Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті» складена відповідно до освітньо-професійних програм підготовки напряму 6.010201 «Фізичне виховання».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності інформаційно-технічного забезпечення галузі фізичної культури та спорту засобами спеціально сучасних комп’ютерних та інформаційних систем, методів та форм представлення та обробки інформації
Міждисциплінарні зв’язки:
Вивчення дисципліни «Інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті» пов’язано з наступними дисциплінами: «Інформатика та програмування», «Проектування та моделювання в фізичній культурі та спорті», «Програмування спортивного тренування» та ін.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Інформація і комп'ютер
  2. Інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті
  3. Сучасні засоби оргтехніки, периферія та технічне забезпечення галузі ФКС

Мета та завдання навчальної дисципліни
1. Метою викладання навчальної дисципліни «Інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті» є сформувати уявлення про сучасне використання інформаційних технологій у фізичному вихованні та спорті; набути навичок роботи із сучасною комп'ютерною та оргтехнікою; навчитися використовувати найпоширеніші програмні продукти для ведення документообігу, комунікації, формування баз даних організацій сфери фізичного виховання та спорту.
2. Основними завданнями вивчення дисципліни є опанування студентами основ використання інформаційних технологій у практичній діяльності сфери фізичного виховання та спорту, поглиблення ними знань з використання спеціалізованого програмного забезпечення у повсякденній професійній діяльності.
3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
класифікацію інформаційних технологій; цілі та сфери використання інформаційних технологій у фізичному вихованні та спорті; принципову структуру та призначення основних елементів комп'ютера; найпоширеніше програмне забезпечення, що використовується у сфері фізичного виховання і спорту.
вміти:
використовувати програми пакету Microsoft Office; розв'язувати практичні завдання за допомогою комп'ютерної та офісної техніки.