Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Олімпійський спорт» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр напряму (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) (спеціальності) 6.010201 «Фізичне виховання», 6.010203 «Здоров’я людини»
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення стану та перспектив розвитку олімпійського спорту та міжнародного спортивного руху.
Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Олімпійський спорт» базується на засадах інтеграції теоретичних та практичних знань з багатьох дисциплін: педагогіка фізичного виховання та спорту, психологія фізичного виховання та спорту, теорія та методика фізичного виховання, професійний спорт, організація та методика фізичної культури, фізкультурно-спортивні споруди, тощо.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Олімпійські Ігри Стародавньої Греції. Історія сучасного олімпійського спорту
 2. Загальні основи підготовки спортсменів
 3. Соціально-політичні, організаційно-правові та економічні аспекти сучасного олімпійського спорту

Мета та завдання навчальної дисципліни
1. Метою викладання навчальної дисципліни «Олімпійський спорт» є формування у майбутніх фахівців базових знань щодо сутності олімпійського спорту, загальної структури й функціонування міжнародної олімпійської системи, стану та перспектив розвитку сучасного олімпійського спорту.
2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Олімпійський спорт» є:

 1. Ознайомити з сутністю, основними поняттями олімпійського спорту.
 2. Ознайомити з основним принципами олімпійського спорту.
 3. Сформувати коло базових знань щодо загальної структури й функціонування міжнародної олімпійської системи

3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:

 • мету і задачі олімпійського спорту;
 • основні положення, що складають теоретичний матеріал дисципліни;
 • основні події, що відбивають історію розвитку олімпійського спорту;
 • основні принципи олімпійського спорту;
 • структуру й особливості функціонування міжнародної олімпійської системи;
 • особливості розвитку олімпійського спорту на сучасному етапі; основи підготовки спортсменів

вміти:

 • користуватися науково-методичною й спеціальною літературою, що сприяє опануванню теоретичним матеріалом дисципліни «Олімпійський спорт»;
 • розбиратися в правових і соціальних аспектах сучасного олімпійського спорту та міжнародного спортивного руху.