Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Професійний спорт» складена відповідно до освітньо-професійних програм підготовки напрямів 6.010201 «Фізичне виховання» та 6.010203 «Здоров’я людини».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності функціонування професійного спорту в цілому та його окремих структурних одиниць – професійних спортивних федерацій, асоціацій, ліг та клубів; особливості спортивного бізнесу на сучасному етапі.
Міждисциплінарні зв’язки:
Вивчення дисципліни «Професійний спорт» пов’язано з наступними дисциплінами: «Спортивний менеджмент», «Олімпійський спорт», «Економіка спорту та туризму», «Організація та проведення спортивно-оздоровчих заходів», «Теорія та методика фізичного виховання», «Теорія спортивного тренування» та ін..
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Аматорство та професіоналізм у спорті. Історія розвитку професійного спорту.
  2. Соціально-економічні аспекти сучасного професійного спорту.
  3. Правові аспекти й трудові відносини в професійному спорті.
  4. Підготовка та відбір спортсменів у професійному спорті. Система змагань у професійному спорті.

Мета та завдання навчальної дисципліни
1. Метою викладання навчальної дисципліни «Професійний спорт» є вивчення студентами специфіки професійного спорту, як соціального, економічного та культурного явища, у якому основним критерієм ефективності виступає одержання доходів, сучасних технологій управління професійними спортивними федераціями, асоціаціями, лігами та клубами, придбання необхідних знань для управління спортивним бізнесом.
2. Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння знань з теорії організації професійного спорту, його керівними та виконавчими структурами, методами управління та підвищення рентабельності комерційних спортивних заходів та організацій, вивчення нормативної та правової документації, що регламентує економічну діяльність в галузі фізичної культури та спорту, набуття студентами навиків організації та планування спортивного бізнесу.
3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
історію виникнення й розвитку професійного спорту, а також його вплив на особистість і суспільство; вплив соціально-економічного стану суспільства на розвиток професійного спорту; установлення взаємозв'язку професійного спорту з іншими сферами суспільної діяльності; загальну характеристику видів професійного спорту; визначення оптимальної організаційної структури професійного спорту і його правових й економічних основ; обґрунтування ефективних методів відбору й підготовки спортсменів у професійному спорті; аналіз сучасного положення й перспектив розвитку професійного спорту у світі, а також у Росії й України.
вміти:
користуватися науково-методичною й спеціальною літературою, що висвітлює питання дисципліни «Професійний спорт»; орієнтуватися в правових і соціальних аспектах професійного спорту на сучасному етапі; орієнтуватися в організаційних і фінансово-економічних особливостях професійного спорту.