Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр напряму (спеціальності) 6.010201 «Фізичне виховання», 6.010203 «Здоров’я людини».
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є загальні закономірності виникнення, становлення та розвитку фізичної культури і спорту на різних етапах існування людського суспільства.
Міждисциплінарні зв’язки: «Гімнастика з методикою викладання», «Теорія і методика фізичного виховання», «Олімпійський спорт», «Міжнародний олімпійський та спортивний рух», «Професійний спорт» та ін.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Всесвітня історія фізичної культури і спорту.
2. Історія фізичної культури і спорту в Україні.
Мета та завдання навчальної дисципліни
1. Метою викладання навчальної дисципліни «Історія фізичної культури» є визначення того, що вона являється основою гуманітарної освіти у спортивній науці, специфічною галуззю історичних і педагогічних знань.  Дисципліна Історія фізичної культури є самостійною наукою, яка в результаті досліджень і вивчень минулого допомагає пізнати сучасне та , в певній мірі, визначити тенденції майбутнього  розвитку означеної галузі.
2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Історія фізичної культури ” є:

 1. Показати з наукових позицій становлення, стан і розвиток фізичної культури і спорту в різні періоди існування людського суспільства.
 2. Розкрити значення, роль і місто фізичної культури і спорту в житті суспільства на різних етапах його розвитку.
 3. Сприяти формуванню наукового світогляду, вихованню патріотизму та інтернаціоналізму, історичної самосвідомості та критичного мислення.
 4. Формувати любов до шляхетної професії педагога, тренера, організатора та пропагандиста фізичної культури і спорту.
 5. Сприяти підвищенню загальної педагогічної культури, розширенню розумового кругозір, збагаченню знаннями в галузі фізичної культури і спорту.

3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

 • загальні положення і напрямки розвитку фізичної культури і спорту в залежності від етапів розвитку людського суспільства;
 • основні події і дати, що характеризують історію фізичної культури;
 • основні факти про діяльність історичних особистостей в галузі фізичної культури і спорту;
 • засновників різних систем фізичного виховання і їхню роль у розвитку фізичної культури і спорту в світі;
 • історію Олімпійських ігор стародавності;
 • історію Олімпійських ігор сучасності;
 • історію зародження, становлення і розвитку спорту в цілому і по видах спорту;
 • історію міжнародного спортивного руху;
 • історію розвитку фізичної культури і спорту на Україні й у місті Запоріжжя.

вміти:

 • працювати з літературою загальної та спеціальної спрямованості згідно темам, які відповідають плану вивчення дисципліни «Історія фізичної культури»;
 • самостійно підготувати доповідь по обраній темі в рамках дисципліни «Історія фізичної культури»;
 • визначати історичний етап і рівень розвитку фізичної культури і спорту, спираючись на конкретні події та дати загальної історії.