Ви є тут

Головна

Проф.  Бондаренко О.В.

Бондаренко, О. В. Сучасний український соціум у вимірі основних принципів соціально-економічного життя [Текст] / О. В. Бондаренко // Культурологічний вісник: Наук.-теор. Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2014. – Вип. 32. – С. 102-109.
Bondarenko O. Forming of the culture as a specific space: socio-economic measuring [Text] / Olga Bondarenko // The Advanced Science. Open access journal. – 2013. – Vol. 2. – P. 20-26.
Бондаренко, О. В. Соціально-економічні підвалини формування культури як особливого середовища [Текст] / О. В. Бондаренко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. – 2012. – Вип. 54. – С. 91-103.
Бондаренко, О. В. Особливості розвитку ментальних властивостей сучасного українця в економічній суспільній сфері: соціально-філософський контекст // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 50. – С. 146-155.
Бондаренко, О. В. Ментальність як фактор освітньої культури [Текст] / О. В. Бондаренко // Філософія освіти. – 2009. – № 1-2 (8). – С. 118-125. – [виданий навесні 2011 р.]
Бондаренко, О. В. Економічна культура: національна специфіка (підвалини соціально-філософського тлумачення) [Текст] / О. В. Бондаренко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. – 2011. – Вип. 49. – С. 224-233.
Bondarenko O. The Specialities of National Economical Mentality of Ukraine [Text] / Olga Bondarenko // The Advanced Science. Open access journal. – 2011. – Vol. 6. – P. 33-39.
Bondarenko O. Political mentality of Ukraine: national measurements [Text] / Olga Bondarenko // The Advanced Science. Open access journal. – 2011. – Vol. 11. – P. 35-41.
Бондаренко, О. В. Національно-культурний аспект економічної життєдіяльності українського соціуму [Текст] / О. В. Бондаренко // Актуальні проблеми духовності: Зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 11. – С. 336-343.
Бондаренко, О. В. Ментальний вимір підприємницької активності: теоретико-методологічні засади дослідження [Текст] / О. В. Бондаренко, Зоря О. П. // Зб. наук. праць "Гілея (науковий вісник)". – 2010. – Вип. 35. – С. 328-336.
Бондаренко, О. В. Соціально-економічний культурний процес в Україні: національний вимір [Текст] / О. В. Бондаренко // Наукові праці іст. факультету Запорізького нац. ун-ту. – 2010. – Вип. ХХУШ. – С. 313-319.
Бондаренко, О. В. Освіта як чинник соціальних змін [Текст] / Olga Bondarenko // Fides: International Forum for the Development of Education and Science: Proceedings. – 2010. – Vol. 5. – P. 8-14.
Bondarenko O. Economic mentality of Ukraine: national measurements [Text] / Olga Bondarenko // International Science Ukrainian Edition: Humanities and Medical Science. – 2010. – Vol. 6. – P. 5-15.
Бондаренко, О. В. Українська національна економічна ментальність і «дух капіталізму» [Текст] / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА: Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 37. – С. 167-179.
Бондаренко, О. В. Українська національна ментальність і «дух капіталізму» [Текст] / О. В. Бондаренко // Нова парадигма. Альманах наук. праць. – 2009. – Вип. 82. – С. 76-86.
Бондаренко, О. В. Українська ментальність як політична цінність [Текст] / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА: Зб. наук. праць. – 2009. – Вип. 36. – С. 57-68.
Бондаренко, О. В. Українська національна ментальність та освітня культура: точки стикання [Текст] / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА: Зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 34. – С. 180-187.
Бондаренко, О. В. "Некласичність" української культури й ментальності в особливостях політичної свідомості сучасного українця [Текст] / О. В. Бондаренко // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. – 2008. – № 36. – С. 170-182.
Бондаренко, О. В. Політичний простір сучасної України у специфіці національних ментальних рис [Текст] / О. В. Бондаренко // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – 2008. – Вип. 73. – С. 58-68.
Бондаренко, О. В. Українська ментальність у розмаїтті національних ментальних формоутворень й архетипів: історико-культурний аспект // Гуманітарний вісник ЗДІА: Зб. наук. праць. – Вип. 32. – Запоріжжя, 2008. – С. 66-78.
Бондаренко О.В. Українська емоційність як феномен національної ментальності та культури [Текст] / О. В. Бондаренко // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 31. – С. 167-178.
Бондаренко, О. В. Українська емоційність як феномен національної ментальності та культури [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – Сер. 7. Релігієзнавство, Культурологія. Філософія. – 2007. – Вип. 16 (29). – С. 287-294.
Бондаренко, О. В. Українська національна економічна ментальність: сучасний європейський контекст [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – Сер. 7. Релігієзнавство, Культурологія. Філософія. – 2007. – Вип. 15 (28). – С. 177-187.
Бондаренко, О. В. Економічна ментальність України: сучасний стан та перспективи подальшого розвитку [Текст] / О. В. Бондаренко // Політологічний вісник. Зб. наук. праць. – 2007. – Вип. 27. – С. 65-76.
Бондаренко, О. В. Сутність економічної ментальності в аспекті співвідношення "індивідуалізм – колективізм" [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – Сер. 7. Релігієзнавство, Культурологія. Філософія. – 2007. – Вип. 14 (27). – С. 167-176.
Бондаренко, О. В. Релігійна свідомість в історії України: "західні" чи "східні" пріоритети [Текст] / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2007. – Вип. 30. – С. 63-74.
Бондаренко, О. В. Особливості економічної ментальності України як наслідок історико-культурного розвитку її релігійної духовності [Текст] / О. В. Бондаренко // Ноосфера і цивілізація. – 2007. – Вип. 5 (8). – С. 86-90.
Бондаренко, О. В. Феномен національної ментальності в розмаїтті суспільних форм життєдіяльності народів // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – Вип. 66. – К., 2007. – С. 73-83.
Бондаренко, О. В. Економічна ментальність як фактор побудови модерного українського суспільства [Текст] / О. В. Бондаренко // Зб. наук. праць "Гілея (науковий вісник)". – 2007. – Вип. 8. – С. 38-46.
Бондаренко, О. В. Фактори формування української національної ментальності: соціально-філософський контекст [Текст] / О. В. Бондаренко // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – 2007. – Вип. 63. – С. 91-102.
Бондаренко, О. В. Особливості соціально-філософського дослідження ментального феномену в аспекті “індивідуалізм – колективізм” [Текст] / О. В. Бондаренко // Мультиверсум. – 2006. – № 55. – С. 137-146.
Бондаренко, О. В. Економічний індивідуалізм: соціально-філософський аналіз щодо ситуації сучасної України [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – Сер. 7. Релігієзнавство, Культурологія. Філософія. – 2006. – Вип. 7 (20). – С. 192-210.
Бондаренко, О. В. Західноєвропейський вимір й контекст економічної ментальності щодо України та українців [Текст] / О. В. Бондаренко // Ноосфера і цивілізація. – 2006. – Вип. 3 (6). – С. 101-114.
Бондаренко, О. В. Особливості релігійної духовності в історії України та їх вплив на стан економічної ментальності сучасної України [Текст] / О. В. Бондаренко // Вчені записки Таврійського національного ун-ту ім. В.І.Вернадського. Науковий журнал. – 2006. – Т. 19 (58), № 1, Сер. Філософія. – С. 258-262.
Бондаренко, О. В. Релігійна духовність в історії України як підґрунтя формування національної економічної ментальності [Текст] / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2006. – Вип. 24. – С. 156-167.
Бондаренко, О. В. Сутність, історія та сучасність української та західноєвропейської економічної ментальності: монографія [Текст] / О. В. Бондаренко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2005. – 253 с. – Бібліогр.: с. 227-253. – 310 прим. – ISBN 966-7809-42-0.
Бондаренко, О. В. Національна ментальність як джерело вивчення підприємницьких властивостей народу України [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. – Сер. 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія. – 2005. – Вип. 6 (19). – С. 41-50.
Бондаренко, О. В. Філософія ментальності у проблемах та концепціях [Текст] / О. В. Бондаренко // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2005. – Вип. 23. – С. 48-61.
Бондаренко, О. В. Економічний індивідуалізм в структурі економічної ментальності // Соціальні виміри суспільства. – 2005. – Вип. 8. – С. 95-104.
Бондаренко, О. В. Особливості релігійної свідомості в історії України та їх вплив на національну економічну ментальність [Текст] / О. В. Бондаренко // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики (М/нар межвузовский сборник научных работ) – 2005. – Вып. 26. – С. 35-49.
Бондаренко, О. В. “Економічна поведінка” як різновид соціальної поведінки у життєдіяльності суспільства [Текст] / О. В. Бондаренко // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Сер. 11 - Соціологія. – 2004. – Вип. 2 .– С. 5-9.
Бондаренко, О. В. Економічна ментальність України: етапи історичного розвитку (соціологічний вимір) [Текст] / О. В. Бондаренко // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – 2004. – Вип. 36. – С. 210-215.
Бондаренко, О. В. Особливості релігійної духовності в історії України як покажчик співвідношення індивідуалізму/колективізму у суспільному житті [Текст] / О. В. Бондаренко // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики (М/нар межвузовский сборник научных работ) – 2004. – Вып. 23. – С.24-30.
Бондаренко, О. В. Ментальність та економічна сфера суспільства. Економічна ментальність [Текст] / О. В. Бондаренко // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики (М/нар межвузовский сборник научных работ) – 2004. – Вып. 22. – С.30-35.
Бондаренко, О. В. Пріоритети української ментальності: індивідуалізм чи колективізм? Історичні аспекти вирішення проблеми [Текст] / О. В. Бондаренко // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – 2001. – Вип. 22. – С. 70-85.
Бондаренко, О. В. Світ кінця ХХ століття про підприємницьку активність людини: погляд у століття ХХІ [Текст] / О. В. Бондаренко // Нова парадигма. Альманах наукових праць. – 2000. – Вип.. 14. – С. 139-147.
Бондаренко, О. В. Бизнес и человек. Историко-философско-социологический экскурс в предпринимательство: монография [Текст] / О. В. Бондаренко. – Запорожье: РА «Тандем-У», 1997. – 125 с. – 300 экз. – Библиогр.: с. 111-119. – ISBN 966-7089-51-7.
Бондаренко, О. В. Социокультурный тип предпринимателя Украины [Текст] / О. В. Бондаренко // Предприниматель Украины: эскизы к социальному портрету: монография / Отв. ред. В. М. Ворона, Е. И. Суименко. – Ин-т социологии НАНУ. – К., 1995. – 186 с. – Гл. 4.4. – С. 122-129.

Доц.  Арсеньєва Г.О.

Арсентьєва Г.О. Структура та елементи феномена спілкування [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Актуальні проблеми філософії та соціології: зб. наук пр. Одеського нац. університету “Одеська юридична академія”. – Херсон: Видавничий дім: ”Гельветика”, 2015 р. – Вип. 5. – 240 с. – С. 7-10. – Бібліогр.: с. 9.
Арсентьєва Г.О.  Порівняльний аналіз комунікації і спілкування [Текст] / О.Г. Арсентьєва // Актуальні проблеми філософії та соціології: зб. наук пр. Одеського нац. університету “Одеська юридична академія”. – Херсон: Видавничий дім: ”Гельветика”, 2015 р. – Вип. 5. – 240 с. – С. 11-14. – Бібліогр.: с. 13.
Арсентьєва Г.О. Транс как инструмент развития сознания [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Науковий вісник Херсонського державного університету: зб. наук. пр. Серія: психологічні науки. – Херсон: Видавничий дім: ”Гельветика”, 2014 р. – Вип. 1. – Т. 2. – 197 с. –  С. 163-167. – Бібліогр.: c. 167.
Арсентьєва Г.О. До питання про взаємодію держави й етносів в сучасній Україні: соціально-філософський вимір  [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної  академії: зб. наук. праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова. – Запоріжжя, ЗДІА, 2011. – Вип. 45. – 205 с. – С. 117-127. – Бібліогр.: с. 126-127.
Арсентьєва Г.О. Консенсусна форма соціальної інтеграції для України [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Наукові праці історичного факультету ЗНУ. – Запоріжжя: Просвіта, 2007. – Вип. 21. – 560 с. – С.474-477. – Бібліогр.: с. 477.
Арсентьєва Г.О. Діалогічний дискурс [Текст] / Г.О. Арсентьєва // Нова парадигма: Журнал наукових праць / Гол. ред. В.П. Бех.– К.: Видавництво НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – Вип. 44. – 232 с. –  C. 24-29. – Бібліогр.: с. 29.

Доц.  Бондаревич  І.М.

Бондаревич, І.М. Объяснительный потенциал античной философии в труде Аристотеля «Метафизика»: слабые и сильные стороны [Текст] / І. М. Бондаревич // Вестник Гродненского уиверситета им. Я. Купалы. Серия 1 «История и Археология. Философия. Политология. – № 3 (203), 2015. – С. 86-95.
Бондаревич, І. М. Педагогічні технології як умова розкриття потенціалу гуманітарних дисциплін [Текст] / І. М. Бондаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Вип. 58. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2014. – 286 с. – С.117-127.
Бондаревич, І. М. «Vita heroica» – «vita minima» – полярні екзистенційні модуси українців [Текст] / І. М. Бондаревич // Вісник Черкаського університету ім. Б.Хмельницького. Серія «Філософія» / гол. редактор Марченко О. В. – № 31 (284). – Черкаси: Вид-во Черкаський університет, 2013. – 141 с. – С. 55-61.
Бондаревич, І. М. Специфіка пізнавальних можливостей як засада суб’єктивності істини [Текст] / І. М. Бондаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Вип. 51. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2012. – 283 с.– С. 191-198.
Бондаревич, І. М. Сучасний контекст розуміння духовності: діалогічність і коеволюційність [Текст] / І. М. Бондаревич // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Философия. Культурология. Политология. Социология». Том 24 (63). – 2011. – № 3. – С. 104-109.
Бондаревич, І. М. Українська філософія в світовому філософському полілозі [Текст] / І. М. Бондаревич // Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2010. – Вип. 42 (№12). – 724 с. – С. 163-169.
Бондаревич, І. М. Колізії позитивізму і некласичної філософії в епоху кризи раціоналізму [Текст] / І. М. Бондаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Вип. 43. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2010. – 258 с. – С.83-90.
Бондаревич, І. М. Архаїчні слов’янські міфи і українська «філософія серця» [Текст] / І. М. Бондаревич // Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2010. – Вип. 41. – 656 с. – С. 291-298.
Бондаревич, І. М. Контексти розуміння духовності людини: історія і сучасність [Текст] / І. М. Бондаревич // Духовність особистості: методологія, теорія і практика: зб. наук. праць / Гол. ред.. Г. П.Шевченко – Вип. 2(31). – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2009. – 208 с. – С. 17-22.
Бондаревич, І. М. Перспективи дослідження діалогічності як стрижневої характеристики буття [Текст] / І. М. Бондаревич // Гілея (науковий вісник): зб. наук. праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К., 2009. – Вип. 24. – 444 с. – С.160-166.
 Бондаревич, І. М. Психосоматичний аспект філософського діалогу [Текст] / І. М. Бондаревич // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: зб. наук. праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. – Вип.37.– Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2009 – 243 с. – С.194-202.
Бондаревич, І. М. Духовна цілісність особистості: дійсність та перспектива: монографія. / І. М. Бондаревич. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2008. – 162 с.
Бондаревич, І. М. Становлення поняття «духовність» в історії соціально-гуманітарного пізнання [Текст] / І. М. Бондаревич // Нова парадигма: журнал наукових праць / Гол. ред. В. П. Бех. – Вип. 63. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова,2007. – 231 с. – С 36-47.
Бондаревич, І. М. Духовна цілісність людини – структурно-функціональний вимір [Текст] / І. М. Бондаревич // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2007. – Вип. 18. – 210 с. – С.186-188.

Доц.  Головко  Л.В.

Головко, Л.В. Субъектно-деятельностный подход к обучению студентов [Текст] / Л.В. Головко // Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник нижньої Наддніпрянщини [гол. ред. В.І. Воловик]. – 2014. – С. 195-202. – Бібліогр.: с. 202.
Головко, Л.В. Философия риска [Текст] / Л.В. Головко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [гол. ред. В.Г. Воронкова]. – 2013. – Вип. 54. – С. 187-206. – Бібліогр.: с. 206.
Головко, Л.В. Проблема буття релігії та суспільство [Текст] / Л.В. Головко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [гол. ред. В.Г. Воронкова]. – 2012. – Вип. 50. – С. 125-133.– Бібліогр.: с. 133.
Головко, Л.В. Релігійна мораль і бізнес [Текст] / Л.В. Головко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [гол. ред. В.Г. Воронкова]. – 2011. – Вип. 44. – С. 134-139. – Бібліогр.: с. 139.
Головко, Л.В. Виникнення філософії освіти як окремої дисципліни [Текст] / Л.В. Головко // Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. – 2011. – Вип. 49. – С. 269-276. – Бібліогр.: с. 276.
Головко Л.В. Проблема християнського екуменізму і природа громадянської релігії [Текст] // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [гол. ред. В.Г. Воронкова]. – 2010. – Вип. 39. – С. 238-246. – Бібліогр.: с. 246.

Ас.  Гордійченко В.В.

Гордійченко, В.В. Християнська символіка та алегорія у образотворчому мистецтві Т.Г.Шевченка [Текст] / В.В. Гордійченко // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г.Воронкова. – Вип. 54. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2013. – С.34-47.
Гордійченко, В.В. Філософія з неандертальцями [Текст] / В.В. Гордійченко // Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (10 березня 2011). – Красноармійськ, КІІ ДонНТУ, 2011. – С.28-34.

Доц. Дєвочкіна Н.М.

Дєвочкіна Н.М. Концепції й моделі політичних трансформацій [Текст] / Н.М. Дєвочкіна // Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2015. – Вип. 94. – С. 191-196.
Дєвочкіна Н.М. Політична трансформація – рушійна сила формування сучасного суспільства [Текст] / Н.М. Дєвочкіна // Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2014. – Вип. 91. – С. 215-219.
Дєвочкіна Н.М., Повзло О.М. Освіта: загальнолюдський та класовий аспекти [Текст] / Н.М. Дєвочкіна, О.М. Повзло // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В.Г. Воронкова. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2014. – Вип. 56. – С. 52-63.
Дєвочкіна Н.М. Повзло О.М. Діалектика категорій «загальнолюдське» та «класове» у виховно-освітньому процесі [Текст] / Н.М. Дєвочкіна, О.М. Повзло // Культурологічний вісник: Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. Науковий журнал. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 121-129.
Дєвочкіна Н.М., Ємельяненко Є.О. Вплив соціально-політичних трансформацій на специфіку культурного середовища [Текст] / Н.М. Дєвочкіна, Є.О. Ємельяненко // ”Гілея: (науковий вісник)": Збірник наукових праць. / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К., 2012. – Вип. 61. – C. 447-453.
Дєвочкіна Н.М. Ідеологія та індивідуальна свідомість в умовах політичної трансформації суспільства [Текст] / Н.М. Дєвочкіна // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці: «Рута», 2008. – Вип. 414-415. Філософія. – С. 53-57.
Дєвочкіна Н.М. Політична соціалізація як політико-культурний процес трансформації суспільства [Текст] / Н.М. Дєвочкіна // Мультиверсум. Філософський альманах: Збірник наукових праць. – К., 2008. – Вип. 73. – С. 105-114.
Дєвочкіна Н.М. Нариси до теорії трансформаційних процесів [Текст] / Н.М. Дєвочкіна // Нова парадигма: Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції 8-9 лютого 2006 р. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2006. – С. 329-331.
Дєвочкіна Н.М. Визначення об’єкта і суб’єкта трансформаційних процесів [Текст] / Н.М. Дєвочкіна // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2006. – № 1. – С.220-225.
Почерніна Н.М. (Дєвочкіна Н.М.) Особливості процесів трансформації сучасного суспільства [Текст] / Н.М. Почерніна // Нова парадигма: Журнал наукових праць. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2004. – Вип. 40. – С. 44-54.

Доц.  Ємельяненко Є.О.

Yemelyanenko, Ye.O. Prospects of the Ukrainian national identity formaition by means of cultural policy and patriotic education [Text] / Ye.O.Yemelyanenko // Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to intagraition. – 2015. – Issue 6. – P. 432-437.
Ємельяненко, Є.О. Урбаністичні перспективи і свобода сучасної людини [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Вісник КНТЕУ. – Вип.2 (101). – 2015. – С. 60-72.
Ємельяненко, Є.О. Гендерна маргінальність в освітньому середовищі: вчора, сьогодні, завтра [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Гендерні дослідження» – Острог. – 2015. – Вип. І. – С. 55-65.
Ємельяненко, Є.О. Стимуляційні функції та компетенції викладачів [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Управлінські компетенції у професійній діяльності викладача: [колективна монографія] ; редкол. В.П.Андрущенко, Г.О.Нестеренко, Є.О.Ємельяненкота ін. – К.: Аграр Медіа Груп, 2015 – С. 167-184.
Ємельяненко, Є.О. Маргінальна свобода як сутність людської екзистенції [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Культурологічний вісник Вип. 34. – 2015 р. – С. 143-147.
Ємельяненко, Є.О. Перехідність та маргінальність в епоху глобалізації [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2015. – Вип. 98. – С. 222-226.
Ємельяненко, Є.О. Проблема меншин у визначенні маргінальних груп: бідність та безчесність як фактори стигматизації та накладання табу [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2015. – Вип. 100. – С. 101-105.
Ємельяненко, Є.О. Витоки та підґрунтя феноменів маргінального [Текст] / Є.О,Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2014. – Вип. 84. – С. 314-318.
Ємельяненко, Є.О. Конструювання маргінальності та агенти цього процесу [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2014. – Вип. 86. – С. 178-181.
Ємельяненко, Є.О. Прояви маргінальності в гетерогенних групах: проблеми формування компетенцій викладача в межах інклюзивної освіти [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2014. – Вип. 87. – С. 215-218.
Ємельяненко, Є.О. Особливості репрезентації форм маргінального в різні історичні епохи [Текст] // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2014. – Вип. 88. – С. 156-160.
Емельяненко, Е.О. Экзистенциально-личностные предпосылки маргинализации [Текст] / Е.О.Емельяненко // Jurnal Az?rbaycan G?nc Alim, Aspirant v? Magistrl?r C?miyy?tinin t???bbüsü v? Az?rbaycan Respublikas?n?n.
G?ncl?r v? ?dman Nazirliyinin maliyy? d?st?yi il? çap olunmu?dur. – Baki, 2014. – S. 9-13.
Yemelianenko Ye. Islamism as a marginal reaction of Mohammedan countries on policy of energy and fuel [Text] / Ye. Yemelianenko // Journal of Modern Science/ – Tom 3-/18-2013. – Józefów, 2013. – C. 259-279.
Ємельяненко, Є.О. Прояв маргінальності серед молоді: особливості молодіжного дозвілля [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2013. – Вип. 75. – С. 241-243.
Ємельяненко, Є.О. Хто живе на краю? (або маргінал ХХІ століття) [Тест] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб.наукових праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2013. – Вип. 76. – С. 112-115.
Ємельяненко, Є.О. Проектувальна активність особистості: моделювання соціально-політичної поведінки [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Особистість у дискурсі саморозгортання інформаційної цивілізації: [монографія] ; під ред. В.П.Беха. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2012. – ?С. 231-335.
Ємельяненко, Є.О. Вплив соціально-політичних трансформацій на специфіку культурного середовища [Текст] / Є.О.Ємельяненко, Н.М.Дєвочкіна // Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2012. – вип. 61. – С. 447-453
Ємельяненко, Є.О. Формування естетичного світогляду українців в контексті особливостей національної ментальності / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2012. – Вип. 57. – С. 307-314.
Ємельяненко, Є.О. Діяльнісна природа громадянської активності [Текст] / Є.О. Ємельяненко // Громадські організації у дискурсі демократизації суспільства [монографія]; Ред. В.П.Бех, наук. ред. Г.О.Нестеренко. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2011. – С. 153-177.
Ємельяненко, Є.О. Антропологічний вимір феномену мислення в історії філософської думки [Текст] / Є.О.Ємельяненко // Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2011. – Вип. 44. – С. 268-279.
Ємельяненко, Є.О. Походження даосизму в контексті проблеми викладання філософських дисциплін у вищих навчальних закладах [Текст] / Є.О.Ємельяненко, О.І.Лук’янова// Гілея (науковий вісник): Зб. наук. праць / Гол. ред. В.М.Вашкевич. – 2011. – Вип. 51. – С. 208-216.

Ст. викл.  Коваль В.М.

Коваль, В.М. Теоретична модель управлінської компетентності майбутнього інженера металурга [Текст] / В.М. Коваль // Вісник (Нац. пед. ун-т імені  М.П.Драгоманова) : Зб. Наукові записки / укл. Л.Л. Макаренко – 2014. – Вип. CXYII (117). – С. 99-61.
Коваль, В.М. Професіограма майбутнього інженера металурга в контексті особливостей управління металургійним виробництвом[Текст] / В.М. Коваль // Вісник (Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова) : Зб. Наукові записки / укл. Л.Л. Макаренко – 2014. – Вип. CXYIII (118). – С. 99-110.
Коваль, В.М. Проблеми підготовки майбутнього інженера до реалізації управлінських функцій на виробництві [Текст] / В.М. Коваль // Вісник (Луганського національного університету ім. Т.Шевченка) : Зб. Наукових праць / Гол. ред. В.С. Курилов. – 2012. – Вип. 22 (275). – С. 80-86.
Коваль, В.М. Психолого-педагогічний аналіз змісту понять «компетентність» та «управлінська компетентність» [Текст] / В.М. Коваль // Тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору»:  Зб. Наукових праць / Гол. ред. І.В. Маноха. – 2011. – Додаток 1 до Вип. 2, т. 5 . – С. 248-254.

Ст. викл.  Лук’янова О.І.

Лук’янова, О.І. Сучасний стан індивідуальних і суспільних механізмів гуманітаризації українського суспільства [Текст] / О.І. Лук’янова // Гуманітарний вісник ЗДІА. – 2013. – № 56. – С. 191-197.
Лук’янова, О.І. Функції процесу виховання студентів в системі вищої освіти [Текст] / О.І. Лук’янова // Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка та психологія минуле, сучасне, майбутнє», яка відбулася 24-25 лютого 2012 р., Одеса. – С.45-46.
Лук’янова, О.І. Психолого-педагогічні умови формування професійної спрямованості психологів освітніх закладів [Текст] / Лук’янова О.І., Волярська О.С. // Матеріали Всеукраїнського проблемного семінару, Запоріжжя, КПУ, 2011. – С.63-70.
Лук’янова, О.І. Теоретичний аналіз факторів стимулювання студентів до навчальної діяльності [Текст] / О.І.Лук’янова // Вісник ЗНУ: Збірник наукових статей. Педагогічні науки. – № 1. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – C. 65-70.

Доц. Повзло О.М.

Повзло, А.Н. Проблемы современности через философскую «призму» теории абсурда и бунта А.Камю [Текст] / А.Н. Повзло // Культурологічного вісник : науково-теоретичний Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2015. – Вип. 35. – С.115 - 120.
Повзло, О.М. Освіта: загальнолюдський та класовий аспекти [Текст] /О.М. Повзло // Збірник Наукових праць. Гуманітарний вісник Запорізької державної академії. – 2014. – Вип. 56. – С.52-63.
Повзло, О.М. Діалектика категорій «загальнолюдське» та «класове» у виховно-освітньому процесі [Текст] /О.М. Повзло // Культурологічний вісник: науково-теоретичний Щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2014. - Вип. 32. – С.121-129.
Повзло, А.Н. Н.А.Бердяев: философия техники и христианский экзистенциализм [Текст] /А.Н. Повзло // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2013. – Вип. 31. – С.135-141.
Повзло, А.Н. Философско-диалектический смысл категории  «общечеловеческое» [Текст] / А.Н. Повзло // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2012. – Вип. 28. – С.132-137.
Повзло, А.Н. Марксистский «вектор» диалектики образования в системе рыночных отношений [Текст] / А.Н. Повзло // Культурологічний вісник: науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини. – 2011. – Вип. 27. – С.141-146.
Повзло, А.Н. Философские аспекты проблем экологии, ресурсов, народонаселения через призму работы А.Д. Сахарова «Мир через полвека» [Текст] / А.Н. Повзло // Збірник наукових праць. Гуманітарний вісник Запорізької державної академії. – 2010. – Вип. 43. – с.34-48.

Доц. Тарадайко  С.М.

Тарадайко, С.М. Інша філософія. Тертуліан [Текст] / С.М. Тарадайко // Всесвіт. – 2015. – Вип. 5-6, 7-8. – С.265-271, 276-284.
Тарадайко С.М. По сусідству від усього [Текст] / С.М. Тарадайко // Всесвіт. – 2015. – Вип. 1-2. – С.259-264.
Тарадайко, С.М. Чурінга [Текст] / С.М. Тарадайко // Всесвіт. – 2014. – Вип. 5-6. – С.215-221.
Тарадайко, С.М. Ординська напасть [Текст] / С.М. Тарадайко // Всесвіт. – 2013. – Вип. 9-10. – С. 248-255.
Тарадайко, С.М. За мотивами Захер-Мазоха [Текст] / С.М. Тарадайко // Всесвіт. – 2012. – Вип.11-12. – С.182-189.
Тарадайко, С.М. Володимирова провина [Текст] / С.М. Тарадайко // Всесвіт. – 2012. – Вип. 3-4. – С.235-240.
Тарадайко, С.М. Вершник [Текст] / С.М. Тарадайко // Всесвіт. – 2011. – Вип. 5-6. – С.228-235.
Тарадайко, С.М. Методом «тику» [Текст] / С.М. Тарадайко // Філософська думка. – 2011. – Вип. 3. – С.94-103.
Тарадайко, С.М. Мо-Я Ма-Ти [Текст] / С.М. Тарадайко // Філософська думка. – 2007. – Вип. 3. – С.3-10.