Ви є тут

Головна

Навчально-методична діяльність

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і набуття практичних навичок з обліку в різних галузях народного господарства

Завдання дисципліни: вивчення теорії та практики організації та методології бухгалтерського обліку на підприємствах провідних галузей економіки

Предмет дисципліни: фінансово-господарські операції на підприємствах різних галузей економіки, процеси господарської діяльності та їх результати.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки                

Дисципліна пов'язана з такими курсами як «Податковий облік», «Фінансовий облік», «Облік і звітність в оподаткуванні».

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- нормативні акти, які регулюють діяльність галузі;

- основні види бухгалтерських документів, за допомогою яких здійснюються фінансово-господарські операції на підприємстві;

- основні показники  фінансово-господарської діяльності підприємств різних галузей і механізм  їх  визначення;

- механізм ціноутворення в торгівлі та громадському харчуванні, рослинництві та тваринництві, будівництві та автотранспорті;

- форму звітності матеріально-відповідальних осіб;

- особливості визнання доходів та витрат;

- організацію аналітичного та синтетичного обліку активів та пасивів;

Уміти:

- документально оформляти та записувати до облікових регістрів господарські операції підприємств різних галузей народного господарства;

- здійснювати розрахунки ціни; складати бухгалтерські кореспонденції у вирішенні ситуацій;

- визначати фінансовий результат діяльності підприємств; узагальнювати дані в облікових регістрах та бухгалтерській і фінансовій звітності.

Викладач дисципліни: Помулєва Валентина Миколаївна, старший викладач кафедри Облік і аудит

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

(шифр і назва)

Варіативна

Професійної підготовки

Напрям підготовки

7.030509 «Облік і аудит» (шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

 7.03050901 «Облік і аудит»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

 26 год.

6 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

 

 

Самостійна робота

82 год.

112 год.

Індивідуальні завдання:

20 год.

Вид контролю: дифзалік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час поточного контролю враховуються наступні види робіт:

 • активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 5 балів (всього 6 практичних занятть по 5 балів = 30 балів);
 • захист домашнього завдання студента (самостійне опрацювання) оцінюється до 20 балів;
 • самостійна індивідуальна робота (ІНДЗ) – до 10 балів;
 • розв’язання ситуаційного завдання до 10 балів;
 • аудиторна контрольна робота (розв’язання задач, тести) – до 30 балів.

Крім того, за індивідуальним дослідним завданням (вибіркові види робіт) – при перевірці та захисту виконаних завдань (доповідей, рефератів тощо) студент може отримати додатково:

- за участі в олімпіаді, науковому конкурсі та ін. – до 10 балів;

- за підготовку статті, роботи на конкурс, науковий семінар, конференцію та ін. – до 10 балів;

- за доповідь за темою реферату, складеними таблицями, схемами – до 5 балів.

 

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

 

 

 

 

 

 

 

100

 10

15

15

15

15

15

15

 

 

 

 

 

 

 

Т1, Т2 ... Т11 – теми змістових модулів.

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і набуття практичних навичок з обліку та звітності з різних податків та зборів

Завдання дисципліни: засвоєння основних принципів та особливостей оподаткування суб’єктів господарювання; оволодіння навичками самостійної організації обліку та складання звітності за основними податками і зборами

Предмет дисципліни: фінансово-господарські операції, процеси господарської діяльності та їх результати.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки                

Дисципліна пов'язана з такими курсами як «Фінанси підприємств», «Податковий облік», «Фінансовий облік», «Аудит».

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- нормативні акти, які регулюють систему оподаткування;

- основні положення Податкового кодексу України, інших законодавчих та нормативних актів, якими регламентується організація та методика ведення податкового обліку та звітності;

- спільні риси та розбіжності бухгалтерського та податкового обліку;

- організацію податкового обліку податків, зборів та обов’язкових платежів;

- методи визначення податкових зобов’язань;

- методологію складання податкових декларацій та податкових розрахунків за різними видами податків та зборів;

Уміти:

- використовувати основні положення Податкового кодексу України, інших законодавчих та нормативних актів, які регламентують порядок ведення податкового обліку та складання звітності на підприємстві;

- пояснювати взаємозв’язок та відмінності податкового та бухгалтерського обліку;

- вести податковий облік різних податків, зборів та обов’язкових платежів;

- розраховувати суму податкових зобов’язань за різними податками, зборами, обов’язковими платежами;

- складати податкову звітність.

Викладач дисципліни: Помулєва Валентина Миколаївна, старший викладач кафедри Облік і аудит

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

(шифр і назва)

Нормативна

Професійної підготовки

Напрям підготовки

6.030509 «Облік і аудит» (шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

 7.03050901 «Облік і аудит»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Освітній ступінь:

бакалавр 

 24 год.

4 год.

Практичні, семінарські

12 год.

4 год.

Лабораторні

 

 

Самостійна робота

84 год.

112 год.

Індивідуальні завдання:

20 год.

Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовий модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час поточного контролю враховуються наступні види робіт:

 • активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 5 балів (всього 6 практичних занятть по 5 балів = 30 балів);
 • захист домашнього завдання студента (самостійне опрацювання) оцінюється до 20 балів;
 • самостійна індивідуальна робота (ІНДЗ) – до 10 балів;
 • розв’язання ситуаційного завдання до 10 балів;
 • аудиторна контрольна робота (розв’язання задач, тести) – до 30 балів.

Крім того, за індивідуальним дослідним завданням (вибіркові види робіт) – при перевірці та захисту виконаних завдань (доповідей, рефератів тощо) студент може отримати додатково:

- за участі в олімпіаді, науковому конкурсі та ін. – до 10 балів;

- за підготовку статті, роботи на конкурс, науковий семінар, конференцію та ін. – до 10 балів;

- за доповідь за темою реферату, складеними таблицями, схемами – до 5 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Розподіл балів, які отримують студенти денної форми навчання при поточному оцінюванні знань (для екзамену)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

 

 

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

 

 

 

 

 

 

 

40

100

5

10

15

10

10

10

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Мета дисципліни: формування системи знань з організації та методики ведення обліку в торгівлі

Завдання дисципліни: надання знань щодо раціональної організації і ведення на підприємстві обліку операцій торгівельного підприємства на підставі використання прогресивних форм та національних стандартів

Предмет дисципліни: фінансово-господарські операції на торгівельних підприємствах, процеси господарської діяльності та їх результати.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки                

Дисципліна пов'язана з такими курсами як «Фінанси підприємств»,  «Фінансовий облік», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Звітність підприємств».

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

-      нормативні акти, які регулюють діяльність галузі;

- поняття та організаційні основи торговельної діяльності;

- специфіку порядку організації бухгалтерського обліку на торговельному підприємстві;

- методологію обліку в торгівлі, що ґрунтується на національних Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку;

- механізм ціноутворення в торгівлі;

- форму звітності матеріально-відповідальних осіб;

Уміти:

- застосовувати теоретичні положення національних стандартів в практичній діяльності торговельного підприємства;

- здійснювати розрахунки нарахування та списання торгових націнок;

- здійснювати облікові записи на рахунках бухгалтерського обліку, які пов’язані з постачальницько-збутовими операціями.

Викладач дисципліни: Помулєва Валентина Миколаївна, старший викладач кафедри Облік і аудит

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2,5

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

(шифр і назва)

Варіативна

Професійної підготовки

Напрям підготовки

6.030509 «Облік і аудит» (шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

 7.03050901 «Облік і аудит»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 75

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 3

Освітній ступінь:

бакалавр 

 24 год.

4 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

 

 

Самостійна робота

39 год.

69 год.

Індивідуальні завдання:

20 год.

Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час поточного контролю враховуються наступні види робіт:

 • активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 5 балів (всього 6 практичних занятть по 5 балів = 30 балів);
 • захист домашнього завдання студента (самостійне опрацювання) оцінюється до 20 балів;
 • самостійна індивідуальна робота (ІНДЗ) – до 10 балів;
 • розв’язання ситуаційного завдання до 10 балів;
 • аудиторна контрольна робота (розв’язання задач, тести) – до 30 балів.

Крім того, за індивідуальним дослідним завданням (вибіркові види робіт) – при перевірці та захисту виконаних завдань (доповідей, рефератів тощо) студент може отримати додатково:

- за участі в олімпіаді, науковому конкурсі та ін. – до 10 балів;

- за підготовку статті, роботи на конкурс, науковий семінар, конференцію та ін. – до 10 балів;

- за доповідь за темою реферату, складеними таблицями, схемами – до 5 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Розподіл балів, які отримують студенти денної форми навчання при поточному оцінюванні знань (для екзамену)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

 

 

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

 

 

 

 

 

 

 

 

40

100

5

10

20

15

10

 

 

 

 

 

 

 

 

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Мета дисципліни: опанування теоретичних та практичних основ ведення податкового обліку на підприємствах, засвоєння порядку обчислення та сплати податків, вивчення порядку подання податкової звітності в Україні

Завдання дисципліни: вивчення основних законодавчих та нормативних актів, які регулюють оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності, засвоєння основних принципів організації та ведення податкового обліку, подання податкової звітності; взаємовідносин платників податків та фіскальних органів

Предмет дисципліни: фінансово-господарські операції, процеси господарської діяльності та їх результати.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки                

Дисципліна логічно продовжує курси "Бухгалтерський облік" та "Фінансовий облік І", "Фінансовий облік II" і є основою для вивчення дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні», «Звітність підприємств».

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

- види податків та зборів, які діють в Україні;

- законодавчу базу оподаткування;  

- методику нарахування (обчислення) та сплати податків і зборів;

- основні законодавчі та нормативні акти, якими регулюються питання податкового обліку;

- особливості ведення податкового обліку;

- загальні вимоги, які ставляться до податкової звітності.

Уміти:

- використовувати основні законодавчі та нормативні акти, які регламентують порядок ведення податкового обліку та звітності на підприємстві;

- вести податковий облік різних податків та зборів;

- розраховувати основні види податків та зборів.

Викладач дисципліни: Помулєва Валентина Миколаївна, старший викладач кафедри Облік і аудит

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3,5

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

(шифр і назва)

Варіативна

Професійної підготовки

Напрям підготовки

6.030509 «Облік і аудит» (шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

 7.03050901 «Облік і аудит»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання -

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 105

6-й

6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Освітній ступінь:

бакалавр 

 24 год.

4 год.

Практичні, семінарські

12 год.

4 год.

Лабораторні

 

 

Самостійна робота

69 год.

97 год.

Індивідуальні завдання:

20 год.

Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час поточного контролю враховуються наступні види робіт:

 • активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 5 балів (всього 6 практичних занятть по 5 балів = 30 балів);
 • захист домашнього завдання студента (самостійне опрацювання) оцінюється до 20 балів;
 • самостійна індивідуальна робота (ІНДЗ) – до 10 балів;
 • розв’язання ситуаційного завдання до 10 балів;
 • аудиторна контрольна робота (розв’язання задач, тести) – до 30 балів.

Крім того, за індивідуальним дослідним завданням (вибіркові види робіт) – при перевірці та захисту виконаних завдань (доповідей, рефератів тощо) студент може отримати додатково:

- за участі в олімпіаді, науковому конкурсі та ін. – до 10 балів;

- за підготовку статті, роботи на конкурс, науковий семінар, конференцію та ін. – до 10 балів;

- за доповідь за темою реферату, складеними таблицями, схемами – до 5 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Розподіл балів, які отримують студенти денної форми навчання при поточному оцінюванні знань (для екзамену)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

 

 

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

40

100

3

3

3

3

4

4

9

9

10

3

6

3

                               

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Мета: формування сучасної системи знань з теорії і практики бухгалтерського обліку в банках.

Завдання: вивчення теоретичних засад обліку в банках; ознайомлення із завданнями обліку за різними його напрямами; засвоєння техніки документального оформлення операцій у первинних облікових документах та методики реєстрації облікової інформації у системі рахунків; ознайомлення з методикою формування звітних показників за даними бухгалтерського обліку в банках.

Предмет: банківські операції та їх результати.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати:

- основні положення організації бухгалтерської роботи для забезпечення діяльності Банку: дотримання принципів бухгалтерського обліку; єдина методологічна основа; хронологічне та систематичне відображення всіх операцій Банку в регістрах бухгалтерського обліку на підставі первинних документів; відповідність синтетичних та аналітичних рахунків; накопичення і систематизація даних обліку в розрізі показників, необхідних для прийняття управлінських рішень та складання звітності.

- організацію документообігу, загальні правила обліку і контролю;

-загальні вимоги та характеристики організації аналітичного і синтетичного обліку.

вміти:

- користуватися законодавчою базою для ведення бухгалтерського обліку у банках для подальшого складання  та подання фінансової звітності банків у Національний Банк України;

- застосовувати методику ведення бухгалтерського обліку у банках.

Викладач дисципліни: Зоря Олександра Павлівна, к.с.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

(шифр і назва)

нормативна

Напрям підготовки

6.030509  – «Облік і аудит»

(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

6.030509.01 «Облік і аудит»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

 

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___-________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

7-й

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 2

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

24 год.

 

Практичні, семінарські

24 год.

 

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

72 год.

 

Індивідуальні завдання:

Вид контролю:іспит

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Змістовий модуль 1

 

Змістовий модуль 2

Підсумок/

сума

 

 

Т1

 

 

Т2

 

 

Т3

 

ТТ4

Т5

Т6

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

активність роботи студента на практичному занятті

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

(100+100)/2=100

усне опитування

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

аудиторна контрольна робота

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

захист індивідуального домашнього завдання

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

розв’язання ситуаційного завдання

 

5

 

5

 

 

 

5

 

5

 

 

Разом

15

20

15

 

20

 

15

15

15

20

15

 

20

 

15

15

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при поточному оцінюванні знань (екзамен)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

    Сума

 

Змістовий модуль 1

 

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

(100+100)/2

1100

15

20

15

 

20

 

15

15

15

20

15

 

20

 

15

15

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів.

Мета: засвоєння теорії та практики бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Завдання: вивчення теоретичних засад обліку в бюджетних установах; засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях та за різними напрямами обліку.

Предмет: рух бюджетних коштів у процесі їх невиробничого споживання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати:

 • правові засади діяльності бюджетних установ;
 • зміст законодавчих і нормативних документів, що регулюють правові засади ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах;
 • особливості побудови та організації обліку в бюджетних установах;
 • ведення обліку доходів і видатків бюджетних установ, грошових коштів, розрахунків з іншими дебіторами, необоротних активів, запасів, виробничих витрат, власного капіталу, результатів виконання кошторисів, розрахунків з оплати праці, зі страхування, з бюджетом, з іншими кредиторами;
 • порядок проведення інвентаризації в бюджетних установах та відображення її результатів в обліку;
 • порядок складання та подання звітності бюджетними установами;
 • проблеми обліку в бюджетних установах та напрями його реформування з урахуванням вимог міжнародних стандартів.

вміти:

 • застосовувати чинні та нормативно-правові акти для ведення обліку та складання звітності у бюджетних установах;
 • вільно застосовувати набуті теоретичні знання для раціональної організації обліку у бюджетних установах;
 • складати первинні документи відповідно до вимог законодавчих актів, здійснювати їх перевірку та бухгалтерське опрацювання;
 • здійснювати реєстрацію облікової інформації на різних стадіях  та за різними напрямами обліку бюджетних установ;
 • складати бюджетну та фінансову звітність бюджетної установи;
 • аналізувати показники звітності бюджетної установи.

Викладач дисципліни: Максименко Ірина Яківна, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

0305 Економіка та підприємництво

Нормативна

 

 

Напрям підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

Модулів –2

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.030509.01 «Облік і аудит»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів –2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 90

6 - й

7 - й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

24 год.

4 год.

Практичні, семінарські

12 год.

4 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

54 год.

82 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Змістовий модуль 1

 

Змістовий модуль 2

Підсумок/

сума

 

 

Т1

 

ТТ2

2

ТТ3

 

 

3

ТТ4

 

Т5

 

Т6

 

Т1

ТТ2

ТТ3

ТТ4

 

Т5

 

Т6

активність роботи студента на практичному занятті

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

(100+100)/2=100

усне опитування

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

аудиторна контрольна робота

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

захист індивідуального домашнього завдання

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

розв’язання ситуаційного завдання

 

5

 

5

 

 

 

5

 

5

 

 

Разом

215

220

215

220

 

 

15

 

15

215

220

215

220

 

 

15

 

15

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при поточному оцінюванні знань (екзамен)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

    Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т Т1

Т Т2

Т Т3

4 Т4

Т5

Т6

Т Т1

Т Т2

Т Т3

4Т4

Т5

Т6

(100+100)/2

1100

215

220

215

220

 

15

15

215

220

215

220

 

15

15

                               

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів.

Мета дисципліни: формування системи знань з підготовки складання фінансової звітності банків як основи для прийняття обгрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління банком.

Завдання дисципліни: вивчення концептуальних засад викори­стання фінансової звітності банків як інформаційного джерела для управління банком; набуття вмінь побудови та трансфор­мації фінансової звітністі банків в системі управління банком.

Предмет дисципліни: сукупність теоретичних та практичних аспектів формування фінансової звітності банків для управління еконо­мічним об’єктом.

Місце дисципліни в навчальному процесі підготовки бакалаврів. Вивчення дисципліни грунтується на знаннях обліку у банках.

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисци­пліни. Після вивчення дисципліни студент повинен:

Знати:

   - основні поняття організації фінансової звітності у банківських установах;

    -  основні поняття складання та подання фінансової звітності банками;

    -  основні поняття формування звіту «Баланс»;

    -  основні поняття формування звіту про фінансові результати;

    -  основні поняття формування звіту про рух грошових коштів;

    -  основні поняття формування звіту про власний капітал;

    -  основні поняття формування приміток до фінансових звітів;

    - основні поняття особливості складання консолідованої фінансової звітності банками України.

Уміти:

- користуватися законодавчою базою для складання та подання фінансової звітності банків у Національний Банк України;

-  класифікувати фінансову звітність банків;

-  організовувати складання фінансової звітності банками;

- здійснювати подання фінансової звітності банками, визначати інформаційні потреби користувачів фінансової звітності банками в управлінні банком, консультувати управлінський персо­нал банка щодо фінансової звітності банку;

- оцінювати інформаційні потреби користувачів, якість фінансової звітності банків;

- застосовувати техніки та методики надання фінансової звітності банками для сучасних та потенційних потреб управління банком.

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

07 Управління та адміністрування

Нормативна

 

 

Напрям підготовки

071 «Облік і оподаткування»

Модулів –2

Спеціальність (професійне

спрямування):

071 «Облік і оподаткування»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів –2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-___

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 90

10- й

10- й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

62 год.

84 год.

Індивідуальні завдання: 

0

контрольна робота

Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни є :

- вивчення сутності державного фінансового контролю та прикладного змісту його предмета, об’єктів і методу;

-     засвоєння основних аспектів і елементів організації та методики проведення контрольно-ревізійної роботи, прийомів і способів систематизації, узагальнення, оформлення та реалізації її результатів щодо різних суб’єктів і об’єктів державного фінансового контролю;

-     з’ясування концептуальних основ професійної етики фінансових інспекторів та їхніх прав, обов’язків і відповідальності, встановлених чинним законодавством України.

Завдання :

–   вивчити нормативно-правову базу і теоретичні основи побудови методики та організації здійснення державного фінансового контролю на різних рівнях управління;

–   з’ясувати правові засади функціонування державного фінансового контролю та вивчити основні функції органів, що його здійснюють в Україні;

–   дати правильне розуміння основних аспектів організації та методики здійснення контрольно-ревізійної роботи щодо різних суб’єктів і об’єктів державного фінансового контролю;

–   показати можливі напрями застосування набутих теоретичних знань і практичних навичок для виконання контрольних заходів та здійснення процедур ревізії (перевірки) фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій.

В наслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

1.  Знати сутність державного фінансового контролю, його значення, задачі й тенденції розвитку в сучасних умовах господарювання України;

2.  Знати правові та організаційні основи системи державного фінансового контролю;

3.  Знати нормативно-правову базу, що регламентує діяльність органів державного фінансового контролю;

4.  Знати поняття контрольно-ревізійного процесу та сутність його стадій;

5.  Знати організаційно-методичні аспекти проведення контрольних заходів різними суб’єктами державного фінансового контролю стосовно різних об’єктів ревізій (перевірок);

6.  Вміти планувати контрольно-ревізійну роботу, складати плани та програми проведення контрольних заходів у системі органів державного фінансового контролю;

7.  Вміти застосовувати методичні прийоми і способи здійснення контрольно-ревізійних дій на різних об’єктах контролю відповідно до затвердженого робочого плану ревізора;

8.  Вміти формувати робочу документацію фінансового інспектора, систематизувати й узагальнювати матеріали контролю, складати акти ревізій (перевірок);

9.  Вміти об’єктивно оцінювати й аналізувати інформацію, отриману за результатами проведення контрольних заходів, готувати висновки й пропозиції для прийняття рішень за наслідками контролю, а також контролювати їх виконання при виявленні порушень і зловживань.

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при поточному оцінюванні знань (екзамен)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

    Сума

 

Змістовий модуль 1

 

Змістовий модуль 2

Т1

Т2

Т3

 Т1

Т2

Т3

Т4

(100+100)/2

1100

35

30

35

25

25

25

25

Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів.

 

Мета: оволодіння теоретичними основами та набуття практичних навичок застосування методичних прийомів при здійсненні внутрішньогосподарського контролю.

Завдання: вивчення змісту організації внутрішньогосподарського контролю на підприємствах; засвоєння методичних прийомів та способів дослідження господарської діяльності підприємств; набуття практичних навичок кваліфікованого складання актів ревізії та довідок про результати перевірок.

Предмет: забезпечення діяльності підприємства згідно вибраної економічної політики підприємства

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

 • сутність внутрішньогосподарського контролю та його побудови на підприємстві;
 • методи внутрішньогосподарського контролю та порядок їх застосування в контрольно-ревізійному процесі;
 • нормативно-правову базу контролю та особливості контролю як сфери діяльності;
 • організацію та методику ведення господарського контролю діяльності підприємства;

вміти:

 • проводити  планування, підготовку та проведення контрольно-ревізійного процесу з використанням передбаченої для цього нормативно-правової бази та документації;
 • користуватися методами контролю;
 • проводити контроль руху капіталу, коштів, активів, зобов’язань та доходів підприємства;
 • аналізувати і узагальнювати результати контролю та відображати їх у відповідних матеріалах контролю;
 • пропонувати заходи, щодо усунення виявлених недоліків, порушень та зловживань, виявлених за результатами контролю.

Викладач дисципліни: Максименко Ірина Яківна, к.е.н., доцент кафедри обліку і аудиту

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 2

Галузь знань

0305 Економіка та підприємництво

Варіативна

 

 

Напрям підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

Модулів –2

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.030509.01 «Облік і аудит»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів –2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-___

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 60

6- й

6- й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

36 год.

18 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Змістовий модуль 1

 

Змістовий модуль 2

Підсумок/

сума

Т1

 

Т2

Т3

 

 

Т1

Т2

Т3

активність роботи студента на практичному занятті

5

5

5

5

5

5

(100+100)/2=100

усне опитування

5

5

5

5

5

5

аудиторна контрольна робота

5

5

5

5

5

5

захист індивідуального домашнього завдання

5

5

5

5

5

5

розв’язання ситуаційного завдання

10

15

 

10

15

15

Разом

30

35

35

30

35

35

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при поточному оцінюванні знань (залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

    Сума

 

Змістовий модуль 1

 

Змістовий модуль 2

Т1

 Т2

 Т3

Т1

Т2

Т3

(100+100)/2

100

30

35

35

30

35

35

Т1, Т2 ... Т3 – теми змістових модулів.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

форма навчання

денна

заочна

Кількість кредитів:   

денне – 4

заочне – 4

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

(шифр і назва)

За вибором

Спеціальність

071  «Облік і оподаткування»__

(шифр і назва)

 

Облік і аудит

(назва освітньої програми)

Модулів – 2

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5

Семестр

Загальна кількість годин :

денне – 120

 

9

9

Лекції

Освітнім ступенем:

магістр

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 5,6

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

78 год.

112 год.

Індивідуальні завдання

0 год.

Контрольна робота

Вид контролю: д. залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 0,5

для заочної форми навчання – 0,1

 

 

 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета  вивчення навчальної дисципліни -  полягає у формуванні розуміння студентами умов і факторів становлення та механізмів функціонування глобальної економіки, засвоєнні знань щодо теоретичних положень та практичних засад розвитку глобальної економічної системи.

Завдання навчальної  дисципліни:  виявлення системної сутності економічної глобалізації; визначення впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних параметрів глобального розвитку; аналіз особливостей формування національних і міжнародних стратегій розвитку та забезпечення глобальної конкурентоспроможності.

В наслідок вивчення навчальної дисципліни студент має бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

-         демонструвати знання основних  понять   щодо процесів глобалізації та їх впливу на економіку України; 

-         розуміти сутність, етапи розвитку, форми прояву та суперечності процесів глобалізації;

-         демонструвати знання  концепцій глобалізації та критерії рівня глобалізованості національних економік;

-         визначати основні регуляторні інститути глобальної економіки, їх становлення та значення в регулюванні сучасних світових проблем та протиріч, особливості взаємодії країни з регулятивними інститутами глобальної економіки; 

-         обґрунтовувати  механізми функціонування глобальних ринків, форми взаємодії національних економік світу;

-         розуміти сучасні  фактори та  знати індикатори глобальної конкурентоспроможності країни;

-         аналізувати  роль транснаціональних корпорацій в функціонуванні глобальних ринків;

-         знати  основні закономірності, умови та етапи  процесів регіоналізації в глобальній економіці;

-         знати сутність та значення технологічного та людського ресурсів розвитку глобальної економіки;

-         розуміти цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів та глобальний контекст розвитку української економіки;

-          надавати характеристику  проявам  впливу глобалізаційних процесів на соціально-економічний стан України; 

-          характеризувати взаємодію України з регулятивними інститутами глобальної економіки;

-         оцінювати позитивний та негативний вплив ТНК на економіку України;

-          вміти обґрунтовувати розуміння та аналізувати фактори глобальної конкурентоспроможності України;

-          аналізувати вплив  процесів регіоналізації на економіку України та обґрунтовувати перспективи та наслідки євроінтеграції України;

-          обґрунтовувати  характеристику сучасному стану української економіки, перспективам та стратегіям її розвитку в умовах глобалізації.

 

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при оцінюванні знань

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Модуль 1

Модуль 2

(100+100)/2

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

25

25

25

25

25

25

25

25

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.

Сторінки