Ви є тут

Головна

Навчально-методична діяльність

 

 

№ з/п

Назва видання

Автори

Рік вид-ння

1

Методичні рекомендації до курсу «Практикум з загальної психології»

Хрустальова М. С., Бородулькіна Т. О.

2008

2

«Сімейне консультування».  Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу «Психологія сім’ї»

Хрустальова М. С.

2009

3

Ігровий практикум в соціальній роботі

Бородулькіна Т. О.

2008

4

Методичні матеріали до семі-нарських занять з дисципліни «Психологічні основи проф-орієнтації»

Бородулькіна Т. О.

2009

5

Плани лабораторних та семінар-ських робіт з курсу «Психо-фізіологія»

Шевченко С. І.

2009

6

Методичні рекомендації до  проведення тренінгу формуван-ня образу професії для виклада-чів психологічних дисциплін

Бородулькіна Т. О.

2009

7

Методичні рекомендації для семінарських занять з курсу «Психологія сексуальності»

Шубертій Н.Г.

2009

8

Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з курсу «Психологія особистості»

Бондар Н. Є.

2009

9

Тексти (конспект) лекції з дисципліни «Етика та естетика» ч. 1 Етика

Гайворонська Т. О.

2009

10

Методичні матеріали (плани) до семінарських занять з дисцип-лінни «Філософія»

Гайворонська Т. О

2009

11

Методичні матеріали до семінарських занять з дисципліни «Психологія реклами і маркетингу»

Бородулькіна Т. О.

2009

12

Методичні вказівки до лабора-торних робіт «Спостере-ження як метод психологічних дослід-жень»

Хрустальова М.С., Бородулькіна Т.О.

2009

13

Плани семінарських занять з курсу «Патопсихологія»

Шевченко С.І.

2010

14

Плани практичних та семінар-ських занять з курсу «Психодіаг-ностика»

Шевченко С.І.

2010

15

Методичні матеріали до прак-тичних та семінарських занять з дисципліни «Методика викла-дання психології»

Бородулькіна Т. О.

2009

16

Методичні вказівки до самос-тійної роботи з курсу «Психо-діагностика»

Шевченко С.І.

2010

17

Методичні вказівки до напи-сання курсових робот з курсу «Загальна психологія»

Бородулькіна Т.О.,

Іванова О.К.,

Репецька А.В.

2010

18

Методичні вказівки до оформлення та захисту випуск-них робіт

Репецька А.В.

2010

19

Методичні рекомендації до семінарських занять з дис.-ципліни “Вікова психологія”

Бондар Н.Є.

2011

20

Методичні рекомендації  до самостійної роботи студентів з курсу  «Методика та організація наукових досліджень»

Походенко С.В.

2012

21

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи біології та генетики людини» для студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» денної форми навчання

Репецька А.В.

2012

22

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів заочної форми навчання з курсу «Геронтопсихологія»

Іванова О.К

2012

23

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Анатомія та еволюція нервової системи людини» для студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» денної форми навчання

Репецька А.В.

2012

24

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи біології та генетики людини» та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» заочної форми навчання

Репецька А.В.

2012

25

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Анатомія та еволюція нервової системи людини» та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» заочної форми навчання

Репецька А.В.

2012

26

Методичні рекомендації з курсу  «Основи сучасного PR»

Бондар І.В.

2012

27

Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Психологія сексуальності»

Шубертій Н.Г.

2012

28

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Патопсихологія»

Шевченко С.І.

2012

29

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Основи психологічної практики» та виконання контрольних завдань для студентів спеціальності 6.030102 «Психологія» заочної форми навчання

Філатов В.Ю.

2012

 

Філософія
Навчально-методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Філософія» для бакалаврів заочної форми навчання всіх спеціальностей [Текст]: Навчально-методичне видання / Бондаренко О.В., Бондаревич І.М., Ємельяненко Є.О., Головко Л.В., Повзло О.М., Тарадайко С.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 58 с.
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять з дисципліни «Філософія» для студентів денної форми навчання всіх спеціальностей [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Арсентьєва.Г.О., Бондаревич І.М., Головко Л.В., Дєвочкіна Н.М., Ємельяненко Є.О., Коваль В.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 58 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. ФРЕТ- всіх форм навчання. Змістовний модуль 1. ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 42 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. ФРЕТ- всіх форм навчання. Змістовний модуль 2. ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 90 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. Г-факультету) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Тарадайко С.М – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 36 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. М факультету) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 30 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. ІФ-факультету всіх форм навчання ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач доц. Дєвочкіна Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 10 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. ІОТ-факультету всіх форм навчання ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: доц.Головко Л.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 50 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. Т та ЕУ факультету всіх форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Володін П.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 54 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. Е-факультету всіх форм навчання ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Бондаревич І.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 42 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. М-факультету) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Арсентьєва Г. О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 14 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни "Філософія", що виносяться на СРС (для спец. КНТ денної форми навчання ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Бондаренко О.В., Охмуш-Ковалевська О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 38 с.
Методичні рекомендації для семінарських занять з курсу «Філософія» для усіх форм навчання (творчі завдання та вправи) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Бондаревич І.М., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 62 с.
Методичні рекомендації з курсу "Філософія" (для студентів заочної форми навчання усіх спец. ЗНТУ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Бондаренко О.В., Бондаревич І.М., Головко Л.В., Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 100 с.
Методичні матеріали з курсу "Філософія" для студентів заочної форми навчання (спец. Уз-1;4;6) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 26 с.

Психологія
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістових модулів дисципліни «Психологія», що виносяться на самостійну роботу студента всіх форм навчання. [Текст] : Навчально-методичне видання / Укладач: Арсентьєва Г.О. Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.
Методичні рекомендації з курсів "Психологія", "Психологія і педагогіка" та "Основи психології і педагогіки" для студентів заочної форми навчання (усіх спец. ЗНТУ) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Арсентьєва Г.О., Бондаревич І.М., Дєвочкіна Н.М., Кореневська В.М., Шалімова Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 82 с.
Навчально-методичні рекомендації  курсу "Психологія та педагогіка" (для студентів усіх форм навчання. Частина 1) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Лук’янова О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 82 с.
Навчально-методичні рекомендації з курсу «Психологія та педагогіка» для усіх форм навчання. Частина2) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Лук’янова О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 86 с.

Логіка
Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з курсу "Логіка" (усіх спец.) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 22 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з дисципліни“Логіка”, що виносяться на самостійну роботу студента [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 40 с.
Методичні матеріали до виконання контрольних робіт студентів заочної форми навчання з курсу "Логіка" (усіх спец. ЕГІ) [Текст]: Навчально-методичне видання  / Укладач: Повзло О.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 22 с.

Етика  та  естетика
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Етика та естетика» ( для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності «Дизайн») [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Ємельяненко Є.О., Охмуш-Ковалевська О.І. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – 22 с.

Спеціальні  розділи  філософії  та  психології
Методичні рекомендації з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (для студентів-магістрів технічних спеціальностей заочної форми навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання  / Укл.: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 38 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (змістовні модулі 1 та 2), що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів технічних спеціальностей денної та заочної форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 66 с.
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Спеціальні розділи філософії та психології» (змістовні модулі 3 та 4), що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів технічних спеціальностей  денної та заочної форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладачі: Бондаренко О.В., Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – 90 с.

Соціальна  відповідальність
Методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів з курсу «Соціальна відповідальність», що виносяться на самостійну роботу студента (для студентів-магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Бондаренко О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с.
Тексти (конспект) лекцій /електронний/ з дисципліни «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальності 8.03050801 - Фінанси і кредит) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Бондаренко О.В. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 78 с.
Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з курсу «Соціальна відповідальність» (для студентів-магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання) [Текст]: Навчально-методичне видання / Укл.: Ємельяненко Є.О. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 22 с.

Педагогічна  майстерність
Навчально-методичні рекомендації з вивчення змістовних модулів дисципліни «Педагогічна майстерність», що виносяться на самостійну роботу магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання. [Текст]: Навчально-методичне видання / Укладач: Бондаревич І.М. Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 42 с
Тексти (конспект) лекцій з дисципліни «Педагогічна майстерність» для магістрів спеціальностей ФЕУ всіх форм навчання [Текст]: Навчально-методичне видання /Укладач: Бондаревич І. М.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 78 с.
 

2015 р.

 

Методичні рекомендації до виконання  контрольних робіт з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для здобувачів вищої освіти за освітньо – кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» зі спеціальності 7.030509 01 «Облік і аудит» заочної форми навчання /Укл.: Помулєва В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2015. - 30 с.

 

Методичні рекомендації до виконання  контрольних робіт з дисципліни «Облік автотранспорту та автоперевезень» для здобувачів вищої освіти за освітньо – кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» зі спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» заочної форми навчання /Укл.: Помулєва В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2015. - 42 с.

 

 

2014 р.

 

Конспект лекцій з дисципліни "Облік автотранспорту та автоперевезень" для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. – 94 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. - 94с.

 

Методичні рекомендації щодо організації  самостійної роботи та виконання індивідуального завдання з дисципліни “Облік автотранспорту та автоперевезень” для студентів напряму підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. - 50 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни “Управлінський облік” для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання /Укладач: С.П. Ремига, старший викладач кафедри «Облік і аудит». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 74 с.

 

Методичні рекомендації щодо проходження загальноекономічної практики для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання / Укл. Л.М. Очеретько, к.е.н., доцент,  С.В. Візіренко, к.е.н., доцент – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014, - 38 с.

 

Методичні рекомендації щодо проходження ознайомчої практики для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» для всіх форм навчання / Укл. С.В. Візіренко, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. –  22 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Частина 1 / Укл. Л.М. Очеретько, к.е.н., доцент,  С.В. Візіренко, к.е.н., доцент – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014, 74 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Частина 2 / Укл. Л.М. Очеретько, к.е.н., доцент,  С.В. Візіренко, к.е.н., доцент – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014, 62 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509  «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014 – 90 с.

 

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Облік у банках» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит»  денної форми навчання. Укл. О.П.Зоря – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014,  54  с.

 

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з курсу "Облік у банках" для студентів заочної форми навчання зі спеціальності 6.030509 - "Облік і аудит" / Укл. О.П.Зоря – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014, – 26 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни „Аналіз діяльності банківських установ” для студентів заочної форм навчання зі спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» / Укл. О.П. Зоря – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. -  90 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни „Облік у банках” для студентів спеціальності  6.03050901 «Облік і аудит»  напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» всіх форм навчання / Укл. О.П. Зоря – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. -  94  с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Облік у банках» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Укл. к.с.н., доцент О.П.Зоря – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014,  - 70 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів напряму підготовки 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання, частина І /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. - 94 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів напряму підготовки 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання, частина ІІ  /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2014. - 90 с.

 

 

2013 р.

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 2 з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 14 с.

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи  з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 6.030507   «Маркетинг» заочної форми навчання / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 – 26 с.

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи  з дисципліни «Облік і аудит» для студентів спеціальності 6.030601   «Менеджмент» заочної форми навчання / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 – 26 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Аудит» для студентів спеціальності  6.030509  «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Укл. С.В. Візіренко, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 – 46 с.

 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів спеціальності  7.03050901  «Облік і аудит», 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання / Укл. С.В. Візіренко, – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013 –  46 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Частина 1 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 62 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Частина 2 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 38 с.

 

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Частина 1 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 62 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 1 / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 62 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 2 / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 74 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 3 / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 58 с.

 

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи № 1 з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 „Облік і аудит” заочної форми навчання / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 14 с.

 

Методичні рекомендації до проведення практичних, семінарських занять з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів напряму підготовки 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 62 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації  самостійної роботи з дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів напряму підготовки 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 94 с.

 

Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності» для студентів напряму підготовки 7.03050901 та 8.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 26 с.

 

Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни «Податкова система ІІ» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 26 с.

 

Конспект лекцій з дисципліни "Податкова система ІІ" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 90 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації  самостійної роботи з дисципліни "Податкова система ІІ" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 78 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 1 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 70 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 2 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013, 38 с.

 

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Частина 2 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 54 с.

 

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності  6.030507 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання. Частина 3 Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - 70 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з дисципліни „Бухгалтерський облік” для студентів спеціальності  6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. Частина 4 / Укл. Л.М. Очеретько, С.В. Візіренко – Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013, - 46 с.

 

Методичні рекомендації до проведення практичних, семінарських занять з дисципліни "Податкова система ІІ" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 50 с.

 

Методичні рекомендації до виконання  курсових робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 38 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації  самостійної роботи з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 50 с.

 

Методичні вказівки до виконання індивідуального навчально-дослідного завдання з дисципліни «Податкова система» і “Податки та система оподаткування” для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 6.030508 «Фінанси і кредит» та 6.030203 «Міжнародні економічні відносини» всіх форм навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 34 с.

 

Методичні рекомендації до виконання  контрольних робіт з дисципліни "Податки та система оподаткування» для студентів напряму підготовки 6.030203 «Міжнародні економічні відносини» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - ст. викладач кафедри „Облік і аудит" - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 50 с.

 

Методичні рекомендації до виконання  контрольних робіт з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 34 с.

 

Методичні вказівки до проведення практичних, семінарських занять з дисципліни "Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва" для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, -2013. - 78 с.

 

Методичні рекомендації щодо організації  самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 90 с.

 

Методичні рекомендації до виконання  контрольних робіт з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 82 с.

 

Методичні рекомендації до проведення практичних, семінарських занять з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та 6.030508 «Фінанси і кредит» денної та заочної форми навчання /Укл.: Помулева В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 66 с.

 

Методичні вказівки до проведення виробничої аналітичної практики на базі бюджетних установ для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Помулєва В.М. –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 34 с.

 

Методичні вказівки до проведення виробничої аналітичної практики на базі підприємств (крім бюджетних та кредитних установ) для студентів 4 курсу за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / Укл.: В.М. Помулєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 34 с.

 

Методичні вказівки до виконання виробничої практики студентами третього курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030.509 “Облік і аудит” /Укл.: Помулєва В.М - Запоріжжя: ЗНТУ, - 2013. - 42 с.

До комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри входять:

 • робоча навчальна програма відображає конкретний зміст навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та обсяг, визначає форми й засоби поточного та підсумкового контролю;
 • методичні вказівки до лабораторних (практичних) занять, в яких наведені теми занять, їх мета, приблизний перелік завдань, перелік літератури для самостійної підготовки, питання до самоконтролю;
 • завдання до поточного та підсумкового контролю;
 • екзаменаційні білети;
 • методичні рекомендації до виконання курсових робіт та проектів;
 • рекомендована основна та додаткова література, конспекти лекцій та навчальні посібники.

З усіх дисциплін навчального плану розроблені робочі навчальні програми, які містять мету та завдання, тематичний план, зміст за темами, тематику практичних і лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи студентів, форми поточного і підсумкового контролю знань та критерії оцінок (умови заліків), рекомендовану літературу.

Розробка навчально-методичного забезпечення, в основному, спрямована на забезпечення самостійної роботи студентів під час вивчення студентами теоретичного матеріалу, підготовки до практичних і лабораторних занять, виконання домашніх завдань, курсових, кваліфікаційних робіт тощо.

Викладачами кафедри розроблені методичні вказівки, які містять тематику курсових робіт (проектів), вимоги до їх змісту і оформлення, порядок захисту, рекомендовану літературу.

За період 2011-2019 рр. викладачами кафедри «Міжнародні економічні відносини» видано багато навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в українських вищих навчальних закладах (гриф МОН):
 1. Термінологічний українсько-англійський словник-довідник економіста-міжнародника [Текст]: навч. посіб. / Прушківська Е. В., Кулабнєва О. А., Лазнева І.О., Мелещенко А. І. [та інш.]. - 2-е вид., доп. і перероб. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. - 264 с.;
 2. Прушківська, Е.В. Методичні підходи до оцінки рівня диверсифікації економіки регіону в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська // Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації : монографія / за ред. Ю.І. Пилипенка, Е.В. Прушківської. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 195-206;
 3. Черномаз, К.Г. Сучасні тенденції та фактори розвитку АПК України в інтеграційних умовах /К.Г. Черномаз// Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації : монографія / за ред. Ю. І. Пилипенка, Е. В. Прушківської. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – C.221-238;
 4. Мелещенко, А.І. Вплив міжнародного руху капіталу в умовах світової фінансової кризи та закономірності розвитку економічної системи України [Текст] /А.І. Мелещенко // Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації : монографія / за ред. Ю. І. Пилипенка, Е. В. Прушківської. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.169-184;
 5. Сарнацький О. П. Міжнародні відносини та світова політика (пер. пол. ХVII ст. – 1918 р.) [Текст]: навч. посіб. / О. П. Сарнацький. – Запоріжжя: «Інтер-М», 2015. – 397 с.;
 6. Гамов М. С. Ринок цінних паперів та механізми функціонування світових фондових бірж [Текст]: навч. посіб. / М. С. Гамов, А. І. Мелещенко. – Запоріжжя, ЗНТУ. – 2014. – 144 с.;
 7. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник фінансиста-міжнародника [Текст]: навч. посіб. / М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Т.С. Павлюк та ін. – Запоріжжя, ТОВ НВК «Інтер-М», 2012. – 257 с.;
 8. Гамов М. С. Регіональна конкурентоспроможність економіки України [Текст]: навч. посіб / М. С. Гамов, О. І. Шнирков. – Запоріжжя, ЗНТУ, 2011. – 292 с.;
 9. Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник економіста-міжнародника [Текст]: навч. посіб./ М. С. Гамов, А. О. Єгоров, Т. С. Павлюк та ін. – Запоріжжя, ТОВ НВК «Інтер-М», 2011. – 361 с.;
 
Викладачі кафедри також приймали участь у написанні окремих глав у підручниках та навчальних посібниках, створених у співробітництві зі вченими та викладачами інших університетів, зокрема:
 1. Корольков В. В. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво [Текст] / В. В. Корольков, П. В. Гудзь // Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / Н. М. Антофій, О. В. Булюк, С. В. Фомішин; за ред. Фомішина С. В. – Херсон : Олді-плюс, 2013– С. 256-281;
 2. Єгоров А. О. Сучасні тенденції розвитку світового господарства [Текст] / А.О. Єгоров А. О., В.В. Петлюченко, В.М. Данілін // Міжнародні економічні відносини: навч. посіб. / Н. М. Антофій, О. В. Булюк, С. В. Фомішин та ін.; за ред. Фомішина С. В. – Херсон : Олді-плюс, 2013 – С. 29-78;
 3. Гамов М. С. Основні регіони міжнародної економіки [Текст] / М. С. Гамов, А. О. Єгоров, М. В. Гудзь // Міжнародна економіка: навч. посіб. / С. В. Фомішин, А. В. Рибчук, А. П. Румянцев, П. В. Гудзь та ін.; За ред. С. В. Фомішина – Львів: Новий Світ-2000, 2011.- С. 54-81.
 

Наукова діяльність, наукові школи та напрями наукових досліджень кафедри!

Кафедра "Теорія та практики перекладу" має потужний науковий потенціал і висококваліфіковані науково-педагогічні кадри. На кафедрі виконується держбюджетна науково-дослідна робота: "Структурно-семантичні та функціональні особливості галузевих текстів (науково-технічних, гуманітарних і мистецтвознавчих)". Показником успішного розвитку у науковій та науково-видавничій діяльності є те, що за останні 5 років співробітниками кафедри ТПП видано 7 монографії та 4 посібника під грифом:

 1. Приходько Анатолій Миколайович Концепты и концептосистемы: монографія. – Дн-ськ: Белая Е.А., 2013. – 307 с.
 2. Приходько А.М. Трансформация концептосистем и межкультурный трансфер концептов // Грані сучасної лінгвістики: колективна монографія. – Запоріжжя: КПУ, 2014. – С. 53-69.
 3. Приходько А.М. Грані сучасної лінгвістики: колективна монографія. – Запоріжжя: КПУ, 2014. – С. 53-69 Saarbrücken:  Lambert  Academic  Publishing, 2014. – 335 S.
 4. Приходько А.М.  Самоорганизация концептивных систем и межкультурный трансфер концептов//Синергетика в филологических исследованиях / Кол. монограф. под общ. ред. Л.С. Пихтовниковой. – Х: ХНУ им. В.Н. Каразина, 2015. – С. 135-154.
 5. Костенко Анна Миколаївна Від Конрада до Набокова: білінгвізм та бікультурність як творчий імпульс : монографія / Г. М. Костенко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – 407 с.
 6. Кущ Е.О. Прагматична адаптація та її особливості під час перекладу текстів різних жанрів : монографія  / Е.О. Кущ, Г.М. Костенко, Н.В. Лазебна, А.Б. Підгорна, І.В. Кузнєцова. – Запоріжжя : Кругозір, 2015. – 148 с.
 7. Кузнецова Марія Олександрівна Вторинний дискурс англомовних текстів сучасної масової культури : монографія / М. О. Кузнецова. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. - 202 с.
 8. Кузнєцова Ірина Володимирівна, Кущ Єліна Олексіївна Переклад галузевих науково-технічних текстів: Навчальний посібник. - Кругозір., 2015. -  360 с.
 9. Волошук Вікторія Іванівна, Гура Наталія Петрівна Практичний курс перекладу технічнолї літератури для студентів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну: Навчальний посібник для студентів IV курсу спеціальності “Переклад”. - Дніпропетровськ: Середняк Т.К., 2015.- 630 с.
 10. Лещенко Ганна Анатоліївна, Хавкіна Олена Миколаївна Business Studies : Навчальний посібник. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2012 — 231 с.

На кафедрі ТПП активно ведеться наукова робота зі студентами. Більшість студентів-старшокурсників виконують невеликі наукові дослідження під час роботи над спецчастиною дипломного проекту. Частина розробок, що виконується студентами в межах дипломного проектування докладаються на наукових конференціях та в подальшому використовуються в умовах підприємства. Кожного року в квітні-травні в ЗНТУ проводяться студентські наукові конференції, в яких приймають участь старшокурсники, що під керівництвом викладачів працюють над вирішенням різноманітних науково-технічних задач. За участю студентів останнім часом опубліковано кілька статей у фахових журналах. Студенти кафедри беруть регулярну участь у наукових конференціях та форумах, конкурсах студентських наукових робіт різноманітних рівнів та проведенні олімпіад, де неодноразово були призерами. Так у 2015 р., студентка 5 курсу на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з "Філології", що проводився Херсонським національним університетом, посіла третє місце. Таким чином, наукова та науково-видавнича діяльність університету та їх перспективи сприятимуть якісній підготовці магістрів зі спеціальності 035 "Філологія".

Наукова робота зі студентами активно проводиться на кафедрі з метою забезпечення високої якості підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів, а також формування у студентів інтересу до наукової роботи з перспективою подальшого вступу до аспірантури.

 1. Види вербальної комунікації - Автори: доц. Е.О. КУЩ, студ. гр. ГФ-310 О.М. АДАМОВА
 2. Специфіка перекладу термінів сфери держзакупівель - Автори: ст. викл. М.О. КУЗНЕЦОВА, студ. гр. ГФ-311 А.С. БОЖКО
 3. Передача національного компоненту американських мультиплікаційних фільмів українською мовою - Автори: доц. О.М. ХАВКІНА, студ. гр. ГФ-313 Я.І. БОНДАРЕНКО
 4. Роман "Портрет Доріана Грея" крізь призму наукової аналітики - Автори: доц. К.В. ТАРАСЕНКО, студ. гр. ГФ-310 К. ГАЛАГАН
 5. Особливості утворення англійських семантичних неологізмів - Автори – доц. І.В. КУЗНЄЦОВА, студ. гр. ГФ-310 І.В. ГАЛКА
 6. Способи перекладу термінів у романах А. Хейлі «In High Places» та Д. Брауна - Автори – доц. А.Б. ПІДГОРНА, студ. гр. ГФ-310 К.В. ДОНОВСЬКА
 7. Лексичні інновації англомовних соціальних мереж: лінгвопрагматичний та перекладознавчий аспекти - Автори: доц. Н.В. ЛАЗЕБНА, студ. гр. ГФ-310 Д.А. ІСКАКОВА
 8. собливості реалізації концепту «ПРИРОДА» у псевдовікторіанському романі Джона Фаулза «Жінка французького лейтенанта - Автори: доц. Г.М. КОСТЕНКО, студ. гр. ГФ-310 А.А. КИЗИМА
 9. Феномен 'чікліт': традиції та новаторство - Автори – ст.викл. М.О. КУЗНЕЦОВА, студ. гр. ГФ-322 Д.С. КОЛОТИЛО

  Роботи, опубліковані в наукових журналах:

 • y 2009 р. - 37 осіб (11%);
 • y 2010-2011 р. - 72 особи (23%);
 • y 2012-2013 р. - 29 осіб (8%);
 • y 2014-2015 р. - 50 осіб (14%);
 • y 2016-2017 р. - 51 особа (14,1%).

Сторінки