Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.010201 «Фізичне виховання», 6.010203 «Здоров’я людини» (спеціальності) 7, 8.01020101 «Фізичне виховання».
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є загальні закономірності функціонування і розвитку фізичного виховання.
Міждисциплінарні зв’язки: ТМФВ тісно пов’язана із широким колом суспільних (історія фізичної культури, педагогіка, теорія і методика окремих видів спорту, організація масової фізичної культури) і природничих наук (фізіологія, біологія, біохімія фізичного виховання, анатомія, лікувальна фізична культура, гігієна фізичних вправ, біомеханіка, спортметрологія).
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 • Загальні основи теорії і методики фізичного виховання
 • Теорія і методика навчання руховим діям
 • Теорія і методика розвитку рухових здібностей
 • Форми побудови заняття, планування і контроль у фізичному вихованні
 • Фізичне виховання дітей дошкільного та шкільного віку
 • Фізичне виховання в різних верствах населення

 
Мета та завдання навчальної дисципліни
1. Метою викладання навчальної дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» є забезпечення глибокої теоретичної і практичної підготовки студентів, формуючи  у них систему професійних знань та умінь з основ фізичного виховання. Сприяти розвитку у студентів творчого педагогічного  мислення, вміння знаходити нові шляхи та форми роботи з фізичного виховання, а також розширення і поглиблення фонду їх інтелектуальних, рухових вмінь та навичок.
2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія і методика фізичного виховання» -  сформувати у студентів систему теоретичних знань з фізичної культури, яка в значній мірі визначає рівень і ступінь їх освіти, а також рівень їх професійної компетентності.
3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

 • загальні теоретичні основи системи фізичного виховання;
 • засоби та методи фізичного виховання;
 • загальні та методичні принципи фізичного виховання;
 • способи формування особистості в процесі фізичного виховання;
 • основи навчання рухових дій дітей і підлітків;
 • закономірності, засоби та методи розвитку рухових здібностей людини;
 • форми побудови занять, планування і контроль у фізичному вихованні;
 • особливості фізичного виховання дітей і підлітків;
 • особливості фізичного виховання різних груп населення;
 • теоретико-методичні основи оздоровчої фізичної культури.

вміти :

 • застосовувати базові педагогічні знання в практичній діяльності;
 • організовувати та проводити заняття з фізичного виховання;
 • контролювати фізичний розвиток дітей і підлітків;
 • складати документи планування навчально-виховної робо­ти з фізичного виховання;
 • удосконалювати свою педагогічну майстерність;
 • виховувати дітей в процесі занять фізичною культурою;
 • проводити науково-дослідну роботу з проблем фізичного виховання.
 • користуватись спеціальною додатковою літературою;
 • побудувати фізіологічну криву уроку фізичного виховання;
 • скласти протокол хронометражу уроку фізичної культури;
 • законспектувати фізіологічну характеристику формування рухового навику;
 • розробити програму навчання руховій дії;
 • складати документи планування програмового матеріалу з фізичного виховання;
 • підбирати фізичні вправи для розвитку фізичних якостей;
 • самостійно провести дослідження для написання курсових та дипломних робіт.