Ви є тут

Головна

Мета: забезпечення знань основних експлуатаційних та фізико-механічних властивостей композиційних матеріалів та матеріалів, що отримують методами порошкової металургії. набуття знань необхідних для вирішення питань, що виникають при розробці або виборі матеріалу та раціональних варіантів технології його отримання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні властивості, переваги та недоліки зазначених матеріалів порівняно з традиційними; технологію виготовлення з них деталей з застосуванням методів порошкової металургії; закономірності зміни структури та властивостей даних матеріалів на стадіях їх виготовлення та при експлуатації виробів; методи зміцнення даних матеріалів для забезпечення оптимальних експлуатаційних властивостей виробів.

вміти: класифікувати дані матеріали за конструкційними, матеріалознавчими та технологічними ознаками; прогнозувати зміни структури, та відповідно властивостей на стадіях виготовлення та при експлуатації виробів. Відповідно до умов експлуатації вибирати найбільш доцільний матеріал та технологію виготовлення з нього деталей.

Викладач дисципліни: Вініченко Валерій Степанович, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5

Спеціальність

132 Матеріалознавство

Нормативна (за вибором)

Напрям підготовки

 «Механічна інженерія»

Модулів – 1

Освітня програма, спеціалізація:

"Прикладне матеріалознавство", «Термічна обробка металів», «Композиційні та порошкові матеріали, покриття»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____-_____

     (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 150 7-й 7-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -6,7

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год. 6 год.
Самостійна робота
94 год. 138 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 20 %  до 80 %

для заочної форми навчання – 8% до 92%

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4 T5 100
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20