Ви є тут

Головна

Технологія та устаткування зварювання плавленням

Кількість кредитів – 9; загальна кількість годин – 260

Мета дисципліни «Технологія та устаткування зварювання плавленням» є вивчення одного з найпоширеніших способів зварювання, за допомогою якого виготовляється найбільша кількість металоконструкцій.

Завдання навчальної дисципліни «Технологія та устаткування зварювання плавленням» є підготовка фахівців високого рівня, здатних вирішувати питання збирання-зварювання металоконструкцій широкого профілю.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • які труднощі його спіткають при розробці технології зварювання конкретної металоконструкції та шлях їх подолання;
 • вибрати один із способів зварювання на основі складання бізнес плану;
 • скласти технічні умови на виробництво виробу.

вміти:

 • призначати параметри підготовки кромок під зварювання згідно існуючих ГОСТів і ДСТУ;
 • вибрати марки необхідних електродів, дротів, флюсів, захисних газів;
 • призначити параметри режиму зварювання, технологію і техніку виконання зварних швів;
 • вибрати необхідне обладнання для виконання збирально-зварювальних робіт, користуючись відповідними розрахунками або довідниками.

Викладач дисципліни Биковський Олег Григорович д.т.н., професор кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів – 9

Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Нормативна

Модулів – 2

Змістових модулів – 2

Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»

Спеціалізація: «Технологія та устаткування зварювання»,«Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій»

Рік підготовки:
4-й 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: –

Семестр:
Загальна кількість годин – 260 год. 7,8-й 7,8-й
Лекції:

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 4 год.,

самостійної роботи студента – 8 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 56 год.
Практичні, семінарські:
Лабораторні:
56 год.
Самостійна робота:
Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

Залік, екзамен Залік, екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 112/260

 

Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.

Тема 1.Зварювальна дуга та її основні властивості. Склад та будова зварювальної дуги. Процеси емісії електронів та іонізації газів у дуговому проміжку. Енергетичні та технологічні властивості зварювальної дуги. Уявлення продуктивності зварювання.

Тема 2.Процеси плавлення та утворення зварного шву. Плавлення електродного металу. Сили, діючі на краплю, різновиди переносу крапель у дуговому проміжку. Процеси у зварювальній ванні, роль шлаку у формуванні зварного шва. Конструктивні елементи підготовки кромок під зварювання та розміри зварних швів.

Тема 3.Сутність особливостей і техніка різних способів зварювання. Ручне дугове зварювання плавким та неплавким електродами. Вибір параметрів режиму. Техніка виконання зварних швів. Шляхи підвищення продуктивності. Автоматичне зварювання під флюсом, його різновиди та галузі застосування. Вибір параметрів режиму. Способи формування зворотного боку шва. Зварювання у середовищі захисних газів. Використання плавких та неплавких електродів. Особливості вибору параметрів режиму. Запобігання розбризкування при зварюванні. Електрошлакове зварювання, його сутність та різновиди. Вибір параметрів режиму. Особливі вимоги щодо властивостей шлаків. Галузі використання способів електрошлакового зварювання. Зв'язок між розміром, формою та складом зварного шва та параметрами режиму при дуговому та електрошлаковому зварюванні. Оптимізація вибору режиму зварювання. Дефекти формування зварних швів, їх причини та способи запобігання.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.

Тема 4.Зварювальне обладнання для ручного та механізованого зварювання. Обладнання стаціонарного поста для ручного зварювання. Робоче місце зварника у монтажних умовах. Принципи побудови роботи сучасних зварювальних головок, їх переваги та недоліки, галузі використання. Сучасне обладнання для механізованих способів зварювання.

Тема 5.Технологія зварювання низьковуглецевих та низьколегованих сталей. Особливості зварювання. Вимоги до електродних матеріалів.

Тема 6.Технологія зварювання середньовуглецевих та середньо-легованих високоміцних сталей. Особливості зварювання. Вимоги до електродних матеріалів.

Тема 7.Технологія зварювання чавуну. Особливості зварювання. Холодне і гаряче зварювання. Вибір електродних матеріалів, технології та техніки зварювання у залежності від способу зварювання.

Тема 8. Технологія зварювання кольорових металів та сплавів на їх основі. Зварювання різнорідних металів. Особливості зварювання міді та її сплавів. Вибір електродних матеріалів та технології. Особливості зварювання алюмінію та його сплавів. Способи боротьби з кисневою плівкою та порами. Вибір присадних матеріалів та компонентів флюсів і покриттів. Техніка зварювання. Особливості зварювання нікелю та свинцю. Вибір електродних матеріалів. Техніка зварювання. Особливості зварювання титану. Методи захисту з’єднання від навколишнього середовища. Техніка зварювання. Особливості зварювання різнорідних матеріалів. Електродні матеріали, техніка та технологія зварювання на прикладі пари сталь + алюміній.

Тема 9.Техніка безпеки при зварюванні плавленням. Запобігання ураженню електричним струмом і екстрені міри допомоги. Способи захисту шкіри і очей від світлового випромінювання і бризок металу та шлаку. Протипожежні заходи при зварюванні у монтажних умовах.

Тема 10.Послідовність дій при складанні технології зварювання металоконструкцій. .

 

Методичне забезпечення:

 1. Технология и оборудование сварки плавленим и термической резки: Учебник для ВУЗов. – 2-е узд. и доп. / А.И. Акулов, В.П. Алехин, С.И. Ермаков и др. / Под ред.. А.И. Акулова. – М. : Машиностроение, 2003. – 560 с.
 2. Акулов А.И., Бельчук Г.А., Демянцевич В.П. Технология и оборудование сварки плавленим. Учебник для студентов ВУЗов . М. : Машиностроение, 1977. – 432 с.
 3. Биковський О.Г., Піньковський І.В. Довідник зварника. К. : Техніка, - 2002. – 336 с.
 4. Биковський О.Г. Зварювання та різання кольорових металів : Довідковий посібник. – К. : Основа. – 2011. – 392 с.
 5. Биковський О.Г. Довідник зварника. – К. : Основа. – 2014. – 448 с.