Ви є тут

Головна

Окремі теми: внутрішнє тертя, теплоємність, люмінесценція, особливості деформованого стану поверхневого шару, взаємодія вільних радикалів з поверхнею твердих тіл, електропровідність діелектриків, комбінаційне розсіювання, квантові явища в кластерах.

1.  Дослідження взаємодії електронної і іонної підсистем у металах з метою прогнозування тріщин втоми: Звіт про НДР / Запорізький державний технічний університет; № 0194U023398; Запоріжжя, 1995.- 81 с.;

2.  Дослідження процесів на поверхні і у поверхневому шарі твердих тіл, що протікають під дією адсорбованих частинок, пружних деформацій і зовнішніх силових полів: Звіт про НДР / Запорізький державний технічний університет; № 0194U023398; Запоріжжя, 1995.- 42 с.;

3.  Дослідження фундаментальних механізмів електрон - іонної взаємодії в процесі втоми, деформації та контактного тертя в металах: Звіт про НДР / Запорізький державний технічний університет. - № 0196U017320; Запоріжжя, 1998.- 133 с.;

4.  Технологічне забезпечення несучої здатності деталей ГТД: Звіт про НДР / Запорізький державний технічний університет; № 0196U013329; Інв. № 736/4016.- Запоріжжя, 1999.- 30 с.;

5.  Експериментальне дослідження деформаційних процесів та міжфазної взаємодії на поверхні твердих тіл: Звіт про НДР / Запорізький національний технічний університет;  Запоріжжя, 2003.- 80 с.

6.  Дослідження фізичних явищ на межі розділу газ - тверде тіло і у приповерхневих шарах: Звіт про НДР / Запорізький державний технічний університет; Запоріжжя, 2000.-82 с.

7.  Дослідження фундаментальних характеристик міжатомної взаємодії в металевих матеріалах та впливу на їх властивості: Звіт про НДР / Запорізький національний технічний університет; № 0199U001110; Запоріжжя, 2001.- 139 с.

8.  Закономірності структурних перетворень приповерхневих шарів металів, викликаних впливом потужних імпульсів електричного струму: Звіт про НДР / Запорізький національний технічний університет; № 0102U002377; Запоріжжя, 2003 .-  80 с.

9.  Експериментальні та теоретичні дослідження структурних змін поверхні твердих тіл в різних умовах зовнішнього впливу: Звіт про НДР / Запорізький національний технічний університет; Запоріжжя, 2009 .-  162 с.

10.  Получение порошков металлов и сплавов методом взрыва и последующей сверхбыстрой кристаллизацией с целью создания материалов с улучшеными свойствами: Отчет о НИР/ ЗГУ; Руководитель Снежной В.Л., ответственный исполнитель Золотаревский И.В., инв. №  02.06.0098496 – Запорожье, 1984. – 53 с. 14 ил. 3 табл.

11. «Дослідження і розробка технології відновлення великогабаритних деталей папероробного устаткування» - тема № 8329 виконана Запорізьким машинобудівним інститутом їм. В.Я. Чубаря згідно з тематичним планом і технічним завданням Головного науково-технічного управління Мінліспрому СРСР за Постановою РМ СРСР № 212 від 11.02.86 р.

12. «Вплив параметрів енергопереносу на електродах дугового розряду на умови існування анодних плям» - тема ДБ 01214. виконувана в Запорізькому національному технічному університеті (номер державної реєстрації – 0104U002106).

13.   №6013 Изучить влияние адсорбции влаги на электрофизические параметры кремнийсодержащих пылей осаждаемых в электрофильтрах с применением водного кондиционирования. Заказчик  «НИИОГАЗ». (01.01.83 – 31.12.84). Науч. руководитель Корнич В.Г.

14.  №6014 Исследовать влияние обработки поверхности пьезокерамических заготовок в атмосфере атомарного водорода на эксплуатационные характеристики готовых пьезоэлементов. Заказчик п/я В-8941. (1.12.84-20.10.85). Научн. руководитель Корнич В.Г.

15. №6014.6 Исследовать и разработать действующий макет установки и рекомендации к технологии обработки пьезокерамических заготовок в среде атомарного водорода перед металлизацией. Заказчик п/я В-8941. (03.1986 – 06.1987). Научн. руководитель Корнич В.Г.

16.  №6017 Исследование процессов обработки поверхности полупроводникового материала М1 в атомарном водороде. Заказчик п/я А-3726. (12.1987 – 12.1989). Науч. руководитель Корнич В.Г.

17.  №6018 Исследовать внутренние напряжения и тонкую структуру высоконагруженных деталей ТТД, разработать рекомендации с целью повышения усталостной прочности. Науч. Руководитель д.т.н. проф. Левитин В.В. 1984г.