Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Педагогічні дослідження фізичного виховання та спорту» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів напряму (спеціальності) 6.010201 «Фізичне виховання», 6.010103 «Здоров’я людини».
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є вміння  обрати тему наукової роботи; визначати мету, предмет, об’єкт, суб’єкт, гіпотезу, теоретичну і практичну значущість, завдання і методи дослідження, підбір досліджених.
Міждисциплінарні зв’язки: має тісний зв`язок з дисциплінами «Теорія обраного виду спорту з основами методик», «Теорія і методика фізичного виховання», «Спортивні ігри з методикою викладання»,  «Гімнастика з методикою викладання», з «Легка атлетика з методикою викладання», “Методи математичної статистики”, “Професійний спорт”, «Основи наукових досліджень»,  дисципліни медико-біологічного циклу та інші.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Дослідження та його етапи.
  2. Підготовка до дослідження.
  3. Проведення дослідження.
  4. Літературно-графічне оформлення результатів дослідження.
  5. Визначення і оцінювання підготовленості у різних категорій населення.

Мета та завдання навчальної дисципліни
1. Метою викладання навчальної дисципліни “Педагогічні дослідження фізичного виховання та спорту” є озброєння студентів теоретичними знаннями та практичними навичками, щодо підготовки, організації і проведення дослідження, аналізу його результатів, вміння робити висновки і в короткий термін скоригувати навчально-виховний чи навчально-тренувальний процес з метою підвищення спортивних результатів чи рівня фізичної підготовленості у фізичному вихованні та спорті.
2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Педагогічні дослідження фізичного виховання та спорту” є засвоєння основних знань з визначенням теми наукової роботи, мети, предмету, об’єкту, суб’єкту, гіпотези, теоретичної і практичної значущості роботи; організації і проведення дослідження.
3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: як правильно підібрати групу для дослідження; поняття – гіпотеза, об’єкт, суб’єкт, предмет дослідження, теоретичну і практичну значущість дослідницької роботи; методику організації педагогічних досліджень; класифікацію спеціальних педагогічних методів дослідження; загальні вимоги до методів дослідження; типову схему педагогічного експерименту та педагогічного спостереження; контрольні тести для визначення та оцінки рівня фізичної і технічної підготовленості; програми оцінки фізичної підготовленості у фізичному вихованні і спорті; методи математичної статистики для обробки результатів дослідження; як зробити графічно – літературне оформлення результатів дослідження;
вміти: зробити вибір теми дослідження, тематичний аналіз літературних джерел з теорії та методики фізичного виховання і спорту; визначити актуальність, мету, об’єкт, суб’єкт, предмет, теоретичну і практичну значущість, завдання і методи дослідження; провести педагогічний експеримент чи педагогічне спостереження, згідно теми дослідницької роботи; зробити обробку результатів дослідження; проаналізувати експериментальні дані і зробити висновки по результатам дослідження; правильно та грамотно оформити літературний текст, табличний матеріал, малюнки, перелік посилань.