Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни
 
Мета навчальної дисципліни «Психологія та етика ділових взаємовідносин в галузі»: формування у майбутніх спеціалістів сфери фізичної культури та спорту системи фундаментальних знань про теоретико-методологічні засади культури, засоби ділового спілкування та комунікації, формування розуміння концептуальних основ етичного управління організаціями; знання основних законів встановлення ділових взаємовідносин, знання про основоположні поняття етики ділового спілкування.
Основними завданнями вивчення дисципліни «Психологія та етика ділових взаємовідносин в галузі» є:

  • ознайомити з основами психології, етики та культури ділових взаємовідносин;
  • допомогти студентам усвідомити роль і значущість  психологічного та етичного підходу до процесу управління організаціями та встановлення ділових взаємовідносин;
  • ознайомити з найважливішими теоретичними розробками, експериментальними і прикладними дослідженнями вітчизняних та зарубіжних психологів.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: шляхи підвищення активності особистості та регуляції його поведінки, дотримання ним етичних норм; структуру та напрями розвитку особистості керівника; психологію керівництва і лідерства; особливості міжособистісних відносин в організації, психологію та етику управлінського впливу; психологічні аспекти реалізації загальних функцій управління: планування, організовування, мотивування та контролювання; психологічні основи інформаційного забезпечення управління, комунікативної компетентності та прийняття рішень; психологічні та культурні аспекти організації праці та професійної діяльності.
вміти: володіти навичками саморегуляції; орієнтуватися в різних ситуаціях макро - і мікроетиці ділового спілкування: формувати індивідуальний стиль керівництва; здійснювати самоконтроль в екстремальних ситуаціях; використовувати методи вивчення особистості працівника, аналізувати його ділові та особистісні якості; формувати продуктивну команду з урахуванням психологічних властивостей і міжособистісних відносин, чітко формулювати основні моральні якості особистості ділової людини; встановлювати ділові контакти на основі усвідомлення соціальної відповідальності