Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Гімнастика з методикою викладання» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавр напряму (спеціальності) 6.010201 «Фізичне виховання», 6.010203 «Здоров’я людини».
Міждисциплінарні зв’язки: «Теорія і методика фізичного виховання», «Теорія спортивного тренування » «Історія фізичної культури», «Спортивні споруди» та ін.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Гімнастика в системі фізичного виховання.
  2. Характеристика і методика викладання та навчання гімнастичним вправам.
  3. Гімнастична термінологія. Терміни вправ на гімнастичних приладах
  4. Планування та облік роботи з гімнастики.
  5. Оздоровчі види гімнастики.

Мета та завдання навчальної дисципліни
1. Метою викладання навчальної дисципліни «Гімнастика з методикою викладання» є забезпечення знаннями та необхідними практичними навичками для проведення занять із фізичного культури; розвинення і удосконалення рухливого запасу студентів, а також придбання професійних знань, вмінь та навичок для самостійної роботи.
2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Гімнастика з методикою викладання» є:

  1. Укріплення здоров’я тих, хто займається, сприяння їх фізичному розвитку, фізичної підготовленості, формуванню осанки.
  2. Збагачення спеціальними знаннями в галузі гімнастики, формування гігієнічних навиків, залучення до самостійних занять фізичними вправами. Навчання новим видам рухів, збагачення руховим досвідом.
  3. Формування організаторських та професійно-прикладних умінь і навиків, необхідних для майбутньої педагогічної діяльності.

3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
гімнастичну термінологію; правила запису загальнорозвиваючих вправ та вправ на знаряддях; організацію та зміст занять гімнастикою у школі (гімнастика до занять, фізкультхвилинки і т.д., та методику їх проведення); планування та облік навчальної роботи з предмету «Гімнастика» у школі; навчальний план; робочу програму; методику організації та проведення змагань та показових виступів з гімнастики, методику проведення оздоровчих видів гімнастики.
вміти:
проводити комплекси гігієнічної гімнастики для школярів; володіти навичками страхування та допомоги під час виконання різноманітних складно-координаційних вправ без предметів, на гімнастичному знарядді та обладнанні; володіти технікою та вміннями навчити іншого елементам шкільної програми, а також вільним вправам, стрибкам, акробатичним вправам; грамотно складати плани-конспекти навчальних занять; вміти підготувати та провести  урок з гімнастики або підготовчу частину з обраного виду спорту, підготувати та провести  комплекс гімнастичних вправ оздоровчого напрямку.