Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни
Мета: набуття знань про особливості процесу навчання у вищому навчальному закладі, його характер і функції в стимулюванні професійного росту майбутніх фахівців, формування психолого-педагогічних умінь майбутнього викладача вищої школи, формуванні готовності оптимально й творчо використовувати педагогічні знання у  своїй професійній діяльності на основі творчого осмислення суті педагогічного процесу як цілісної, гнучкої, гуманістично-спрямованої системи.
Завдання:

  • поглиблення, розширення, інтеграція знань з педагогіки вищої школи, педагогічної майстерності, сучасних технологій навчання;
  • практичне опанування студентами різними формами організації навчального і виховного процесів у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації;
  • виховання у студентів магістратури особистих якостей майбутнього педагога, викладача; прагнення до самонавчання, самовиховання, самовдосконалення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати: законодавче та нормативно-правове забезпечення вищої освіти;  структуру вищої освіти в Україні та інших країн;  структуру і зміст навчального процесу у вищому навчальному закладі; основи організації роботи викладачів, кафедри, деканату, адміністрації; специфіку науково-педагогічної діяльності викладача вищої школи; принципи розробки педагогічних технологій освітньо-виховної взаємодії зі студентами; різноманітні дослідно-експериментальні форми педагогічної діяльності; засоби активізації пізнавальної діяльності студентської аудиторії; методи забезпечення ефективного управління навчально-творчою
вміти: творчо застосовувати знання і способи діяльності, засвоєні під час вивчення навчальних дисциплін; планувати, організовувати і аналізувати різноманітні види навчальних і позааудиторних занять; використовувати у педагогічній практиці найбільш ефективні методи навчання, виховання і розвитку студентів; організовувати і проводити науково-методичну роботу; розробляти ефективну дидактичну систему організації навчально-виховного процесу; використовувати сучасні педагогічні технології організації освітньо-виховного процесу; використовувати засоби активізації навчально-творчої діяльності студентської аудиторії та інноваційні методи навчання.