Ви є тут

Головна

Конференція!

2017 рік

 1. Прушківська Е. В. Організаційно-економічний механізм формування аграрного ринку / Е. В. Прушківська, К. Г. Черномаз // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. інт.-конф., (20–28 лют. 2017 р., Харків). – Електрон. дані. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017.
 2. Прушківська Е. В., Прушківський В. Г. Формування «економіки знань» на основі розвитку третинного та четвертинного секторів економіки в умовах глобалізації / Прушківська Е. В., Прушківський В. Г. // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (30-31 березня 2017 р., Запоріжжя) - Т.2. – Запоріжжя: Просвіта 2017. – С. 360-363.
 3. Прушківська Е. В., Варнавський О. Д. Вплив глобалізації на формування сфери послуг в структурі економіки / Прушківська Е. В., Варнавський О. Д. // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (17-18 березня 2017 р., Дніпро,): у 2-х ч. –Ч.1. – Дніпро: ПДАБА, 2017. - С. 16-19.
 4. Черномаз К. Г. Особливості агропромислової інтеграції в умовах посилення глобалізації / К. Г. Черномаз // Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економіних інтересів: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інт.-конф., (20 січня 2017 р., м. Кривий Ріг). – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2017. – С. 190-192.
 5. Черномаз К. Г. Теоретичні основи стратегічного управління АПК України в умовах глобалізації / К. Г. Черномаз // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. конф., (30 - 31 березня 2017 р., м. Запоріжжя): у 2 х т. – Т. 2. – З.: ЗНТУ, 2017. – С. 463-465.
 6. Черномаз К. Г. Компаративний аналіз організаційно-економічного механізму управління АПК в Україні та США / К. Г. Черномаз // Проблеми та перспективи розвитку економіки України: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (7 квітня 2017 року, м. Київ). – К.: Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту НАУ, 2017. – С. 36-40.
 7. Мелещенко А.І. Порівняльна характеристика українського та міжнародного ринку недержавного пенсійного страхування в сучасних умовах /А.І. Мелещенко, І.О. Лазнева // International scientific conference “Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization”, March 24, 2017, Klaipeda. - Lithuania: Baltija Publishing. - P. 145-147.
 8. Єгоров А.О. Глобальні дисбаланси в контексті фінансово-економічної кризи в країнах Єврозони / А.О. Єгоров, І.О. Лазнева// Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку світових фінансів», 30 березня 2017 р. , м. Київ. – Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, ІМВ. – С. 14-16.
 9. Ситников М.М. Розвиток регіонального туризму - шлях до взаєморозуміння й економічного росту / матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналу ЗНТУ « Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації/.-Запоріжжяю - «Просвіта».-Том 2. -30-31 березня 2017.-с.340-342.
 10. Мелещенко А.І. Тенденції розподілу міжнародного руху капіталу в умовах світової фінансової кризи /Мелещенко А.І.// Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (30–31 березня 2017 р., м. Запоріжжя) – Т.2. – Запоріжжя: Просвіта 2017. – С. 301-303.
 11. Мелещенко А.І. Klaipeda university department of management international scientific conference economy and management: modern transformation in the age of globalization /Мелещенко А.І., Лазнева І.О.// Порівняльна характеристика українського та міжнародного ринку недержавного пенсійного страхування в сучасних умовах (24 march 2017, Klaipeda). - С. 145-147.

2016 рік

 1. Сарнацький О. Ставлення царської прокуратури та суду щодо діяльності членів українських партій в 1907-1910 рр. (на прикладі м. Києва). / О.Сарна-цький // Питання політичної історії. П’яті наукові читання присвячені пам’я-ті професора Анатолія Михайловича Черненка. Історичний ф-т ДНУ ім. Оле-ся Гончара. - Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2016.
 2. Прушківська Е. В. Перспективи розвитку аграрного сектора України / Е. В. Прушківська, К. Г. Черномаз // Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми: зб. наук. пр. Всеукр. наук.-практ. інт.-конф., (19 - 22 жовтня 2016 р., м. Харків) – Х.: 2016. – С. 241-243.
 3. Лазнева І.О. Аналіз нормативно-правового забезпечення та основних тенденцій розвитку світового ринку факторингових послуг / І.О. Лазнева // International scientific-practical conference “Modern transformation of economics and management in the era of globalization”, January 29, 2016, Klaipeda, eng., latv., rus., ukr. - Klaipeda: Baltija Publishing. - P. 287-289.
 4. Лазнева І.О. Аналіз міжнародного досвіду мінімізації впливу офшорів та його значення для України / І.О. Лазнева // International scientific conference “Formation of modern economic area: benefits, risks, implementation mechanisms”, April 29, 2016, Tbilisi, eng., latv., georg., rus., ukr. - Riga: Baltija Publishing. - P. 19-21.
 5. Brener A.V. Regulatory issues of ukrainian FOREX market in the context of Ukrainian laws harmonization with EU legislation / A.V. Brener, I.O. Lazneva // International scientific-practical conference “Economic Development Strategy in Terms of Europian Intergation”, May 27, 2016, Kaunas, eng., latv., rus., ukr. - Kaunas: Baltija Publishing. - P. 285-287.
 6. Коломоєць К.В. Регіональні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу в Україні (на прикладі Запорізької області) / К.В. Коломоєць, І.О. Лазнева // International scientific conference “Economy and Society: modern foundation for human development”, October 31, 2016, Leipzig, eng., germ., latv., rus., ukr. - Leipzig: Baltija Publishing. - P. 82-84.
 7. Лазнева І.О. Аналіз критичних чинників, що гальмують розвиток економіки України на часових горизонтах 2015-2020 рр. / І.О. Лазнева // Тези доповідей науково-практичної конференції, 12-18 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С. 29-31.
 8. Алпатова Є.Є. Особливості східної дипломатії / Є.Є. Алпатова, І.О. Лазнева // Тези доповідей науково-практичної конференції, 12-18 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С. 37-38.
 9. Панченко А.О. Особливості протокольних заходів в країнах Західної Європи / А.О. Панченко, І.О. Лазнева // Тези доповідей науково-практичної конференції, 12-18 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С. 46-48.
 10. Ситников М. М. Вільні економічні зони і їх вплив на соціально-економічне зростання регіону / М.М. Ситников // Тези доповідей науково-практичної конференції, 12-18 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.– С. 31-33.

2015 рік

 1. Сарнацький О. Історіографія питання про політику самодержавного апа-рату влади щодо українських політичних партій (1917р. – кін. 20-х рр. ХХ ст.) / О. Сарнацький // Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції “День науки історичного факуль-тету – 2015” (23-24 квітня) / Наук. ред. проф. Казьмирчук Г. Д. – “ПП” КП “УкрСІЧ”, 2015. – 53 с. (С. 40 – 43).
 2. Павлюк Т.С. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства / [збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Механізми та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів»], - Одеса. - 17-18 квітня 2015 р., С. 54 - 58.
 3. Лазнева І. О. Нормативно-правове забезпечення факторингових послуг в Україні / І.О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 22-24.
 4. Вельможко П. П. Перспективи розвитку аграрного страхування в Україні / П.П. Вельможко, І.О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 28-29.
 5. Мигловец Н. А. Общественное мнение, как главный объект PR деятельности и способы влияния на него / Н.А. Мигловец, И. А. Лазневая// Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 31-33.
 6. Водоп’янова Є. О. PR activity in the external relations: the importance and main functions / Є.О. Водоп'янова, І. О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 33-35.
 7. Цараненко Д. І. Використання PR акцій для створення іміджу компанії / Д.І. Цараненко, І.О. Лазнева // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 35-37.
 8. Ситников М. М. Інвестиційна привабливість регіону, як фактор соціально-економічного зростання / М.М. Ситников // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, 13–17 квітня 2015 р., м. Запоріжжя. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.– С. 24-26.

2014 рік

 1. Сарнацький О. Радянська історіографія кінця 1920-х – 1990 рр. про полі-літику самодержавного апарату влади щодо українських політичних партій / О. Сарнацький // Проблеми історії та історіографії України. Програма і мате-ріали науково-практичної конференції “День науки історичного факультету – 2014” ( 26-27 квітня) / Наук. ред. проф. Казьмирчук Г. Д. – “ПП” КП “УкрСІЧ”, 2014. – 68 с. (С. 56 – 60).
 2. Мелещенко А.І. Современные транснациональные банки Азии, как определяющий фактор движения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в условиях глобализации экономики / Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 3 / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 311-313.
 3. Лазнева І.О. Відображення європейської соціальної моделі в установчих документах перших інтеграційних об’єднань / І.О. Лазнева //Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 3 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 313-315.
 4. Лазнева І.О. Аналіз світових моделей інформатизації суспільства / І.О. Лазнева, К.Р. Сазонова // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 3 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 321-323.
 5. Лазнева І.О. Псевдотехнології паблік рілейшнз і протидія їм / І.О. Лазнева, В.О. Попова // Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 3 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 335-337.
 6. Ситников М.М. Аналіз управління інвестиційним потенціалом Запорізького регіону Тиждень науки - 2014. Збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів і студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 14–18 квітня 2014 р. В 5 томах. Т. 3 / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – С. 315-317.

2013 рік

 1. Сарнацький О. П. Дореволюційна російська історіографія питання про по-літику самодержавного апарату щодо українства (1907 – 1917 рр.) / О. П. Са-рнацький // Проблеми історії та історіографії України: Матеріали VІ Міжна-родної наукової конференції “Дні науки історичного факультету – 2013” (15-16 квітня) / Наук. ред. проф. Казьмирчук Г. Д. – “ПП” КП “УкрСІЧ”, 2013. – 84 с. (С. 67 – 69).
 2. Бичевий О. Ф., Сарнацький О. П. Провідний вищий технічний навчальний заклад Запорізького регіону / О. Ф. Бичевий // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітаристики у сучасному інформаційному прос-торі: національний та інтернаціональний аспекти (за матер. VІ Міжнародної наук.-практ. конфер. від 30-31 травня 2013 року): зб. наукових праць / за загл. ред. Журби М. А. – Частина ІІ. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – 236 с. (С. 129-132).
 3. Мелещенко А.И. Влияние прямих иностранных инвестиций (ПИИ) на развитие мировой экономики / Тези доповідей науково-практичної конференції «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т. 2. – С. 154.
 4. Лазнева І.О. Роль державної політики у загальній стратегії економічного розвитку країн Східної та Південно-Східної Азії / І.О. Лазнева // Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки», 15–19 квітня, 2013 р.: зб. тез доп., Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т. 2. – С. 144.
 5. Лазнева І.О. Становлення та розвиток соціальної політики в ЄС / І.О. Лазнева // Інтеграційні процеси в міжнародних відносинах: історія і сучасність, Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2013. – С. 94-97.
 6. Ситников М.М. Аналіз управління розвитком інвестиційного потенціалу Запорізького регіону /Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації.- збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції м. Хмельницький 18-20 квітня 2013р..- Хмельницький: ХУУтаП, 2013.-С.415-417.

2012 рік

 1. Сарнацький О. П. Дореволюційна російська історіографія питання про політику самодержавного апарату щодо українства (кінець ХІХ ст. – 1907 р.) / О. П. Сарнацький // Проблеми історії та історіографії України: Матеріали V Міжнародної наукової конференції “Дні науки історичного факультету – 2012” (12-13 квітня). Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів / Відп. ред. Г. Казьмирчук, Ю. Латиш. – К.: Логос, 2012. – С. 83 – 86.
 2. Мелещенко А.И. Региональные тенденции распределения прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мировой экономике после кризиса 2005-2007 гг. // «Организационно-экономические проблемы регионального развития в современных условиях»: Международная научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов, 6-7- апреля 2012 г.: тези доп. / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2012. - С. 205-207.
 3. Лазнева І.О. Роль МКТЕС у поглибленні торговельно-економічних відносин між Україною та Бразилією /І.О. Лазнева // Тиждень науки: тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, ЗНТУ, 9–13 квітня 2012 р. В 4 томах/ редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – Т.2. – С. 157-159.