Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Плавання з методикою викладання» складена  відповідно до освітньо-професійних програм підготовки  напрямів 6.010201 «Фізичне виховання» та 6.010203 «Здоров’я людини»
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є закономірності фізичного розвитку та вдосконалення людини засобами спеціальних плавальних вправ, методів та форм організації занять
Міждисциплінарні зв’язки:
Вивчення дисципліни «Плавання з методикою викладання» пов’язано з наступними дисциплінами: «Педагогіка», «Біомеханіка», «Теорія та методика фізичного виховання», «Гімнастика з методикою викладання», «Оздоровчі технології фізичної культури та спорту», «Організація та проведення спортивних змагань», «Теорія спорту» та ін..
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Основи техніки спортивного плавання.
  2. Загальні основи навчально-виховного процесу в плаванні.
  3. Спортивне тренування плавців.
  4. Прикладне плавання.
  5. Сучасні оздоровчі технології в плаванні

Мета та завдання навчальної дисципліни
1. Метою викладання навчальної дисципліни «Плавання з методикою викладання» є вивчення студентами теорії та методики викладання плавання, сучасних технологій оздоровчого плавання, оволодіння технікою основних способів плавання, придбання необхідних знань, вмінь та навиків для самостійної роботи.
2.Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння знань з техніки виконання плавальних вправ; методики навчання, тренування та правил проведення змагань з плавання; прикладного та масового плавання.
3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
правила поведінки та безпеки на воді, техніку спортивних способів плавання, поворотів та стартів; теорію і методику початкового навчання плаванню; теорію і методику спортивного тренування плавців; техніку способів прикладного плавання (на боці, брасом на спині), техніку пірнання, технологію рятування потопаючих.
вміти:
плавати спортивними та прикладними способами плавання, виконувати повороти та старти, розробляти план-конспект та проводити урок з плавання; проводити змагання з плавання;  пірнати в глибину та довжину, звільнятись від захватів потопаючого в умовах наближених до реальних, транспортувати потопаючого, надавати першу допомогу.