Ви є тут

Головна

 

Нормативні посилання

 

Пояснювальні записки до курсових і дипломних проектів виконують згідно:

1. ДСТУ 15-93. Державна система стандартизації України. Загальні вимоги до побудови, викладання, оформлення і змісту.

2. ДСТУ 3008-85. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.

3. ДСТУ 2541-94. Терміни та визначення в ливарному виробництві.

4. ДСТУ 3221-96. Обозначение изделий и конструкторских документов.

5. ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006. Система стандартів з інформації; бібліотечної та видавничої справ. Бібліографічний опис. Загальні вимоги й правила складання.

6. СТП 15-11. Стандарт підприємства. Пояснювальна записка до курсових  і дипломних проектів (робіт).

7. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту (роботи) для студентів спеціальностей 7.05050202, 8.05050202 «Обладнання та технології ливарного виробництва» і 7.05050201, 8.05040201 «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів», 2011 р..

 

2.5.2 Мета і завдання дипломного проекту (роботи)

 

Кафедра «Машини і технологія ливарного виробництва» ЗНТУ здійснює підготовку спеціалістів і магістрів з двох спеціальностей: «Обладнання і технології ливарного виробництва» і «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів і сплавів». Заключним етапом підготовки спеціалістів і магістрів є виконання ними випускних кваліфікаційних робіт, на підставі захисту яких ДЕК присвоює кваліфікацію інженера або магістра.

Основна мета виконання випускних кваліфікаційних робіт - завершення підготовки фахівця, а також оцінка його інженерної або магістерської підготовки під час захисту в ДЕК самостійно виконаного проекту або роботи.

Випускна кваліфікаційна робота виконується кожним студентом самостійно. При її виконанні вирішуються задачі систематизації, закріплення і розширення теоретичних і практичних знань та вміння використовувати їх для рішення конкретних завдань згідно з темою роботи.

 

Тематика, зміст, обсяг дипломних проектів (робіт)

 

Теми дипломних проектів (робіт) щорічно визначаються випускаючими  кафедрами, розглядаються радою факультету і затверджуються ректором університету.

Студентам надається право вибирати тему, визначену випускаючою кафедрою, або пропонувати свою з обґрунтуванням доцільності її розробки.

Випускною кваліфікаційною роботою інженера є дипломний проект, який за своїм змістом може бути:

а) проектом нового ливарного цеху;

б) проектом реструктуризації (розширення, реконструкції І технічного переозброєння) діючого ливарного цеху;

в) проектом нового або реструктуризованого ливарного цеху з дослідною

г)  науково-дослідним проектом.

Дипломний проект повинний бути оригінальним, не будуватися тільки на відтворюванні Існуючих рішень і відомих результатів досліджень, а також наближатися до реального.

Реальний дипломний проект може бути виконано за замовленням підприємств і проектних організацій, або як один з варіантів проектів цехів, конструкцій машин і агрегатів, наукових досліджень, які розробляються & проектних організаціях і закладах, науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутах. У такому разі є раціональним виконання комплексних дипломних проектів студентами як однієї, так і декількох спеціальностей, у тому числі й інших профілюючих кафедр. Комплексними вважаються проекти, які виконуються групою у складі не менше трьох студентів. Під час виконання комплексних дипломних проектів кожен студент мас свою тему як частину загального проекту і розробляє більш детально, ніж у звичайному проекті, одне з питань комплексної проблеми.

Зміст дипломних проектів і обсяги окремих частин пояснювальної записки і графічної частини наведено у таблицях 1 і 2. Структура і обсяг магістерських робіт, що рекомендуються, наведені у таблиці 3.

 

Структурна схема ПЗ

Подпись: Структурна схема ПЗ 

Таблиця 1 –Перелік і орієнтовний обсяг розділів (частин) дипломних проектів

Частини дипломного проекту

Обсяг, арк.

Розрахунково-пояснювальна записка

 

Титульний аркуш

1

Завдання на дипломний проект1)

1

Реферат

1

Зміст

2-3

Вступ

2-3

І. Загальна частина

25-30

2. Енергетична частина

5-8

3. Будівельна частина

5-8

4. Технологічна частина

10-15

5. Конструкторська частина

10-15

6. Науково-дослідна частина

5-10

7. Охорона праці і навколишнього середовища

7-8

8. Заходи з цивільної оборони

5-8

9. Організаційно-економічна частина

10-12

Висновки

1-2

Перелік посилань

2-5

 

2-5

 

 

Загальний обсяг розрахунково-пояснювальної записки, стор. ф.А4

100-135

 

 

Графічна частина

 

1. План розташування обладнання і перерізи цеху

1-3

2. Технологічна частина

3-4

3. Конструкторська частина

3-4

4. Науково-дослідна частина 2)

1-2

 

 

Загальний обсяг графічної частини, листи ф. А1

8-12

 

Примітка: 1) Цей аркуш відповідає двом сторінкам і нумерується з обох боків. 2) Наявність розділу визначається керівником


Таблиця 2 – Перелік і орієнтований обсяг розділів (частин) науково-дослідних дипломних проектів

 

Частини дипломного проекту

Обсяг, арк.

Титульний аркуш

1

Завдання на дипломний проект

1

Реферат

1

Зміст

1-2

Вступ

1-2

1. Стан питання і завдання дослідження

20-25

2. Матеріали і методика досліджень

5-12

3. Теоретичні і експериментальні дослідження

15-20

4. Охорона праці і навколишнього середовища

5-10

5. Організаційно-економічна частина

5-10

Висновки, рекомендації

3-5

Перелік посилань

2-3

Додатки

1-5

Загальний обсяг пояснювальної записки, стор. ф. А4

60-95

Графічна чистина

 

Таблиці, графіки, ілюстрації, креслення науково-дослідних установок. Загальний обсяг графічної частини, листи ф, АІ

8-10

 

Таблиця 3 – Перелік і орієнтований обсяг розділів (частин дипломних робіт магістрів

 

Розділи дипломної роботи

Обсяг, арк.

Титульний аркуш

1

Завдання на дипломну роботу

1

Реферат

1

Зміст

 

Вступ

2-3

1. Аналіз наукової інформації і стан проблеми

15-20

2. Обґрунтування дослідження та його методика

5-10

3. Результати дослідження та їх обговорення

10-20

4. Екологічні аспекти проблеми, що вивчається

4-8

5. Охорона праці при проведенні дослідження

5-10

6. Потенційна економічна ефективність дослідження

5-10

Висновки та рекомендації

1-2

Перелік посилань

2-3

Додатки

1-5

Графічний матеріал

3-5

Загальний обсяг роботи, стор. ф. А4

60-100

Приклад оформлення завдання на дипломний проект (роботу)

Форма  №  У – 9.01 *

Затв. наказом  Мінвузу  УРСР

від  3  серпня  1984  р.  № 253

            ЗАПОРІЗЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ

(назва  вузу)

Факультет                 інженерно-фізичний                 Кафедра      М і ТЛВ             

Спеціальність  7.05050202 “Ливарне виробництво чорних та кольорових металів”

Затверджую:

Зав. кафедрою          М і ТЛВ  

                     проф.Луньов В.В.

“          ”                         2011 р.

З А В Д А Н Н Я

на дипломний проект (роботу) студентові

                                                 Іжаку Володимиру Миколайовичу                        

 (прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи): Цех сталевого литва металургійного комбінату з випуском 30000 т виливків на рік                                                                                                                                                                                                                                              

затверджена наказом по університету від “                     ”                        2011 р.  №               

2. Термін здачі студентом закінченого проекту (роботи):                     24  травня  2011 р.

3. Вихідні дані до проекту (роботи):         Потужність цеху – 30000 т виливків на рік                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити):

         Загальна частина, енергетична, будівельна, технологічна, конструкторська, організаційно-економічна частини, охорона праці та техніка безпеки, охорона навколишнього середовища                                                                                                                                                      

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень):

         План розташування обладнання – 1 аркуш                                        

         Технологічний розділ – 4 аркуші                                                                  

         Конструкторський розділ – 4 аркуші                                                  

                                                                                                                         

*  Відповідає  формі  №  24  наказу  Мінвузу  СРСР  від  6  квітня  1983  р.  №  429

6. Консультанти по проекту (роботі), із зазначенням розділів проекту, що стосуються їх:

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання

видав

Завдання

прийняв

Загальний

проф. Гонтаренко В.І.

 

 

Економічний

ст. викл. Авдієнко В.І.

 

 

Охорона праці

доц. Дуднік Г.І.

 

 

 

 

 

 

 

7. Дата видачі завдання:                                                                                                  

Керівник                                                                                      

(підпис)

Завдання прийняв до виконання                                              

(підпис)

К А Л Е н д а р н и й   п л а н

Поз.

Назва етапів дипломного

проекту (роботи)

Термін виконання етапів

проекту (роботи)

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент – дипломник                                                   

(підпис)

Керівник проекту                                                                     

(підпис)

 

Приклад оформлення титульного аркуша

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

ЗАПОРІЗЬКІЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

 

До захисту допущений

 

Зав. кафедрою    МіТЛВ  

 

_____________ В.В.Луньов

 

«____»_____________2011р.

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

 

             ЦЕХ СТАЛЕВОГО ЛИТВА МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМБІНАТУ               

                            З ВИПУСКОМ 30000 Т ВИЛИВКІВ НА РІК                     

 

 

 

Розробив

ст. гр. Із-116                                                                  В.М.Їжак                  

 

Керівник, к.т.н., професор                                           В.І.Гонтаренко         

 

Консультанти:

 

з економіки         , к.т.н., доцент                                            В.І.Авдієнко               

 

з охорони праці та безпеки

в надзвичайних ситуаціях,

к.т.н., доцент                                                                 Г.І.Дуднік                   

 

 

Нормоконтролер:       

д.т.н., професор                                                            Е.І.Цивірко                                                               

 

 

2011 р.

 

2.5.3 Особливості оформлення комплектів документів на процеси лиття

 

Серед технологічних методів, які застосовуються в машино- і приборобудуванні для виготовлення або ремонту виробів та їх складових частин процес лиття відносять до технологічно складним. В свою чергу, комплекти документів на процеси лиття відрізняються підвищеною інформативністю, яка відображає комплексні дані по витраті матеріалів на відливку з урахуванням технологічних і виробничих втрат, докладні дані по засобам технологічного оснащення з врахуванням не тільки  їх позначень, але і по розмірним  характеристикам, їх масі, а також дані по технологічним режимам. Технологічні процеси лиття  мають комплексну направленість і можуть містити дані по виготовленню відливок, приготуванню розплаву з рідкого металу і зачистки відливок. По суті виконання, процеси лиття відносяться до небезпечних, так як зв’язані з великими масами рідкого металу і технологічною оснасткою. Висока температура рідкого металу, виділення газів при заливці металу в форми і дисперсійного пилу при вибивці відливок з опок та інші фактори негативно впливають на здоров’я виконавців і навколишнє середовище.

Перераховані умови праці вимагають розробників комплектів документів на процеси лиття дуже ретельно відноситись до процедур, пов’язаних з їх виконанням і оформленням.

Відповідні правила оформлення комплектів документів на процеси лиття знайшли відображення в ГОСТ 3.1401-85 «ЕСТД. Формы и правила оформления документов на технологические процессы литья».

 

2.5.4 Оформлення технологічної документації

 

Оформлення технологічної документації проводиться по вимогам ЕСТД.

ГОСТ 3.1401-85 «Формы и правила оформления документов на технологические процессы литья (литье в песчаные формы, в оболочковые формы, в кокиль, по выплавляемым моделям, литье под давлением, электрошлаковое литье, процесс изготовления стержней)».

ГОСТ 3.1125-88 «Правила графического выполнения элементов литейных форм и отливок».

ГОСТ 3.1707-84 «Правила записи операций и переходов. Литье».

ГОСТ 3.1118-82 «Содержание операций литья».