Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Легка атлетика з методикою викладання» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму 6.010201 “Фізичне виховання” спеціальності 6.010201“Фізичне виховання”.
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є легка атлетика як елемент системи фізичного виховання
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна має міждисциплінарні зв’язки із такими дисциплінами як «Спортивні ігри з методикою викладання», «Гімнастика з методикою викладання», «Плавання з методикою викладання» та іншими предметами
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Техніка легкоатлетичних вправ (спеціальні бігові вправи, біг на середні та довгі дистанції, спортивна ходьба, спринтерський біг, естафетний біг).
  2. Техніка легкоатлетичних вправ (метання малого м'яча, метання спису, штовхання ядра).
  3. Техніка легкоатлетичних вправ (стрибки у довжину, потрійний стрибок).
  4. Досвід проведення занять з легкої атлетики.
  5. Теоретико-методичні засади легкої атлетики.

Мета та завдання навчальної дисципліни
1. Метою викладання навчальної дисципліни «Легка атлетика з методикою викладання» є озброєння студентів теоретичними знаннями і практичними уміннями, необхідними для проведення навчальних занять з легкої атлетики у рамках шкільної програми.
2. Завдання вивчення дисципліни:

  1. Знайомство студентів із теоретичними основами легкої атлетики.
  2. Формування у студентів практичних умінь виконання легкоатлетичних вправ.
  3. Формування у студентів педагогічних умінь і навичок..

3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
техніку виконання легкоатлетичних вправ, що вивчаються; методику початкового навчання легкоатлетичним вправам; основи методики спортивного тренування легкоатлетів, методику планування та проведення уроку з легкої атлетики у школі, а також занять у ДЮСШ. Методику проведення оздоровчих занять з використанням легкоатлетичних вправ.
вміти:
самостійно показати і навчити виконувати основні легкоатлетичні вправи; планувати навчальний матеріал з легкої атлетики у школі, ДЮСШ, дитячих таборах відпочинку тощо; розробляти план-конспект заняття з легкої атлетики; самостійно проводити заняття з легкої атлетики; організовувати та проводити змагання з легкої атлетики серед учнів загальноосвітніх шкіл, у літніх таборах тощо; планувати і проводити оздоровчі заняття з легкої атлетики.