Ви є тут

Головна » Інститути

Кафедра військової підготовки

Емблема кафедри «Військова підготовка» ЗНТУ

Кафедра «Військова підготовка» (ВП)

Рік початку діяльності: 1959

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: полковник Альохін Костянтин Васильович

 

Напрями підготовки та спеціальності:

 • «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки і гусеничних машин»
 • «Експлуатація та ремонт інженерних електротехнічних засобів»
 • «Зберігання та ремонт боєприпасів, детонаторів, освітлювальних та сигнальних засобів, вибухових речовин»
 • «Експлуатація та ремонт артилерійського озброєння і обладнання»
 • «Бойове застосування військових частин і підрозділів і із засобами радіозв’язку»
 • «Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів самохідної артилерії»
 • «Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії»

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Цимлянська 23, м.Запоріжжя, Україна, 69008
аудиторія (кабінет): 33
тел.: +380(61)7690001
e-mail: kafedra_mil@zntu.edu.ua

УМОВИ ВСТУПУ НА КАФЕДРУ

Щорічно з 20 січня розпочинається конкурсний відбір громадян України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра (ІІІ-VІ курс) очної (денної, вечірньої) і заочної (дистанційної) формами навчання, чоловічої та жіночої статі, які добровільно виявили бажання проходити військову підготовку за програмою офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки Запорізького національного технічного університету. Кандидатами до вступу на навчання можуть бути громадяни України, придатні до військової служби за станом здоров’я, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилося 40 років.

Перелік документів, які необхідно подати для конкурсного відбору в деканат свого факультету до 30.04.:

КОНТРАКТ №________
про військову підготовку студента __________________________________________ у
(прізвище та ініціали)
військовому навчальному підрозділі – кафедра військової підготовки Запорізького національного технічного університету за програмою офіцера запасу

м. Запоріжжя "____" ______________201__ року

Запорізький національний технічний університет (далі – Заклад) в особі ректора БЄЛІКОВА Сергія Борисовича, який діє на підставі Статуту Закладу, з одного боку, та _____________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)
(далі – Студент) з другого боку, уклали цей контракт про таке:

Предметом контракту є освітня діяльність Закладу щодо здійснення військової підготовки Студента за програмою офіцера запасу у військовому навчальному підрозділі Закладу за військово-обліковою спеціальністю
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(назва військово-облікової спеціальності)

Ректор
Запорізького національного технічного університету
С.Б. БЄЛІКОВ

Головний бухгалтер
О.М.СИЛЕНКО

Начальник ПФВ
М.С.ТЯГЛИЙ

Начальник юридичного відділу – головний юрисконсульт
Т.М. ПЕТРОВА

Завідувач кафедри військової підготовки
К.В. АЛЬОХІН

СТУДЕНТ

 1. Предмет контракту
 2. Права та обов’язки сторін
  1. Заклад має право:
   1. Установлювати плату за послуги, пов’язані з навчанням Студента за програмою підготовки офіцера запасу, згідно із затвердженим кошторисом.
   2. В односторонньому порядку відраховувати студента з числа тих, хто проходить військову підготовку у військовому навчальному підрозділі Закладу за таких умов:
    • невиконання навчального плану або відсутність без поважної причини на заняттях з військової підготовки (понад 20 відсотків загальної кількості годин навчальних занять, що заплановані в семестрі);
    • за власним бажанням;
    • ухилення без поважної причини від навчального збору;
    • порушення дисципліни та громадського порядку під час навчання у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі;
    • порушення умов контракту;
    • порушення правил військового обліку;
    • відрахування з вищого навчального закладу або його переведення на іншу форму навчання, окрім денної;
    • непридатність або обмежена придатність до військової служби – за висновком військово-лікарської комісії;
    • обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили.
   3. Студенти, які відраховані з військового навчального підрозділу за недисциплінованість або за неуспішність, до навчання за програмою офіцерів запасу не поновлюються. Дозвіл на поновлення та перенесення з поважних причин строку проведення навчального збору на наступний рік надає Генеральний штаб Збройних Сил.
  2. Студент має право:
   1. Користуватися навчальним комплексом військового навчального підрозділу Закладу, його матеріально-технічною базою та навчально-методичною літературою.
   2. Поновити навчання у військовому навчальному підрозділі Закладу наступного року в разі надання Студенту академічної відпустки.
  3. Заклад зобов’язується:
   1. За результатами професійного відбору та за висновками військово-лікарської комісії про стан здоров’я Студента забезпечити його навчання у військовому навчальному підрозділі Закладу за програмою офіцера запасу протягом двох навчальних років.
   2. Проводити підготовку Студента згідно із затвердженою навчальною програмою підготовки офіцера запасу за зазначеною військово-обліковою спеціальністю.
   3. Надати Студенту право користуватися навчальним комплексом військового навчального підрозділу Закладу, його матеріально-технічною базою та навчально-методичною літературою.
   4. Студенту, який здобув вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра, пройшов повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склав встановлені іспити та атестований до офіцерського звання присвоюється військове звання «молодший лейтенант запасу».
   5. Виконувати умови цього контракту.
  4. Студент зобов’язується:
   1. Сумлінно вивчати військову справу, наполегливо оволодівати командирськими, методичними та практичними навичками за встановленою військово-обліковою спеціальністю.
   2. Постійно відвідувати всі види занять з військової підготовки, у встановлені терміни складати заліки та екзамени, передбачені програмою військової підготовки, брати участь у заходах, що проводяться у військовому навчальному підрозділі Закладу.
   3. Дотримуватися на заняттях з військової підготовки вимог військових статутів Збройних Сил України.
   4. Прибувати на заняття з військової підготовки у військовій формі одягу, охайно одягненими, додержуватися правил особистої гігієни і носіння військової форми одягу, мати акуратну коротку стрижку.
   5. Зберігати військове майно, озброєння, військову техніку, навчальне обладнання, дотримуватися заходів безпеки під час проведення занять з використанням озброєння та військової техніки.
   6. Забезпечувати захист інформації, що становить державну таємницю.
   7. Отримати посвідчення водія категорії «В» або «С».
   8. Пройти війьково-лікарську комісію у Центральному ОРВК м. Запоріжжя відповідно до вимог п. 13, 14 статті 1.4, статті 1.7 розділу II «Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України», затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.08 №402.
   9. Не пізніше 10 днів після початку кожного семестру, під час якого здійснюється військова підготовка, вносити плату за послуги, пов’язані з навчанням за програмою підготовки офіцера запасу, згідно із затвердженим кошторисом.
   10. Добровільно особисто застрахувати життя та здоров’я по програмі «Курсант» на час навчання на кафедрі військової підготовки.
   11. Виконувати умови цього контракту.
 3. Порядок розрахунків
  1. Загальна вартість підготовки Студента становить _____________________________________________________________________________________
   _________________________________________________________________________________ грн. за два роки навчання згідно із затвердженим кошторисом, складеним Закладом і погодженим з Міністерством оборони України.

   ЗАМОВНИК вносить плату готівкою : *

   • за весь строк навчання (до 25 серпня першого семестру навчання);
   • щорічно (не пізніше ніж до 25 серпня).
   • по семестрах – до 25 серпня та 30 січня відповідно);

   * Відмітка (Х) робиться платником при виборі строку оплати.

   Зміна строків внесення оплати за навчання оформлюється іншою додатковою угодою, підписаною сторонами.

  2. Оплата навчання проводиться Студентом через касу Закладу або на його спеціальний реєстраційний рахунок в національній валюті України. Послуги за перерахування коштів оплачуються платником.
  3. Кошти за навчання повинні надходити до каси Закладу (на спеціальний реєстраційний рахунок Закладу) не пізніше 10 (десяти) днів від початку навчального семестру.
  4. Якщо заборгованість з оплати навчання досягає одного місяця, Студент відраховується з військового навчального підрозділу Закладу за невиконання умов контракту.
  5. У разі відрахування Студента з числа тих, хто навчається за програмою офіцерів запасу у військовому навчальному підрозділі Закладу, унаслідок причин, що вказані в пункті 2.1.2. контракту (за винятком непридатність або обмежена придатність до військової служби – за висновками військово-лікарської комісії) кошти отримані за військову підготовку Студента, йому не повертаються.
 4. Термін дії контракту
  1. Цей контракт складається у двох примірниках (по одному для кожної зі сторін), що мають однакову юридичну силу, і набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами.
  2. Про продовження або розірвання контракту одна зі сторін повідомляє іншу не пізніше ніж за місяць до здійснення своїх намірів.
  3. Контракт діє до « ____ » ________ 201___ року.
 5. Інші умови
  1. Одностороння відмова від виконання окремих положень і умов контракту не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
  2. Зміни та доповнення до контракту дійсні тільки в тому випадку, якщо вони письмово погоджені обома сторонами.
  3. Спірні питання, які виникають між сторонами, вирішуються у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
  4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим контрактом, якщо таке сталося внаслідок дій обставин нездоланної сили (форс-мажор), що виникли під час дії цього контракту.
 6. За наказом Міністра оборони України у разі необхідності Студент, якому присвоєно первинне офіцерське звання, може бути призваний до Збройних Сил України для проходження військової служби на офіцерських посадах.
 7. Місцезнаходження сторін:
  ЗНТУ
  69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64
  Тел. 64-25-06, 69-85-02. Платіжні реквізити:
  Запорізький національний технічний університет
  ЗКПО 02070849, р/рахунок 31251272211028 в ГУ ДКСУ у Запорізької обл., МФО 813015, КЕКД 25010100.
 8. ___________________________________
  ( прізвище,
  _____________________________________
  ім’я та по батькові,
  _____________________________________
  число, місяць, рік народження)
  Домашня адреса:
  _____________________________________
  _____________________________________
  _____________________________________
  Паспорт: серія ________№______________
  Виданий:
  _____________________________________
  ( дата видачі,
  _____________________________________
  _____________________________________
  ким виданий)
  Ідентифікаційний код:
  _____________________________________
  _____________________________________
  (особистий підпис студента)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 1 лютого 2012 р.

№ 48

Про затвердження
Порядку проведення
військової підготовки
студентів вищих
навчальних закладів за
програмою підготовки
офіцерів запасу

Відповідно до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу, що додається.
 2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України М.АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 лютого 2012 р. № 48

ПОРЯДОК

проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу

Загальні положення

 1. Цей Порядок визначає процедуру проведення військової підготовки студентів за програмою підготовки офіцерів запасу (далі – військова підготовка).
 2. Військову підготовку на добровільних засадах проходять студенти вищих навчальних закладів III або IV рівня акредитації з денною формою навчання (далі – вищі навчальні заклади), які є громадянами України, придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями.

  Військову підготовку можуть проходити студенти за умови відповідності напряму їх підготовки у вищому навчальному закладі військово-обліковій спеціальності, за якою поводиться підготовка офіцерів запасу.

  Метою проведення військової підготовки є забезпечення Збройних Сил, інших військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецтрансслужби (далі – Збройні Сили та інші військові формування) необхідною кількістю військовонавчених громадян для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил та інших військових формувань, а також забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.

 3. Військова підготовка проводиться у військових навчальних підрозділах (у військових інститутах, на факультетах (кафедрах) військової підготовки, кафедрах медицини катастроф та військової медицини) вищих навчальних закладів (далі – військові навчальні підрозділи) та у вищих військових навчальних закладах.

  Студенти вищих навчальних закладів, що не мають військових навчальних підрозділів, можуть проходити військову підготовку у вищих навчальних закладах, що мають такі підрозділи, та у вищих військових навчальних закладах.

  Перелік вищих навчальних закладів, на базі яких проводиться військова підготовка, наведений в додатку до цього Порядку.

 4. Військова підготовка проводиться у межах ліцензованого обсягу надання відповідної освітньої послуги:
 • за державним замовленням за рахунок коштів державного бюджету, передбачених на утримання Збройних Сил та інших військових формувань;
 • для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов’язаних з військовою підготовкою, для забезпечення реалізації права таких осіб на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності.

Розподіл військово-облікових спеціальностей та визначення обсягів підготовки за ними для кожного військового навчального підрозділу та вищого військового навчального закладу здійснюється Міноборони за поданням Генерального штабу Збройних Сил за погодженням з МОНмолодьспортом, а для підготовки офіцерів запасу медичної служби – також з МОЗ з урахуванням територіального принципу комплектування Збройних Сил та інших військових формувань під час мобілізації.

 • Для проведення військової підготовки у військовому навчальному підрозділі між Міноборони та вищим навчальним закладом, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, укладається договір про проведення такої підготовки з визначенням умов її фінансування. У разі коли вищий навчальний заклад, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, підпорядкований центральному органу виконавчої влади, який здійснює керівництво військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення або Держспецтрансслужбою відповідний договір укладається між таким центральним органом виконавчої влади та зазначеним вищим навчальним закладом.

Для проведення військової підготовки студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі, що не має військового навчального підрозділу, укладається договір про проведення такої підготовки та умови її фінансування між зазначеним вищим навчальним закладом та вищим навчальним закладом, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, чи вищим військовим навчальним закладом.

Порядок проведення військової підготовки

 • Військова підготовка включається до варіативної частини освітньо-професійних програм підготовки та навчальних планів вищого навчального закладу, студенти якого проходять військову підготовку, як окрема навчальна дисципліна і складається з теоретичного і практичного курсу військової підготовки у військовому навчальному підрозділі або у вищому військовому навчальному закладі та навчального збору.
 • Для проведення військової підготовки в освітньо-професійних програмах підготовки та навчальних планах вищого навчального закладу, студенти якого проходять таку підготовку, передбачається не менш як 675 годин (у тому числі 450 годин обов’язкових аудиторних занять під керівництвом викладача). Військова підготовка, як правило, планується та проводиться протягом одного навчального дня на тиждень (методом проведення «військового дня») протягом двох-трьох років навчання, а для підготовки офіцерів запасу медичної служби – протягом чотирьох-п’яти років.

У разі коли вищий навчальний заклад, студенти якого проходять військову підготовку, та військовий навчальний підрозділ (вищий військовий навчальний заклад) розташовані в різних населених пунктах, планування такої підготовки та її проведення у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі може здійснюватися у строк від двох до шести тижнів поточного семестру (навчального року) протягом двох-трьох років навчання, що передбачається відповідним договором про організацію такої підготовки та умови її фінансування.

 • Основні вимоги до професійних якостей, знань і умінь фахівця, які необхідні для успішного виконання професійних обов’язків на посадах офіцерського складу, визначаються у кваліфікаційній характеристиці офіцера запасу відповідної військово-облікової спеціальності. Крім того, кваліфікаційна характеристика визначає напрями підготовки студентів з яких вони можуть залучатися до військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Реалізація вимог кваліфікаційної характеристики офіцера запасу здійснюється за програмою військової підготовки офіцера запасу відповідної військово-облікової спеціальності.

 • Зарахування студентів для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору та медичного огляду.

Порядок проведення медичного огляду визначається Міноборони разом з МОЗ, а конкурсного відбору – Міноборони разом з МОН, молоді та спорту.

 • Зарахування студентів для проходження військової підготовки здійснюється наказом ректора вищого навчального закладу, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, або керівника вищого військового навчального закладу.
 • Між студентом, який зарахований для проходження військової підготовки, та ректором вищого навчального закладу, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, або керівником вищого військового навчального закладу протягом одного місяця з дня зарахування укладається контракт про військову підготовку студента. Предметом такого контракту є освітня діяльність зазначених закладів щодо проведення військової підготовки студента за відповідною військово-обліковою спеціальністю. Крім того, контрактом про військову підготовку студента визначаються права та обов’язки сторін, порядок розрахунків, строк дії контракту та інші умови військової підготовки студента.

Студенти, які зараховані для проходження військової підготовки, розподіляються керівником військового навчального підрозділу чи вищого військового навчального закладу за лекційними потоками і навчальними групами (взводами).

 • Студенти, які проходять військову підготовку, відраховуються з військового навчального підрозділу чи вищого військового навчального закладу наказом ректора вищого навчального закладу, до складу якого входить зазначений військовий навчальний підрозділ, або керівника вищого військового навчального закладу за таких умов:
 • невиконання навчального плану або відсутність без поважної причини на заняттях з військової підготовки (понад 20 відсотків загальної кількості годин навчальних занять, що заплановані в семестрі);
 • за власним бажанням;
 • ухилення без поважної причини від навчального збору;
 • порушення дисципліни та громадського порядку під час навчання у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі;
 • порушення умов контракту;
 • за станом здоров’я;
 • порушення правил військового обліку.
 • Військова підготовка здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи студентів, практичної підготовки, навчального збору, контрольних заходів.
 • Студенти та інші особи, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче бакалавра та пройшли теоретичний і практичний курс навчання з військової підготовки у відповідному військовому навчальному підрозділі або вищому військовому навчальному закладі (далі – студенти та інші особи), залучаються до проходження передбаченого програмою військової підготовки навчального збору.

Навчальний збір організовується після закінчення навчання у військовому навчальному підрозділі або вищому військовому навчальному закладі у поточному році або за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку студентів.

Дозвіл на перенесення з поважних причин строку проведення навчального збору на наступний рік для окремих студентів та інших осіб надає Генеральний штаб Збройних Сил.

Під час навчального збору на студентів та інших осіб поширюються права та обов’язки, встановлені актами законодавства для військовозобов’язаних, призваних на збори.

Навчальний збір проводиться у військових частинах (на кораблях) або у вищих військових навчальних закладах (військових інститутах), які мають відповідну навчально-матеріальну базу для проведення практичного навчання.

 • Проведення навчального збору є завершальним етапом військової підготовки.
 • Навчальний збір проводиться з метою удосконалення професійних навичок студентів та інших осіб, набутих ними під час засвоєння програми військової підготовки у військовому навчальному підрозділі чи вищому військовому навчальному закладі, виконання вправ із стрільби, керування військовою технікою та виконання інших навчально-бойових завдань.
 • Порядок призову i направлення студентів та інших осіб на навчальний збір, проходження перед початком навчального збору медичного огляду визначається Міноборони разом з Генеральним штабом Збройних Сил.
 • Тривалість навчального збору за всіма військово-обліковими спеціальностями становить 30 діб.
 • Навчальний збір завершується складенням студентами та іншими особами екзамену (далі – випускний екзамен).

Випускний екзамен приймається екзаменаційною комісією, до складу якої включаються представники органів військового управління Збройних Сил та інших військових формувань.

 • Після складення випускного екзамену студенти та інші особи складають Військову присягу на вірність Українському народові в урочистих умовах згідно з порядком, установленим Статутом внутрішньої служби Збройних Сил.
 • На студентів та інших осіб, які пройшли повний курс військової підготовки та склали Військову присягу, оформлюються атестаційні матеріали.

Порядок і строк подання керівниками військових навчальних підрозділів та вищих військових навчальних закладів атестаційних матеріалів до органів військового управління Збройних Сил та інших військових формувань визначаються Міноборони.

 • Студентам та іншим особам, які пройшли повний курс військової підготовки та атестовані до офіцерського складу, присвоюється первинне військове звання молодшого лейтенанта запасу.
 • З метою забезпечення проведення на належному рівні військової підготовки Міноборони:
 • здійснює загальне керівництво та контроль за станом військової підготовки у вищих навчальних закладах;
 • затверджує штат (штатний розпис) вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Міністерством;
 • за погодженням з ректором вищого навчального закладу, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, здійснює добір і призначення:
  • керівника військового навчального підрозділу (для кафедр медицини катастроф та військової медицини – заступника керівника) та посадових осіб для забезпечення обліку, експлуатації, збереження, обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Міністерством;
  • осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Міністерством, для забезпечення такої підготовки за державним замовленням;
 • погоджує:
  • додатковий штатний розпис військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Міністерством, для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов’язаних із зазначеною підготовкою;
  • призначення осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників за додатковим штатним розписом військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Міністерством, для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов’язаних із зазначеною підготовкою;
 • визначає за поданням Генерального штабу Збройних Сил штатні посади, що підлягають заміщенню військовослужбовцями, і відповідні їм військові звання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах, у яких військова підготовка організується Міністерством;
 • організовує розроблення кваліфікаційних характеристик та програм військової підготовки офіцерів запасу з відповідних військово-облікових спеціальностей;
 • організовує разом з Генеральним штабом Збройних Сил та центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення та Держспецтрансслужбою:
  • проведення навчальних зборів;
  • забезпечення вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів озброєнням та військовою технікою, автомобільними транспортними засобами, пально-мастильними матеріалами, навчальною літературою та іншим майном;
  • обслуговування і ремонт озброєння та військової техніки вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів;
 • координує разом з іншими військовими формуваннями діяльність вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів з питань навчально-методичної роботи під час організації та проведення військової підготовки;
 • визначає порядок утворення екзаменаційних комісій для проведення випускних екзаменів;
 • здійснює контроль у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах, у яких військова підготовка організується Міністерством, за станом охорони державної таємниці, а також захисту іншої інформації з обмеженим доступом, що є власністю держави;
 • разом з МОН, молоді та спорту (МОЗ) визначає під час організації військової підготовки витрати Міноборони за кожною військово-обліковою спеціальністю;
 • визначає порядок військового обліку студентів та інших осіб;
 • здійснює інші повноваження, визначені у цьому Порядку.
 • МОН, молоді та спорту здійснює координацію діяльності вищих навчальних закладів, що мають військові навчальні підрозділи, з питань організації та проведення військової підготовки.

МОН, молоді та спорту та інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані вищі навчальні заклади, що мають військові навчальні підрозділи:

 • організовують у межах своєї компетенції військову підготовку відповідно до затверджених програм та переліку військово-облікових спеціальностей;
 • організовують розміщення озброєння та військової техніки відповідно до вимог Міноборони, установлених для робіт з озброєнням та військовою технікою, забезпечують здійснення заходів із захисту інформації, що становить державну таємницю;
 • здійснюють капітальне будівництво, експлуатацію, ремонт будівель і споруд, де розміщені військові навчальні підрозділи;
 • беруть участь у створенні у військових навчальних підрозділах необхідної матеріально-технічної бази (крім озброєння та військової техніки, технічної та іншої спеціальної літератури, забезпечення якими здійснюється Міноборони);
 • визначають в освітньо-професійних програмах кількість навчального часу, необхідного для проходження військової підготовки;
 • здійснюють повноваження, передбачені підпунктами 2-4, 6, 7 і 10 пункту 23 цього Порядку.
 • Генеральний штаб Збройних Сил:
 • вивчає потребу в підготовці офіцерів запасу та надає Міноборони перелік військово-облікових спеціальностей, обсяги підготовки офіцерів запасу за ними з урахуванням територіального принципу комплектування Збройних Сил та інших військових формувань під час мобілізації, бере участь у розробленні кваліфікаційних характеристик;
 • затверджує штат (штатний розпис) вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Генеральним штабом;
 • за погодженням з ректором вищого навчального закладу, на базі військового навчального підрозділу якого проводиться військова підготовка, здійснює добір і призначення:
  • керівника військового навчального підрозділу та посадових осіб для забезпечення обліку, експлуатації, збереження, обслуговування і ремонту озброєння та військової техніки військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Генеральним штабом;
  • осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Генеральним штабом, для забезпечення такої підготовки за державним замовленням;
 • погоджує призначення осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників за додатковим штатним розписом військових навчальних підрозділів, у яких військова підготовка організується Генеральним штабом, для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов’язаних із зазначеною підготовкою;
 • організовує та забезпечує разом з іншими центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення та Держспецтрансслужбою, проведення навчальних зборів;
 • бере участь у здійсненні контролю якості військової підготовки;
 • визначає кількість громадян, які у разі потреби за наказом Міністра оборони можуть бути призвані для проходження військової служби осіб офіцерського складу;
 • проводить у вищих військових навчальних закладах, військових навчальних підрозділах та у військових комісаріатах перевірку стану військового обліку студентів та інших осіб.
 • Ректор вищого навчального закладу, на базі якого здійснюється військова підготовка, керівник вищого військового навчального закладу:
 • несе особисту відповідальність за організацію військової підготовки, створення для цього необхідної матеріально-технічної бази, забезпечення збереження озброєння, військової та спеціальної техніки, організацію охорони державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності та захисту службової інформації в установленому законодавством порядку та здійснення контролю за її станом;
 • виділяє необхідну кількість навчального часу для військової підготовки, у тому числі для проведення навчальних зборів, складення екзаменів, заліків і підготовки до них;
 • подає в установленому порядку заявку на отримання для військового навчального підрозділу озброєння, військової та спеціальної техніки, автомобільних транспортних засобів, пально-мастильних матеріалів, іншого майна, технічної та спеціальної літератури;
 • погоджує:
  • штатний розпис військового навчального підрозділу для забезпечення військової підготовки за державним замовленням;
  • призначення керівника військового навчального підрозділу (для кафедр медицини катастроф та військової медицини – заступника керівника) та посадових осіб для забезпечення експлуатації, збереження, обслуговування і ремонту озброєння, військової та спеціальної техніки військових навчальних підрозділів;
  • призначення осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників військового навчального підрозділу для забезпечення військової підготовки за державним замовленням;
 • за погодженням з Міноборони або іншим центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво військовим формуванням, чи правоохоронним органом спеціального призначення або Держспецтрансслужбою:
  • затверджує додатковий штатний розпис відповідного військового навчального підрозділу для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов’язаних з військовою підготовкою
  • здійснює призначення осіб на посади науково-педагогічних (наукових) працівників за додатковим штатним розписом військового навчального підрозділу для надання фізичним особам платних послуг у галузі вищої освіти, пов’язаних з військовою підготовкою;
  • визначає вартість послуг, пов’язаних з військовою підготовкою, для кожної військово-облікової спеціальності;
 • організовує:
  • регулярне обговорення на засіданнях ректорату та вченої ради вищого військового навчального закладу або військового навчального підрозділу стану військової підготовки;
  • відбір студентів, які виявили бажання проходити військову підготовку, та укладає з ними контракти;
 • укладає договір з Міноборони або іншим центральним органом виконавчої влади, що здійснює керівництво військовим формуванням, правоохоронним органом спеціального призначення або Держспецтрансслужбою про організацію військової підготовки студентів та умови її фінансування (крім керівника вищого військового навчального закладу);
 • організовує і контролює ведення військового обліку студентів та своєчасно подає військовим комісаріатам відповідні відомості про них;
 • надає висновки і рекомендації щодо подальшого службового використання за отриманою військово-обліковою спеціальністю;
 • забезпечує своєчасне подання атестаційних матеріалів щодо присвоєння первинного військового звання осіб офіцерського складу запасу.
 • Ректор вищого навчального закладу, студенти якого проходять підготовку на базі іншого вищого навчального закладу чи вищого військового навчального закладу:
 • укладає договори з вищими навчальними закладами, на базі військових навчальних підрозділів яких проводиться військова підготовка, або з вищими військовими навчальними закладами про порядок проведення військової підготовки та умови її фінансування;
 • виділяє необхідну кількість навчального часу для військової підготовки, у тому числі для проведення навчального збору, складення екзаменів, заліків і підготовки до них;
 • організовує участь студентів, які виявили бажання проходити військову підготовку, у конкурсному відборі;
 • організовує і контролює ведення військового обліку студентів та своєчасно подає військовим комісаріатам відповідні відомості про них.
 • Контроль за організацією та проведенням військової підготовки у військових навчальних підрозділах та вищих військових навчальних закладах здійснює Міноборони разом з центральними органами виконавчої влади, що здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення та Держспецтрансслужбою відповідно до своїх повноважень.

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ
УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

11.11.2004
м. Київ
№531/857.

Зареєстровано в
Міністерстві
юстиції України
29 листопада 2004 р.
за №1509/10108

Про затвердження Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів

З метою приведення нормативної бази у відповідність до Закону України «Про вищу освіту» (2984-14), удосконалення планування, організації та проведення підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів

Н А К А З У Є М О:

 1. Затвердити Інструкцію про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів, що додається.
 2. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту кадрової політики та військової освіти Міністерства оборони України та директора Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України.
 3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Міністр оборони України
генерал армії України
О.І.Кузьмук

Міністр освіти і науки України
В.Г.Кремень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністра оборони України та
Міністерства освіти і науки України
11.11.2004 №531/857

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
29 листопада 2004 р.
за №1509/10108

ІНСТРУКЦІЯ

про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів

 1. Загальні положення
  1. Ця Інструкція визначає організацію, порядок планування та методику здійснення підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів (крім студентів вищих медичних навчальних закладів).
   Інструкцію розроблено на підставі вимог Законів України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу»,«Про вищу освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року №866 «Про військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу» (зі змінами та доповненнями) та Положення про військові навчальні підрозділи вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства оборони України від 20 червня 2003 року №400/192, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2003 року за №978/8299.
  2. До військової підготовки за програмою офіцерів запасу (далі – військова підготовка) залучаються студенти (денної форми навчання) вищих навчальних закладів (далі – студенти) відповідно до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».
   1. Військову підготовку проходять громадяни, придатні до військової служби за станом здоров’я та моральними і діловими якостями, якщо їм на початок військової підготовки не виповнилося 25 років.
   2. Військова підготовка студентів проводиться у військових навчальних підрозділах (військових інститутах, на факультетах та кафедрах військової підготовки) вищих навчальних закладів (далі – військові навчальні підрозділи) або у вищих військових навчальних закладах (далі – ВВНЗ).
    Керівнику військового інституту в складі вищого навчального закладу (далі – ВНЗ) з питань організації підготовки офіцерів запасу з числа студентів ВНЗ надаються права керівника ВВНЗ. У разі відсутності у ВНЗ військового навчального підрозділу військова підготовка студентів може здійснюватися у ВВНЗ або у військових навчальних підрозділах інших ВНЗ на підставі договорів про військову підготовку студентів за програмою офіцерів запасу.
    Взірцева форма договору між ВНЗ про організацію військової підготовки студентів за програмою офіцерів запасу наведена в додатку 1 до Інструкції.
  3. Студенти проходять військову підготовку за рахунок коштів, які надходять від юридичних чи фізичних осіб як плата за послуги, пов’язані з навчанням (за контрактом).
  4. Перелік ВНЗ, студенти яких проходять військову підготовку у відповідних військових навчальних підрозділах та ВВНЗ, військово-облікові спеціальності та чисельність студентів, які залучаються до військової підготовки за рахунок коштів державного бюджету та за рахунок інших джерел фінансування, визначаються спільним наказом Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України, виходячи з потреб держави в мобілізаційних ресурсах та обсягів фінансування Збройних Сил України на вказані цілі.
   1. Вартість військової підготовки студента складається з відшкодування витрат Міністерства оборони України на проведення військової підготовки (розраховується керівником військового навчального підрозділу та ВВНЗ і затверджується Міністерством оборони України в особі директора Департаменту кадрової політики та військової освіти Міністерства оборони України).
    Крім того, за умови проведення військової підготовки студентів з використанням фондів ВНЗ відшкодування витрат ВНЗ для забезпечення проведення військової підготовки студентів визначається ректором ВНЗ.
  5. Для організації та проведення військової підготовки студентів за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб залучаються науково-педагогічні працівники, як правило, з числа офіцерів запасу, якими заміщуються посади з додаткового штатного розпису до штатного розпису військового навчального підрозділу (ВВНЗ).
 2. Організація відбору студентів для проходження військової підготовки
  1. Зарахування студентів для проходження військової підготовки здійснюється за результатами конкурсного відбору.
  2. Проведення конкурсного відбору покладається на відбіркову комісію, яка за поданням керівника військового навчального підрозділу призначається наказом ректора ВНЗ (керівника ВВНЗ), що здійснює військову підготовку студентів, за три місяці до початку конкурсного відбору.
  3. Відбіркова комісія призначається, як правило, з числа службових осіб військового навчального підрозділу (ВВНЗ) у такому складі:
 • голова відбіркової комісії – керівник військового навчального підрозділу (один із заступників керівника ВВНЗ), у якому здійснюється військова підготовка студентів;
 • заступник голови відбіркової комісії (за необхідності);
 • секретар відбіркової комісії;
 • підкомісія з оцінки рівня успішності навчання та допризовної підготовки;
 • підкомісія з професійного психологічного відбору;
 • підкомісія з оцінки рівня фізичної підготовки.
 • На відбіркову комісію покладається:
 • визначення терміну приймання документів від студентів, які виявили бажання проходити військову підготовку, та їх розгляд;
 • направлення на додаткове медичне обстеження студентів (за наявності обмежень за станом здоров’я на час подання документів);
 • оцінка рівня успішності навчання студентів;
 • організація професійного психологічного відбору студентів;
 • оцінка засвоєння студентами програми допризовної підготовки;
 • оцінка рівня фізичної підготовки студентів;
 • складання списку студентів відповідно до їх рейтингу за результатами конкурсного відбору (окремо за кожною військово-обліковою спеціальністю);
 • розробка проекту наказу ректора ВНЗ (керівника ВВНЗ) про зарахування студентів для проходження військової підготовки.
 • Не пізніше ніж за два місяці до початку конкурсного відбору начальники військових навчальних підрозділів (керівники ВВНЗ) організовують інформування студентів про терміни та порядок приймання заяв і проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки.
 • Студенти, які виявили бажання проходити військову підготовку, подають заяву на ім’я декана факультету разом із ксерокопіями приписного свідоцтва та першої сторінки паспорта громадянина України.
  Заява повинна містити такі відомості:
  • прізвище, ім’я та по батькові студента;
  • номер навчальної групи та назву факультету, на якому він навчається;
  • придатність до проходження військової служби за станом здоров’я (згідно із записом у приписному свідоцтві);
  • проходження строкової військової служби;
  • мотивацію студента щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться до студентів під час проходження військової підготовки.
 • Декан факультету організовує складання списку студентів факультету, які виявили бажання пройти військову підготовку, та подає його ректору ВНЗ на затвердження. До списку додаються заяви студентів про їх бажання пройти військову підготовку та узагальнені відомості про підсумки складання студентами екзаменів за попередні курси навчання.
  Затверджені ректорами ВНЗ списки студентів, їх заяви та узагальнені відомості про підсумки складання студентами екзаменів за попередні курси навчання направляються для розгляду до відбіркової комісії ВНЗ (ВВНЗ), на базі якого здійснюється військова підготовка студентів згідно з спільним наказом Міністра оборони України та Міністра освіти і науки України.
 • Відбіркова комісія узагальнює отримані списки та розподіляє студентів на групи для участі в конкурсному відборі.
  Розподіл студентів на групи здійснюється з урахуванням відповідності напряму і спеціальності підготовки у ВНЗ змісту військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.
  Списки студентів кожної групи підписуються секретарем і затверджуються головою відбіркової комісії. Зазначені списки та розклад вступних випробувань доводяться до студентів не пізніше ніж за 2 тижні до початку конкурсного відбору.
 • Придатність студента до військової служби за станом здоров’я визначається на підставі рішення військово-лікарської комісії, що відображено в його приписному свідоцтві.
  Результат визначення придатності студента до військової служби за станом здоров’я вказується у графі 8 Відомості проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки (додаток 3 до Інструкції).
  За наявності обмежень за станом здоров’я студент направляється на додатковий медичний огляд військово-лікарською комісією районного (міського) військового комісаріату за місцем його військового обліку.
  Рішення стосовно студентів, які раніше були визнані не придатними або обмежено придатними до військової служби за станом здоров’я, можуть бути переглянуті військово-лікарськими комісіями районних (міських) військових комісаріатів за місцем їх військового обліку до початку конкурсного відбору за направленням відбіркової комісії військового навчального підрозділу (ВВНЗ).
  Оцінюючи стан здоров’я студентів, військово-лікарські комісії керуються вимогами Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 4 січня 1994 року №2, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29 липня 1994 року за №177/386 (із змінами та доповненнями).
 • Під час проходження конкурсного відбору студент повинен мати при собі паспорт громадянина України та приписне свідоцтво. Без наявності зазначених документів студент не допускається для проходження конкурсного відбору.
 • Рівень успішності навчання студента оцінюється у балах за підсумками складання ним іспитів у вищому навчальному закладі за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як добуток від множення середнього бала за складені іспити на 100. Результат оцінки рівня успішності вказується у графі 3 Відомості проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки (далі – Відомість).
 • Професійний психологічний відбір студентів для навчання за програмою офіцерів запасу здійснюється відповідно до вимог Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 14 квітня 1998 року № 152 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за №398/2838.
  Професійний психологічний відбір студентів здійснюється відповідними фахівцями військового навчального підрозділу (ВВНЗ).
  Для кафедр військової підготовки ВНЗ, за клопотанням начальника кафедри, рішенням ректора ВНЗ до цієї роботи залучаються спеціалісти-психологи ВНЗ.
 • З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки відбіркові комісії проводять тестування студентів, яке складається із 5 завдань у письмовій формі та з 5 завдань з практичного виконання нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне завдання тестування складає 20 балів, максимальна кількість балів – 200. Студенти, які під час тестування набрали менше 50 % (менше 100 балів) від максимальної кількості балів, з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховуються. Результат указується у графі 4 Відомості.
  Перелік завдань розробляється у військовому навчальному підрозділі (ВВНЗ) і затверджується його керівником.
 • Перевірка рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки проводиться після їх медичного огляду.
  Оцінка рівня їх фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ відповідно до вимог Настанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 5 листопада 1997 року №400. Усі вправи приймаються в один день. Для виконання фізичних вправ дається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки не дозволяється.
  Рівень фізичної підготовленості кандидатів оцінюється як «залік» або «незалік». Результат цієї оцінки вказується у графі 5 Відомості. За умови отримання оцінки «незалік» студент з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховується. Рішення відбіркової комісії щодо таких студентів оформляється окремим протоколом.
 • Сума балів, отримана студентом за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду, складає рейтинг студента і відображається у графі 6 Відомості.
  У графу 9 Відомості на кожного студента з числа кандидатів для проходження військової підготовки заноситься один з таких висновків:
  • «рекомендувати до зарахування»;
  • «не рекомендувати до зарахування».

  За результатами конкурсного відбору за кожною військово-обліковою спеціальністю окремо складається рейтинговий список. Список затверджується на засіданні відбіркової комісії, про що складається відповідний протокол.
  Відповідно до рейтингового списку відбіркова комісія розробляє проект наказу ректора ВНЗ (керівника ВВНЗ) про зарахування студентів для проходження військової підготовки.
  Голова відбіркової комісії ознайомлює студентів з результатами конкурсного відбору (рейтинговим списком).

 • Зарахування студентів до навчання за програмою офіцерів запасу за рахунок коштів, які надходять від юридичних та фізичних осіб, здійснюється наказом ректора ВНЗ (керівника ВВНЗ) на підставі протоколу засідання відбіркової комісії.
 • Між студентами, які зараховані до навчання за програмою офіцерів запасу за кошти, що надходять від юридичних або фізичних осіб, та ректором ВНЗ (керівником ВВНЗ, військового інституту), на базі якого проводиться військова підготовка, протягом одного місяця укладається контракт про військову підготовку студента. Взірцева форма контракту про військову підготовку студента у військовому навчальному підрозділі ВНЗ (ВВНЗ) за програмою офіцера запасу наведена в додатку 4 до Інструкції.
  Якщо студент відмовляється укладати контракт протягом зазначеного часу, його відраховують від проходження військової підготовки.
  На вакантні місця можуть зараховуватися студенти згідно з рейтингом, якщо вони укладуть контракт у визначений термін.
 • Відомості проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової підготовки, протоколи та затверджені списки зберігаються у військовому навчальному підрозділі (ВВНЗ) до завершення їх військової підготовки.
 • Організація військової підготовки студентів
 1. Військова підготовка студентів організовується і проводиться згідно з вимогами Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року №161, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 листопада 1993 року за №173, та цієї Інструкції.
  Військова підготовка студентів включається до варіативних частин освітньо-професійних програм ВНЗ як самостійна навчальна дисципліна і складається з теоретичного і практичного курсів навчання, навчальних зборів (стажувань), які проводяться у військових частинах (на кораблях), ВВНЗ, навчальних центрах, на полігонах тощо (далі – війська).
  1. На військову підготовку студентів у навчальних планах відводиться не менше 675 годин у військовому навчальному підрозділі (ВВНЗ), з них 450 годин – заняття під керівництвом викладача та 225 годин – самостійна підготовка.
   Крім того, на навчальний збір (стажування) у військах відводиться не менше 184 годин, з них 144 години – заняття під керівництвом викладача та 40 годин – самостійна підготовка.
   Навчальний збір (стажування) проводиться за рахунок часу, відведеного на канікулярну відпустку студентів.
  2. Для вивчення окремих розділів програми військової підготовки студентів за всіма військово-обліковими спеціальностями відводиться навчального часу не менш ніж:
   • 50 годин – на розділ «Загальновійськова підготовка»;
   • 24 години – на розділ «Методика роботи з гуманітарних питань»;
   • 162 години – на розділ «Тактична і тактико-спеціальна підготовка»;
   • 170 годин – на розділ «Військово-технічна і військово-спеціальна підготовка».
    Крім того, за рахунок загального бюджету навчального часу не менше 18 годин відводиться на підготовку і складання випускного екзамену з військової підготовки.
    Решта навчального часу розподіляється між зазначеними розділами військової підготовки студентів рішенням начальника військового навчального підрозділу (ВВНЗ).
 2. Військова підготовка студентів, як правило, планується та проводиться один навчальний день на тиждень (методом «військового дня») протягом двох-трьох років навчання і завершується за рік до закінчення ВНЗ.
  Планування військової підготовки студентів має забезпечити повне та якісне виконання і послідовність проходження програми військової підготовки, раціональне використання навчально-матеріальної бази військового навчального підрозділу (ВВНЗ) для навчання студентів.
 3. Наказом керівника військового навчального підрозділу (ВВНЗ) з числа найбільш дисциплінованих студентів, які проходять військову підготовку, призначаються командири навчальних взводів (відділень), визначаються їх обов’язки, взаємовідносини з іншими студентами та особливості внутрішньої служби і внутрішнього порядку у військовому навчальному підрозділі (ВВНЗ).
 4. Студенти, які проходять військову підготовку, відраховуються з військового навчального підрозділу (ВВНЗ) наказом ректора ВНЗ (керівника ВВНЗ) за поданням начальника військового навчального підрозділу за таких умов:
  • невиконання навчального плану;
  • відсутності на заняттях з військової підготовки (більше ніж 20 % годин навчальних занять, що заплановані в семестрі);
  • за власним бажанням;
  • ухилення, без поважної причини, від навчальних зборів (стажування) у військах;
  • порушення дисципліни та громадського порядку під час навчання у військовому навчальному підрозділі (ВВНЗ);
  • порушення умов контракту студентами (для тих, хто навчається за кошти юридичних та фізичних осіб).

  Про відрахування студента відповідним органом ВНЗ (ВВНЗ) письмово повідомляється військовий комісаріат, де студенти перебувають на військовому обліку. При цьому, якщо студент проходив військову підготовку за кошти юридичних та фізичних осіб, то раніше сплачені кошти за цю підготовку йому не повертаються.
  Студенти, які відраховані з військового навчального підрозділу (ВВНЗ) за недисциплінованість або за неуспішність, до навчання за програмою офіцерів запасу не поновлюються.

 5. Військова підготовка студентів здійснюється у таких формах:
  • навчальні заняття;
  • самостійна робота студентів;
  • практична підготовка (навчальні збори або стажування);
  • контрольні заходи.
  1. Основними видами навчальних занять у військових навчальних підрозділах (ВВНЗ), що здійснюють військову підготовку студентів, є:
  • лекції
  • семінарські
  • лабораторні
  • практичні
  • групові
  • індивідуальні заняття та консультації
  • групові вправи
  • самостійні заняття під керівництвом викладача
  • тактичні (тактико-спеціальні) заняття
  • тактичні (тактико-спеціальні) навчання тощо.
 6. Види навчальних занять визначаються програмою військової підготовки студентів.
 • Проведення навчальних зборів (стажування) студентів
 1. Навчальний збір (стажування) студентів, які проходять військову підготовку, проводиться, як правило, у військових частинах (на кораблях). Навчальний збір (стажування) може бути організований у ВВНЗ за наявності в ньому відповідної польової бази для проведення практичного навчання.
 2. Проведення навчального збору (стажування) студентів є завершальним етапом військової підготовки студентів.
 3. На навчальному зборі (стажуванні) удосконалюються командирські та методичні навички студентів, що отримані ними під час засвоєння програми військової підготовки у військовому навчальному підрозділі (ВВНЗ), виконуються вправи зі стрільб, водіння військової техніки та вирішуються інші навчально-бойові завдання.
 4. Призов і направлення студентів, які проходять військову підготовку, на навчальний збір (стажування) здійснюються військовими комісаріатами за списками, підготовленими військовими навчальними підрозділами (ВВНЗ).
  Студенти, які подали перед відправкою на навчальний збір (стажування) скарги на стан здоров’я (не пізніше як за місяць до початку зборів), направляються у військові комісаріати за місцем розташування військових навчальних підрозділів (ВВНЗ) для обстеження військово-лікарською комісією. Особи, які визнані комісією за станом здоров’я непридатними для проходження навчального збору (стажування), від збору (стажування) звільняються, випускні екзамени не складають і до офіцерського складу не атестуються.
 5. Начальником навчального збору (стажування) призначається один із заступників командира військової частини, на базі якої організовується і проводиться збір (стажування).
 6. У разі проведення навчального збору (стажування) у ВВНЗ начальником збору призначається один із заступників керівника ВВНЗ.
 7. Начальник навчального збору (стажування) є прямим начальником для всього особового складу збору (стажування).
 8. Обов’язки командирів навчальних рот на зборах (стажуванні) виконують офіцери військової частини або науково-педагогічні працівники (військовослужбовці) військового навчального підрозділу (ВВНЗ).
 9. Студенти, які виконують обов’язки командирів навчальних взводів (відділень, обслуги, екіпажів), мають бути підготовлені заздалегідь у військовому навчальному підрозділі (ВВНЗ) до виконання обов’язків за цими посадами.
 10. Офіцери, прапорщики (мічмани) і сержанти (старшини) військових частин та військового навчального підрозділу (ВВНЗ), які призначаються для проведення навчального збору (стажування) зі студентами, оголошуються у наказі по військовій частині (ВВНЗ) і на весь період збору (стажування) звільняються від виконання своїх службових обов’язків за штатними посадами.
 11. Зміна службових осіб, які призначені для проведення навчального збору (стажування) зі студентами, дозволяється лише як виняток.
 12. На період проходження навчального збору (стажування) на студентів поширюються всі права та обов’язки військовозобов’язаних згідно з чинним законодавством.
  Студенти під час збору (стажування) іменуються курсантами, а ті з них, які пройшли раніше строкову військову службу в Збройних Силах України і мають військові звання, – за їх військовими званнями.
 13. Студенти, які систематично або грубо порушують військову дисципліну та громадський порядок під час проходження навчального збору (стажування), наказом начальника навчального збору (стажування) усуваються від проходження збору (стажування) і направляються до навчального закладу. У цьому разі студентам проходження навчального збору (стажування) не зараховується, до складання випускних екзаменів з військової підготовки вони не допускаються і до офіцерського складу не атестуються.
 14. Тривалість проведення навчального збору (стажування) становить 30 діб, з яких:
 • 24 доби – на бойову, гуманітарну підготовку та на здавання випускного екзамену (якщо його проведення у військах передбачено програмою військової підготовки);
 • 1 доба – на влаштування й організацію внутрішньої служби після прибуття до військової частини (ВВНЗ);
 • 1 доба – на обслуговування і здавання озброєння, військової техніки та майна після завершення збору (стажування);
 • 4 доби – вихідні дні.
 • Тривалість навчального тижня на навчальному зборі (стажуванні) становить 6 діб, навчального дня – 6 годин занять і 2 години самостійної підготовки, в передвихідні (передсвяткові) дні – 6 годин занять без проведення самостійної підготовки. Крім того, передбачається час на проведення роботи з гуманітарних питань, спортивно-масової роботи і час на обслуговування військової техніки та озброєння.
 1. Під час проведення тактичних (тактико-спеціальних) навчань, бойових стрільб, занять з проведення регламентних робіт, водіння бойових машин тривалість навчального дня не регламентується.
 2. У разі, якщо неможливе цільове виділення необхідної кількості бойової та іншої техніки, навчальний збір може проводитись з елементами стажування.
 • Під час навчального збору (стажування) за планом та під керівництвом начальника навчального збору (стажування) проводиться тактичне (тактико-спеціальне) навчання. Тактичне (тактико-спеціальне) навчання є завершальним етапом навчального збору (стажування).
 • Офіцери з числа науково-педагогічних працівників військових навчальних підрозділів (ВВНЗ), які готують офіцерів запасу з військово-облікової спеціальності аеромобільних військ, у період проходження навчального збору (стажування) у військах можуть виконувати стрибки з парашутом. До виконання стрибків з парашутом офіцери і студенти, які проходять навчальний збір (стажування), допускаються після проходження медичного огляду і відповідної підготовки, якщо це визначено програмою військової підготовки.
 • Під час збору (стажування) проводиться необхідна робота з підготовки студентів до складання Військової присяги.
 • Військову присягу студенти складають після проходження всієї програми навчального збору (стажування) в урочистих умовах згідно з порядком, установленим Статутом внутрішньої служби Збройних Сил України.
 • Контрольні заходи
 1. Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.
  1. Поточний контроль здійснюється під час проведення усіх видів навчальних занять і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до цих занять. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються відповідною кафедрою (предметно-методичною комісією).
  2. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки якості засвоєння програмного матеріалу за етапами підготовки та рівня підготовленості студента до виконання посадових обов’язків за відповідною військово-обліковою спеціальністю.
   Підсумковий контроль включає семестровий контроль та випускний екзамен.
   Військовий навчальний підрозділ (ВВНЗ) може використовувати модульну та інші форми підсумкового контролю після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних занять з певного розділу програми військової підготовки і враховувати їх результати при виставленні підсумкової оцінки.
 2. Підсумковий контроль здійснюється шляхом складання студентами заліків та екзаменів.
  1. Заліки складаються до початку екзаменаційної сесії. Кількість заліків та екзаменів визначається програмою військової підготовки студентів. Для студентів, які навчаються за цією програмою, установлюється не більше двох заліків і двох екзаменів за весь період навчання з урахуванням випускного екзамену.
   Екзамени проводяться згідно з розкладом, який доводиться до відома викладачів і студентів не пізніше як за місяць до початку сесії. Порядок і методика проведення заліків та екзаменів визначаються ВНЗ (ВВНЗ).
   Студент уважається допущеним до семестрового контролю (семестрового екзамену, диференційованого заліку або заліку), якщо він виконав усі види навчальної роботи, передбачені програмою військової підготовки на семестр.
  2. Студенти, які отримали незадовільну оцінку з екзамену (не склали залік), що передбачений програмою військової підготовки, до повторного складання екзамену (заліку) допускаються за рішенням керівника військового навчального підрозділу (ВВНЗ).
   При цьому навчальна заборгованість повинна бути ліквідована до початку наступного семестру. Повторне складання екзамену (заліку), за умови отримання незадовільної оцінки (нескладання заліку), дозволяється не більше двох разів: перший раз – викладачу, другий – комісії, яка створюється за рішенням керівника військового навчального підрозділу (факультету ВВНЗ).
   Студенти, які не з’явились на екзамен (залік) без поважних причин, уважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.
  3. Студентам, які в установлені строки не склали екзамени і заліки, що передбачені програмою військової підготовки, з поважних причин (хвороба, сімейні обставини тощо), що підтверджується документально, за рішенням керівника військового навчального підрозділу (ВВНЗ) установлюються індивідуальні строки їх складання.
 3. Після проходження навчальних зборів студенти складають випускний екзамен, який проводиться у військовій частині (на кораблі) або у військовому навчальному підрозділі (ВВНЗ).
  1. До складання випускного екзамену допускаються студенти, які пройшли курс військової підготовки у військовому навчальному підрозділі (ВВНЗ), передбачений програмою підготовки офіцерів запасу, та навчальний збір (стажування) у повному обсязі.
 4. Після складання випускних екзаменів студенти, які пройшли повний курс військової підготовки та склали Військову присягу, атестуються до присвоєння первинного офіцерського звання.
 5. Студентам, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою офіцерів запасу, склали Військову присягу, склали встановлені екзамени й атестовані до офіцерського складу, після закінчення вищого навчального закладу наказом Міністра оборони України присвоюється відповідне первинне військове звання офіцера запасу.
 6. Студенти, які не атестовані до офіцерського складу після закінчення курсу військової підготовки за програмою офіцерів запасу і не пройшли строкової військової служби, підлягають призову на строкову військову службу з урахуванням фаху, який вони отримали у вищому навчальному закладі, або за спорідненими військово-обліковими спеціальностями. Якщо студент проходив військову підготовку за кошти юридичних або фізичних осіб, то раніше сплачені кошти за надання освітніх послуг, пов’язаних з цією підготовкою, йому не повертаються.

Директор Департаменту кадрової політики та військової освіти
Міністерства оборони України

А.С.КІРІЄНЯ

Директор департаменту вищої освіти
Міністерства освіти і науки України

Я.Я.БОЛЮБАШ

Правила носіння військової форми одягу

Кашкет польовий, костюм (куртка і штани) польовий, фуфайка з короткими рукавами, черевики з високими берцями, шкарпетки чорного кольору, ремінь поясний із штучної шкіри з пряжкою.

Дозволяється носити за вказівкою завідувача кафедри:

 • шапку-феску трикотажну – в холодну погоду;
 • куртку польову з закоченими до нижнього краю нарукавних кишень рукавами – при літній формі одягу і температурі вище +20° C.

Правила носіння головних уборів:

 • шапку-феску трикотажну носять без знаків розрізнення, висота відвороту – 8 см;
 • кашкет польовий носять з кокардою захисного кольору;
 • шапку-феску трикотажну, кашкети носять прямо, без нахилу, так, щоб козирок кашкета розміщувався на рівні брів, а нижній край шапки-фески трикотажної – вище від брів на 2-4 см;
 • центр кокарди має розміщуватися над переніссям.

Правила носіння верхнього одягу:

 • куртку польову застібають на всі ґудзики, крім верхнього, а в холодну погоду дозволяється носити застібнутою і на верхній ґудзик;
 • штани польові заправляються в черевики з високими берцями. За вказівкою завідувача КВП студентам дозволяється при літній формі одягу носити штани без куртки польової з фуфайкою з короткими рукавами та штани поверх черевиків з високими берцями з напуском;
 • штани повинні мати поздовжні запрасовані складки. На решті предметів форми одягу запрасовувати складки не дозволяється;
 • клапани кишень верхнього одягу повинні бути вивернуті назовні.

Правила носіння взуття та шкарпеток:

 • взуття повинно бути акуратно зашнуроване. Колір взуття-чорний. Носити пошкоджене взуття не дозволяється.

Правила носіння спорядження:

 • ремінь поясний з пряжкою носять на штанах із заправленою в них курткою польовою.

Правила носіння погонів, емблем, нарукавних та нагрудних знаків:

 • у верхній частині знімних погонів розташовуються ґудзики до обмундирування з рельєфним стилізованим зображенням малого Державного Герба України діаметром 14 мм – полинового кольору;
 • емблеми (полинового кольору) на польовій куртці прикріплюють на комірах – на відстані 10 мм від оздоблювальної стрічки, що проходить вздовж зовнішнього і нижнього країв коміра. Осьова лінія емблеми повинна бути паралельною зовнішньому краю коміра.
 • нарукавний знак «Збройні сили України» нашивається на кишені лівого рукава куртки польової;
 • нагрудна нашивка «Збройні сили України» по нижньому краю пришивається вздовж верхнього зрізу правої накладної кишені;
 • нагрудна нашивка групи крові та резус-фактора захисного кольору з обідком захисного кольору по периметру пришивається вздовж верхнього зрізу лівої накладної кишені.

Перший етап історії розвитку військової кафедри у Запорізькому машинобудівному інституті належить віднести з кінця 50-х – початку 60-х років. На кафедрі здійснювалася підготовка офіцерів запасу автомобільного профілю. Першим начальником військової кафедри був полковник Балабай, який у зв’язку з реорганізацієй системи військової освіти і переорієнтації підготовки військових спеціалістів на кафедрі у 1961 р. був переведений на іншу посаду і пройшов службовий шлях до начальника автотракторного управління Радянської Армії, генерал-полковника.

Другий етап функціювання кафедри військової підготовки розпочався після її відновлення у ЗМІ наказом Міністерства вищої та середньої освіти СРСР №39С від 3.04.1967 року. Військова підготовка студентів денної форми навчання розпочалася з 1967/1968 навчального року. Кафедра готувала спеціалістів (командирів і інженерів) для підрозділів і частин тактичних ракет.

З метою організації військової підготовки студентів і створення кафедри до ЗМІ прибув підполковник Сгадов Олександр Онисимович, призначений наказом від 20.07.1967 року начальником навчальної частини кафедри. У кінці липня 1967 р. на посаду викладачів спецдисциплін були призначені інженер-майор Стогнієв Михайло Іванович, інженер-майор Волошин Григорій Іванович, на посаду ст. викладача суспільних дисциплін був призначений підполковник Лойко Петро Тимофійович.

Наказом МО СРСР №01154 від 24.08.1967 року начальник навчальної частини підполковник Сгадов О.О. був призначений начальником військової кафедри. Начальником навчальної частини кафедри було призначено підполковника Нікішова Олексія Івановича.

З серпня 1967 року по лютий 1968 року на кафедрі зусиллями викладацького і навчально-допоміжного персоналу створювалась навчально-матеріальна база, обладнувались навчальні класи, розроблялась навчально-методична документація. Основні зусилля колективу кафедри були спрямовані на створення електрифікованих стендів, діючих макетів і агрегатів.

З прибуттям на кафедру інженер-майорів Адамчука Едуарда Даниловича і Артюшенка Володимира Євсевійовича, підполковника Тализенкова Івана Івановича, підполковника Феоктистова Василя Петровича, підполковника Павлова Анатолія Олексійовича, інженер-майора Данилевського Михайла Дмитровича, інженер-майора Бабича Михайла Івановича, підполковника Зевіна Іллі Григоровича, майора Московцева Миколи Михайловича, підполковника Лермана Григорія Мойсейовича, майора Михайликова Юрія Костянтиновича кадровий склад, матеріальна база та навчальний процес набагато поліпшились і надалі постійно вдосконалювались.

Поруч з викладачами великий внесок у створення навчально-матеріальної бази кафедри також зробили завлаби: майор запасу Щекотихін Микола Матвійович, підполковник запасу Коннов Олександр Михайлович, підполковник запасу Бармін Сергій Васильович та інші.

У 1967-1968 рр. спочатку було створено 18 навчальних взводів. Начальники курсів мали у своєму підпорядкуванні по 3-4 навчальних взводи.

Військова підготовка була організована методом «воєнного дня», один раз на тиждень. У цей день передбачалось 6 годин планових занять, 2 години самопідготовки і 30 хвилин відводилось на політико-виховну роботу, яка проводилась начальниками курсів.

У відповідності до розробленого графіку після занять студенти залучались до обслуговування озброєння і бойової техніки.

З кожним роком удосконалювалась система військової підготовки на кафедрі, зростала методична майстерність викладацького складу, студенти набували твердих теоретичних знань і практичних навичок у роботі з бойовою технікою та приладами.

У вересні 1985 року силами студентів і навчально-допоміжного персоналу було закінчено будівництво і обладнання малокаліберного артилерійського полігона. З початком 1985/1986 навчального року на полігоні розпочались регулярні заняття і тренування студентів із стрільби і керування вогнем.

Перший випуск офіцерів запасу на кафедрі військової підготовки відбувся у 1971 році. Його чисельність склала 524 чоловіки. У наступні роки щорічний випуск офіцерів запасу для ракетних і артилерійських частин і підрозділів складав 500 і більше чоловік.

Щорічно від 30 до 120 випускників військової кафедри призивались офіцерами на дійсну військову службу.

Випускниками кафедри військової підготовки, якими вона пишається, є ректори вищих навчальних закладів С.Б.Бєліков і В.Огаренко, проректори ЗДТУ Ю.М.Внуков і С.Т.Яримбаш, народний депутат України В.І.Понеділко, завідувач кафедри нарисної геометрії та креслення Є.В.Гавров, декан інженерно-фізичного факультету А.О.Шумілов та інші.

Чимало викладачів військової кафедри після закінчення дійсної військової служби перейшли на роботу начальниками відділів, завлабами, лаборантами до інших кафедр і підрозділів університету. Зокрема, начальник кафедри військової підготовки Зайцев В.К. перейшов на посаду начальника першого відділу; начальник навчальної частини Феоктистов В.П. – на посаду начальника навчально-методичного відділу університету, яку посідає з 1986 року, щедро і плідно віддаючи справі навчального процесу свій значний професійний і життєвий досвід; Бічай Г.Н. – на посаду завлаба кафедри українознавства.

Другий етап історії кафедри закінчився 1 вересня 1993 року, коли вона була розформована на підставі наказу міністра оборони у зв’язку з реформуванням системи військової освіти в Україні.

Третій етап історії кафедри військової підготовки розпочався після відновлення її роботи у 1997 році. Завідувач кафедри з 2004 р. є полковник Альохін Костянтин Васильович.

За час свого існування кафедра підготувала більше ніж як 14 тисяч офіцерів запасу для Збройних Сил. Випускники кафедри і по теперіній час проходять вйськову службу в частинах та з’єднаннях Міністерства оборони Україіни, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Міністерства з питань надхвичайних ситуацій та інших військових формувань.

На кафедрі військової підготовки ЗНТУ проходять військову підготовку за програмою офіцерів запасу студенти з навчальних закладів Запорізького регіону. Кафедра має ліцензію на навчання 500 чоловік щорічно і здійснює підготовку офіцерів запасу для Збройних Сил України.

Начальники кафедри військової підготовки за час її існування

І етап

 • кінець 50-х-1961 р. – полковник Балабай.

ІІ етап

 • 1967-1976 р. – полковник Сгадов О.О.
 • 1976-1984 р. – полковник Кочетков В.К.
 • 1984-1988 р. – полковник Зайцев В.К.
 • 1988-1991 р. – полковник Осадчий В.М.
 • 1991-1993 р. – полковник Чемодуров М.А.

ІІІ етап

 • 1997-2004 р. – полковник Кржеминський В.В.
 • з 2004 р. – полковник Альохін К.В.
Прізвище, ім'я, по батькові Військове звання Посада
Коробов Олександр Валентинович - Старший викладач, заступник завідувача кафедри з навчальної роботи
Хрипун Олександр Іванович - Старший викладач
Полторак Леонід Михайлович - Старший викладач
Міхєєв В’ячеслав Яковлевич - Старший викладач
Павелко Олександр Володимирович - Старший викладач
Мельник Юрій Васильович - Старший викладач
Хіжняк Роман Петрович - Старший викладач
Лісовий Анатолій Дем’янович - Старший викладач
Ломейко Володимир Григорович - Bикладач
Гупало Андрій Григорович - Викладач
Бочаров Сергій Васильович - Викладач
Федосов Олексій Володимирович - Викладач
Мєльниченко Микола Григорович - Викладач
Петренко Олександр Миколайович - Викладач
Потапенко Валерій Миколайович - Старший викладач
Воробйова Валентина Омельянівна - Інспектор відділу кадрів
Петренко Володимир Миколайович - Начальник режимно-секретного відділу
Струнгівська Валентина Станіславівна - Старший лаборант
Деммо Ірина Омельянівна - Завідувач бібліотекою
Целуйко Наталя Миколаївна - Спеціаліст першої категорії
Ільчишин Мирослав Васильович - Лаборант
Пашко Тетяна Вікторівна - Лаборант
Трифонов Микола Єгорович - Завідувач лабораторією
Бєліков Сергій Борисович - Завідувач лабораторією
Романець Андрій Андрійович - Начальник відділення обліку, експлуатації, збереження, обслуговування та ремонту озброєння та військової техніки
Шаріпов Рауф Ягафаррович - Лаборант

Технічне оснащення кафедри:

 • ауд. 38 методичний клас
 • ауд. 37 комп’ютерний клас
 • бібліотека
 • читальна зала
 • кінозала
 • навчальні аудиторії 1,2,6,8,9,10,12,21,23,24,25,26,27,28,39,40,41,42
 • лабораторія зв’язку 45
 • малий артилерійський полігон
 • тактичне містечко
 • польовий клас для проведення занять
 • вогневе містечко
 • сховища з військовою технікою і озброєнням
 • плац

Напрями підготовки та спеціальності:

 • «Експлуатація та ремонт автомобільної техніки і гусеничних машин»
 • «Експлуатація та ремонт інженерних електротехнічних засобів»
 • «Зберігання та ремонт боєприпасів, детонаторів, освітлювальних та сигнальних засобів, вибухових речовин»
 • «Експлуатація та ремонт артилерійського озброєння і обладнання»
 • «Бойове застосування військових частин і підрозділів і із засобами радіозв’язку»
 • «Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів самохідної артилерії»
 • «Бойове застосування з’єднань, військових частин і підрозділів наземної артилерії»