Ви є тут

Головна

Навчально-методична діяльність

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступень

Характеристика навчальної дисципліни

форма навчання

денна

заочна

Кількість кредитів:

денне  –  3

 

       Галузь знань

07 Управління та адміністрування

                  (шифр і назва)

нормативна

 

 

Спеціальність

071   «Облік і оподаткування »   

                   (шифр і назва)

 

Облік і аудит

(назва освітньої програми)

Модулів – 1

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

Семестр

Загальна кількість годин:

денне - 90

заочне - 90

9-й

9-й

Лекції

Освітній ступень:

магістр

 

14 год.

4 год.

Практичні,

семінарські

14 год.

2 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

62 год.

74 год.

Індивідуальні завдання:

0 год.

Контрольна робота

Вид контролю: екзамен

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета  вивчення навчальної дисципліни -  полягає у формуванні розуміння студентами висвітленні теоретичних засад науково-дослідної діяльності, так й у наданні методичних рекомендацій щодо виконання конкретних видів наукових, навчально-дослідних, дисертаційних та інших робіт.

Завдання навчальної  дисципліни:  .

В наслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

              -  розуміння основних  понять   щодо наукової діяльності; 

-  визначати  види, ознаки наукового дослідження та надавати його загальну характеристику;

-  розуміння  методології і методів наукового дослідження.

-   надавати характеристику сфери економічних досліджень у галузі бухгалтерського обліку і оподаткування;

-  знати спеціальні методи економічних досліджень у галузі бухгалтерського обліку і оподаткування;

-  розуміти загальну організацію дослідження у  галузі бухгалтерського обліку і оподаткування;

-  знати та вміти характеризувати види наукової роботи  здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр»  зі спеціальності  071  « Облік і оподаткування».

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

(100+100)/2

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

25

25

25

25

33

33

34

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів.

Дисципліна «Організація бухгалтерського обліку»

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань,

спеціальність,

освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

 

Спеціальність

071 Облік і оподаткування

 

Нормативна

 

 

Модулів – 2

 

Освітня програма:

облік і аудит

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5 - й

5 - й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

 

Семестр

Загальна кількість годин – 90

 

10 - й

10 - й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 2

 

Освітній ступінь:

магістр

 

 

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

28  год.

82  год.

Індивідуальні завдання:   

 

2

 

Контрольна робота

Вид контролю: д/з

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета вивчення навчальної дисципліни: набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

 

Завдання навчальної дисципліни: формування знань і вмінь з організації бухгалтерського обліку та налагодження обліково-контрольного й аналітичного процесів, орієнтованих на інформаційне забезпечення управлінських рішень.

 

Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: володіти знаннями з організації облікового процесу та регламентування діяльності його виконавців, демонструвати вміння організації бухгалтерського обліку і практики формування облікової інформації для задоволення сучасних та потенційних потреб управління діяльністю суб’єктів господарювання.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

 

Т5

Т6

Т7

Т8

100

10

10

15

15

15

15

10

10

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.

Дисципліна «Організація і методика аудиту»

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань,

спеціальність,

освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

 

Спеціальність

071 Облік і оподаткування

 

Нормативна

 

 

Модулів – 2

 

Освітня програма:

облік і аудит

 

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5 - й

5 - й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

 

Семестр

Загальна кількість годин – 120

 

10 - й

10 - й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 6

 

Освітній ступінь:

магістр

 

 

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

78  год.

112  год.

Індивідуальні завдання:   

0

 

Контрольна робота

 

Вид контролю: екзамен

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навиків організації і методики проведення аудиту, організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів.

 

Завдання навчальної дисципліни: набуття методичних навиків аудиторської перевірки та оцінювання стану підприємницької діяльності.

 

Програмні результати навчання:  використовувати знання міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в професійній діяльності.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Поточне тестування та самостійна робота

Підсум-ковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

(100+

+100)/2

100

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета вивчення дисципліни: Засвоїти основні фактори системи підготовки спортсменів; основи загальної теорії спорту, особливості планування в процесі багаторічної підготовки спортсменів; управління та контроль в системі підготовки; особливості підготовки спортсменів в різних кліматично-географічних і природних умовах,  травматизм і захворювання в спорті та матеріально-технічне забезпечення підготовки та змагань.
Завдання: програмний матеріал з спрямований на оволодіння спеціальними знаннями з основ теорії, методики та організації  спортивного тренування.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
становлення, структуру та предмет теорії та методики обраного виду спорту;
сучасний стан та тенденції розвитку виду спорту;
основні поняття теорії та методики обраного виду спорту;
засоби відновлення і стимуляції працездатності спортсменів, вживання раціонального харчування, травматизм і його профілактику, матеріально-технічне і наукове забезпечення підготовки спортсменів і проведення змагань;
мету, задачі, методи та основні принципи спортивного тренування в обраному виді спорту;
структуру спеціальної підготовленості в обраному виді спорту;
принципи управління багаторічною підготовкою спортсменів;
особливості професійно- педагогічної діяльності викладача-тренера з виду спорту.
методи управління та контролю в системі підготовки спортсменів
вміти:
організовувати та проводити ефективну виховну та навчально-тренувальну роботу з обраного виду спорту;
формувати у спортсменів загальні та спеціальні знання, вміння та навички;
розвивати фізичні якості;
підвищувати рівень функціональних можливостей організму і на базі цієї діяльності сприяти гармонійному фізичному і соціальному розвитку особистості;
складати документи планування, навчально-методичну документацію
використовувати в роботі учбову і наукову літературу, знаходити інші джерела інформації і працювати з ними.
проводити учбово-тренувальні заняття в ДЮСШ та інших спортивних організаціях.

Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою вивчення дисципліни "Тренажерні пристрої у фізичному вихованні та спорті" є ознайомити студентів з сучасними тренажерними комплексами різних модифікацій, класифікаціями тренажерів і тренажерних пристроїв, особливостями рухів з використанням технічних засобів, їх організації з позицій теорії управління, особливості використання тренажерів у фізичній культурі при роботі з різними віковими групами, контингентом з певними особливостями опорно-рухового апарату, в адаптивній фізичній культурі і спорті вищих досягнень, пошуком шляхів раціонального використання тренажерів та тренажерних пристроїв при вирішенні професійних завдань у галузі фізичної культури та спорту.
Завдання дисципліни:

 • навчити студентів розуміння зв'язку між використанням традиційних засобів теорії і методики фізичного виховання і спортивного тренування і тренажерами як однією з умов для підвищення ефективності фізичного виховання і тренування;
 • навчити розбиратися в призначенні тренажерів і тренувальних пристроїв;
 • ознайомити з біомеханічними особливостями конструкцій тренажерів для формування рухових навичок, розвитку фізичних якостей і відновлення втрачених форм і функцій організму і використанням різного роду тренажерів і технічних засобів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • класифікацію тренажерів та тренажерних пристроїв, їх місце у тренувальному процесі, та можливості використання у різних напрямках фізичної культури та спорту;
 • основи організації тренувального процесу з використанням тренажерних пристроїв та спеціального обладнання;
 • конструктивні особливості та правила експлуатації, основні етапи проектування тренажерних пристроїв, планування їх росташування, норми навантаєення та правила безпеки при використанні;
 • мету і можливості основних методів спеціальної підготовки з використанням тренажерів і тренажерних пристроїв.

вміти:

 • використовувати тренажери з метою вдосконалення окремих сторін підготовки в різних видах спорту;
 • проводити наукові дослідження з метою визначення доцільності та раціональних шляхів використання тренажерів і тренажерних пристроїв в галузі фізичної культури і спорту;
 • визначати індивідуальні недоліки в підготовці атлетів та формувати індивідуальні програми занять з використанням тренажерів і тренажерних пристроїв;
 • підбирати тренажери для корекції параметрів спеціальної силової підготовки в різних видів спорту;
 • формулювати технічне завдання та створювати ескізний проект тренажерного пристрою для вирішення специфічних завдань в різних видах спорту та з метою пристосування до особливостей контингенту, завдань і можливостей тренувального процесу.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета. Курс технології підвищення спортивної майстерності передбачає вивчення студентами теорії та методики сучасних технологічних підходів у різних видах спорту (олімпійських та паралімпійських), що сприятиме більш кваліфікованій підготовці спортсменів та підвищенню результатів у спорті вищих досягнень, надбання необхідних знань, вмінь та навиків для самостійної творчої роботи.
Завдання. Засвоїти знання з сучасних технологій підвищення спортивної майстерності; теорію та методику навчання спортсменів високої кваліфікації, різновиди тренування у різних видах спорту вищих досягнень; психологічні та адаптивні прийоми, підходи до розв’язання нестандартних ситуацій.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: різновиди систем підготовки спортсменів високої кваліфікації, інноваційні технології в окремих видах спорту, методи використання новітніх технологій враховуючи вікові та статеві особливості, методи психологічної підготовки.
вміти: використовувати новітні технології для моделювання тренувальних циклів враховуючи специфіку виду спорту та особливості особистості, структурувати учбово-тренувальний процес спортсменів з використання інноваційних технологій, аналізувати етапи підготовки спортсменів в олімпійському та параолімпійському спорті, будувати відносини між тренером та спортсменом або командою спортсменів.

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: озброїти студентів теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для науково обґрунтованого здійснення виховної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі або фізкультурно-спортивній організації.
Завдання:

 1. Знайомство студентів із теоретичними основами виховного процесу, а саме: засадами визначення цільових орієнтирів і його перебігу.
 2. Формування у студентів стійких моделей діяльності у можливих виховних ситуаціях.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати: мету і задачі виховної роботи у фізичній культурі і спорті; теоретико-термінологічний базис для визначення цільових орієнтирів виховного процесу в ДЮСШ, а також для описання його  перебігу та особливостей; педагогічну термінологію.
вміти: планувати виховну роботу; обґрунтовано діяти у різноманітних педагогічних ситуаціях; використовувати засоби оцінювання ефективності виховного процесу.

Переддипломна виробнича практика – необхідний етап в підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту.
Навчальний план напряму «Фізичне виховання» передбачає проходження студентами виробничої практики в ДЮСШ (СДЮСШОР, школі-інтернаті спортивного профілю, відділеннях ШВСМ, СК тощо) у якості тренера.
Проведення виробничої практики відбувається на 6 курсі (11 семестр). Тривалість практики складає 4 тижні.
Метою практики є вдосконалення знань та опанування сучасними методами організації роботи, що необхідні для здійснення професійної діяльності. Для досягнення поставленої мети під час практики вирішуються наступні завдання:
-      ознайомлення студентів з новими технологіями, прогресивними формами організації праці в галузі фізичного виховання, олімпійського та професійного спорту в умовах ринкової економіки;
-      надання знань щодо організаційної структури, системи матеріального, фінансового, медичного та наукового забезпечення об'єктів практики;
-      ознайомлення із специфікою роботи тренерів-викладачів ДЮСШ та СДЮШОР;
-      набуття студентами знань, умінь та навичок щодо виконання професійних обов'язків з урахуванням специфіки роботи та вимог роботодавців;
-      оволодіння сучасними засобами та методами наукових досліджень в дитячо-юнацькому спорті;
-      підвищення   конкурентоспроможності  фахівців  на   ринку праці   у галузі фізичного виховання,  олімпійського та професійного спорту.
Після проходження практики студента повинен:
знати:
-      основній положення сучасної теорії та методики підготовки спортсменів;
-      мету, завдання, принципи, засоби, методи навчання та тренування з обраного виду спорту;
-      суть та зміст структури підготовки до змагань з урахуванням закономірностей періодизації спортивного тренування;
-      методику набору і відбору перспективних дітей у спортивні секції;
-      особливості організації та проведення змагань з обраного виду спорту;
-      матеріально-технічне забезпечення тренувального процесу та змагань.
уміти:
-      ефективно використовувати основні положення загальної теорії та методики підготовки спортсменів;
-      здійснювати навчально-виховний процес в обраному виді спорту з урахуванням вимог сучасних науково-методичних концепцій програмування, контролю та управління процесом фізичної підготовки спортсменів;
-      застосовувати основні положення теорії спорту для розв’язання завдань набору та відбору спортсменів;
-      організовувати та проводити змагання з обраного виду спорту, виконувати функції судді та представника команди, дотримуватися правил техніки безпеки при проведенні тренувальних занять та змагань.
Керівництво проходженням практики в ДЮСШ та СДЮШОР здійснюється кафедрою управління фізичною культурою та спортом, в функції якої входить: призначення керівника практики; розробка методичної документації; проведення нарад методистів; методичне керівництво бригадами студентів-практикантів; поточний контроль за проходженням практики; проведення захисту практики; підведення підсумків практики; надання пропозицій, щодо вдосконалення програми, організації та методичного забезпечення практики.
Виробничу практику студенти  проходять на спортивних базах м. Запоріжжя.
Підсумком проходження переддипломної виробничої практики є диференційований залік.

Виробнича практика магістрантів спеціальності «Фізичне виховання» - це невід'ємний вид науково-дослідної роботи магістранта, який націлений на формування й розвиток професійних навичок викладача вищої школи, оволодіння основами педагогічної майстерності, уміннями й навичка и самостійного проведення навчально-виховної й викладацької роботи.
Основна ідея практики полягав у формуванні професійних умінь, пов'язаних з педагогічною діяльністю, тому числі функцій проектування, конструювання й організації навчального процесу. Види діяльності магістранта в процесі проходження практики припускають формування й розвиток стратегічного мислення, бачення ситуації, уміння керувати групою людей.
Мета виробничої практики:

 • формування й розвиток професійних навичок майбутніх педагогів - викладачів вищої школи спеціальності «Фізичне виховання»;
 • оволодіння основами педагогічної майстерності, уміннями й навичками;
 • самостійного проведення навчально-виховної й викладацької роботи.

Завдання виробничої практики магістрів.

 • Сформувати в магістранта уявлення про зміст і нормативні документи, що регламентують планування навчального процесу кафедри університету.
 • Удосконалювати аналітичну діяльність починаючих викладачів.
 • Ознайомити магістрантів з особливостями організації навчального процесу та сформувати вміння проведення навчальних занять дисциплін спеціальності «Фізичне виховання» зі студентами.
 • Формувати адекватну самооцінку, відповідальність за результати своєї праці.
 • Розробити навчально-методичні матеріали з дисциплін спеціальності «Фізичне виховання».

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета
Мета вивчення дисципліни: розробити і реалізувати уявлення про Вищу школу України, розглянути особливості роботи викладача факультету фізичного виховання у вищих навчальних закладах, дати характеристику особливостей роботи викладача фізичного виховання у вищих навчальних закладах, ознайомити з навчальними планами спеціальностей факультету фізичного виховання, ознайомити з правами та обов’язками викладачів вищих навчальних закладів, дати уявлення про зміст та організацію професійно-педагогічної освіти у вищих навчальних закладах.
Завдання
ЗНАТИ:

 • Законодавчу базу вищої школи на Україні;
 • особливості роботи викладача факультету фізичного виховання у вищих навчальних закладах;
 • зміст освітньо-професійної програми з спеціальностей фізичного виховання;
 • зміст освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців фізичної культури та спорту;
 • форми організації навчального процесу у Вищих навчальних закладах;
 • структуру вищого закладу освіти;
 • права та обов’язки викладачів вищих навчальних закладів.

ВМІТИ:

 • проводити лекційні та практичні заняття з різних дисциплін факультету фізичного виховання з студентами різних курсів;
 • працювати з документами планування (навчальний план, навчальна програма, робоча програма та ін.);
 • розробити робочу програму з однієї дисципліни фізичного виховання.

Сторінки