Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання» складена  відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму «Фізичне виховання», «Здоров’я людини», спеціальністю «Фізичне виховання».
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є теорія та методика викладання спортивних ігор у навчальних закладах.
Міждисциплінарні зв’язки: «ТМФВ», «Теорія спортивного тренування».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Історія розвитку, характеристика та зміст гри баскетбол.
  2. Історія розвитку, характеристика та зміст гри волейбол.
  3. Методика викладання спортивних ігор в різних            формах  організації  занять.
  4. Історія розвитку, характеристика та зміст гри футбол.
  5. Загальні організаційно-методичні основи системи управління підготовкою в спортивних іграх.

Мета та завдання навчальної дисципліни
1. Метою викладання навчальної дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання» є озброїти студентів факультету теоретичними знаннями та практичними навичками, необхідними для науково обґрунтованого здійснення учбового та тренувального процесу, змагальної та спортивно-прикладної діяльності у фізичному вихованні, спорті та масовій фізичній культурі. Курс передбачає вивчення студентами теорії та методики викладання спортивних ігор, оволодіння технікою, тактикою та правилами основних видів спортивних ігор, придбання необхідних знань, вмінь та навиків для самостійної роботи, організацію змагань та підготовку команди до участі в них.
2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Спортивні ігри з методикою викладання» є ознайомити з основними відомостями про історію розвитку деяких спортивних ігор, засвоїти основні знання та вміння з техніки і тактики виконання основних прийомів у видах  спортивних ігор, що вивчаються, методику їх навчання; засвоїти правила організації та проведення змагань, теорію спортивного тренування в спортивних іграх.
3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: правила поведінки та техніки безпеки у спортивному залі, техніку виконання основних ігрових прийомів і основні тактичні взаємодії гравців; теорію і методику початкового навчання видам спортивних ігор, що вивчаються.
вміти: скласти контрольні нормативи з основних прийомів техніки ігор, що вивчаються, розробляти план-конспект уроку фізичної культури та проводити урок за темою «Спортивні ігри»; проводити змагання зі спортивних ігор в загальноосвітній школі;  надавати першу допомогу при травмах, організувати підготовку команди для участі в змаганнях.