Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни в тому, щоб на базі попередніх дисциплін («Вища математика», «Квантові радіотехнічні пристрої і системи», «Комп’ютерні мережі та Інтернет») сформувати у студентів чітке уявлення про принципи дії основних радіотехнічних процесів з використанням квантових радіотехнічних пристроїв, принципів побудови волоконно-оптичних ліній зв’язку на основі порівняння їх з системами в класичному електронному варіанті.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основні напрямки застосування волоконно-оптичних ліній зв’язку;

– методи і основні види протоколів передачі інформаційних потоків, устрій та принципи дій оптичного волокна та оптичних кабелів ;

– методи підвищення пропускної здатності лінії зв’язку і збільшення їх довжини;

– принцип дії та побудови основних типів квантових радіотехнічних пристроїв в класичному та інтегральному виконанні.

вміти:

– проводити вимірювання та виконання електроживлення;

– проводити проектування ВОСПІ.

 

Викладач дисципліни: Щекотихін Олег В’ячеславович, к.т.н., доцент, професор кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050903  «Телекомунікації»
Змістових модулів – 6 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 162 8-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 6 Освітній ступень: Бакалавр з телекомунікацій 36 год. 12 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
24 год. 8 год.
Самостійна робота
102 год. 106 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100