Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів погляду на даний предмет як з історичної точки зору, так і з технічної. Опанування цим курсом дає студентам можливість плавно включитися.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– подання інформації в персональних комп’ютерах;

– технології обробки інформації;

– апаратну складову обчислювальної системи;

– програмне забезпечення та його структуру;

– призначення та склад різних операційних систем;

– загальну структуру та призначення складових елементів каналу зв’язку.

вміти:

– працювати з файловою системою ОС;

– користуватися програмою-оболонкою Far;

– працювати в операційній системі Windows;

– створювати ,редагувати,форматувати документи за допомогою текстового редактора WORD;

– створювати таблиці і діаграми, та використовувати формули за допомогою табличного процесора Microsoft Excel

– вести розрахунки і відтворювати результати у графічній формі за допомогою програмного продукту Mathcad;

– користування програмою Electronics Workbench під час схемо технічного моделювання аналогових та цифрових радіоелектронних пристроїв.

 

Викладач дисципліни: Костенко Валер’ян Остаповіч, к.т.н., доцент,  доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок за вибором
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 1-й 1-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 8.8 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 48 год. 8 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
32 год. 6 год.
Самостійна робота
100 год. 166 год.
Індивідуальні завдання: - год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100