори - доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, старш.викл. І.О.АФАНАСЬЄВА, старш.викл. Г.М.РОМАНІЧЕНКО

      2.Підвищення якості електропровідних виробів за рахунок застосування неоднорідного намагнічування

      Автори доц. Е.В.ВЛАСЕНКО, доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ

      3.Прилад для бездеформаційного контролю товщини ізоляції

      Автори доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, доц. В.В.КОЗЛОВ,старш.викл. О.В.НАБОКОВА

      4.Застосування перетворювачів на ефекті Вілларі для управління руху автотранспорту

      Автори - доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, доц. Е.В.ВЛАСЕНКО

      5.Удосконалення ітераційних методів розвязку систем нелінійних рівнянь

      Автори доц. С.М.ТИХОВОД;старш. викл. Т.М.КОРНУС

      6. Використання методу чисельного моделювання при проектуванні комутаційних пристроїв

      Автор асист. О.Г.ВОЛКОВА

      ТИЖДЕНЬ НАУКИ ЗНТУ 2013  (ВИКЛАДАЧІ)
      СЕКЦІЯ  <<ТЕОРЕТИЧНА ТА ЗАГАЛЬНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА>>

      Керівник секції доц. Е.В.ВЛАСЕНКО

      Секретар секції -  доц. В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ

      1 Дослідження інерційності електромагнітних процесів  і розподілу вихрових струмів у феромагнітних матеріалах

      Автори В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, Е.В.ВЛАСЕНКО, Г.М.РОМАНІЧЕНКО

      2 Дослідження перетворювача контролютитску для агресивних середовищ

      Автори В.Ф.БЕЗОТОСНИЙ, В.В.КОЗЛОВ, О.В.НАБОКОВА, І.О.АФАНАСЬЬЄВА

      Сторінки