Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Гуманітарний факультет

Кафедра міжнародних економічних відносин

Емблема кафедри «Міжнародні економічні відносини» ЗНТУ

Кафедра «Міжнародні економічні відносини» (МЕВ)

Рік початку діяльності: 1995

 

Керівництво:

Завідувач кафедри: д.е.н., професор Прушківська Емілія Василівна

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

056 – «Міжнародні економічні відносини», освітні програми:

«Міжнародні економічні відносини»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.030203 – «Міжнародні економічні відносини» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 277-А
тел.: +380(61)7698253
e-mail: kafedra_mev@zntu.edu.ua

Конференція!

Тези доповідей на конференціях за попередні роки: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

 

 

2017 рік

 

Всього: 34
- з них за авторством молодих учених 12
 1. Сарнацький, О.П. Дії агентури місцевих жандармських управлінь у Наддніпрянській Україні проти українських політичних партій на теренах Австро-Угорської імперії напередодні та під час Першої світової війни [Текст] / О.П. Сарнацький // Лабіринти реальності : ІV міжн. наук.-практ. конф., 30-31 жовтня 2017 р. : тези доп. – Монреаль: СPM «ASF», 2017. – С. 182-185 (англ.,рус.,укр.);
 2. Корольков, В.В. Динаміка розвитку економіки України і Польщі в глобальному середовищі [Текст] / В.В. Корольков // Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : міжн. наук.-практ. конф., 21-23 вересня 2017 р. : тези доп. – Запоріжжя: ЗДІА, 2017. – С. 114-116 (англ.,польск.,укр.);
 3. Мелещенко, А.І. Тенденції розподілу міжнародного руху капіталу в умовах світової фінансової кризи [Текст] / А.І. Мелещенко // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : міжн. наук.-практ. конф., 30–31 березня 2017 р. : матеріали конф. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – Т.2. – С. 301-303 (англ.,рос.,польск.,укр.);
 4. Прушківська, Е. В. Формування «економіки знань» на основі розвитку третинного та четвертинного секторів економіки в умовах глобалізації [Текст] / Е.В. Прушківська, В.Г. Прушківський // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : міжн. наук.-практ. конф., 30–31 березня 2017 р. : матеріали конф. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – Т.2. – С. 360-363 (англ.,рос.,польск.,укр.);
 5. Павлюк, Т.С. Основні чинники впливу на зовнішньоекономічну діяльність підприємства [Текст] / Т.С. Павлюк // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : міжн. наук.-практ. конф., 30–31 березня 2017 р. : матеріали конф. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – Т.2. – С. 340-342 (англ.,рос.,польск.,укр.);
 6. Черномаз, К.Г. Теоретичні основи стратегічного управління АПК України в умовах інтеграційних процесів [Текст] / К.Г. Черномаз // Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : міжн. наук.-практ. конф., 30–31 березня 2017 р. : матеріали конф. – Запоріжжя: Просвіта, 2017. – Т.2. – С. 463-466 (англ.,рос.,польск.,укр.);
 7. Павлюк, Т.С. Стан зовнішньої торгівлі запорізького машинобудування в умовах інтернаціоналізації української економіки [Текст] / Т.С. Павлюк, Н.М. Шмиголь (ЗНУ) // Сучасний стан та проблеми розвитку статистики, обліку та аудиту в умовах глобалізації та енергозбереження : міжн. наук.-практ. конф., 4-5 квітня 2017 р. : матеріали конф. – Дніпро: Акцент ПП, 2017. – С. 194 – 198 (англ.,рос.,укр.);
 8. Павлюк, Т.С. Тарифні квоти між Україною та ЄС за умов зони вільної торгівлі: аналіз сучасного стану та тенденції подальшого застосування [Текст] / Т.С. Павлюк, Н.М. Шмиголь (ЗНУ) // Суспільство, релігія, культура, наука, техніка, освіта, економіка в умовах новітніх глобальних викликів для України і Польщі : міжн. наук.-практ. конф., 21-23 вересня 2017 р. : тези доп. – Запоріжжя: ЗДІА, 2017. – С. 159-161 (англ.,польск.,укр.);
 9. Прушківська, Е.В. Організаційно-економічний механізм формування аграрного ринку [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська, К.Г. Черномаз // Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки : міжнар. наук.-практ. інт.-конф., 20–28 лютого 2017 р. : матеріали конф. – Електрон. дані. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. (англ.,рос.,укр.);
 10. Прушківська, Е.В. Вплив глобалізації на формування сфери послуг в структурі економіки [Текст] / Е.В. Прушківська, О.Д. Варнавський (ГФ-223) // Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро-, мезо- і мікрорівнях економіки : міжнар. наук.-практ. конф., 17-18 березня 2017 р. : матеріали конф. – Дніпро: ПДАБА, 2017. - С. 16-19 (англ.,рос.,укр.);
 11. Черномаз, К.Г. Особливості агропромислової інтеграції в умовах посилення глобалізації [Текст] / К.Г. Черномаз // Маркетинг і менеджмент в системі національних і світових економіних інтересів : міжнар. наук.-практ. інт.-конф., 20 січня 2017 р. : матеріали конф. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2017. – С. 190-192 (англ.,рос.,укр.);
 12. Черномаз, К.Г. Компаративний аналіз організаційно-економічного механізму управління АПК в Україні та США [Текст] / К.Г. Черномаз // Проблеми та перспективи розвитку економіки України : всеукр. наук.-практ. Конф., 7 квітня 2017 р. : матеріали конф. – К.: Навчально-науковий інститут Економіки та менеджменту НАУ, 2017. – С. 36-40;
 13. Прушківська, Е.В. Соціальний капітал як фактор соціально-економічного розвитку України [Текст] / Е.В. Прушківська, Ю.І. Пилипенко (НГУ), Г.М. Пилипенко (НГУ) // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : міжн. наук.-практ. конф., 2-3 листопада 2017 р. : матеріали конф. – К.: Київський університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 485-492 (англ.,рос.,укр.);
 14. Лазнева, І.О. Європейський досвід мінімізації впливу офшорів та його значення для України [Текст] / І.О. Лазнева, К.С. Бабенко (ГФ-213) // The global competitive environment: development of modern social and economic systems : internat. scient. conf., April 2, 2017 : materials of conf. – Chisinau: Baltija Publishing. – P. 4-6 (англ.,польск., литов.,рос.,укр.);
 15. Мелещенко, А.І. Порівняльна характеристика українського та міжнародного ринку недержавного пенсійного страхування в сучасних умовах [Текст] / А.І. Мелещенко, І.О. Лазнева // Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization : internat. scient. conf., March 24, 2017 : materials of conf. – Klaipeda: Baltija Publishing. – P. 145-147 (англ.,польск., литов.,рос.,укр.);
 16. Лазнева, І.О. Глобальні дисбаланси в контексті фінансово-економічної кризи в країнах Єврозони [Текст] / І.О. Лазнева, А.О. Єгоров // Сучасні тенденції розвитку світових фінансів : міжнар. наук.-практ. конф., 30 березня 2017 р. : матеріали конф. – Київ: КНУ ім. Т. Шевченка, ІМВ. – С. 14-16 (англ.,рос.,укр.);
 17. Павлюк, Т.С. Регулювання зовнішньої торгівлі України в сучасних умовах глобалізації світового господарства [Електронний ресурс] / Т.С. Павлюк // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1245-1246. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. Екрана;
 18. Прушківська, Е.В. Неоіндустріальні процеси в національній та світовій економіці [Електронний ресурс] / Е.В. Прушківська // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон.дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1241-1242. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана;
 19. Ситников, М.М. Міжнародний вимір проблеми соціалізації економічного процесу [Електронний ресурс] / М.М. Ситников // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон.дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1243-1244. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана;
 20. Сарнацький, О.П. Паризький трактат 1856 р. та його міжнародні наслідки [Електронний ресурс] / О.П. Сарнацький // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон.дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1250-1252. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана;
 21. Лазнева, І.О. Українські реалії впровадження системи електронних торгів [Електронний ресурс] / І.О. Лазнева // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1247-1248. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана;
 22. Мелещенко, А.І. Синергетичний ефект реструктуризації ТНК у сучасних умовах функціонування світового господарства [Електронний ресурс] / А.І. Мелещенко // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1252-1254. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана;
 23. Єгоров, А.О. Від’ємні процентні ставки, «пастка ліквідності» та перспективи трансформації світової фінансової системи [Електронний ресурс] / А.О. Єгоров // Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1249-1250. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;
 24. Жеронкін, Б.О. Посткризові варіанти коригування глобальних дисбалансів [Електронний ресурс] / Б.О. Жеронкін (ГФ-223), А.О. Єгоров // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1256-1258. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;
 25. Коновальчук, А.Ю. Практичне застосування електронного цифрового підпису в Україні [Електронний ресурс] / А.Ю. Коновальчук (ГФ-213), І.О. Лазнева // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1258-1260. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;
 26. Некрасов, Ю.В. Інвестиції в соціальну сферу – найважливіший інструмент створення соціально-орієнтованої економіки [Електронний ресурс] / Ю.В. Некрасов (ГФ-216), М.М. Ситников // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1254-1256. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;
 27. Єгоров, А.О. Проблеми реформи світової валютної системи [Електронний ресурс] / А.О. Єгоров, В.В. Тімаревська (ГФ-212) // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1260-1262. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;
 28. Мелещенко, А.І. Глобальні тенденції функціонування та розвитку транснаціональних корпорацій [Електронний ресурс] / А.І. Мелещенко, М.Д. Баранова (ГФ-212) // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1262-1263. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;
 29. Цараненко, Д.І. Огляд ринку електронних торгівельних майданчиків в Україні [Електронний ресурс] / Д.І. Цараненко (ГФ-213), І.О. Лазнева // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1264-1265. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;
 30. Гнатенко, С.О. Розвиток грошової системи Німеччини [Електронний ресурс] / С.О. Гнатенко (ГФ-215), Т.С. Павлюк // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1266-1267. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;
 31. Виновець, О.В. Система оподаткування США [Електронний ресурс] / О.В. Виновець (ГФ-215), Т.С. Павлюк // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1267-1268. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;
 32. Полівода, О.В. Державна політика стимулювання експорту: досвід Фінляндії [Електронний ресурс] / О.В. Полівода (ГФ-223), І.О. Лазнева // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1269-1270. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит.екрана;
 33. Прибиль, Д.М. Регулювання міжнародної міграції робочої сили [Електронний ресурс] / Д.М. Прибиль (ГФ-224), Т.С. Павлюк // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1271-1272. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана;
 34. Подолян, Ю.О. Динаміка платіжного балансу України за останні 5 років [Електронний ресурс] / Ю.О. Подолян (ГФ-224), Т.С. Павлюк // Тиждень науки: щоріч. наук.-практ. конф., 18-21 квітня 2017 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 1272-1274. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). – назва з тит. екрана;

Наукові роботи студентів!

Протягом 2016 - 2017 навчального року до наукової роботи було залучено 29 студентів.

П’ятеро студентів прийняли участь у вузівському конкурсі на кращу студентську наукову роботу (жовтень-грудень 2016 р.). Робота студентки групи ГФ-223 Дметренко О. «Глобальні дисбаланси та сучасна криза світової економіки» була визнана кращою у номінації «Економіка».

18 квітня 2017 р. відбулася робота секції «Міжнародні економічні відносини» студентської науково-практичної конференції університету «Тиждень науки ЗНТУ 2017». В роботі секції взяли участь 25 осіб, з доповідями виступили 18 студентів, в т.ч.:

 1. Компаративний аналіз показників рівня життя в ЄС та Україні. Доповідач – студ. гр. ГФ-222 Б.С. ПАРШИН.  Автори – студ. гр. ГФ-222 Б.С. ПАРШИН, проф. Е.В. ПРУШКІВСЬКА;
 2. Моделі інтеграції України до ЄС. Доповідач  –  студ. гр. ГФз-212 К. ВЕЛИЧКО.  Автори – студ. гр. ГФз-212 К.Є. ВЕЛИЧКО, проф. Е.В. ПРУШКІВСЬКА;
 3. Характеристика основних міграційних груп робочої сили до ЄС. Доповідач – студ. гр. ГФз-212 Є.М. ПЕРЕВ’ЯЗКО. Автори – студ. гр. ГФз-212 Є.М. ПЕРЕВ’ЯЗКО, проф. Е.В. ПРУШКІВСЬКА;
 4. Інвестиції в соціальну сферу – найважливіший інструмент створення соціально-орієнтованої економіки.  Доповідач – студ. гр. ГФ-216 Ю.О. НЕКРАСОВ. Автори – доц. М.М. СИТНИКОВ, студ. гр. ГФ-216 Ю.О. НЕКРАСОВ;
 5. Можливості використання досвіду зарубіжних країн у валютній політиці України. Доповідач – студ. гр. ГФ-214 В.В. ЛЕЖНЮК. Автори – студ. гр. ГФ-214 В.В. ЛЕЖНЮК, старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК;
 6. Домінуюча роль долара в міжнародних розрахунках. Доповідач – студ. гр. ГФ-214 Н.В. МАЛИК.  Автори – студ. гр. ГФ-214 Н.В. МАЛИК, старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК;
 7. Посткризові варіанти коригування глобальних дисбалансів. Доповідач – студ. гр. ГФ-223 Б.О. ЖЕРОНКІН.  Автори – доц. А.О. ЄГОРОВ, студ. гр. ГФ-223 Б.О. ЖЕРОНКІН;
 8. Практичне застосування електронного цифрового підпису в Україні. Доповідач – студ. гр. ГФ-213 А.Ю. КОНОВАЛЬЧУК.  Автори – доц. І.О. ЛАЗНЕВА, студ. гр. ГФ-213 А.Ю. КОНОВАЛЬЧУК;
 9. Проблеми реформи світової валютної системи. Доповідач – студ. гр. ГФ-212 В.В. ТІМАРЕВСЬКА.  Автори – доц. А.О. ЄГОРОВ, студ. гр. ГФ-212 В.В. ТІМАРЕВСЬКА;
 10. Віденський конгрес 1814-1815 рр. і його міжнародні наслідки.  Доповідач – студ. гр. ГФ-215 С.О. ГНАТЕНКО. Автори – проф. О.П. САРНАЦЬКИЙ, студ. гр. ГФ-215 С.О. ГНАТЕНКО;
 11. Глобальні тенденції функціонування та розвитку транснаціональних корпорацій. Доповідач – студ. гр. ГФ-212 М.Д. БАРАНОВА. Автори – доц. А.І. МЕЛЕЩЕНКО, студ. гр. ГФ-212 М.Д. БАРАНОВА;
 12. Огляд ринку електронних торгівельних майданчиків в Україні.  Доповідач – студ. гр. ГФ-213 Д.І.ЦАРАНЕНКО.  Автори – доц. І.О. ЛАЗНЕВА, студ. гр. ГФ-213 Д.І.ЦАРАНЕНКО;
 13. Розвиток грошової системи Німеччини. Доповідач – студ. гр. ГФ-215 С.О. ГНАТЕНКО. Автори – старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК, студ. гр. ГФ-215 С.О. ГНАТЕНКО;
 14. Система оподаткування США.  Доповідач – студ. гр. ГФ-215 О.В. ВИНОВЕЦЬ.  Автори – студ. гр. ГФ-215 О.В. ВИНОВЕЦЬ, старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК;
 15. Державна політика стимулювання експорту: досвід Фінляндії. Доповідач – студ. гр. ГФ-223 О.В. ПОЛІВОДА.  Автори – доц. І.О. ЛАЗНЕВА, студ. гр. ГФ-223 О.В. ПОЛІВОДА;
 16. Регулювання міжнародної міграції робочої сили.  Доповідач – студ. гр. ГФ-224 Д.М. ПРИБИЛЬ.  Автори – старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК, студ. гр. ГФ-224 Д.М. ПРИБИЛЬ;
 17. Динаміка платіжного балансу України за останні 5 років.  Доповідач – студ. гр. ГФ-224 Ю.О. ПОДОЛЯН.  Автори – старш. викл. Т.С. ПАВЛЮК, студ. гр. ГФ-224 Ю.О. ПОДОЛЯН;
 18. Вплив покоління XYZ на розвиток електронної торгівлі сектору B2C.  Доповідач – студ. гр. ГФ-213 Є. Г. ШАФОРОСТОВА.  Автори – доц. І.О. ЛАЗНЕВА, студ. гр. ГФ-213 Є. Г. ШАФОРОСТОВА.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИДАВНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЗА 2016 р.

 1. Сучасні тенденції функціонування та розвитку транснаціональних корпорацій і їх вплив на світову економіку в умовах глобалізації - Мелещенко А.І., Цимбал Ю.В. (ГФ-212 - Інвестиції: практика та досвід;
 2. Особливості розвитку українського та міжнародного ринку недержавного пенсійного страхування в сучасних умовах - Мелещенко А.І, Бренер А.В.( ГФ-212), Воровська К.А. (ГФ-212) - Вісник Одеського Національного Університету. Серія: Економіка;
 3. Аналіз видів FOREX-юрисдикцій у контексті необхідності регулювання ринку FOREX в Україні - Лазнева І.О., Бренер А.В.(ГФ-212) - Глобальні та національні проблеми економіки;
 4. Интеграція України до ЄС: проблеми та перспективи подальшої співпраці - Т.С. Павлюк, М.В. Дерев'ягін (ГФ-223) - Economy and Society: modern foundation for human development: conference proceeding;
 5. Regulatory issues of ukrainian FOREX market in the context of Ukrainian laws harmonization with EU legislation - A.V. Brener (HF-212), I.O. Lazneva - Economic Development Strategy in Terms of Europian Intergation: conference proceeding;
 6. Регіональні тенденції розвитку малого та середнього бізнесу в Україні (на прикладі Запорізької області) - К.В. Коломоєць (ГФ-223), І.О. Лазнева - Economy and Society: modern foundation for human development: conference proceeding.

У 2015 р. у збірнику тез доповідей щорічної науково-практичної конференції «Тиждень науки ЗНТУ» були опубліковані наступні роботи студентів кафедри МЕВ:

 1. Вельможко П. П. (ГФ-211) Перспективи розвитку аграрного страхування в Україні / П. П. Вельможко, І. О. Лазнева (доцент каф. МЕВ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції,Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю.М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.
 2. Бренер А. В. (ГФ-212) Структурні зрушення демографічного складу населення АР Крим / А. В., Бренер В. В. Корольков (професор каф. МЕВ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484.
 3. Мигловец Н. А. (ГФ-213) Общественное мнение, как главный объект PR деятельности и способы влияния на него / Н. А. Мигловец, І. О. Лазнева (доцент каф. МЕВ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов.ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с .
 4. Водоп’янова Є. О. (ГФ-213) PR activity in the external relations: the importance and main functions / Є. О. Водоп’янова, І. О. Лазнева (доцент каф. МЕВ) // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2015 р. / Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.– 484 с.

Увага! Відбувся захист кваліфікаційних дипломних магістерських робіт!!!

Demo

Колектив кафедри "Міжнародних економічних відносин" вітає усіх студентів та викладачів з успішним захистом кваліфікаційних дипломних магістерських робіт. Всі студенти показали якісні знання, отриманий за період навчання теоретичний та практичний досвід, нестримне бажання й надалі розвиватися у вибраному напрямку. Усього захистився 31 студент.

Кожному з них, ми бажаємо подальших успіхів у повсякденному житті, на роботі, ніколи не забувати дружний колектив кафедри МЕВ та ті зусилля, які були вкладені викладачами в кожну людину, яка отримала бажаний диплом!!! Щастя Вам!!!

 

Шановні колеги, викладачі та співробітники кафедри МЕВ. Акредитацію - пройдено!!!

Demo

Завершила роботу експертна комісія Міністерства освіти і науки України щодо проведення первинної акредитаційної експертизи. Рішенням акредитаційної комісії від 27 грудня 2018 року (протокол №133), кафедра МЕВ пройшла первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми "Міжнародний бізнес" зі спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Запорізькому національному технічному університеті.

Колектив кафедри "Міжнародних економічних відносин" від щирого серця вітає усіх співробітників та студентів з проходженням дуже важливого етапу розвитку та становлення кафедри, бажає творчих успіхів та натхнення у навчанні та роботі! Працюйте з нами - ми завжди на висоті!!!

 

Увага - конференція!!!

Demo

4-5 жовтня 2018 року на базі Економіко-гуманітарного інституту відбудеться Міжнародна науково-практична конференція "Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір".

Початок роботи - 4 жовтня о 09:00 годині, аудиторія 253.

Програма конференції та більш детальна інформація розміщена у файлі - Програма конференції ЗНТУ 04.10.18!

З повагою, оргкомітет!

 

Увага усім викладачам, аспірантам та студентам!!!

Demo

27 квітня 2018 року кафедра міжнародних економічних відносин приймала активну участь у Всеукраїнській Інтернет-конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «Соціально-економічні, освітні та фахові проблеми молоді в умовах євроінтеграційних процесів».

Понад 200 учасників з різних ВНЗ України прийняли участь у конференції, серед яких: Запорізький національний університет, Луцький національний технічний університет, Хмельницький національний університет, Львівський національний університет імені Івана Франка, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», Київський національний торговельно-економічний університет. У межах роботи конференції працювало шість секцій. Кафедра МЕВ координувала роботу секції «Сучасні тенденції розвитку бізнесу: національний і глобальний аспект» в якій прийняли участь 45 учасників.

Дякуємо усім учасникам за активну участь в роботі конференції, нові ідеї та креативні думки. Бажаємо успіхів у навчанні, нових наукових здобутків та сподіваємось на подальшу співпрацю.

Програма конференції та більш детальні матеріали розміщені у файлі - Програма конференції ЗНТУ 27.04.18!

 

Шановні колеги!!!

DemoЗапрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської Інтернет-конференції здобувачів освіти і молодих учених:

"СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ, ОСВІТНІ ТА ФАХОВІ ПРОБЛЕМИ МОЛОДІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ",

яка відбудеться 27 квітня 2018 року на базі Економіко-гуманітарного інституту Запорізького національного технічного університету.

До участі у конференції запрошуються: молоді вчені, аспіранти, студенти і магістранти!!!

Більш детальну інформацію містить файл - Запрошення на конференцію!

 

З Новим роком та Різдвом Христовим!!!

Demo

Колектив кафедри "Міжнародних економічних відносин" від щирого серця вітає усіх співробітників та студентів з Новим роком та Різдвом Христовим!

Бажаємо усім в цьому році здобути неймовірний успіх та щастя. Бажаємо усім вічної любові та доброї вдачі. Бажаємо усім яскравих емоцій та досягнення завітної мрії,  чудових друзів та люблячих близьких, а також бравого настрою та міцного здоров’я!

Веселих новорічних свят! З Новим роком Вас!!!

 

Всеукраїнська студентська олімпіада!!!

Demo

28.11.17 відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини"! На заході були присутні студенти 3 та 4 курсів. Всього в конкурсі брали участь 32 кращих студента.

Від щирого серця вітаємо переможців та бажаємо успіхів у подальших змаганнях!

 

Увага студентам та викладачам кафедри МЕВ!!!

Demo

29.09.17 відбудеться захід "Познайомимось?". Запрошуються усі викладачі та студенти кафедри МЕВ!

Форма одягу - спортивна.

Зустрічаємось біля входу у головний корпус о 12:00! Здолаємо усі перешкоди та труднощі - разом!!!

 

12 вересня - день заснування кафедри МЕВ!!!

Demo

Щиро вітаємо науково-педагогічний колектив, студентів та випускників кафедри Міжнародних економічних відносин із 22 річницею заснування!

Творчих успіхів, енергії та впевненності у своїх силах, нових досягнень та перемог в науково-педагогічній діяльності!

 

 

Шановні студенти кафедри МЕВ!!!

Demo

Вітаємо Вас із Днем знань та новим навчальним роком! Бажаємо Вам нових звершень та знань, захоплюючих наукових подорожей та цікавого студентського життя!

Від щирого серця вітаємо першокурсників із вступом в Запорізький національний технічний університет на кафедру міжнародних економічних відносин! Нехай цей день відкриє Вам велику та світлу дорогу становлення Вас як справжніх фахівців своєї майбутньої справи, дарує Вам натхнення у навчанні та назавжди поселить в Вас віру у вірності вибраного професійного шляху!

У свою чергу колектив кафедри обіцяє бути з вами кожну хвилину вашого шляху до знань, всіляко допомагати Вам долати всі перешкоди та труднощі, втілювати в Вас все найсучасніше та прогресивне що є у Світі та в Україні!!

Вітаємо від щирого серця, колектив кафедри МЕВ!

 

Увага студентам бакалаврату усіх спеціальностей!!!

Demo

З 19.06.17 розпочинається прийом документів на вступ до магістратури кафедри міжнародних економічних відносин! За додатковою інформацією звертатись до приймальної комісії ЗНТУ та на кафедру МЕВ. Будемо дуже раді бачити Вас разом з нами та сподіваємось на подальшу плідну співпрацю!!! З повагою, колектив кафедри міжнародних економічних відносин.

 

Увага студентам 4 та 5 курсів!!!

Demo

27.04.17 відбудеться ярмарок вакансій. Запрошуються студенти 4 та 5 курсів. Час роботи з 10.00 до 16.00 години. Збір студентів біля Їдальні ЗНТУ (колишнє кафе"Еллада")!

 

Вітаємо з перемогою!!!

Demo

03.04.17. Колектив кафедри міжнародних економічних відносин вітає доцента кафедри Мелещенко Анатолія Івановича з перемогою у змаганнях з шахів на спартакіаді ЗНТУ серед викладачів та співробітників! Бажаємо не втрачати форми та оптимізму, досягати всіх цілей і просто бути щасливою людиною!

 

 

До уваги студентів! Графік попередніх захистів дипломних робіт рівня "спеціаліст" денної та заочної форм навчання

Перший попередній захист: 21.03.17 - 22.03.17. Вимоги: звіт з переддипломної практики, розширений план дипломної роботи, готовий перший розділ, другий та третій розділ - напрацювання.

Другий попередній захист: 20.04.17 - 21.04.17. Вимоги: 90% готової дипломної роботи.

Нормоконтроль: 24.04.17 - 04.05.17.

 

 

Міжнародні відносини

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

Інтеграція України в світовий економічний простір висуває нові вимоги до підготовки фахівців у сфері економіки. Сучасні глобалізаційні процеси потребують спеціалістів, які добре знають тенденції та аналізують закономірності розвитку світового ринкового середовища, мають навички ведення ділових переговорів.

Дуже важливою є підготовка конкурентоспроможних фахівців в галузі економіки та фінансів, що володіють теоретичними знаннями і професійними навичками на рівні сучасних міжнародних вимог, здатних ефективно застосовувати здобуті знання у сфері міжнародних фінансів, сучасних валютних, кредитних, фінансових інструментів на світових ринках капіталів і фінансових послуг, а також управляти фінансовою методологією і інструментальним аналізом корпорації для розробки та реалізації її фінансової стратегії в умовах глобалізації ринків і переходу до інноваційної економіки.

Підготовлені нами фахівці з міжнародного бізнесу, здатні ефективно діяти в умовах міжнародної конкуренції, володіють методами просування на світові ринки конкурентоспроможної продукції, аналізом кон’юнктури ринку. Потребу у фахівцях в галузі міжнародного бізнесу мають компанії, що ведуть зовнішньоекономічну діяльність, банки та інші фінансові установи, державні структури, посольства і торговельні представництва України за кордоном, засоби масової інформації, що висвітлюють проблематику міжнародної економічної діяльності.

Більш детально ознайомитись з усією важливою інформацією щодо вступу на нашу спеціальність можно переглянувши файл-буклет "Запрошення на навчання 2019", який розташований нижче.

Кафедра МЕВ

Кафедра міжнародних економічних відносин була створена у 1995 році з метою підготовки кадрів вищої кваліфікації, які могли би здійснювати управління та керівництво зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, установ та організацій різних форм власності для нашої молодої країни, зокрема й для Запорізького регіону. Кафедра готує фахівців за кваліфікаційним рівнем «спеціаліст з міжнародних економічних відносин» і ліцензована до 2021 року.

Засновниками кафедри були викладачі та співробітники нашого університету: проректор доц. Гамов М. С. (завідувач кафедри протягом понад 20-ти років), доц. Кримська Л. О., старш. викладач Круглікова В. В., завідувач лабораторії Перелигіна Т. В.

Згодом кадровий состав кафедри поповнювався новими викладачами та співробітниками, які постійно підвищували свою кваліфікацію, набували досвід, вдосконалювали свої знання та навички, впроваджували нові навчальні курси. Викладачами кафедри захищено три дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, одна дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук (Сарнацький О. П., 2008 р.), а також доктора економічних наук (Прушківська Е. В., 2015 р.).

Починаючи з квітня 2002 р., протягом трьох років кафедра брала участь у реалізації проекту TEMPUS «Вивчення міжнародних фінансів в українських університетах». Партнерами за проектом були Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченко (координатор проекту), Ліверпульський університет імені Джона Мура (Великобртанія), Технологічний інститут Західної Македонії (м. Касторія, Греція) та Вища школа Лессіус (м. Антверпен, Бельгія). Проект передбачав відкриття спеціалізації «Міжнародні фінанси» в обох українських університетах-партнерах.

Навчання за зазначеною спеціалізацією перша група студентів ЗНТУ розпочала вже з вересня 2003 р. Проектом також було передбачено: стажування викладацького складу українських університетів в університетах-партнерах з ЄС, проведення лекцій провідних професорів з європейських університетів-партнерів в Україні, навчання студентів та стажування аспірантів з українських університетів в країнах ЄС, оновлення та модернізацію матеріально-технічної бази кафедри МЕВ ЗНТУ.

У листопаді 2003 р. кафедра за сприяння керівництва ЗНТУ організувала та  провела міжнародний науково-практичний семінар «Дистанційна освіта в системі вищої освіти в рамках проекту TEMPUS». У роботі семінару взяло участь більше 60-ти учасників з Великобританії, Бельгії, Греції, США та України.

Під час виконання проекту 13 викладачів та 6 аспірантів і студентів Економіко-гуманітарного інституту ЗНТУ пройшли стажування та навчання у вищих навчальних закладах європейських партнерів за проектом.

Підтримуючи здобуті творчі міжнародні зв’язки кафедра МЕВ у травні 2009 р. організувала та провела міжнародну науково-практичну конференцію «Сучасний стан та перспективи підготовки фахівців з міжнародних економічних відносин». Співорганізаторами конференції виступили Запорізький національний технічний університет, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, Асоціація економістів міжнародників України, Запорізька обласна державна адміністрація. Основні дискусії проводилися за наступними напрямками:

? Вдосконалення підготовки фахівців в умовах концептуального євроінтеграційного вибору України та приєднання до Болонського процесу;

? Необхідність в поглибленому вивченні та вирішенні проблем підвищення ефективності міжнародних валютно-фінансових операцій;

? Фахівці з МЕВ у умовах адаптації економіки України до вимог СОТ.

На сьогоднішній день колектив кафедри створив повноцінну базу для підготовки фахівців, які спроможні займати різноманітні посади в структурах, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю як в Україні, так і за її межами. Успішність створеної системи підготовки кваліфікованих кадрів підтверджена тим, що багато випускників кафедри реалізували себе на високих керівних посадах , у тому числі на державній службі, у бізнесі, на крупних підприємствах, в консалтингових та інвестиційних компаніях, банках, міжнародних представництвах, торгово-промисловій палаті, системі вищої освіти тощо.

Спеціальність передбачає базову загально професійну та спеціальну підготовку, яка розкриває основи теорії та практики міжнародних відносин, міжнародних економічних відносин, світової економіки, міжнародних фінансів, міжнародних валютно-кредитних відносин, інформаційних технологій на світових ринках, європейської економічної інтеграції, питання міжнародного права.

Протягом навчання студенти досліджують та аналізують принципи і закони розвитку міжнародних економічних відносин, процеси інтернаціоналізації виробництва та міжнародного поділу праці, форми, методи і механізми регулювання міжнародної торгівлі, процеси міжнародного руху капіталу, функціонування світової валютної системи. На базі такого аналізу студенти навчаються формувати обґрунтовані пропозиції та рекомендації, особливо на рівні фірм та організацій, які є основними суб’єктами світового господарства. міжнародних економічних відносин. Спеціалісти з МЕВ добре розуміють механізми розвитку світових господарських зав’язків з урахуванням специфіки окремих країн та регіонів світу. Фахівець з міжнародних економічних відносин – це універсальний спеціаліст, здатний проводити маркетингові дослідження міжнародного ринку, здійснювати цілеспрямований пошук іноземних партнерів, кваліфіковано складати зовнішньоекономічний контракт та організовувати зовнішньоекономічні операції з урахуванням особливостей державного регулювання.

 

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Прушківська Емілія Василівна доктор економічних наук, професор професор, завідувач кафедри
Сарнацький Олександр Петрович доктор історичних наук, професор професор
Корольков Владислав Васильович кандидат економічних наук, доцент доцент
Лазнева Ірина Олександрівна кандидат історичних наук, доцент доцент
Ситников Микола Миколайович доктор філософії, доцент доцент
Мелещенко Анатолій Іванович кандидат філологічних наук, доцент доцент
Максименко Ірина Яківна кандидат економічних наук, доцент доцент
Удодова Яна Вадимівна кандидат економічних наук ст. викладач
Венгерська Наталя Сергіївна кандидат економічних наук ст. викладач
Черномаз Катерина Геннадіївна   асистент
Перелигіна Тетяна Володимирівна   провідний фахівець
Ніколенко Олена Василівна   провідний фахівець
Салімонов Олексій Юрійович   провідний фахівець
Войцеховська Ірина Вікторівна   старший лаборант

 

Назва лабораторій, спеціалізованих кабінетів, площа

Назва дисципліни за навчальним планом

Наявне технічне забезпечення (обладнання)

ГУМАНІТАРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра «Міжнародних економічних відносин»

1 Комп’ютерний клас, ауд. №275, 44,6 м2 1) сучасні інформаційні системи і технології 2) міжнародна інформація 3) інформаційні технології у дослідженні кон’юктури світових ринків 13 шт. ПК Intel Celeron Dual Core E1500/RAM DDR2 1 Gb/HDD 160 Gb/MB iG31, Monitor 17"
2 Комп’ютерний клас, ауд. №280, 44,6 м2 1) сучасні інформаційні системи і технології 2) міжнародна інформація 3) інформаційні технології у дослідженні кон’юктури світових ринків 13 шт. ПК Intel Celeron Dual Core E1500/RAM DDR2 1 Gb/HDD 160 Gb/MB iG31, Monitor 17", мультимедійний екран
3 Навчально-методична аудиторія кафедри №277а, 43,2 м2 1) виконання навчально-методичної роботи кафедри 2) виконання науково-дослідної роботи кафедри 2 комп’ютера, 2 принтера, 2 сканера, 1 МФУ, 2 ноутбука з проекторами
4 Лекційна аудиторія №381, 120 м2 1) Основи наукових досліджень 2) Теорія міжнародних відносин 3) Історія міжнародних економічних відносин 4) Регулювання міжнародних економічних відносин 5) Європейська економічна інтеграція 6) Міжнародні відносини та світова політика 7) PR-технології в економіці  
5 Лекційна аудиторія №284, 60 м2 1) Теорія грошей і грошового обігу 2) Інформаційний бізнес 3) Міжнародні фінанси 4) Міжнародний бізнес 5) Дипломатичний протокол та етикет 6) Міжнародні організації 7) Міжнародні валютно-кредитні відносини  

 

Сторінки