Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  бакалавр напряму підготовки (спеціальності) 6.010201 «Фізичне виховання».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є мета і завдання вищої школи, особливості навчання у ВНЗ та його структуру, права та обов’язки студентів, специфіку майбутньої професії.
Необхідним елементом успішного засвоєння навчального матеріалу дисципліни є самостійна робота студентів, що сприяє формуванню їх пізнавальних здатностей, спрямованості на постійну самоосвіту та безперервне  навчання.
Міждисциплінарні зв’язки: Навчальних курс тісно пов’язаний з педагогікою, теорією та методикою фізичного виховання, психологією, теорією спорту та іншими спортивними дисциплінами.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

 1. Фізична культура як суспільне явище та галузь діяльності.
 2. Система вищої освіти та кадрове забезпечення галузі фізичної культури і спорту.

Мета та завдання навчальної дисципліни
1. Метою викладання навчальної дисципліни є: дати уявлення про вищу школу України, характеристику особливостей роботи керівника фізичного виховання та спорту, вчителя фізичного виховання та тренера з виду спорту, уявлення про права та обов’язки студентів, зміст та організацію професійно-педагогічної освіти на факультеті, розглянути особливості освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця з фізичної культури та спорту, ознайомити з навчальним планом спеціальності «Фізичне виховання», вивчити основи самостійної роботи студентів.
2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» є

 1. Формування системи знань про фізичну культуру як складову частину культури суспільства, про історичні аспекти її становлення і розвитку в Україні та у світі;
 2. Засвоєння змісту основних галузевих визначень, термінів і категорій з їх характеристикою;
 3. Вивчення змісту програмно-нормативних документів, що регулюють діяльність в галузі «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини» та в сфері загальної і вищої освіти;
 4. Ознайомлення із сучасною системою кадрового забезпечення галузі, з особливостями роботи вчителя фізичної культури, тренера-викладача з виду спорту;
 5. Аналіз змісту навчального плану напряму «Фізичне виховання», форм організації навчального процесу на факультеті управління фізичної культури і спорту, структури університету, прав та обов’язків студентів;
 6. Формування основ науково-дослідної роботи, уміння опрацьовувати спеціальну науково-педагогічну та фахову літературу та працювати з іншими джерелами наукової інформації;
 7. Оволодіння основами самостійної роботи, методикою збору та опрацювання отриманої інформації, виконання та оформлення завдань самостійної роботи.

3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :

 • визначення базових понять предмету «Вступ до спеціальності та галузеву термінологію;
 • історичні етапи розвитку фізичної культури як суспільного явища;
 • програмно-нормативні засади розвитку галузі фізичної культури;
 • організаційні засади, структуру і матеріальну основу розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні;
 • професійну діяльність фахівців фізичної культури;
 • професійну діяльність вчителя фізичної культури, тренера-викладача з виду спорту;
 • систему кадрового забезпечення галузі;
 • організацію навчального процесу у ВНЗ та особливості навчання за кредитно-модульною системою організації;
 • основи науково-дослідної роботи;
 • особливості навчання і побуту студентів вищого навчального закладу;
 • історичні віхи у розвитку університету та факультету управління фізичної культури і спорту.

вміти:

 • використовувати отримані знання у процесі навчання на факультеті фізичної культури;
 • проаналізувати історичні етапи становлення фізичної культури як частини загальної культури суспільства;
 • користуватися вихідними термінологічними поняттями в процесі навчання в університеті;
 • користуватись методами досліджень у сфері фізичної культури і спорту;
 • здати залік, передбачений відповідним положенням.