Ви є тут

Головна

XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція

“Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності”

Перше інформаційне повідомлення

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Запрошуємо Вас взяти участь у XІІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції “Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності”, яка відбудеться 3-4 жовтня 2019 р. в Національному університеті «Запорізька політехніка». Робота секцій планується за такими напрямами: 1. Громадянське суспільство в етнополітичних процесах в Україні. 2. Етнічна структура населення регіону: історія і культура. 3. Правові аспекти державної етнополітики: еволюція та сучасність. 4. Інтелект та духовність: національний вимір. 5. Етнонаціональний аспект державної мовної й освітньої політики. Круглий стіл “Врахування етнокультурних особливостей Півдня України при розробленні та проведенні державної етнополітики”. Робочі мови конференції: українська, англійська, російська. Матеріали доповідей буде опубліковано у збірнику матеріалів конференції.

Для участі в роботі конференції необхідно до 16 липня 2019 р. надіслати: • на електронну адресу кафедри українознавства та загальної мовної підготовки (e-mail: kafedra_ukr_zn@zntu.edu.ua), а також • поштою на адресу: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, ЗНТУ, кафедра українознавства та загальної мовної підготовки; - заявку на участь та відомості про авторів (форму заявки можна взяти на сайті університету www.zntu.edu.ua ); - вичитані та оформлені відповідно до вимог (див. нижче), підписані усіма авторами матеріали доповідей обсягом не більше 0,5 др. арк.(20 тис. знаків); - для учасників без наукових ступенів обов’язково подавати рецензію кандидата або доктора наук. [Відповідальність за зміст та грамотність текстів несуть автори. Матеріали, підготовлені з невиконанням вказаних вимог, не приймаються і не друкуються]. Контактні телефони оргкомітету конференції: (061) 769-83-75 Швед Юлія Сергіївна, Шестопалова Людмила Іванівна. (061) 764-23-14 Дєдков Микола Васильович, декан гуманітарного факультету; (061) 769-82-35 Висоцька Наталя Іванівна, начальник патентно-інформаційного відділу. Матеріали доповідей повинні відповідати таким вимогам: Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" до друку приймаються лише статті, які мають такі необхідні елементи: > постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; > аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор; > виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; > формулювання цілей статті (постановка завдання); > виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; > висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Всі статті надаються в електронному та роздрукованому вигляді. Електронний текст статті подається у форматі doc або docх текстового редактору Microsoft Office Word, формат аркушу А4, поля: верхнє та нижнє — по 2 см, ліве — 3 см, праве — 1 см; шрифт Times New Roman, розмір шрифту — 12, міжрядковий інтервал одинарний. Переноси не виставляються! Малюнки надаються окремими файлами в форматі JPEG, TIFF або PSD. Не прийматимуться малюнки, вставлені в текстовий редактор Microsoft Office Word! Прізвище та ініціали виставляються в верхньому правому куту. Нижче має бути розміщена назва статті (прописними, по центру), нижче через рядок розміщується текст статті. Після тексту під заголовком «Бібліографія» подається список використаних джерел та літератури. Резюме надається англійською, російською (для україномовних статей) або українською (для російськомовних статей) мовами. Список використаних джерел і літератури оформлюється згідно з останніми вимогами ВАК України. Посилання виставляються в середині тексту в квадратних дужках, де вказується номер джерела в списку літератури, номер сторінки: [1, с. 95]. Позиції у списку літератури оформлюються не за алфавітом, а по мірі того, як вони зустрічаються в тексті. Увага! У випадках посилання на архівні матеріали, в квадратних дужках вказується номер джерела в списку літератури, номер архівної справи та номер аркушу: [5, спр. 654, арк. 11]. ], якщо справи з одного архіву, фонду та опису. Приклад оформлення списку використаних джерел та літератури 1. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : навч. посібник / М.В. Кордон.- К.: ЦУЛ, 2003.- 508 с. 2. Абрамович С.Д. Світова та українська культура : посібник для студ. вищих. навч. закл./ С.Д.Абрамович, М.Ю.Чікарькова.- Львів : Світ, 2004.- 344 с. 3. Археологія України : курс лекцій: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів/ Л.Л.Залізняк, К.П.Бунятян, В.М.Зубар та ін.; за ред. Л.Л.Залізняка.- К.: Либідь, 2005.- 504 с. 4. Історія держави і права України / за ред. А.С. Чайковського - К. : Юрінком Інтер, 2001. – 384 с. 5. Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник : основи теорії та практики: підручник/ А.Г.Загородній, Г.Л.Вознюк. - 4-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання, 2007. - 1072 с. 6. Бюджетне законодавство Украіни. - К: Юрінком Украіни, 2002. - 416 с. - (Бюлетень законодавства і юридичноі практики Украіни; Вип. 2) 7. Долженко В.Ю. Становление категории "смысл" как проблема историко-психологического исследования : Дис. ... канд. техн. наук: 19.00.01/ В.Ю.Долженко.- М.: РГБ, 2003.- 156 с. 8. Искра Н.Н. Распознавание эмоций на лицах детей раннего возраста : Автореф. ... канд. психол. наук : 19.00.13/ Н.Н.Искра.- СПб.: РГБ, 2006. - 27 с. 9. Мыцик В. Кто основал трипольскую культуру ? / В. Мыцик // Персонал. - 2004. - № 10. - С.63-67. Оргкомітет конференції

ХIII All-Ukrainian Scientific Practical Conference ‘Southern Ukraine under the global sociocultural transformation: the problem of cultural, ethnic and religious, ethnic, and national civic identity’

The First Information Letter Dear Colleagues! We invite you to participate in the ХIII All-Ukrainian Scientific Practical Conference ‘Southern Ukraine under the global sociocultural transformation: the problem of cultural, ethnic and religious, ethnic, and national civic identity’, which will be held on October 3-4, 2019 at National University ‘Zaporizhzhia Politechnic’. Workshops will focus on the following research areas: 1. Civil society in ethnic and political processes in Ukraine. 2. Ethnic structure of the regional population: history and culture. 3. Legal aspects of the state ethnic policy: development and current situation. 4. Intellect and spirituality: national dimension. 5. Ethnic and national aspect of the state language and education policy. The Round Table Discussion Ethnic and Cultural Peculiarities of the Southern Ukraine Impact on State Ethnic Policy Development and Implementation for national and cultural societies representatives. Working languages of the conference are Ukrainian, Russian, and English. The reports will be published in the collection of scientific works of the conference’s participants. To participate in the conference, send the following materials by July 16, 2019 to the email of the Department of Ukraininan Studies and General Language Training (kafedra_ukr_zn@zntu.edu.ua) and by post to the address: 69063, Zaporizhzhia, 64, Zhukovskogo St., ZNTU, the Department of Ukraininan Studies and General Language Training – Conference Application Form and information about the authors (download the form at the university official web-site www.zntu.edu.ua); – Edited, signed by all authors and formatted according to the requirements (see further) articles up to 0.5 sheets in length (20,000 characters) in a computer file format; – The participants without an academic degree must submit the article review from the Candidate or Doctor of Science. [The authors are responsible for the contents and grammatical correctness of the texts. The articles, which do not meet the requirements, are not accepted for publication]. Contact telephone numbers of the Conference Organizing Committee: (061)769-83-75 Shved Yuliia Serhiivna, Shestopalova Liudmyla Ivanivna. (061)764-23-14 Diedkov Mykola Vasylovych, the Dean of the Humanities Faculty. (061)769-82-35 Vysotska Nataliia Ivanivna, the Head of the Patent Information Office. The materials of the reports must meet the following requirements: According to the Presidium Decree of the State Attestation Committee of Ukraine dated 15.01.2003 №7-05/1 On Advanced Requirements for Academic Journals, Listed by the State Attestation Committee of Ukraine, the articles for publication must contain the following: - Problem outline and its connection with important scientific or practical tasks; - Analysis of the latest researches and publications serving as the background for the author's research of the given problem; - Highlighting of previously unsolved parts of the general problem considered in the article; - Purposes of the article (stating the problem); - Statement of the basic research materials with a strong background and reasonable results; - Conclusions and prospects for further studies in the given direction. Submit the articles in both electronic (DOC/DOCX format using Microsoft Office Word) and hard copies. Margins: top and bottom – 2cm, left – 3cm, right – 1cm. Font: Times New Roman, 12 pt, single spaced. Text wraps! Save the images as separate files in JPEG, TIFF or PSD format. Images inserted in Microsoft Office Word are not accepted! Indicate family name and initials in the upper-right corner; the title of the article (in capital letters, centered) is stated below. The body text begins after a blank line. Referenced sources (Bibliography, following the latest formatting requirements of the State Attestation Committee of Ukraine) are listed at the end of the paper. In-text citations are placed in square brackets, where the number of source in the bibliography and the pages number is indicated [1, p. 95]. Write the Abstract in English, Russian (for the articles written in Ukrainian) or Ukrainian (for the articles written in Russian). Referenced sources in the bibliography should occur in the order of appearance in the article and NOT in the alphabetic order. Attention! If any archival materials are referenced, indicate the source number, the number of archival number, and the sheet number [5, arch. 654, sheet 11] in the reference list, in case the files are from the same archive, fond and description. Reference List Example 1. Кордон М. В. Українська та зарубіжна культура : навч. посібник / М. В. Кордон. – К. : ЦУЛ, 2003. – 508 с. 2. Абрамович С. Д. Світова та українська культура : посібник для студ. вищих. навч. закл. / С. Д. Абрамович, М. Ю. Чікарькова. – Львів : Світ, 2004. – 344 с. 3. Археологія України : курс лекцій : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л. Л. Залізняк, К. П. Бунятян, В. М. Зубар та ін.; за ред. Л. Л. Залізняка. – К. : Либідь, 2005. – 504 с. 4. Історія держави і права України / за ред. А. С. Чайковського. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 384 с. 5. Загородній А. Г. Фінансово-економічний словник : основи теорії та практики : підручник / А. Г. Загородній, Г. Л. Вознюк. – 4-е вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 1072 с. 6. Бюджетне законодавство Украіни. – К: Юрінком Украіни, 2002. – 416 с. – (Бюлетень законодавства і юридичноі практики Украіни; Вип. 2). 7. Долженко В. Ю. Становление категории "смысл" как проблема историко-психологического исследования : Дис. ... канд. техн. наук : 19.00.01 / В. Ю. Долженко. – М. : РГБ, 2003. – 156 с. 8. Искра Н. Н. Распознавание эмоций на лицах детей раннего возраста : Автореф. ... канд. психол. наук : 19.00.13 / Н. Н. Искра. – СПб. : РГБ, 2006. – 27 с. 9. Мыцик В. Кто основал трипольскую культуру? / В. Мыцик // Персонал. – 2004. – № 10. – С. 63-67. The Conference Organizing Committee

Конференція у листопаді

У ЗНТУ на базі кафедри українознавства та ЗМП до Дня української писемності та мови проводиться ХV Міжвузівська науково-практична конференція 7-9 листопада 2018р. МОВНА КОМУНІКАЦІЯ У СВІТОВОМУ ПРОСТОРІ

Мета конференції – популяризація досягнень українських філологів і культурологів; конкурс на кращий публічний виступ-презентацію; сприяння науковій комунікації студентської молоді; вдосконалення мовленнєвої, термінологічної і комунікативної компетентностей студентів, магістрантів, аспірантів у науковій дискусії; поглиблення знань з нормативної навчальної дисципліни у ЗВО «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Секція №1. Історичні витоки культури мовної комунікації. Секція №2. Особливості мовної комунікації в сучасному європейському просторі і країнах Сходу. До участі в конференції запрошуються студенти, магістранти, аспіранти. Для участі в конференції необхідно до 30 жовтня 2018р. подати такі матеріали: - заявку на участь у роботі конференції (прізвище, ім’я, ім’я по батькові автора, тема доповіді, номер і назва секції, місце навчання (ЗВО, факультет, спеціальність, курс), науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, контактний телефон) - тези доповіді (2 роздруки на папері формату А-4) Вимоги до тез доповіді: - обсяг > до 3 стор. формату А-4, кегль 14, Times New Roman, інтервал 1,5, абзац 1см., поля – по 2 см., - нижче під прізвищем в дужках назва ЗВО, - ще нижче прізвище, ініціали наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання, - у центрі > назва тез доповіді великими літерами - посилання в тексті > у квадратних дужках, напр. [2, с.34] - приклади > курсивом - використана література > за абеткою та чинним бібліографічним стандартом Робоча мова конференції – українська Матеріали, оформлені без дотримання вимог або подані пізніше зазначеного терміну, до розгляду не прийматимуться. Найкращі публічні виступи у жанрі презентації рекомендуватимуться для виголошення на секції «Професійна комунікація» «Тижня науки-2019» і подальшого опублікування у збірнику тез конференції в електронних ресурсах. Заявка на участь у ХV Міжвузівській науково-практичній конференції МОВНА КОМУНІКАЦІЯ У СВІТОВОМУ ПРОСТОРІ до Дня української писемності та мови (ЗНТУ, 7-9 листопада 2018р.) Прізвище автора (студента, магістранта, аспіранта): Ім’я: Ім’я по батькові: Тема доповіді (жирним шрифтом): Номер і назва секції: Місто навчання (Запоріжжя, Дніпро, Київ і т.д.): ЗВО: Факультет: Спеціальність: Курс: Номер групи: Науковий керівник (ПІБ): Науковий ступінь: Вчене звання: Контактні телефони: домашній: мобільний: Дата Підпис

Мовна комунікація в професії

16 квітня цього року на базі кафедри українознавства та ЗМП ЗНТУ в рамках «Тижня науки-2018» відбулося засідання секції «Професійна комунікація» під керівництвом доктора філософії у філологічних науках, доцента Галини Сергіївни Онуфрієнко.

Аудиторію №211 другого навчального корпусу ЗНТУ, де проходило це засідння, прикрасили студенти першого курсу юридичного факультету, перетворивши її на справжню українську світлицю з барвистими кафедральними рушниками, загадковими ляльками-мотанками з бібліотеки, національними віночками, яскравими аплікаціями. Вазони із квітами додавали настрою і гармоніювали з весною, що нарешті захазяйнувала в нашому місті. Доречною була і книжкова експозиція «Мовна комунікація у професійному дискурсі», підготовлена завідувачем сектору наукової бібліотеки ЗНТУ Наталією Іванівною Федько. Отож атмосфера була створена дійсно творча , що спонукало і до дискусії навколо важливих проблем сучасної професійної комунікації. Засідання секції відкрила Г. С. Онуфрієнко, привітавши учасників і поінформувавши про нові тенденції у вербальному спілкуванні, та окреслила шляхи піднесення комунікативної культури студентів. У роботі секції взяли участь 38 студентів від 6 факультетів ЗНТУ, із них 29 виступили з доповідями. Серед запрошених були студенти першого курсу спеціальності «Менеджмент» Запорізького національного університету. Кожному з доповідачів ставилися запитання студентами та викладачами, керівником та секретарем секції. Робота секції була організована на високому науковому рівні, студентська молодь із зацікавленням сприймала нову інформацію , навіть занотовувала важливе для себе. Високий рівень свого першого публічного виступу (без зачитування тексту доповіді) на науковій конференції виявили студенти першого курсу гуманітарного факультету Валерій Гавриленко та Єлизавета Коваленко, вільно і натхненно подаючи результати виконаного разом із науковим керівником дослідження, яке розпочали ще в кінці вересня 2017р. Достойно виступили представники й інших факультетів: юридичного (Марина Павелко), міжнародного туризму (Аліна Дуплій), електротехнічного (Богдан Джебарів, Дмитро Маслов), соціальних наук (Марія Губатенко), студенти ЗНУ (Анастасія Богдан). Участь у цій конференції дала всім студентам дивовижний досвід: майже для всіх це був новий, незвичний та цікавий формат спілкування, доповідачі допомогли подивитися на певні і навіть відомі проблеми зовсім в іншому ракурсі. Тиша в аудиторії підтверджувала неабиякий інтерес усіх присутніх, всі уважно слухали, ставили і цікаві, і логічні запитання. Більшість тем, за якими виступали, виявилися пізнавальними, корисними, актуальними. Так, студенти дізналися, яким в інтерв’ю був видатний український тренер В.Лобановський, які терміни придумав професор І. Мечников, як публічно виступав Михайло Грушевський, у чому особливості футбольної лексики ХХ ст., як впливає реклама на сучасного користувача, яким має бути професійне спілкування управлінців, які особливості судових дебатів. Серед найцікавіших запитань до доповідачів були, зокрема, такі: У чому перспектива цієї наукової роботи? Як ви працювали з художнім текстом? Чи знають творчість Петра Ребра за кордоном? Яким був ораторський хист видатного громадського та політичного діяча М.Грушевського? Чому вибрали саме цю тему для дослідження? Які нові терміни з’явилися у сфері менеджменту? Як увічнено в Україні наукові досягнення лауреата Нобелівської премії І. Мечникова? Що викликає збій в комунікації у професійних колективах? Як розпізнати неологізми? Що таке українізми? Якими мовами вільно спілкувався В.Лобановський? Засідання секції відбулося як міні-конференція «Тижня науки-2018»: було велично і затишно, корисно і цікаво, а головне – дуже пізнавально. Участь у ній – це унікальна можливість познайомитися та поспілкуватися з великою кількістю розумних і творчих людей. Як результат – всі доповідачі набули досвіду публічного наукового виступу, публічної дискусії, що буде використано і далі в університетській освіті , і на практиці. Це була урочиста й незабутня подія, яка точно залишиться в пам’яті і тих, хто виступав, і тих, хто слухав. Цьому допоможе і підготовлений студентами ЮФ фоторепортаж про роботу секції, який розміщено на кафедральному стенді біля ауд.208. Доповідачі переконали, що комунікація в професії – важлива і відповідальна її частина ,що в кожній професії треба вміти правильно, культурно, аргументовано спілкуватися, швидко й ефективно обмінюватися інформацією, ясно ставити запитання і точно на них відповідати, об’єктивно оцінювати повідомлення інших ,коректно дискутувати. Ця конференція стала джерелом і великого досвіду (ми вчилися уважно слухати, не пропускати важливого, впевнено викладати підготовлений матеріал, не боятися публічно виступати, а для цього багато часу й відповідально готувалися до нього), і нових знань для майбутніх міжнародників та політологів, менеджерів та інженерів, економістів та спортивних організаторів, юристів та соціальних працівників, і натхнення, яке надихатиме на подальшу наукову роботу.

Коваленко Єлизавета (ГФ-217), секретар секції Сафахова Гюнель (ЮФ-217) Стожкова Анна (ЮФ-217)

 

«ТИЖДЕНЬ НАУКИ-2018»: СЕКЦІЯ «КРАЇНОЗНАВСТВО»

18 квітня 2018 року у Запорізькому національному технічному університеті відбулася щорічна науково-практична конференція за секцією «Країнознавство», яка була проведена в рамках всеуніверситетського «Тижня науки-2018». Керівник секції – проф. М.В.Дєдков, секретар секції – студ. гр.ГФ-217 Є.В.КОВАЛЕНКО У роботі секції взяли участь студенти 1-2 курсів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» М.І.Ткаченко (ГФ-216), А.Р.Коркішко (ГФ-216), Л.О.Твердохліб (ГФ-217), А.М.Москальова (ГФ-217), Є.В.Коваленко (ГФ-217), В.Г.Гавриленко (ГФ-217) та інші, викладачі кафедри українознавства та загальної мовної підготовки проф.Дєдков М.В. та асист.Мозуленко Д.І.

Робота секції пройшла на високому науково-теоретичному рівні та з великим зацікавленням студентської молоді. Участь у конференції дала мені дивовижний досвід, для мене це був дуже незвичний та цікавий формат, доповіді учасників дозволили подивитися на певні проблеми зовсім з іншого ракурсу. Учасники конференції проявили неабиякий інтерес, уважно слухали та ставили цікаві запитання. Конференція була змістовною, охоплювала багато дискусійних питань історії та сьогодення країн світу. У наукових доповідях піднімались актуальні питання , які стосувалися британсько-українських відносин 2014-2018 рр., переваг та недоліків фінансового сектору Нідерландів , основних проблем діяльності міграційної політики ФРН та ЄС та ін. Обрані теми конференцій стали плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. Цьогорічна конференція спонукає до роздумів, надихає до подальших наукових розвідок та ідей. Активність, регламентованість, зацікавленість та ораторська чесність учасників конференції свідчать про її необхідність, корисність і , звичайно, актуальність. Не можу не відзначити також і те, що конференція була прекрасно організована і підготовлена. Затишність атмосфери, інтер’єр аудиторії, наявність мультимедійних засобів — все це підвищувало настрій, спонукало до плідної і творчої роботи. Учасникам конференції була надана можливість оцінити виступи своїх колег за п’ятьма основними критеріями: новизна та актуальність матеріалу, науковий підхід, ораторські здібності, наявність та інформативність мультимедійної презентації та уміння правильно та чітко відповідати на поставлені запитання. Студентів, які отримали найбільшу кількість балів, було нагороджено призами, що стали мотивацією для подальшої участі в подібних заходах. На мою думку, участь у конференції — це унікальна можливість познайомитися та поспілкуватися з великою кількістю розумних й творчих людей та отримати нові знання. Щиро дякую за можливість взяти участь у такій цікавій конференції, протягом якої мала змогу перебороти страх публічних виступів та дізнатися багато нової і корисної інформації. Наукові конференції — це безцінний досвід, особливо для молодих науковців.

Секретар секції «Країнознавство», студ. гр.ГФ-217 Є.В.КОВАЛЕНКО.

 

ХІV Міжвишівська наукова конференція студентів, магістрантів,  аспірантів «Наука, техніка, культура, мистецтво: досягнення в Україні, пошуки і перспективи, видатні постаті» очима її учасників

 
Приємно було вшосте взяти участь у науковій конференції в ЗНТУ до Дня української писемності та мови. Як завжди було масштабно, дуже пізнавально та цікаво. Вдячний організаторам конференції за високий рівень її підготовки та гостинність.
Бєлінський Богдан, студент 6 курсу ЗДМУ
Конференція була добре організована, що давало можливість насолодитися нею, зануритись у висвітлювані доповідачами проблеми. В аудиторії була приємна атмосфера, адже її оформлення (вишиті рушники, ляльки-мотанки, глиняний посуд) віддзеркалювало характер українського народу, його неповторний талант, колорит. На цьому заході я отримала безцінний досвід. Він став для мене стимулом до продовження наукової діяльності.
Коноваленко Дарина, студ. гр. ГФ-317 ЗНТУ 
Із задоволенням вже вчетверте беру участь у міжвишівській конференції в ЗНТУ до Дня української писемності та мови. Цікаво спілкуватися з гуманітаріями, економістами та дизайнерами. Конференція пройшла пізнавально та об’єднала студентів дев’яти українських університетів із Запоріжжя, Києва, Кривого Рогу, Миколаєва та навіть Польщі.
Колупаєв Дмитро, студ. гр.4215-1 ЗНУ 
Конференція була плідна, велична, гідна, по-сімейному затишна. Участь у конференції – це унікальна можливість познайомитися та поспілкуватися з великою кількістю розумних і творчих людей. Інтер’єр аудиторії підвищував настрій, спонукав до хорошої і творчої роботи. Все було так доречно, складалося враження, що аудиторія перетворилася на справжню українську світлицю. Дякую за можливість узяти участь у такій цікавій конференції, протягом якої мала змогу дізнатися багато нової і корисної інформації, яка буде тепер використана на практиці. Подібні конференції необхідно організовувати. Це була незабутня подія, яка точно залишиться в пам’яті на все життя.
Коваленко Єлизавета, студ. гр. ГФ-217 ЗНТУ
Конференція розпочалася з урочистої промови про це державне свято її організатора в ЗНТУ – доктора філософії у філологічних науках, доцента Галини Сергіївни Онуфрієнко. Ми дізналися багато нового про поліглотів, юриста В.М. Корецького, математика М.В. Остроградського, досягнення Б.Є.Патона, роман В. Лиса «Століття Якова», осучаснення назв вулиць м. Запоріжжя, про Петриківський розпис, експрес-уроки української мови Олександра Авраменка, поезію Т.Г. Шевченка в різних  європейських перекладах, про кольористику української вишиванки, видатних запорізьких медиків, спортсменів, філологів.
Лющанська Світлана, студ. гр. ГФ-317
Конференція була організована бездоганно: все продумано, чітко, виважено. Це інтелектуальна гра, яка захоплює і приваблює багатьма відтінками розкоші спілкування, і відбулася вона на високому рівні наукового формату.  Конференція була змістовною й охоплювала багато дискусійних питань. Щиро вдячна за можливість обміну знаннями, міркуваннями, спостереженнями, думками. Це безцінний досвід, особливо для молодих науковців.
Шевчук Ірина, студ. гр. ГФ-327 ЗНТУ
Цей щорічний науковий форум виконує важливу місію активного залучення української молоді до загальноукраїнського наукового та культурного простору.
Деркач Богдан,  студ. гр. ГФ-217 ЗНТУ 
Висловлюю найщирішу вдячність організаторам за конструктивну співпрацю та за надану можливість відкривати нові факти в цікавих темах, знайомитися й знаходити однодумців. Дякую за можливість бути частиною цієї святкової події.
Пятенко Алла, студ. гр. ГФ-217 ЗНТУ
 Щиро дякуємо всім учасникам конференції  за ґрунтовні доповіді, обмін думками, цінні поради! Онуфрієнко Галині Сергіївні – за можливість такого діалогу, за чудову підготовку заходу! Учасникам вдалося зібрати такі цікаві й водночас різні за тематикою доповіді. Особливо мені сподобалися доповіді моєї однокурсниці Коноваленко Дарини та студента медичного університету Максима Чорного. Ще раз дякую Галині Сергіївні і всім учасникам за честь та щорічну радість бути частиною цієї святкової події!
Мартинова Аліна, студ. гр. ГФ-317
Теми були дуже різнобічними. Ми слухали про красу Рівненщини, село Петриківку, кольористику української вишиванки і про людей, якими ми маємо пишатися. Також доповіді були присвячені відомим особистостям, серед яких були Остроградський Михайло Васильович, Патон Борис Євгенович, Барський Василь Григорович, Мечников Ілля Ілліч і Лобановський Валерій Васильович.  Я впевнена, що в кожного залишилися приємні враження, та вважаю, що проведення таких заходів є дуже корисним. Завдяки ним ми, студенти, можемо інтелектуально розвиватися й дізнаватися про нове. У наступному році я обов’язково спробую стати учасницею такої конференції і це буде для мене честю.
 Васюкова Аліна, студ. гр. ГФ-317
Досвід участі у конференціях є особливо важливим у житті сучасного студента, адже кожному не раз доводилося виступати перед великою аудиторією, а беручи участь у таких заходах, можна гарно розвинути свої ораторські здібності. Проведення таких конференцій є дуже корисним як для слухачів, так і для доповідачів: одні дізнаються про щось нове, інші розвивають свої навички з ораторського мистецтва. Такі конференції мають лише позитивний вплив на студентів, магістрантів, аспірантів і бажані для проведення.
Дженжера Маргарита, студ. гр. ГФ-317

Конференція у листопаді

У ЗНТУ на базі кафедри українознавства та ЗМП до Дня української писемності та мови відбудеться ХІV Міжвузівська науково-практична конференція 7-10 листопада 2017р.

НАУКА, ТЕХНІКА, КУЛЬТУРА, МИСТЕЦТВО: ДОСЯГНЕННЯ В УКРАЇНІ, ПОШУКИ І ПЕРСПЕКТИВИ, ВИДАТНІ ПОСТАТІ

Мета конференції – конкурс на кращий публічний виступ; сприяння науковій компетентності студентської молоді, вдосконалення мовленнєвої і комунікативної культури студентів, магістрантів, аспірантів у науковій дискусії; поглиблення знань з нормативної навчальної дисципліни у ВНЗ «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Секція №1. Культура, мистецтво, соціальна комунікація: досягнення, проблеми, новації, перспективи, персоналії.

Секція №2. Наука і техніка: досягнення, пошуки, перспективи, видатні постаті. 

Робоча мова конференції – українська.

До участі в конференції запрошуються студенти, магістранти, аспіранти. 

Для участі в конференції необхідно до 10 жовтня 2017р. подати такі матеріали: - заявку на участь у роботі конференції (прізвище, ім’я, ім’я по батькові автора, тема доповіді, номер і назва секції, місце навчання (ВНЗ, факультет, спеціальність, курс), науковий керівник (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада, контактний телефон) - тези доповіді (2 роздруки на папері формату А-4 в конверті).

Вимоги до тез доповіді: - обсяг → до 3 стор. формату А-4, кегль 14, Times New Roman, інтервал 1,5, абзац 1см., поля – по 2 см., - нижче під прізвищем в дужках назва ВНЗ, - ще нижче прізвище, ініціали наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання, - у центрі → назва тез доповіді великими літерами - посилання в тексті → у квадратних дужках, напр. [2, с.34] - приклади → курсивом - література → за абеткою та чинним бібліографічним стандартом Матеріали, оформлені без дотримання вимог або подані пізніше зазначеного терміну, до розгляду не прийматимуться. Найкращі публічні виступи, визначені журі, будуть рекомендовані для виголошення на «Тижні науки-2018» і подальшого опублікування у збірнику тез конференції в електронних ресурсах.

Телефони для довідок 7698363 – Галина Сергіївна Онуфрієнко , куратор конференції, доктор філософії у філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства та ЗМП. 7698363 – Світлана Валеріївна Меснянкіна, ст. лаборант кафедри українознавства та загальної мовної підготовки Електронна адреса: kafedra_ukr_zn@zntu.edu.ua Адреса: вул. Гоголя, 64, ІІ корпус ЗНТУ, каб.208 (ІІ поверх, м. Запоріжжя, 69063)

Заявка на участь у ХІV Міжвузівській науково-практичній конференції НАУКА, ТЕХНІКА, КУЛЬТУРА, МИСТЕЦТВО: ДОСЯГНЕННЯ В УКРАЇНІ, ПОШУКИ І ПЕРСПЕКТИВИ, ВИДАТНІ ПОСТАТІ до Дня української писемності та мови (ЗНТУ, листопад 2017р.)

Прізвище автора (студента, магістранта, аспіранта): Ім’я: Ім’я по батькові:

Тема доповіді (жирним шрифтом):

Номер і назва секції:

Місто навчання: ВНЗ: Факультет: Спеціальність: Курс: Номер групи:

Науковий керівник (ПІБ): Науковий ступінь: Вчене звання: Посада:

Контактні телефони: домашній: мобільний:

Дата Підпис

Квітневий «Тиждень науки-2017»

Кожного року в нашому університеті традиційно відбувається «Тиждень науки». Цього року секція «Професійна комунікація» на кафедрі українознавства та ЗМП проходила 18 квітня в аудиторії 311 другого навчального корпусу. Відкрила конференцію її науковий керівник, доцент Галина Сергіївна Онуфрієнко, активізувавши своєю натхненною і цікавою промовою увагу слухачів на новій і корисній інформації про царину мовної комунікації. Також вона наголосила на необхідності розвитку високого комунікативного рівня суспільства й окремої людини та його використання у щоденній діяльності у найрізноманітніших галузях і професіях. Для багатьох студентів це був перший досвід участі у «Тижні науки». Вразила кількість і якість наукових робіт не тільки Запорізького національного технічного університету, а й інших ВНЗ України, зокрема Запорізького національного університету, Київського національного університету ім. Т. Шевченка та Криворізького національного університету. Доповіді учасників, які через негоду були відсутні, представили для слухацької аудиторії в стендовому варіанті. Серед учасників секції від Запорізького національного технічного університету найбільше було студентів гуманітарного факультету спеціальностей «Дизайн», «Переклад». Обговорення кожної з доповідей завершувалось запитаннями до виступаючих і керівника секції, і присутніх викладачів, і студентів. Найцікавішими для всіх виявилися проблеми термінології сучасного дизайну, графічної комунікації та її різновидів, використання скорочень в економічній та юридичній лексиці, особливості неологізмів у спортивній лексиці та в інженерних галузях. Секція працювала злагоджено, була створена творча та доброзичлива атмосфера обміну знаннями між студентами та їх науковими керівниками. Аудиторія була прикрашена в українському національному стилі. Всіх присутніх приємно вразила експозиція авторських робіт студентів-першокурсників спеціальності «Дизайн»: Аліни Дерко, Марії Ловчикової, Юлії Ількаєвої, Станіслава Козіка та Ганни Зайшлої, серед яких були імпресіоністичні портрети, яскраві натюрморти та художні композиції. Важко повною мірою оцінити внесок наукових керівників в плідну працю над доповідями. Адже навіть студенту, що має високі досягнення у навчанні, не під силу власноруч і знайти, і проаналізувати інформацію за обраною темою і як результат створити оригінальну наукову роботу гідного рівня. Участь у подібних заходах надає нам, студентам, у першу чергу досвіду публічного виступу в навчальній аудиторії, по-друге, вчить правильного ведення дискусії, можливості точно і коректно ставити запитання та надавати обґрунтовані відповіді на них. Для кожного з доповідачів, а також і для нас, як секретарів секції, цьогорічний «Тиждень науки» запам’ятався і приємним хвилюванням перед своїм першим виступом у науковій конференції, і подальшим спілкуванням у доброзичливій та невимушеній атмосфері, і досвідом естетичного оформлення аудиторії, і, звичайно, став першим кроком на шляху до риторичної майстерності та самореалізації в новому для нас світі науки. Секретарі секції Марія Ловчікова, Юлія Семьонова ГФ-916

Запрошуємо на XІI Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України»

Шановні КОЛЕГИ!

Кафедра українознавства ЗНТУ запрошує Вас взяти участь у XІI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», яка відбудеться 5-6 жовтня 2017 р. в Запорізькому національному технічному університеті.

Конференція у листопаді

8-10 листопада 2016р. на базі кафедри "Українознавства та ЗМП" відбудеться ХІІІ Міжвузівська науково-практична конференція

«ТЕРМІНИ В НАУКОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ»

Мета конференції – сприяння науковій компетентності студентської молоді, вдосконалення мовленнєвої і комунікативної культури студентів, магістрантів, аспірантів у науковій дискусії, формування дослідницьких умінь, поглиблення знань з обов’язкової навчальної дисципліни у ВНЗ «Українська мова (за професійним спрямуванням)».

Студенти ЗНТУ — переможці Всеукраїнської Олімпіади з Культурології 2016 р.n

3 – 5 квітня 2016 р. відбувся ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з культурології, який уже третій рік поспіль проходив у Національному технічному університеті України «КПІ» у м. Київ. Після тогорічної участі у ВСО з культурології наш університет знов отримав запрошення. Від Запорізького національного технічного університету в змаганнях взяли участь переможці І туру олімпіади – студентки груп ФЕУ-113 Шлендер Катерина і Шиблова Анастасія під керівництвом ст. викладача каф. українознавства та ЗМП Сигиди Галини Анатоліївни. Підготовчий етап вимагав написання реферативних робіт на задані теми у доволі короткий термін з перевіркою на плагіат. Дівчата обрали для підготовки такі теми : «Інтерпретація образів та сюжетів Вільяма Шекспіра у світовому мистецтві», «Греко-скіфська пектораль: космологічна символіка образів і структури ». Роботи успішно пройшли цей етап. Далі учасників приймала кафедра філософії інституту соціології і права НТУУ. Усього у вирішальному етапі брали участь понад 45 студентів – представників провідних ВНЗ м. Києва, Харкова, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Ніжина, Чернігова, Чернівців, Дрогобича, Миколаєва, Херсону, Хмельницька, Одеси, Донецька(Вінниці) та Львову.

 Детальніше

Знавців історії України готують у ЗНТУ

24-26 березня 2016 р. відбувся ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України, який уже третій рік поспіль проходив у Криворізькому національному університеті. Від Запорізького національного технічного університету в змаганнях взяли участь переможці І туру олімпіади – студенти груп ГФ-213 Коновальчук Антон, РТ-513 Авраменко Сергій, МТУ-225 Рябінін Сергій та Т-314 Марченко Ольга під керівництвом асистента каф. українознавства та ЗМП Чумаченко Ольги Анатоліївни. Усьго у вирішальному етапі брали участь понад 100 студентів – представників провідних ВНЗ м. Києва, Харкова, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Ніжина, Чернігова, Чернівців, Тернополя, Миколаєва, Херсону, Хмельницька, Одеси, Глухова, Сум, Умані та Львову. Студенти змагалися за звання найкращих знавців історії рідної держави у двох секціях – майбутніх істориків та фахівців інших спеціальностей – неісторичних.

 Детальніше

Про відзначення Дня пам'яті жертв Голодоморів 1932 – 1933 рр. в Україні

[ФОТО]

Історія України XX століття – «новий Апокаліпсис, нове «Дантове пекло», як писав у своєму «Щоденнику» Олександр Довженко. «Коли подумаю, що сталося і що робиться, скільки страждань, кривди, смерті, жорстокості нелюдської, неземної, пекельних мук, нечуваної люті, катувань, неправди, прихованих скорбот, лжі, заслань і розстрілів. Скільки нелюбові до народу і боязні його невсипущого духу! Боже мій… Скільки розбитих духовно і фізично сердець. П'ятнадцять мільйонів трупів і вигнанців. Я не знаю нічого страшнішого у світі» (22.IX.1945. О.П. Довженко. «Щоденник»).

У кінці листопада згідно Указу Президента України від 26 листопада 1998 року № 1310 «Про встановлення Дня пам'яті жертв голодоморів» (із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 21 травня 2007 року № 431) вшановується пам'ять жертв Голодомору 1932 – 1933 рр. в Україні. Пропонуємо витяги з деяких документів, опубліковані у збірнику документів «Голод 1932 – 1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів» (К., 1990):

 Детальніше

 

ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України»

[ФОТО]

8-9 жовтня 2015 року в приміщенні Запорізького національного технічного університету кафедра українознавства та загальної мовної підготовки ЗНТУ при сприянні Міністерства освіти і науки України, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Запорізької обласної державної адміністрації та Запорізького обласного краєзнавчого музею провела традиційну ХІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», присвячену 115-й річниці ЗНТУ. В конференції, окрім науковців Запоріжжя, взяли участь представники наукових осередків Дніпропетровщини, Донеччини, Київщини, Криму, Одещини, Херсонщини та Хмельницької області. Загалом на конференцію було подано більше майже дев'яносто наукових статей і матеріалів.

 Детальніше

 

Запрошуємо на XІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України»

Шановні КОЛЕГИ!

Кафедра українознавства ЗНТУ запрошує Вас взяти участь у XІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», яка відбудеться 8-9 жовтня 2015 р. в Запорізькому національному технічному університеті.

Перше інформаційне повідомлення (pdf, 168 КБ)

Заявка на участь (pdf, 36 КБ)

Первое информационное сообщение (pdf, 156 КБ)

Заявка на участие (pdf, 36 КБ)

The First Information Letter (pdf, 100 КБ)

Application Form (pdf, 40 КБ)

Оргкомітет конференції.

 

Знавців історії України готують у ЗНТУ

[ФОТО]

27-28 березня відбувся ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади з історії України, який цього року проходив у Криворізькому національному університеті. Від Запорізького національного технічного університету в змаганнях взяли участь переможці І туру олімпіади – студенти груп ГФ-213 Коновальчук Антон, РТ-513 Авременко Сергій та Т-314 Марченко Ольга під керівництвом асистента каф. українознавства Чумаченко Ольги Анатоліївни. Усього у вирішальному етапі брали участь 108 студентів – представників провідних ВНЗ м. Києва, Харкова, Дніпропетровська, Кривого Рогу, Ніжина, Чернігова, Чернівців, Тернополя, Миколаєва, Херсону, Хмельницька, Одеси, Луганська, Донецька, Глухова, Сум, Умані та Львову. Студенти змагалися за звання найкращих знавців історії рідної держави у двох секціях – майбутніх істориків та фахівців інших спеціальностей – неісторичних.

За підсумками олімпіади, трійку переможців очолили наші студенти:

  • І місце – Коновальчук Антон (82 бали зі 100 можливих);
  • ІІ місце – Авраменко Сергій (74 бали).

Гідно виступила і Марченко Ольга, посівши 15 місце.

Бажаємо нашим знавцям історії України успіхів у навчанні, наукових дослідженнях та у майбутньому!

Ми — українські. З історії національних меншин Запоріжжя

У листопаді 2014 року асистент кафедри українознавства Коянс А.А. брав участь у телепрограмі «Ми – українські» на телеканалі «Запоріжжя». Програма присвячена маловідомим сторінкам історії Запоріжжя 20-30-х років XX століття, а саме – волзьким татарам. Сьогодні у Запоріжжі мешкає більше 4000 волзьких татар. Як, коли і чому вони з'явилися у нашому краї? Який внесок зробили у будівництво промислового комплексу Запоріжжя? Як вони жили і чим займалися? Ці питання вже кілька років досліджує асистент Коянс А.А.

Микола Хвильовий. Коментар-інтерв'ю

Інтерв'ю доцента кафедри українознавства Турчиної Л.В. у радіопрограмі щодо знакової постаті розстріляного відродження Миколи Хвильового. Прямий ефір.

Персона в українській історії: Микола Хвильовий до 120-ї річниці від дня народження

Інтерв'ю доцента кафедри українознавства Турчиної Л.В. у телепрограмі «Утро с ТВ-5» 13.12.2013 р. з приводу 120-ї річниці знакової постаті розстріляного відродження Миколи Хвильового (1893-1933 р.р.). Прямий ефір.