Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета викладання навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» - формування знань, вмінь і навичок для проведення наукових досліджень у вибраній галузі та озброєння студентів елементами методики наукових досліджень, що сприятиме розвитку їхнього творчого мислення, оптимальній організації розумової діяльності. Дисципліна «Основи наукових досліджень» спрямована на оволодіння студентами спеціальними знаннями та методичними навичками самостійної, творчої роботи з організації і проведення науково-дослідницької роботи та написання дипломної праці.
Завдання
1. Дати студентам уявлення про логіку проведення наукових досліджень.
2. Ознайомити з методологією проведення наукових досліджень у
фізичному вихованні і спорті.
3. Ознайомити з методикою написання і оформлення студентської
наукової роботи.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:
• терміни та поняття науково-дослідної роботи, класифікацію науково-дослідних робіт;
• види та напрямки наукових досліджень у фізичному вихованні і спорті;
• інформаційні основи науково-дослідної роботи, методи пошуку наукової інформації;
• алгоритм побудови наукового дослідження;
• поняття про об’єкт і предмет наукових досліджень;
• методологію наукових досліджень, характеристики і можливості використання педагогічних і супутніх методів наукового дослідження при виконанні науково-дослідницької роботи;
• етапи, види, структуру і тривалість педагогічного експерименту;
• способи формування груп для проведення педагогічного експерименту
педагогічного експерименту;
• особливості і алгоритм оформлення наукової роботи.
вміти:
• користуватися сучасними джерелами наукової інформації;
• ставити мету, визначати завдання і гіпотезу досліджень;
• планувати та проводити експеримент;
• обробляти отримані дані за допомогою методів математичної статистики, оформляти роботу згідно вимог, що пред’являються, готувати доповіді, тези та матеріали статей.
• застосовувати у практичній діяльності отримані знання, використовувати педагогічні і супутні методи наукового дослідження у написанні кваліфікаційних робіт з фізичного виховання та спорту.

Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Методологія, теоретичні та експериментальні методи наукових досліджень у фізичній культурі
Тема 1. Методологія наукових досліджень у фізичній культурі
Визначення понять «методологія», «методологія науки про фізичне виховання і спорт». Функції і основні завдання методології. Рівні методологічного пізнання.
Філософська методологія наукових досліджень: зміст та значення. Загальнонаукова методологія наукових досліджень. Суть системного підходу. Зміст системно-генетичного підходу.
Конкретно-наукова методологія в галузі теорії і методики фізичного виховання, системи підготовки спортсменів високого класу, система контролю рухової діяльності людини, фізіології спортивної діяльності, біохімії м'язової діяльності, генетики розвитку людини, теорії спортивного відбору, психології фізичного виховання і спорту.
Технологічна методологія наукових досліджень. Методологія визначення понять у фізичній культурі: співрозмірність визначення, введення у визначення тільки суттєвих ознак, системність визначення, недопустимість тавтології і т.п.
Методологічні принципи наукового дослідження: визначення поняття, принцип єдності теорії і практики, принцип конкретно-історичного підходу до досліджуваної проблеми, принцип об'єктивності, принцип всебічності, принцип єдності історичного і логічного, принцип систематичності, принцип детермінізму, принцип єдності зовнішніх впливів і внутрішніх умов, принцип активності діяльності особистості, принцип розвитку.
Тема 2. Методи теоретичного аналізу в наукових дослідженнях з фізичної культури
Загальна характеристика методів дослідження. Визначення понять «метод», «методика». Класифікація методів дослідження. Загальне уявлення про загальнонаукові та конкретно-наукові (прикладні) методи наукового дослідження.
Суть теоретичних методів наукового дослідження: абстрагування, формалізації, аналізу і синтезу, індукції і дедукції, ідеалізації, узагальнення, аксіометричний, гіпотетичний, метод системного аналізу.
Суть експериментально-теоретичних методів наукового дослідження: експеримент, моделювання, історичний метод, метод конкретизації, логічний метод, метод тестів, метод вимірювання, метод оцінки, методи математичної статистики.
Суть емпіричних методів наукового дослідження: спостереження, опитування, порівняння, узагальнення досвіду, аналізу документів, контент-аналізу, ранжування.
Бібліографічні методи пошуку та вивчення наукової інформації. Класифікація науково-інформаційного пошуку. Суть фактологічного, концептуального, документального, аналітичного бібліографічного пошуку.
Пошук наукової інформації в бібліографічних покажчиках та реферативних журналах. Види бібліографічних покажчиків. Реферативні журнали.
Пошук наукової інформації в каталогах бібліотек. Види бібліотечних каталогів: алфавітний, систематичний, предметний.
Методика вивчення літературних джерел. Суть хронологічного, зворотно-хронологічного і порівняльно-хронологічного способів вивчення наукової інформації. Форми запису наукових літературних джерел: цитування, план, тези, конспект, зведений конспект.
Використання комп'ютерних технологій в наукових дослідженнях.
Тема 3. Експериментально-теоретичні методи наукових досліджень у фізичній культурі: педагогічний експеримент, моделювання та прогнозування як методи дослідження, історичний метод
Загальна характеристика педагогічного експерименту. Визначення поняття «експеримент». Завдання педагогічного експерименту. Структура педагогічного експерименту. Види педагогічного експерименту: констатуючий, формуючий, відкритий, закритий, абсолютний, порівняльний, паралельний (прямі, перехресні та багатофакторні), природний, модельний, лабораторний, критичний, пілотажний.
Загальна характеристика планування експериментального дослідження. Поняття «валідності» експериментального дослідження. Суть внутрішньої і зовнішньої валідності.
Закономірності формування експериментальних груп. Визначення обсягу вибірки при формуючому педагогічному, планованому кореляційному та лонгітудинальному дослідженнях. Склад вибірки за статтю і віком. Репрезентативність вибірки. Визначення помилки репрезентативності вибірки.
Планування тривалості педагогічного експерименту. Методика проведення педагогічного експерименту. Незалежна та залежна змінні. Суть етапів педагогічного експерименту.
Загальні положення методу моделювання. Класифікація моделей: а) за ознакою повноти; б) за характером модельованих процесів; в) за формою представлення об'єкта. Метод моделювання в спорті: суть узагальнюючих, групових, індивідуальних моделей. Моделі змагальної діяльності. Моделі фізичної підготовленості спортсменів. Морфофункціональні моделі спортсменів.
Загальна характеристика методу прогнозування. Схема основних операцій при розробці прогнозу у спорті. Методи прогнозу у фізичній культурі: а) метод екстраполяції; б) метод регресивних моделей; в) метод експертних оцінок; г) метод генетичного прогнозу. Прогноз рухової обдарованості дітей за абсолютними показниками генетично обумовлених у розвитку ознак. Прогноз спортивної обдарованості дітей за показниками адаптаційних здібностей. Довготривалий прогноз спортивної обдарованості за темпами становлення спортивної майстерності. Проноз рухової обдарованості в ранньому віці дітей за генетичними маркерами.
Історичний метод у дослідженнях з фізичної культури. Історіографічне вивчення літератури. Історико-архівні методи наукового дослідження. Палеонтологічні та археологічні методи наукового дослідження.

Змістовий модуль 2. Методика тестування, вимірювання та оформлення наукових досліджень
Тема 4. Основи теорії тестів та методика тестування в дослідженнях з фізичної культури. Методи вимірювання та оцінювання в дослідженнях з фізичної культури
Основні поняття теорії тестів: інформативність, надійність, стандартність. Завдання тестових вимірювань.
Зародження вчення про тести. Становлення вчення про тести. Сучасний етап розвитку теорії тестів. Класифікація рухових тестів.
Інформативність тестів. Практичне значення інформативності тестів. Спосіб теоретичного аналізу інформативності тестів. Спосіб емпіричного визначення інформативності тестів. Класифікація тестової інформативності. Надійність тестів. Загальне уявлення про надійність тестів. Визначення та оцінка надійності тестів. Шляхи підвищення надійності тестів.
Стабільність, узгодженість та еквівалентність тестів: суть понять.
Методологія тестування. Вибір тестів. Підготовка до тестування спортсменів. Умови проведення тестування. Час проведення тестування (біологічні ритми та їх розрахунок). Частота проведення тестування. Послідовність виконання тестів. Відпочинок при виконанні тестів. Реєстрація результатів тестування.
Загальне поняття про вимірювання в наукових дослідженнях. Елементи процесу вимірювання: завдання, об'єкт та суб'єкт вимірювання. Принципи вимірювання. Засоби вимірювання. Загальне уявлення про точність вимірювання. Фактори, що впливають на якість вимірювання.
Вимірювальні шкали. Визначення понять «шкала вимірювань», «ціна шкали». Типи шкал вимірювань: найменувань (номінальна шкала), порядку (шкала рангів), інтервалів (шкала різниці), відношень.
Помилки результатів вимірювання. Суть систематичних, випадкових, грубих, абсолютних, відносних, основних та додаткових помилок вимірювання. Математичний апарат визначення грубих помилок: критерій «трьох сигм», критерій Романовського.
Проблема і завдання методів оцінювання. Шкали оцінювання: пропорційна, прогресуюча, регресуюча, сигмальна. Розрахунок оцінюваних результатів за стандартною шкалою. Суть перцентильної шкали оцінювання результатів. Шкали обраних точок, параметричні шкали, шкала ДЦОЛІФКа.
Норми оцінювання. Границі і норми п'ятибальної, семибальної, дев'ятибальної та дванадцятибальної шкали оцінювання тестових результатів. Особливості оцінювання тестових результатів за шкалою станайнів, індивідуальні, вікові та належні норми оцінювання тестових результатів.
Тема 5. Емпіричні методи наукових досліджень у фізичній культурі
Педагогічні спостереження як метод наукового дослідження: загальна характеристика. Програма педагогічного спостереження. Запис результатів педагогічного спостереження. Стенографування фізичних вправ у протоколі спостереження. Види педагогічного спостереження класифіковані за метою, програмою, обсягом, характером взаємодії з об'єктом, тривалістю.
Методика опитування в науковому дослідженні: загальна характеристика. Бесіда та інтерв'ю як методи опитування. Анкетування як метод опитування: визначення та види. Технологія складання анкети. Класифікація питань анкети за змістом, формою та функціями. Перевірка і типові помилки якості анкети.
Загальне уявлення про метод узагальнення передового педагогічного досвіду. Види передового педагогічного досвіду. Вивчення передового педагогічного досвіду у фізичній культурі. Паспорт передового педагогічного досвіду.
Аналіз документальних матеріалів: загальна характеристика методу. Класифікація типів документів: за способом фіксації інформації, авторством, статусом, джерелом інформації. Методика опрацювання документальних матеріалів. Контент-аналіз в дослідженнях з фізичної культури: етапи даного аналізу.
Тема 6. Методика наукових досліджень та оформлення наукової роботи
Методика наукового дослідження. Поняття про логіку наукового дослідження. Вибір теми наукового дослідження. Визначення мети, завдання, об'єкта та предмета наукового дослідження. Розробка гіпотези наукового дослідження. План наукового дослідження. Апробація та впровадження результатів наукового дослідження. Акт впровадження результатів наукового дослідження.
Мова і стиль наукової і методичної роботи. Оформлення текстового матеріалу наукової роботи. Структура наукової роботи. Оформлення і зміст розділів наукової роботи. Бібліографічний опис науково-методичної літератури. Подання табличного матеріалу в науковій роботі. Подання ілюстративного матеріалу в науковій роботі.

Теми семінарських занять
Не передбачено навчальним планом

Теми практичних занять

Теми лабораторних занять
Не передбачено навчальним планом

Самостійна робота

Індивідуальні завдання
Студенти мають опрацювати самостійно:
а) лекційний матеріал доповнити нормативно-правовими документами, детальним поглибленням щодо сучасних теорій і концепцій науково-дослідної роботи;
б) підготувати реферат, статті за заданою тематикою;
в) підготувати короткі повідомлення до захисту реферату, статті;
г) підготуватись до заліку.
Індивідуальним навчально-дослідним завданням для студентів в І модулі є написання реферату.
Вимоги до оформлення рефератів
Структура реферату
Структура реферату містить такі елементи:

 • титульна сторінка,
 • зміст (план),
 • вступ,
 • основна частина (розділи, пункти і підпункти),
 • висновки,
 • список використаних джерел,
 • додатки.

Титульний аркуш містить найменування міністерства, якому підпорядкований навчальний заклад; назву вищого навчального закладу; назву кафедри, де виконана робота; курс, групу, факультет, прізвище, ім'я, по батькові автора.
План
Після титульного аркуша розташовується зміст (план) (аркуш не нумерується), в якому містяться назви розділів і параграфів та вказуються сторінки (інтервал - 1,5).
Зміст (план) наукової праці повинен відповідати кільком універсальним вимогам:

 • теми кожного розділу однакові за важливістю а самі розділи – приблизно однакові за обсягом;
 • варто охоплювати весь матеріал, що відноситься до теми, але нічого зайвого;
 • теми і зміст окремих розділів не повинні «накладатися»;
 • жоден із пунктів плану не може повторювати назви роботи.

Вступ
Вступ обсягом 1-2 сторінки – важлива частина реферату. У ньому обґрунтовують актуальність обраної теми, оцінюють стан дослідження наукової проблеми, формулюють мету і визначають завдання реферату, дають короткий загальний огляд наявної літератури і використаних джерел. Бажано, щоб початок був яскравим і проблемним, який одразу приверне увагу читача.
Вимоги до змісту основної частини реферату
За змістом реферат може бути аналітичним оглядом історії вивчення питання (що нового вніс той чи інший дослідник) або сучасного її стану, критичним аналізом наукової дискусії (зіставлення різних підходів до вирішення наукової проблеми), а також у вигляді розгорнутої рецензії конкретної наукової роботи.
Зміст реферату має відповідати його темі, меті і завданням. Послідовно розкрити всі передбачені планом питання, обґрунтувати, пояснити основні положення, підкріпити їх конкретними прикладами і фактами, формулювати думки чітко, просто, правильно і недвозначно, а також прагнути логічно структурувати текст.
Висновки
Висновки – самостійна частина реферату, в якій не слід просто переказувати зміст роботи. У них потрібно висвітлити такі аспекти:

 • оцінити ступінь досягнення мети і виконання завдань роботи;
 • перерахувати і стисло охарактеризувати відомі наукові підходи досліджених проблеми, а також виділення нових аспектів, дискусійних питань, що підлягають подальшому вивченню;
 • визначити, що є цінним у реферованих роботах, що вимагає додаткового аналізу й уточнення, а що викликає сумніви. Обсяг висновків – 1-2 сторінки.

Реферат має бути надрукований на стандартному аркуші формату А4 з дотриманням таких вимог: поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм; шрифт Times New Roman розміром 14 пт; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ червоного рядка – 1,25; вирівнювання тексту – за шириною.
Обсяг тексту реферату – 10-15 друкованих сторінок Кожен структурний елемент змісту роботи починається з нової сторінки. Найменування структурних елементів треба розташовувати по центру рядка без крапки в кінці, без підкреслення, відділяючи від тексту міжрядковим інтервалом. Перенос складів у словах не використовується. Не допускаються скорочення слів, а вживання абревіатури дозволяється після того, як в тексті уже використовувалося її змістове словосполучення із вказівкою в дужках такої абревіатури. Рисунки і таблиці повинні мати заголовки і нумерацію, узгоджену з номером розділу. Посилання в тексті реферату на джерела варто зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: «… у праці М.П. Лещенка [1, с. 27] визначено …». Можливі й посторінкові посилання.
Цитування варто звести до мінімуму і вдаватися до нього лише тоді, коли воно справді необхідне. Цитуючи, потрібно дотримуватися кількох формальних правил:

 • цитата повинна бути дослівною;
 • цитата не повинна бути надто довгою;
 • цитата повинна подаватися у лапках і супроводжуватися посиланням на джерело у примітці;
 • вилучення певних фрагментів, яке дозволяє уникнути довгого цитування, позначається трикрапкою;
 • пояснення, які розривають текст цитати, подаються у квадратних дужках;
 • цитати, які є незавершеним реченням, граматично узгоджуються із авторським текстом.

 
Тематика рефераів

 1. Поняття науки. Основні концепції науки.
 2. Наука як продуктивна сила сучасного суспільства.
 3. Наука як соціальний інститут: історія і сучасний стан.
 4. Види наукових і методичних робіт, вимоги до їх змісту.
 5. Сучасні методи досліджень у фізичній культурі і спорті.
 6. Організація науково-дослідницької роботи у фізичній культурі і спорті.
 7. Методи збору, обробки та систематизації фактичного матеріалу в дослідженнях з фізичної культури і спорту.
 8. Педагогічні спостереження у фізичній культурі і спорті.
 9. Методи дослідження фізичної підготовленості у фізичній культуру і спорт.
 10. Антропометричні дослідження у фізичній культурі і спорті.
 11. Комплексна оцінка фізичної підготовленості у фізичній культурі і спорті.
 12. Контрольні випробування і тести в організації досліджень в галузі фізичної культури і спорту.
 13. Педагогічний експеримент у фізичній культурі і спорті.
 14. Методи математичної статистики в дослідженнях галузі фізичної культури і спорту.

Впровадження у практику результатів науково-дослідної та методической діяльності.
Індивідуальним навчально-дослідним завданням для студентів в ІІ модулі є написання наукової статті вимог обраного фахового збірника
(Спортивний вісник Придніпров’я, Спортивна наука України, Теорія і методика фізичного виховання).
Це завдання передбачає написання наукової статті студентом з будь-якої тематики в галузі фізичної культури і спорту. На основі написаної статті формують тези доповіді для участі в студентській науково-практичній конференції. Бажано, щоб тематика статті і дипломної (магістерської) роботи пересікалися, хоча б частково.
Згідно з вимогами ВАК України оригінальна стаття у фаховому виданні має складатися з таких розділів:

 • постановка проблеми;
 • актуальність дослідження;
 • зв'язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • новизна;
 • методологічне або загальнонаукове значення;
 • викладення основного матеріалу;
 • головні висновки;
 • перспективи використання результатів дослідження

Вимоги до оформлення статті – згідно вимог обраного журналу.
Обсяг статті має знаходитися в межах 7-15 сторінок.

Методи навчання
Навчальний процес у Запорізькому національному технічному університеті здійснюється за кредитно-модульною технологією – моделі організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи. В організації учбового процесу застосовуються такі методи: словесний, наочний і практичний при викладанні учбового матеріалу; пояснювально-ілюстративний за характером пізнавальної діяльності; індуктивний і дедуктивний за логікою викладення.

Методи контролю
Опитування на заняттях;
Перевірка матеріалів самопідготовки;
Тестування за матеріалами практичних занять;
Контрольна робота;
Підсумковий контроль – залік.

Розподіл балів, які отримують студенти
Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.
Під час контролю по кожному змістовному модулю враховуються наступні види робіт:
активність роботи студента на семінарському занятті оцінюється до 5 балів (4 практичних заняття по 10 балів = 40 балів);
захист індивідуального завдання для самостійної роботи студента оцінюється до 10 балів (4 завдання по 10 балів = 40 балів);
тестування – до 20 балів (4 практичних заняття по 5 балів = 20 балів).
підготовка та захист навчально-дослідного завдання для студентів в І модулі (написання реферату) – 20 балів.
підготовка та захист навчально-дослідного завдання для студентів в ІІ модулі (написання наукової статті згідно вимог обраного фахового збірника: Спортивний вісник Придніпров’я; Спортивна наука України; Теорія і методика фізичного виховання) – 20 балів.
Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Рекомендована література 

Основна література
1. Баскаков А.Я. Методология научного исследования: [учебное пособие]/ А.Я.Баскаков, Н.В.Туленков. – Киев: Наука, 2002. – 214 с.
2. Белановский С.А. Метод фокус-групп/ С.А. Белановский. – М: Магистр, 1996. – 272 с.
3. Білуха М.Т. Основи наукових досліджень/ М.Т.Білуха. – К: Вища школа, 1997.− 300 с.
4. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень/ М.Т.Білуха. − Київ: Наука, 2002. – 479 с.
5. Девятко И.Ф. Методы социологического исследования/ И.Ф.Девятко.− Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1998. – 198 с.
6. Девятко И.Ф. Модели объяснения и логика социологического исследования/ И.Ф.Девятко.− М.: ИСО РЦГО-TEMPUS/TACIS, 1996.− 234 с.
7. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень/ А.М Єріна, В.Б.Захожай, Д.Л.Єрін. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.− 376 с.
8. Канке В.А. Основные философские направления и концепции науки/ В.А.Канке. – М.: Наука, 2004.− 369 с.
9. Клюев Л. В. Пилотаж анкеты/ Л.В.Клюев  // Социология. –1995. – №5-6.− С.25-30.
10. Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень: [навч. посібник]/ В.В.Ковальчук, Л.М.Моїсєєв.– К.: ВД „Професіонал, 2005. – 240 с.
11. Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент: [навч. посібник]/ Н.В. Краснокутська. — К.: КНЕУ, 2003. — 504 с.
13. Кримський С.Б. Запити філософських сенсів/ С.Б.Кримський. – К.: Наука, 2003.− 245 с.
12. Крыницкий И.И.  Основы  научных  исследований/ И.И.Крыницкий. - М: Мысль, 1981.− 164 с.
13. Кун Т. Структура научных революцій / Т.Кун. – М.: Логос, 2001.− 346 с.
14. Лук‘янець В.С. Світоглядні імплікації науки/ В.С.Лук‘янець, О.М.Кравченко, Л.В.Озадовська. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.− 267 с.
15. Мелков Ю.А. Факт в постклассической науке/ Ю.А.Мелков. – К.: Наука, 2004.− 360 с.
16. Мертон Р. Фокусированное інтерв’ю / Мертон Р., Фиске М., Кендалл П. – М.: Наука, 1991.− 372 с.
17. Микешина Л.А. Философия науки / Л.А.Микешина. – М.: Наука, 2005.− 360 с.
18. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология/ А.Л. Никифоров. – М.: Знание, 1998.− 361 с.
19. П‘ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі: [навч. посібник] / І.С. П‘ятницька-Позднякова. – К.: 2003. – 116 с.
20. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження / Н.В.Паніна. – К.: Вища школа, 1996.− 285 с.
21. Петрушенко В.Л. Філософія знання: онтологія, епістемологія, аксіологія / В.Л.Петрушенко. – Львів: Свічадо, 2005.− 256 с.
22. Рижко В.А. Концепція як форма наукового знання / В.А.Рижко. – К.: Вища школа, 1995.− 324 с.
23. Сергеєва Л.М. У світі цікавої соціології: [навчально-методичний посібник] / Л.М. Сергеєва. – К.: Кадри, 2001. – 57 с.
24. Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень:[підручник]/ Д.М.Стеченко, О.С.Чмир. – К.: Знання, 2005. –309 с.
25. Сытник В.Ф.  Основы  научных  исследований / В.Ф.Сытник - К: Вища школа, 1976.− 324 с.
26. Купцов В.И.Философия и методология науки/ В.И.Купцов.– М.: Знание, 1996.− 384 с.
27. Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій/ А.С. Філіпенко. – Київ: Академвидав, 2004. – 208 с.
28. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень: [навчальний посібник]/ Г.С. Цехмістрова.– К.: ВД «Слово», 2004. – 240 с.
29. Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: [підручник]/ В.М.Шейко, Н.М.Кушнаренко. – Київ: Знання-Прес, 2003. – 295 с.
Додаткова література

 1. Про інформацію: Закон України // www.liga.kiev.ua
 2. Про науково-технічну інформацію: Закон України // www.liga.kiev.ua
 3. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України // www.liga.kiev.ua
 4. Про освіту: Закон України // www.liga.kiev.ua