Ви є тут

Головна » Інститути » Економіко - гуманітарний інститут » Факультет економіки та управління

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Емблема кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування» ЗНТУ

Кафедра «Фінанси, банківська справа та страхування» (ФБСС)

Рік початку діяльності: 1996

Положення про кафедру

Керівництво:

Завідувач кафедри: к.е.н., доцент Шарова Світлана Василівна

 

Напрями підготовки та спеціальності (спеціалізації):

072 – «Фінанси, банківська справа та страхування», освітні програми:

«Фінанси і кредит»

Підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» здійснюється за напрямами:

6.030508 – «Фінанси і кредит» (Д,З)

 

Контакти:

адреса кафедри: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 347-А
тел.: +380(61)7698499
e-mail: kafedra_fbs@zntu.edu.ua
Фахове видання:
 
2017 рік
 1. Андросова О. Ф., Шестопалова О. В. Оцінка ефективності використання оборотних активів ПАТ «Мотор Січ» / О. Ф. Андросова ,О. В. Шестопалова // Збірник наукових праць «Вісник Запорізького національного університету» - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.
 2. Андрющенко І. Є. Фактори формування життєздатності з позиції функціонування та розвитку промислових підприємств/ Андрющенко І. Є. // електроний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку» - 2017. - № 4 – Режим доступу :http://www.marketinfr.od.ua/journals/2017/4_2017_ukr/1.pdf
 3. Андрющенко І. Є. Прогнозування рівня життєздатності промислових іпдприємств / І. Є. Андрющенко : науково-практичний журнал «Економіка та держава» № 2, лютий 2017 р. - Київ. – С. 28-31. Вкл. До наук.бази: Index Copernicus, SIS, Google Scholar
 4. Андрющенко І. Є. Оптимальна стратегія розвитку життєздатності промислового підприємства / І. Є. Андрющенко // Ефективна економіка. – 2017. – № 2. Режим доступу до журналу: http//www.economy.nayka.com.ua
 5. Андрющенко І. Є. Практична реалізація методологічного підходу щодо оцінювання життєздатності промислового підприємства / І. Є. Андрющенко // Інвестиції: практика та досвід – 2017. – № 3 – С. 38-41.
 6. Андрющенко І. Є. Аналіз показників вмотивованості промислових підприємств України / І. Є. Андрющенко // Науковий журнал « Бізнес Інформ» №1 (468), НДЦ індустріальних проблем розвитку НАН України: Харківський національний економічний університет ім. С. Кузниця. – 2017. – С. 101-107.
 7. Пахомова І. Г. Сучасний стан фондових бірж України / Є. О.Ващенко, І. Г. Пахомова // Ефективна економіка. – 2017. - №11 – Режим доступу до журналу :www.economy.nayka.com.ua
 8. Пахомова І. Г. Оцінка ринку страхування кредитних ризиків в Україні / Л. М. Ляшова, І. Г. Пахомова // Ефективна економіка. – 2017. - № 6 – Режим доступу до журналу :www.economy.nayka.com.ua
 9. Аналіз боргової безпеки України / Н. Г. Фатюха, Т. І. Журавльова // Ефективна економіка. 2017. - № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5816
 10. Фатюха Н. Г. Автомобільний транспорт Запорізької області: статистична оцінка та проблеми розвитку / Н. Г. Фатюха / Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами Євроінтеграції : монографія за ред. С. В. Шарової, Н. М. Левченко ; М – во освіти і науки України ; Запор. нац. техн. ун – т. – Запоріжжя : СТАТУС, - C. 215-228.
 11. Кореляційно-регресійний аналіз валютного курсу / Н. Г. Фатюха, Д. В. Циганок // Агросвіт : наук. – практ. журнал, 2017. – 22. – С. 39 - 41.
 12. Статистичний аналіз використання паливно енергетичних ресурсів Запорізької області за 2012-2016рр. [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, Є. В. Бован // Ефективнаекономіка. 2017. - № 11. – Режим доступу:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5857
 13. Транспортно-логістичні кластери: теоретичний аспект / Н. Г. Фатюха // Економічний вісник ЗНТУ, 2017. № 1. - С. 174- 177.
 14. Олійник Т. О. Дослідження факторів впливу на формування податкового потенціалу регіону / В. Ю. Сліпко, Т. О. Олійник // Ефективна економіка. – 2017. - № 6. – Режим доступу до журналу: www.economy.nayka.com.ua
 15. Набатова Ю. О. Фактори впливу на обсяги податкових надходжень місцевих бюджетів / А. О. Богуславська, Ю. О. Набатова // Ефективна економіка. – 2017. - № 9. – Режим доступу до журналу: www.economy.nayka.com.ua
 16. Набатова Ю. О. Проблеми незбалансованості державного бюджету на основі аналізу доходів та видатків бюджетної системи України [Електронний ресурс] / Ю. О. Набатова, А. П. Шостак // Ефективна економіка. - 2017. - № 11. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
 17. Бабенко-Левада В. Г. Вдосконалення фінансового механізму практичного підходу щодо розвитку та становлення НПФ України, як фінансових установ, на прикладі ОТП “Пенсія” [Електронний ресурс] / В. Г. Бабенко-Левада, А. А. Попадю // Ефективна економіка. - 2017. - № 6. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
2016 рік   
 1. Боргова безпека України: теоретичний аспект та поточний стан. [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, К. В. Наливайко // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2016. – № 2. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4792
 2. Андросова О. Ф. Трансформаційна економічна система та її вплив на ефективність інноваційної інфраструктури України / О. Ф. Андросова, Т. В. Волощук // Інтеграція освіти, науки і бізнесу. Монографія .Том 4 . / за ред.. А. В. Череп. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2016,- С. 65-76.
 3. Андрющенко І. Є. Концептуальна модель забезпечення життєздатності промислового підприємства / Андрющенко І. Є. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності:Збірник наукових праць. - Маріуполь ДВНЗ «ПДТУ», 2016.- Вип.14. - С. 219-225.
 4. Андрющенко І. Є. Аналіз соціально-економічних показників розвитку промисловості України / І. Є. Андрющенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент : збірник наукових праць. - Вип. 23. Ч 1.- Одеса. - С. 86-90.
 5. Андрющенко І. Є. Сучасні тенденції показників надійності функціонування машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // електронне наукове фахове видання Економіка та суспільство – 2016.- № 7.- Мукачівський державний університет. - С.181-188.
 6. Андрющенко І. Є. Теоретико-методологічні засади життєздатності суб’єкта господарювання / І. Є. Андрющенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - Запоріжжя: КПУ, 2016, № 4-5. - С. 37-42.
 7. Андрющенко І. Є. Оцінювання живучості машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // Інтелект XXI. – Національний університет харчових технологій ГО «Інститут проблем конкуренції»: Київ. - №6, 2016. – С. 198-208.
 8. Андрющенко І. Є. Аналіз показників стійкості функціонування машинобудівних підприємств / І. Є. Андрющенко // Ефективна економіка – 2016 - № 12. – Режим доступу до журналу : http//www.economy.nayka.com.ua
 9. Оцінка прямих інвестицій Запорізької області за 2010-2015 роки [Текст] / Н. Г. Фатюха // Агросвіт : наук. – практ. журнал, 2016. –№7. – С. 22 – 26.
 10. Статистична оцінка розвитку автомобільного транспорту Запорізької області / Н. Г. Фатюха // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2016. – № 4. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka..com.ua/?op=1&z=4885
 11. Статистичне вивчення витрат і ресурсів населення Запорізької області / Н. Г. Фатюха, Д. С. Чеберко // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2016. – № 10. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
 12. Фатюха Н.Г. Стан та розвиток споживчого й іпотечного кредитування в Україні // Н. Г. Фатюха, Р. В. Кривошей // Інвестиції: практика та досвід. - 2016 .- №19.- С . 32 – 37.
 13. Боргова безпека України: теоретичний аспект та поточний стан. [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, К. В. Наливайко // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2016. – № 2. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4792
 14. Шарова С. В. Визначення проблем іпотечного кредитування в період економічної кризи / С. В. Шарова // Ефективна економіка. – 2016. - № 1.
 15. Шестопалова О.В. Особливості управління оборотними коштами на підприємствах машинобудування / О.В.Шестопалова // Сталий розвиток економіки – 2016.
2015 рік
 1. Андросова О.Ф. Ліквідність банківської системи України: сучасний стан та проблеми регулювання / О. Ф. Андросова, Д.С. Пекарський // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць /гол. ред. А. В. Череп.- № 1 (25), 2015.-С.139-145
 2. Андросова О. Ф. Аналіз ефективності інноваційної діяльності на промисловому підприємстві та шляхи її вдосконалення / О. Ф. Андросова // Створення бізнес-інкубаторів як основа розвитку підприємництва в Україні / за ред. А. В. Череп .-Запоріжжя :Запорізький національний університет, - 2015.- С. 103-135.
 3. Андросова О. Ф. Сучасний стан активних операцій комерційного банку: проблеми та шляхи їх вирішення / О. Ф. Андросова, А. О. Лащенко // Створення бізнес-інкубаторів як основа розвитку підприємництва в Україні / за ред. А. В.Череп. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2015, - С. 15-45.
 4. Андросова О. Ф. Особливості операцій банків з формування власного капіталу як основного компонента ресурсної бази / О. Ф. Андросова, Д. В. Ковальова Д.В. // Створення бізнес-інкубаторів як основа розвитку підприємництва в Україні / за ред. А. В. Череп. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2015. - C. 55-68.
 5. Андросова О. Ф. Заощадження домогосподарств як джерело інвестицій в економіку / О. Ф. Андросова, О. А. Єльманова // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів: монографія/за ред. М. С. Пашкевич, Ж. К. Нестеренко; М-во освіти і науки України, Запор. нац. техн. ун-т, Нац. гірн. ун-т. Д. : НГУ, - 2015. - С. 43-52.
 6. Андрющенко І.Є. Кореляційно-регресійний аналіз промисловості України /І.Є. Андрющенко // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. - №3(19), 2015. – С.12-17.
 7. Андрющенко І. Є. Аналіз фінансової стійкості підприємства в межах концепції оцінювання його життєздатності / І.Є. Андрющенко // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - Запоріжжя: КПУ, 2015, № 6. - С. 44-47.
 8. Андрющенко І. Є. Узагальнення показників життєздатності промислового підприємства / І. Є. Андрющенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент» : збірник наукових праць. – Одеса. Випуск № 14, 2015. – С. 116-118.
 9. Фатюха, Н. Г. Аналіз динаміки ВВП України [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, Т. П. Макушина // Ефективна економіка : зб. наук. пр., 2015. - № 12.; Режим доступу: http://www.economy.nayka.com..ua../?op=1&z=4634
 10. Фатюха, Н. Г. Аналіз та прогнозування обсягу реалізованої промислової продукції Запорізької області [Електронний ресурс] / Н.Г.Фатюха, Ю.О.Сірик (студ.гр.ФЕУ-150м, ФЕУ)// Ефективна економіка. ДДАЕУ.- Дніпропетровськ: 2015, №9.- Режим доступу до журналу: http://www.ekonomy.nayka.com...ua
 11. Фатюха, Н. Г. Статистичне дослідження інфраструктури автомобільних шляхів сполучення Запорізької області [Текст] / Н. Г. Фатюха // Статистика України : наук.- інформ. журнал., 2009. - № 1 (44) -С. 81 - 86.
 12. Фатюха Н. Г. Стан децентралізації місцевого самоврядування в Україні на сучасному етап / Н. Г. Фатюха // Розвиток економіки України під впливом економічних,соціальних,технологічних та екологічних трендів : монографія за ред. М. С. Пашкевич, Ж. К. Нестеренко; М-во освіти і науки України,Запор.нац.техн.ун-т, Нац. гірн.ун-т.-Д.: НГУ, - 2015.
 13. Чередниченко, Наталія Олександрівна. Аналіз наукової та науково-технічної діяльності, як складової формування людського капіталу / Н.О.Чередниченко // Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів [Колективна монографія / за ред. д.е.н., доц. М.С. Пашкевич, к.е.н., проф. Ж. К. Нестеренко] – Дніпропетровськ: ЗНТУ, НГУ, 2015. – 455 с. С.186-196.
 14. Шарова С. В. Проблеми розвитку валютного ринку України в контексті забезпечення фінансової незалежності / С. В. Шарова // Вісник Запорізького національного університету. – 2015. - № 12.
 15. Шарова С. В. Фінансово-кредитні аспекти розвитку малого підприємництва в Україні (регіональний аспект) / С. В. Шарова // Журнал «Економіка та держава» - наукове фахове видання України з питань економіки . - 2015 . - № 7. - С. 63-66.
 16. Шарова С. В. Економічна сутність та основні характеристики інвестиційного процесу на ринку первинного житла / С. В. Шарова // Ефективна економіка. – 2015. - № 11.
 17. Шарова С. В. Фінансові аспекти ринку цінних паперів: проблеми та перспективи розвитку / С. В. Шарова // Ефективна економіка. – 2015 - № 5. - С. 84-87.
 18. Шарова С. В. Економіко-статистичний аналіз ефективності господарської діяльності регіону на початку економічної кризи / С. В. Шарова //Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка", ДДАЕУ. - Дніпропетровськ. - 2015. - № 4.
 19. Олійник Т.О., Сергеев В.Ю. Доцільність застосування податкових соціальних пільг у контексті оптимізації податкового навантаження на фізичних осіб / Т.О. Олійник // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 6. – С. 806-809.
 20. Олійник Т.О. Механізм комплексного страхування ризиків іпотечного кредитування / Т.О. Олійник // Сталий розвиток економіки. – 2015. – № 4(29). – С. 232–239.
 21. Бабенко-Левада В.Г. Процес пошуку оптимальних умов трансформації страхового ринку в умовах фінансової нестабільності /В.Г. Бабенко-Левада// Ефективна економіка. – 2015. - № 3. Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com..ua
 22. Шестопалова О.В. Конкурентоспроможність вітчизняних комерційних банків шляхи її досягнення / О.В.Шестопалова //монографія «Розвиток економіки України під впливом економічних, соціальних, технологічних та екологічних трендів» – 2015. – С. 196-208
 
2014рік  
 1. Коваль О.А.Проблеми та перспективи впровадження медичного страхування в Україні [Текст] / О.А.Коваль, О.І.Ночвай // Міжнародний науково-практичний журнал "Ефективна економіка" – Дніпропетровськ. – 2014. – № 4.
 2. Коваль, О. А. Проблеми адміністрування та відшкодування податку на додану вартість в Україні [Текст] / О.А. Коваль, О. Хорунжий// Електоронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава» – Тернополь. – 2014. – Вип.2(11).– С. 119–126.
 3. Андросова О.Ф., Олійник О.І. Сучасний стан фінансової стійкості банківського сектора України та шляхи підвищення її стабільності [Текст] / О. Ф. Андросова, О.І. Олійник // Вісник Запорізького національного університету. / Зб. Наукових праць / Гол. Ред. – А. В. Череп 2014 р. - №4 (24) с. 126-135.
 4. Андросова О. Ф. Управління ліквідністю банківської системи / О. Ф. Андросова, О. І. Мамонова // Теоретико-методичні основи управління інноваційним механізмом розвитку суб’єктів господарювання і суспільства: монографія / за заг. ред. О. Г. Череп. -Запоріжжя : Запорізький національний університет,- 2014. - С. 103-124.
 5. Андросова О. Ф. Тенденції розвитку інноваційної діяльності на підприємствах промисловості / О. Ф. Андросова, І. В. Сажинська //Теоретико-прикладні аспекти формування фінансової стратегії розвитку суб’єктів господарювання,регіонів та держави: монографія / за ред.. О. Г. Черепа. - Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2014. - С. 9-24.
 6. Андросова О. Ф. Аналіз перспектив і фінансових аспектів безготівкових платежів / О. Ф. Андросова, А. Ю. Ярковой // Тенденції змін фінансово-кредитних відносин під впливом світової кризи:[колективна монографія / за ред.. Ж. К. Нестеренко, Н. М. Левченко, ЗНТУ. -Запоріжжя : Акцент- Інвест-трейд– 2014 р. С. 126-155.
 7. Пахомова І.Г., Сирия Н.Т. Оцінка рівня конкуренції в банківській системі України / І.Г.Пахомова, Н.Т.Сирия // Ефективна економіка: електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2014р. - №6. - Режим доступу: http://www/economy.nayka.com.ua..
 8. Пахомова І. Г., Фатєєва Л. А. Оцінка сучасного стану, проблем та перспектив фондового ринку України / І. Г. Пахомова, Л. А. Фатєєва // Ефективна економіка : електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2014. - № 7. - Режим доступу: http://www/economy.nayka.com.ua
 9. Пахомова І. Г., Лежніна О. А. Особливості реалізації основних засад грошово-кредитної політики України на сучасному етапі / І. Г. Пахомова, О. А. Лежніна // Ефективна економіка : електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2014. - № 5. - Режим доступу: http://www/economy.nayka.com.u
 10. Фатюха Н.Г. Стан і перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України [Текст] / Н. Г. Фатюха, Я. Ю. Дем’яненко // Сталий розвиток економіки : між народ. наук. – вироб. журнал, 2014. - № 3.- С. 54 - 59
 11. Фатюха, Н. Г. Сучасний стан тіньової економіки у ВВП України [Текст] / Н. Г. Фатюха, К. В. Шумакова // Економічний простір : зб. наук. пр. ПДАБА. – Дніпропетровськ, 2014. - № 82. - С. 125 – 135
 12. Фатюха Н.Г. Аналіз наукової та науково – технічної діяльності підприємств Запорізької області за 2012-2013рр. [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха, В. О. Шевченко // Ефективна економіка. 2014. - № 10. – Режим доступу: http://www.economy.nayka..com..ua///?op=1&z=3455
 13. Сучасний стан наукової та науково-технічної діяльності Запорізької області та її значення для економіки країни / Н. Г. Фатюха, В. О. Шевченко : [колективна монографія / за редакцією Ж. К. Нестеренко, Н. М. Левченко], ЗНТУ. – Запоріжжя : Акцент Інвест-трейд,- 2014. – С. 50-70.
 14. Фатюха Н. Г. . Залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України: стан і перспективи сталого розвитку / Н. Г. Фатюха, Я. Ю. Дем’яненко // [колективна монографія за редакцією Ж. К. Нестеренко, Н. М. Левченко], ЗНТУ. – Запоріжжя : Акцент Інвест–Трейд, - 2014.
 15. Андрющенко І.Є. Вплив інновацій та інвестицій на стратегічний розвиток промислового підприємства /Андрющенко І.Є. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - 2014. - Вип. 1(2). - С. 288-294.
 16. Андрющенко І.Є. Управління витратами за видами діяльності підприємства / Андрющенко І.Є. // Ефективна економіка. – 2014. – № 11. Режим доступу до журналу: http//www.economy.nayka.com.ua
 17. Олійник Т. О. Основні напрямки підвищення ефективності управління активами / Т. О. Олійник, О. В. Мірошніченко // Інвестиці: практика та досвід. - 2014. - № 21. - С. 73-77.
 18. Олійник Т. О. Фінансова стійкість підприємства як основний показник фінансового стану / Т. О. Олійник, Т. В. Шеремет // Інвестиції: практика та досвід № 23, 2014. – С. 168-173.
 19. Бабенко-Левада В.Г. , Скирко М.А. Заборона фінансових пірамід як шлях до припинення шахрайств на ринку фінансових послуг [Електронне видання] /В.Г.Бабенко-Левада, М.А.Скирко// Ефективна економіка. – 2014. - No. 5. –http://www.economy.nayka.com..ua
 20. Шестопалова О.В. Шляхи удосконалення планування оборотних коштів підприємств та ефективності їх використання / О.В.Шестопалова // колективна монографія «Тенденції змін фінансово- кредитних відносин під впливом світової кризи» – 2014. – С. 399-415
2013 рік 
 1. Андросова О.Ф., Седченко С.Ю. Вплив грошово-кредитної політики на пожвавлення кредитної діяльності комерційного банку [Текст] / О.Ф. Андросова, С.Ю. Седченко // Вісник Запорізького національного університету. / Зб. Наукових праць / Гол. Ред. – А. В. Череп 2013 р. - №2 (18) с. 185-191
 2. Андросова О.Ф. Динаміка ринку платіжних карток та його розвиток на сучасному етапі в Україні / О. Ф. Андросова, Ю.В. Лапа // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред. А. В. Череп -№1(17), 2013.-С.161-167
 3. Андросова О.Ф. Роль іноземного капіталу у банківському секторі України / О. Ф. Андросова, Ю. О. Ганнич, Я. Ю. Дем’яненко // Вісник Хмельницького національного університету / 2013, № 1.-С.162-165
 4. Андросова О.Ф. Проблеми прогнозування фінансових звітів на промислових підприємствах України/ О. Ф. Андросова, К.Г. Черномаз // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред. А. В. Череп. -№4(20), 2013.-С.5-11
 5. Андросова О.Ф. Вексель як безготівкова форма розрахунку / О. Ф. Андросова, К.О.Гриценко, І.В. Ковтуненко // Сталий розвиток економіки – 2013. - № 2 (19).- С. 147-151
 6. Андросова О.Ф. Стандартизація аудиторської діяльності в країнах ЄС та Україні / О.Ф.Андросова, Ю.В.Аркатова// Сталий розвиток економіки – 2013. - № 3 (20).- С. 256-259
 7. Андросова О. Ф. Особливості формування та управління оборотними ресурсами підприємства / О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова // Соціально–економічні аспекти управління фінансами в умовах розвитку ринкових відносин [Колективна монографія/за ред. О. Г. Череп]. - Запоріжжя : Запорізький національний університет. - С. 7-18.
 8. Андросова О. Ф. Аспекти економіко-математичного поточного й перспективного фінансового планування / О. Ф. Андросова // Креативне управління фінансами: теорія і практика [монографія за ред.О. Г. Черепа ] /- Запоріжжя : Запорізький національний університет.- 2013. - С. 34-52.
 9. Дослідження внутрішнього аудиту витрат підприємства / Н. Г. Фатюха, О. Є. Карлюга// Ефективнаекономіка : зб. наук. пр., 2013. – № 4. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/
 10. Олійник Т. О. Формування первісної вартості виробничих запасів / Т. О. Олійник, Р. М. Музичук // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково – виробничий журнал. – Вип. 3/2013(120). – С. 59-66
 11. Шестопалова О.В. Економічно-кризові ситуації на підприємстві та механізми їх подолання / О.В.Шестопалова // Сталий розвиток економіки – 2013. – №18. – С. 119–122.
 12. Шестопалова О.В. Особливості формування та управління оборотними ресурсами підприємства / О.В.Шестопалова, О.Ф. Андросова // колективна монографія «Соціально – економічні аспекти управління фінансами в умовах розвитку ринкових відносин»– 2013. – С. 7-18.
2012 рік 
 1. Андросова О.Ф. Основні елементи обліку та аудиту фінансових результатів діяльності підприємства / О.Ф. Андросова, І.В. Христофорова // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред. – А.В. Череп 2012р. - №1(13).
 2. Андросова О.Ф. Аналіз собівартості продукції металургійних підприємств Запоріжжя / О. Ф. Андросова, А.В. Смирнова, О.О. Смирнов // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред.А. В. Череп, 2012р. -№4(16).
 3. Андросова О.Ф. Особливості та етапи впровадження інноваційного продукту в комерційному банку / О. Ф. Андросова, Т.В. Яковлева // Вісник Запорізького національного університету/ зб. наукових праць / гол. ред. А.В. Череп, 2012р. - №3(15).
 4. Андросова О. Ф. Бізнес-планування на промислових підприємствах / О. Ф. Андросова // Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку суб’єктів господарювання , регіонів і держави та шляхи їх вирішення : [монографія / за ред. О. Г. Черепа].-Запоріжжя : Запорізький національний університет, - 2012. - C. 116-148.
 5. Прогнозування доходної частини місцевих бюджетів Запорізької області. [Електронний ресурс] / Н. Г. Фатюха // Ефективнаекономіка : зб. наук. праць, 2012. – № 12. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/
 6. Чередниченко, Н.О. Сучасні напрями оцінки та обліку людського капіталу / Н.О.Чередниченко // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 5. – С. 218-221.
2011 рік 
 1. Андросова О.Ф. Методика аудиту основних засобів і нематеріальних активів та її вплив на якість аудиту / О.Ф. Андросова, К.А. Калугіна // Вісник Хмельницького національного університету/ 2011, № 3, T.3.-С.250-255
 2. Андросова О.Ф. Особливості класифікації груп основних засобів та методи нарахування амортизації згідно з новим Податковим Кодексом України / О. Ф. Андросова, К.А.Калугіна // Вісник Хмельницького національного університету/ 2011, № 5, T.2.-С.102-106
 3. Пахомова І. Г., Недощак О. Л. Шляхи підвищення частки заробітної плати в собівартості продукції / І. Г. Пахомова, О. Л. Недощак // Ефективна економіка : електронне наукове видання Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету. - 2011. - № 5. - Режим доступу: http://www/economy.nayka.com.ua.
 4. Пахомова І. Г., Лобанова К. В. Перспективи комп’ютеризації обліку в бюджетних установах / І. Г. Пахомова, К. В. Лобанова // Ефективна економіка. – 2011. - № 4.
 5. Пахомова І. Г., Недощак О. Л. Автоматизація обліку використання коштів на оплату праці / І. Г. Пахомова, О. Л. Недощак // Вісник Хмельницького Національного Університету. – 2011. - № 3. - Т. 3. - С. 94-98.
 6. Пахомова І. Г., Лобанова К. В. Концептуальні засади реформування оплати праці в бюджетних установах України / І. Г. Пахомова, К. В. Жадан // Вісник Хмельницького Національного Університету. – 2011. - № 3. - Т. 3. - С. 73-76.
 7. Авіаційний транспорт як об’єкт статистичного дослідження [Текст] / Н. Г. Фатюха // Прикладна статистика : проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. Вип. 8 / Держ. акад.. статистики, обліку та аудиту / [ ред. кол. : І. І. Пилипенко (голов. ред..) та ін.]. – К. : ТОВ «Видавничо-поліграфічний дім «Формат», 2011. - С. 95 – 104.
 8. Шарова С. В., Гудзь П. В. Ціновий фактор розподілу регіонального ринку житла / Науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» Хмельницького університету економіки і підприємництва: ПВНЗ «УЕП», 2011. - № 4. - С. 104-109.
 9. Олійник Т. О. Проблеми організації обліку виробничих запасів на складах підприємств / Т. О. Олійник, Н. В. Резніченко // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки». - 2011. - № 3(6). - С. 204-207.
2010 рік 
 1. Андросова О. Ф. Проблеми дохідності комерційних банків України / О. Ф. Андросова, А. І. Дядченко // Економічний простір / Зб. Наукових праць. - 2010 р. - № 44 /2. - C. 152-158.
 2. Андросова О. Ф. Проблеми фінансового лізингу в комерційних банках України / О. Ф. Андросова, О. А. Каменщик // Економічний простір / Зб. Наукових праць. - 2010 р. - № 44 /2. - C.159-164.
 3. Пахомова І. Г., Арап Г. В. Шляхи вдосконалення аудиту оплати праці / І. Г. Пахомова, Г .В. Арап // Вісник Дніпропетровьского університету. Cерія «Економіка». - Вип. 4(2). - 2010. - С. 149-155.
 4. Пахомова І. Г., Загорська О. О. Особливості бухгалтерського та податкового обліку збору на обовязкове державне пенсійне страхування при придбанні нерухомого майна / І. Г. Пахомова, О. О. Загорська // Економічний простір : збірник наукових праць. -  Дніпропетровськ : ПДАБА. - 2010. - Вип. 36. - С.150-155.
 5. Фатюха, Н. Г. Автомобільний транспорт як об’єкт статистичного дослідження [Текст] / Н. Г. Фатюха // Статистика України : наук.- інформ. журнал., 2010. - № 1 (48). -С. 53 - 58.
 6. Фатюха, Н. Г. Використання системного підходу під час статистичних досліджень ринку транспортних послуг [Текст] / Н. Г. Фатюха // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту, 2010. - № 2 (27) - С. 26 - 29
 7. Фатюха, Н. Г. Система показників ринку транспортних послуг [Текст] / Н. Г. Фатюха // Економічний простір: зб. наук. пр. / ПДАБА. – Дніпропетровськ, 2009. - № 32. - С. 140 – 150.
 8. Шарова С. В. Маркетингові дослідження регіонального управління нерухомістю / С. В. Шарова / Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ «ХПІ». - 2010. - № 8. - С. 209-215.
 9. Олійник Т.О. Фінансова криза і ціновий шок, як негативна дія на вітчизняну економіку. / Т.О. Олійник // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. Дніпропетровськ, ДНУ, Випуск  260   том 3, 2010 лютий
2009 рік 
 1. Андросова О. Ф. Проблеми обліку та аудиту кредитних операцій комерційних банків України / О. Ф. Андросова, І. В. Михайлова // Економіка: проблеми теорії та практики / Зб. Наукових праць. - 2009 р. – Вип. 256. - C. 539-545.
 2. Андросова О. Ф. Облік і аналіз собівартості продукції на промисловому підприємстві / О. Ф. Андросова, Г. В. Бойченко // Економічний простір. - 2009 – № 25 - С. 269-274.
 3. Фатюха, Н. Г. Статистичне дослідження інфраструктури автомобільних шляхів сполучення Запорізької області [Текст] / Н. Г. Фатюха // Статистика України : наук.- інформ. журнал., 2009. - № 1 (44) -С. 81 - 86
 4. Фатюха, Н. Г. Статистичний аналіз транспортного комплексу Запорізької області [Текст] / Н. Г. Фатюха // Статистика України : наук.- інформ. журнал, 2009. - № 3 (46). -С. 99 - 107.
 5. Шарова С. В. Проблеми інвестиційного забезпечення розвитку будівельного комплексу регіону / С. В. Шарова / Економічний простір: Науковий журнал. Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. - № 23/1. - С. 223-229.
 6. Олійник Т.О. Проблеми обліку імпортних та експортних операцій. / Т.О. Олійник  , О.С. Дмитрюк //. Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. пр. - Дн-ськ : ДНУ, 2009. - Вип. 246. В 5т.- С. 976-984.
 7. Олійник Т.О. Експорт згідно договору комісії/ Т.О. Олійник, О.С. Дмитрюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. пр. : в 3 т.– Дн-ськ: ДНУ, 2009.- Вип. 249 – С.641-647
 8. Олійник Т.О. Активні операції банківських установ на фінансовому ринку України. / Т.О. Олійник // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. Дніпропетровськ, ДНУ, Випуск  257 том 6, 2009- с.1502-1511
 9. Олійник Т.О. Особливості процедури обліку статутного капіталу підприємств – господарських товариств акціонерного типу / Т.О. Олійник, О.М.Глушко // Економічний простір №31,м. Дніпропетровськ 2009р., стор.253-265
2008 рік 
 1. Андросова О. Ф. Зростання рівня капіталізації банківської системи як перспектива її надійності / О. Ф. Андросова // Економічний простір. - 2008. – Вип. 15. - C. 144-149.
 2. Андросова О. Ф. Побудова сучасної моделі промислового комплексу України / О. Ф. Андросова.// Економічний простір. - 2008 – № 16 - С. 5-11.
 3. Фатюха, Н. Г. Статистика інфраструктури автомобільного транспорту [Текст] / Н. Г. Фатюха // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки: наук. журнал / ЖДТУ. – Житомир, 2008. - № 2 (44). - С. 140 – 150.
 4. Шестопалова О.В. Амортизація як джерело фінансових ресурсів на підприємствах / О.В.Шестопалова //Економіка: проблеми теорії та практики – 2008. –Вип.239 Т.IV – С. 879-884
2007 рік 
 1. Андросова О. Ф. Інтернет-технології комерційних банків та їх використання при наданні послуг / О. Ф. Андросова // Економічний простір / Зб. Наукових праць. - 2007 р. – Вип. № 6.- С. 54-60.
2005 рік 
 1. Андросова О. Ф. Причини створення технополісів, їх економічна природа / О. Ф. Андросова // Економіка: проблеми теорії та практики / Зб. Наукових праць. - 2005 р. – Вип. 200. - C. 211-216.
 2. Шестопалова О.В. Історичний аспект формування фінансових ресурсів на підприємствах / О.В.Шестопалова //Економіка: проблеми теорії та практики – 2005. –Вип.2000 Т.II – С. 608-614
2003 рік 
 1. Андросова О. Ф. Стратегічні й тактичні інновації - в розвиток світової авіаційної промисловості / О. Ф. Андросова // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2003 р. – Випуск 174. - C. 520-524.
 2. Андросова О. Ф. Проблеми ефективності інновацій у виробництві / О. Ф. Андросова // Економіка: проблеми теорії та практики / Зб. Наукових праць. - 2009 р. – Вип. 177. - C. 436-441.
2002 рік 
 1. Андросова О. Ф. Ринок інтелектуальної продукції та його особливості в авіодвигунобудуванні. Оцінка ефективності промислових інновацій / О. Ф. Андросова // Економіка: проблеми теорії та практики / Зб. Наукових праць. - 2002 р. – Вип. 165. - C. 8-12.

Вручення дипломів магістрам групи ФЕУ-122м

25 січня 2018 року на базі кафедри "ФБСС" відбулося вручення дипломів магістрам групи ФЕУ-122м. Вручення проходило в актовій залі головного корпусу ЗНТУ. З вітальною промовою до магістрів звернувся ректор університету Бєліков С.Б., декан факультету економіки та управління Корольков Владислав Васильович. Завідуюча кафедрою "ФБСС" Шарова Світлана Василівна і професорсько-викладацький склад кафедри вітає випускників та бажає їм професійного росту, творчої наснаги та великих досягнень .

Успішний захист магістреських робіт студентами групи ФЕУ-122м

14-15 грудня 2017року відбувся захист магістерських робіт студентів групи ФЕУ-122м. Тематика дипломних магістерських робіт охоплювала широке коло актуальних і важливих питань, що стосуються України. Зокрема досліджувались структура та перспективи розвитку промислового комплексу Запорізького регіону; методологія та практика антикризового управління в період трансформації економіки; вдосконалення інвестиційних проектів, їх інформаційне забезпечення; сучасні підходи до вдосконалення планування на промислових підприємствах. Значна кількість  дипломних магістерських робіт була виконана на замовлення підприємств, матеріали дипломних магістерських робіт рекомендовані до застосування на практиці.Якісні результати захисту дипломних магістерських робіт свідчать про достатньо високий рівень підготовки студентів за обраною спеціальністю. Вітаємо студентів, з успішним захистом і бажаємо наснаги у майбутній роботі.

Підсумкова конференція університетського конкурсу на кращу студентську наукову роботу

5 грудня 2017року відбулась підсумкова конференція університетського конкурсу на кращу студентську наукову роботу. В ній приймали участь магістри та бакалаври кафедри "ФБСС", а саме:

 Шлендер Катерина Олександрівна ФЕУ-113м виступила та захистила свою роботу на тему : "Кластеризація часових рядів показників банків" керівник доц.,к.е.н. Пахомова Ірина Георгіївна. В роботі було запропоновано методику застосування кластерного аналізу для групування часової динаміки показників діяльності банків дає змогу: –аналізувати спосіб утворення загальносистемної тенденції; –виявляти характерні кластерні групи за змінами показниківта позиціонувати банки в ці групи.

Наливайко Ксенія Валеріївна ФЕУ-113м виступила з роботою на тему : "Боргова безпека України: стан та оцінка" керівник доц.,к.е.н. Фатюха Наталія Георгіївна. Актуальність дослідження зумовлена стрімким збільшенням обсягів державного боргу, що є причиною зростання боргового навантаження в країні і, як наслідок, погіршення стану боргової безпеки та негативно позначається на самостійності держави й на рівні життя населення.

Патяка Катерина Олександрівна ФЕУ-115 виступила з роботою на тему : "Подолання бідності в Україні: теоретичний аспект" керівник доц.,к.е.н. Фатюха Наталія Георгіївна Актуальність дослідження зумовлена стрімким зниження рівня життя переважної частини населення України, що є причиною дестабілізації політичної та соціально- економічної ситуації в країні.

Студенти показали високий рівень теоретичних та практичних знань, усі запропоновані методики можливо практично використати для вдосконалення фінансово-кредитного механізму.

Міжнародний студентський конкурс з інвестиційних досліджень

З 9 по 11.11.17року команда кафедри "Фінанси,банківська справа та страхування" у складі Наливайко Ксенії Валеріївни ФЕУ-114 та Колєсник Вікторії Ігорівни ФЕУ-113м під керівництвом доцента,к.е.н. Коваля О.А. прийняли участь в XII міжнародному студентському конкурсі з інвестиційних досліджень. Команда була присутня на відкритті  I-го туру інвестиційних досліджень у місті Києві, і на сьогоднішній день готують  інвестиційний проект компанії  LUXOFT HOLDING для захисту його у IIтурі конкурсу. Бажаємо команді успіхів.

"Ярмарка освіти" у Казак Палаці

З 9.11 по 11.11.17року в Казак Палаці відбулася "Ярмарка освіти-2018", де ЗНТУ представляли всі кафедри вузу. У виставкових заходах приймали участь студенти кафедри 5 курсу: Шлендер К, Безродна І, Колєснік В, Родькіна А, Ніколаєнко Т.,Черкасова О, Косарева В,Удовіченко А., Шиблова А. У відповідності до мети агітаційної роботи було проведено наступні заходи: - розповсюдження буклетів про спеціальності факультету; - спілкування з учнями, щодо питань вступу, ЗНО, наявності бюджетних місць, вартості навчання, можливості переходу між спеціальностями та факультетами протягом періоду навчання, розподілу та баз практик, перспективи працевлаштування, наукового процесу та дозвілля студентів, умови проживання у гуртожитках; - анкетування.

Захист ФК-103

2.11.17року відбувся захист випускних робіт спеціалістів ФК-103. Вітаємо з успішним захистом і бажаємо наснаги у подальшій роботі.

Похід першого курсу ФЕУ-117,127сп до музею техніки Богуслаєва

10.10.2017року студенти груп ФЕУ-117,127сп відвідали музей техніки Богуслаєва разом із своїми кураторами старшим викладачем кафедри "ФБСС" Шестопаловою Оленою Віталіївною та к.е.н.,доцентом кафедри "ФБСС" Андрющенко Іриною Євгеніївною. На двох поверхах будівлі в просторих залах розташувалися експозиції різної техніки. На першому поверсі музею розміщується експозиція, присвячена історії Запорізького моторобудівного заводу, де на основі архівних документів, матеріалів інформаційних джерел, спогадів фахівців, організаторів виробництва в хронологічній послідовності відновлена ​​вікова історія створення та розвитку заводу. Тут представлена ​​унікальна колекція поршневих і реактивних авіаційних двигунів, що випускаються підприємством в різні періоди його історії.

Успішний захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук к.е.н.,доцента кафедри  Андрющенко Ірини Євгеніївни!

Вітаємо Андрющенко Ірину Євгеніївну з успішним захистом  дисертаціїх на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук, яке відбулося 29 вересня 2017 року  в місті Маріуполь, тема дисертації " Життєздатність промислових підприємств: Теорія ,методологія ,практика".

Педагогічна практика на кафедрі "Фінанси,банківська справа та страхування" у магістрів ФЕУ-122м

На кафедрі ФБСС проходить педагогічна практика у магістрів ФЕУ-122м. Свої набуті навички з викладання дисципліни банківська справа продемонструвала студентка групи ФЕУ-122м Волощук Тетяна. Вона відповідально поставилася до викладання матеріалу лекції на тему:"Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредиту". Лекція відповідала робочій навчальній програмі, стажер лектора вправно справилась з поставленним завданням. Студенти груфи ФЕУ-114,125сп з увагою та порозумінням посставилися до Волощук Тетяни.

Посвята першокурсників кафедри "Фінанси,банківська справа та страхування"

Кафедра "ФБСС" 31.08.2017р. радо зустріла своїх першокурсників з батьками. Завідувач кафедри Шарова Світлана Василівна , доцент Андрющенко Ірина Євгеніївна, доцент Коваль Олександр Анатолійович відповіли на питання ,які цікавили абітурієнтів, пояснили розташування лекційних та практичних аудиторій, ознайомили з розкладом занять та навчальним процесом в ЗНТУ.

Прийомна компанія 2017року

Прийомна компанія на кафедрі "Фінанси,банківська справа та страхування" пройшла з ентузіазмом. Професорсько-викладацький склад приділив велику увагу абітурієнтам. Кафедра сумлінно працювала протягом року з випускниками шкіл, коледжів.Проводились плідні бесіди з абітурієнтами, пояснювались переваги спеціальності та умови подальшого працевлаштування, навчання магістратурі.

Вступ до магістратури 2017р.навчання

24липня 2017року (до 12:00) завершується прийом документів на навчання магістрів

30.06.17р. відбудеться випробування з фаху в 9:00 в ауд.381

06.07.17р.відбудеться випробування з іноземної мови (англ.) в 9:00 в ауд.381

06.07.17р.відбудеться випробування з іноземної мови (нім.,франц.) в 9:00 в ауд.381

З 24.07.17р. починається друга хвиля подачі документів

Захист дипломних робіт у спеціалістів ФЕУ-112 і ФЕУз-112

16.05.-18.05.2017р. відбувся захист дипломних робіт у спеціалістів групи ФЕУ-112 і ФЕУз-112. Пройдено останній етап навчання і тепер вдалося подолати найскладніший бар'єр!Підведений підсумок багаторічного навчання у ВНЗ і ось тепер,перед нами гордо постають дипломовані фахівці в області «Фінансів і кредит». Вітаємо з успішним захистом дипломних робіт наших спеціалістів!!!

День відкритих дверей ЗНТУ

20.05.17р. відбувся день відкритих дверей ЗНТУ. Перед абітурієнтами виступив декан факультету економіки та управління доц., к.е.н. Корольков В.В. з привітаннями майбутніх студентів, а також завідуючі кафедри "Фінансів,банківської справи та страхування" доц.,к.е.н. Шарова С.В. та завідуюча кафедри "Облік і оподаткування" д.держ.управл., професор Левченко Н.М. презентували свої кафедри, розповіли їх історію та умови вступу абітурієнтів за спеціальностями "Фінансів,банківської справи та страхування" і "Облік і оподаткування".День відкритих дверей відбувся в дружній атмосфері, була представлена презентація кафедри і завідуюча кафедри відповіла на всі питання абітурієнтів.

Міжкафедральний семінар доцента,к.е.н. Андрющенко Ірини Євгеніївни 16травня 2017року

16 травня 2017 року відбулося розширене засідання міжкафедрального семінару кафедр менеджменту; маркетингу; міжнародних економічних відносин; фінансів, банківської справи та страхування; обліку та оподаткування; економічної теорії та підприємництва; підприємництва, торгівлі та біржової діяльності щодо обговорення дисертаційної роботи доцента кафедри фінанси, банківська справа та страхування ЗНТУ Андрющенко Ірини Євгеніївни «Життєздатність промислових підприємств: теорія, методологія, практика», поданої на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Дисертаційна робота Андрющенко Ірини Євгеніївни виконана за спеціальністю 08.00.04. – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), є завершеною науково-дослідною роботою. Одержані в ході дослідження результати в сукупності вирішують важливе науково-практичне завдання – розроблення теоретико-методологічних та методичних засад формування життєздатності промислових підприємств. Рекомендувати до захисту у спеціалізованій вченій раді дисертаційну роботу Андрющенко Ірини Євгенївни на тему «Життєздатність промислових підприємств: теорія, методологія, практика», в спеціалізовану вчену раду із захисту докторських дисертацій за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Проведення круглого столу кафедри "фінансів,банківської справи та страхування"

Метою круглого столу, проведенего 27квітня 2017року, була презентація кафедри ФБСС з питань стану економічних реформ в Україні, їх впливу на банківську ситсему України в умовах кризи. Круглий стіл відвідали: Бєліков С.Б. д.т.н., професор,Прушківський В.Г д.е.н., професор, перший проректор Запорізького національного технічного університету, Наумик В.В. д.т.н., професор,проректор з наукової роботи Запорізького національного технічного університету, Гудзь П.В. д.е.н., професор кафедри менеджменту Запорізького національного технічного університету, Корольков В.В. к.е.н., декан факультету економіки та управління Запорізького національного технічного університету, Шарова С.В. к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Запорізького національного технічного університету. Бєліков С.Б. привітав учасників круглого столу й виступив з привітальним словом. Гудзь П.В. подякував організаторам круглого столу за організацію та наголосив на важливості такого заходу.

Корольков В.В. привітав запрошених учасників та побажав пладного обговорення проблемних питань. Прушківський В.Г. зосередив увагу на стані економічних реформ в Україні, на їх важливості та запросив всіх присутніх прийняти активну участь в обговоренні. В виголошені доповідей прийняли участьАртемова С.О.-заступник керуючого АТ "Ощадбанку", Підгорпний М.В. - керівник з продажу в агробізнесі Дніпровсього та Запорізького регіонів "Кредит Дніпро",Левченко Н.М. д.з держ.упр.,зав.каф. обліку і оподаткування Запорірізького національного технічного університету,професор. Артемова С.О.ознайомила зі станом економічних реформ в Україні та їх вплив впливом на банківську систему в Україні взагалі та на АТ "Ощадбанк".Підгорний М.В. підняв питання продажів в агробізнесі Дніпровського та Запорізького регіонів на прикладі "Кредит Дніпро". Для круглого столу організаторами цього заходу було підготовлено презентації за темами доповідей, що підкрипили не тільки основні цифри, але й наглядно довели про існування низки проблем в економічних реформах, розглянули сучасний стан ,довели істотний вплив на банківську систему України в умовах кризи. Не можливо не відмітити, що круглий стіл перевершив всі очікування і на думку сторін був дійсно діалогом науковців, практиків, банківських службовців, студентів. Проаналізувавши думку банківських експертів та науковців, дійшли висновку , що серія круглих столів є дуже актуальним питанням сьогодення, яка буде змінювати мислення споживачів, їх родичів, буде розяснювати суть економічних реформ та процесів в Україні.

За час двохгодинного виступу та обговорення, які можна охарактеризувати як плідні та результативні, всі присутні могли поспілкуватись  та задавати питанням банківським робітникам та представникам бізнесу. Під час круглого столу учасники зробили наголос на позитивні та негативні наслідки економічних реформ в Україні, охарактеризували вплив на банківську систему України  в умовах кризи, намітили заходи з удосконалення проблем.

Круглий стіл кафедри "фінансів,банківської справи та страхування"

27квітня 2017року запрошуємо взяти участь представників наукової спільноти (наукових співробітників, викладачів, здобувачів вищої освіти) представників банківських установ у круглому столі на тему "Стан економічних реформ в Україні та їх вплив на банківську систему України в умовах кризи",яке відбудеться о 12:00 ауд.320

Участь студентів кафедри у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції

6 квітня 2017року відбулася Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція " Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні" у якій прийняли участь студенти, які навчаються на кафедрі "ФБСС". Студентами були представлені матеріали доповідей. Всі учасникм були нагороджені сертифікатами

День народження кафедри

29березня 2017 року кафедра відсвяткувала 21-річницю заснування кафедри. Колеги, студенти та вся прогресивна молодь бажає успіхів, міцного здоровя, натхнення та творчої наснаги.

6 квітня 2017р. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція " Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні"

Запрошуємо взяти участь представників наукової спільноти (наукових співробітників, викладачів, докторантів, аспірантів, здобувачів вищої освіти) представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та установ у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції " Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні"

Вручення дипломів магістрам 25.01.2017 року

Кафедра щиро вітає магістрів ФЕУ з отримання дипломів випуску 2017 року. Зичить міцного здоровя, творчого натхнення та великих досягнень в набутті професійного досвіду

День "відкритих дверей" у ЗНТУ

17 грудня 2016 року у приміщенні актового залу ЗНТУ відбувся день "відкритих дверей", де зібралося багато абітурієнтів, викладачів, адміністрації вузу, а також студентів ЗНТУ. Після загального збору абітурієнти розійшлися по аудторіям, де більш детальніше ознайомилися зі спеціальністю,з умовами навчання більш детально дізналисся про спеціальність.

Захист магістерських дипломних робіт ФЕУ-121м

15-16грудня 2016р. відбувся захист магістерських дипломних робіт у групи ФЕУ-121м. Підведено підсумок багаторічного навчання у нашому вузі і ось тепер,перед нами гордо постають дипломовані магістри з фінансів і кредиту, економісти з фінансової роботи та ,можливо ,у майбутньому викладачі університетів та вищих навчальних закладів.Вітаємо з успішним захистом дипломних робіт та наснаги у майбутній вашій роботі!

 

Проведення Iтуру Всеукраїнської олімпіади на кафедрі "ФБСС"

Кафедрою була проведена олімпіада на базі ЗНТУ з наступних дисциплін «Статистика», «Страхування», «Фінанси підприємств», та проводилася комплексна олімпіада ,яка включала завдання з таких предметів як :«Страхування», «Статистика», «Банківська система», «Фінансовий ринок»,«Фінанси підприємств» в ході яких були визначені переможці, які прийматимуть участь у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади, а саме: «Страхова справа» -Шлендер К.О ФЕУ-113,«Статистика» - Наливайко К.В ФЕУ-113, «Фінанси» - Удовіченко А.В.ФЕУ-123

Ярмарка освіти у Казак Палаці

З 3 по 5 листопада у Казак Палаці відбувалася "Ярмарка освіти", де представляли свої факультети та вузи представники з різних регіонів України. Кафедра "ФБСС" також приймала активну участь у ярмарці. Абітурієнтам розяснювалися умови вступу та навчання у вузі, ознайомлення зі спеціальностями. Були роздані ознайомлюючі матеріали та буклети вузу. В цілому захід відбувався в дружній та теплій атмосфері.

Посвята першого курсу в студенти

31серпня 2016 року викладачі кафедри «ФіК»привітали першокурсників-студентів Запорізького національно технічного університету з першим днем навчального року. Висловили побажання підкорити вершини економічних знань, зустріти добрих і надійних друзів та набути професійних навичок

 

Захист плану санації магістрами ФЕУ-121м

5.06.16р. відбувся публічний захист плану санації підготовленого здобувачами вищої освіти за освітнім ступенем "магістр" група ФЕУ-121м. Під час захисту плану санації студенти дали повноцінну оцінку фінансовому стану, визначили санаційну спроможність , висвітлили результат санаційного аудиту та запропонували санаційні заходи організаційного, виробничого та технічного характеру.

Так, Василенко Ольга запропонувала ряд санаційних заходів для фінансового оздоровлення Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат». Студентка довела фінансову неспроможністьпідприємства,встановила його можливості та загрози в короткостроковій перспективі. З урахуванням виробничих потужностей данного підприємства Ольгою були запропоновані заходи щодо запровадження у виробництво нового виду продукції, який користується попитом на регіональному ринку , продукти - аналоги на регіональному ринку не пропонуються. З урахуванням можливостей підприємства, для фінансового оздоровлення необхідно термін до 12 місяців. За даний час підприємство зможе сплатити заявлені борги та відновити платоспроможність. Лайкова Катерина запропонувала план фінансового оздоровлення заводу "ЗЕРЗ".Катя наголосила, що підприємство є єдиним заводом в Україні, який займаеється ремонтом електровозів.Доповідачем було наголошено, що підприємство нині знаходиться у скрутному фінансовому становищі, це і змусило підприємство працювати на умовах овердрафту.З метою фінансового оздоровлення підприємства доповідачем були запропоновані конкретні заходи. Проведені розрахунки свідчать, що підприємство протягом 252 днів зможе повернути свою платоспроможність. Гаманець Анастасія запропонувала конкретні санаційні заходи задля фінансового оздоровлення свого підприємства.Настя обгрунтувала фінансову неспроможність підприємства,встановила його слабкі та сильні сторони, а також можливості в короткостроковій перспективі підприємства. З урахуванням можливостей підприємства, для фінансового оздоровлення необхідно термін 310 днів. За такий проміжок час підприємство зможе сплатити заявлені борги та відновити платоспроможність. Мамонова Олеся аналізувала Запорізький автомобільний завод і виявила в ході аналізу, що підприємство знаходиться на межі банкрутства. Студенткою були обгрунтовані та запропоновані санаційні заходи фінансового оздоровлення Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінатпідприємства.Студентка довела фінансову неспроможністьпідприємства,встановила його можливості та загрози в короткостроковій перспективі. З урахуванням можливостей підприємства, для фінансового оздоровлення необхідно термін до 12 місяців,за цей час підприємство зможе сплатити заявлені борги та відновити платоспроможність. Магістрантки захистили свої плани на "відмінно".

 

Захист дипломних робіт у спеціалістів ФЕУ-111

17.05.2016р. відбувся захист дипломних робіт у спеціалістів групи ФЕУ-111. Пройдено останній етап навчання і тепер вдалося подолати найскладніший бар'єр!Підведений підсумок багаторічного навчання у ВНЗ і ось тепер,перед нами гордо постають дипломовані фахівці в області «Фінансів і кредиту». Вітаємо з успішним захистом дипломних робіт наших спеціалістів!!!

 

Тиждень науки 2016

18 квітня 2016 року пройшла щорічна науково -практична конференція серед викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ.Конференція пройшла згідно плану доповідей секції Фінанси і кредит. В роботі взяли участь 22 науковці. Виступили з доповідями 22 особи. Теми доповідей були дуже актуальні та визвали бурхливе обговорення. В обговоренні взяли участь 10 осіб.Рекомендовано опублікувати 22 теми доповідей у збірці "Тиждень науки ЗНТУ".

 

30 березня 2016 року кафедра Фінансів і кредиту відсвяткувала свою 20-ту річницю!

 

20 років потому в Запорізькому національному технічному університеті  виникло питання створення на базі кафедри "Економіка та організація виробництва" випускаючої кафедри "Фінанси і кредит".

Державі та Запорізькій області  необхідні  були фахівці з фінансів  і кредиту. Кафедру було створено  19.02.1996 г. Очолила кафедру к.е.н., доцент Нестеренко Ж.К. Першими викладачами  на кафедрі були: Андросова О.Ф., Очеретько Л.М., Пахомова І.Г., Ремига С.П. Професорсько-викладацькому складу було дуже важко  створювати методичне забезпечення кафедри. Ринкова економіка тільки починала розвиватися, а тому , законодавча база постійно змінювалась, відсутні були підручники, методичні вказівки з предметів, всі наопрцювання  з наукової роботи треба було починати з початку. 

Велику допомогу у становленні кафедри  "Фінанси і кредит" надали наші      підприємства, які постійно виручають наданням методики здійснення    фінансових і кредитних операцій, працевлаштуванням на виробнитчу практику  студентів та інше. Це такі підприємства як: ПАТ "Запоріжабразив", ПАТ "Мотор  Січ", ПАТ "Запоріжтрансформатор". ПАТ "Промінвестбанк". Розвиток ринкових  відносин вимагав кваліфікованих  фахівців з фінансів  і кредиту, тому до  професорсько-викладацького складу підвищувалися вимоги, постало питання  захисту кандидатських і докторських дисертацій. Це призвело до укріплення    кафедри якісним  і кількісним складом викладачів.

 Кандидатські дисертації захистили 11 викладачів, докторські – 2 викладача. За    20 років кафедра випустила 785 студентів денного відділення та 783 студента  заочного відділення, ФПО – 1799, ФК – 741 слухачів. Більшість випускників  працюють за фахом та є провідними спеціалістами з фінансів і кредиту,  очолюють  банківські установи, страхові компанії, працюють на промислових  підприємствах, у податкових адміністраціях, КРУ та інше.

Кафедра наполегливо працює над науковими статтями, монографіями, підручниками. Опубліковано статей у фахових виданнях, монографій,    підручників. Викладачі кафедри мають почесні звання: Андросова О.Ф. – к.е.н, доцент, дійсний член-кореспондент АЕН України з фінансів, Андрющенко І.Є. – к.е.н., доцент, член-кореспондент АЕН України з менеджменту. На кафедрі "Фінанси і кредит" було створено факультет післядипломної освіти, а в 2012 році на базі цієї кафедри створили кафедру обліку та аудиту.

Весь колектив кафедри Фінансів та кредиту висловлює велику подяку студентам кафедри за організацію та проведення концерту - привітання для викладачів та співробітників кафедри!

 

 

Кафедра “Фінанси, банківська справа та страхування" була заснована у 1996 році і мала назву "Фінанси і кредит". Першим завідувачем кафедри була к.е.н.,професор Нестеренко Жанна Кирилівна.З вересня 1997 року по лютий 2000 року кафедру очолював к.е.н., доцент Кущик А.П. Першими викладачами  на кафедрі були: Андросова О.Ф., Очеретько Л.М., Пахомова І.Г., Ремига С.П. Професорсько-викладацькому складу було дуже важко  створювати методичне забезпечення кафедри. В 2013 році кафедру " Фінанси і банківська справа" було розділено на дві кафедри: "Фінанси і кредит", та "Облік та аудит". З вересня 2016року кафедра має назву «Фінанси,банківська справа та страхування».

      За кафедрою закріплено 31 економічна дисципліна для бакалаврів та 13 дисциплін для освітньо-кваліфікаційного ступеню «магістр» з фінансів,банківської справа та страхування. Провідні  викладачі викладають по 4-5 дисциплін, що сприяяють підвищенню відповідальності за навчально-методичне забезпечення та його якість. На кафедрі постійно розробляється та обновлюється навчально-методичне забезпечення, є в наявності навчальні та робочі навчальні плани за ОКР „ Бакалавр”, „Магістр”, освітньо-кваліфікаційні характеристики та освітньо-кваліфікаційні програми.

За останні 10 років захистило 8 викладачів кандидатські дисертації, один-докторську дисертацію.

Одержали вчене звання: доцента – 8 чоловік. На кафедрі є 1 докторант; 1 пошукач. За останні 3 роки отримали дипломи «магістрів» 89 чоловік. За 20 років кафедра випустила 785 студентів денного відділення та 783 студента  заочного відділення. На кафедрі «Фінанси і кредит» було створено факультет післядипломної освіти на якій навчалося  ФПО – 1799 слухачів, ФК – 741 слухачів.

Професорсько-викладацький склад кафедри налічує 12 викладачів високої кваліфікації, серед них  10 кандидатів економічних наук, доцентів. 

Її випускники працюють в комерційних банках, податковій адміністрації, контрольно-ревізійному управлінні, страхових компаніях, на біржах, фінансових, маркетингових, планових відділеннях державних підприємств, акціонерних компаніях, фірмах та вищих навчальних закладах України. Кафедра має тісні науково-виробничі зв'язки з багатьма підприємствами, установами та ВНЗ України (ЗАТ ЗАЗ, ВАТ «Запоріжсталь», ВАТ «Мотор Січ», НБУ, УСБ, Приватбанк, Укрсиббанк, 1-й Український Міжнародний банк, Мегабанк, КРУ, ДПІ, Запорізька державна інженерна академія, Одеський державний економічний університет та іншими).

Студенти зі спеціальності „Фінанси, банківська справа та страхування” вивчають такі дисципліни: економіка підприємств; гроші і кредит; глобальна економіка; банки та банківські операції; фінанси підприємств; інноваційний розвиток підприємств; страхування; страхові послуги; страховий менеджмент; бюджетна система; податкова система; бухгалтерський облік; соціальна відповідальність; економічний аналіз; аудит; фінансова статистика; інвестиції; фінансовий ринок; міжнародні валютно-фінансові відносини і інші.

Випускники кафедри вміють аналізувати фактори, які впливають на виробництво; оцінювати структуру ринкових потреб з метою їх максимального задоволення; розробляти та реалізовувати стратегію розвитку виробництва; залучати інвестиції з урахуванням економічної кон'юктури, ресурсо-сировинної і кредитно-фінансової ситуації; йти на визначений ризик; дотримуватися етичних норм бізнесу; орієнтувати підприємство на комерційний успіх; відчувати себе відповідальним перед суспільством за справу, яку робиш.

Випускники із спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» можуть займати посади: керівника або заступника керівника управління по контролю за діяльністю територіальних підрозділів банку; фахівця зі страхування; економіста з планування, оглядача з економічних питань; консультанта з економічних питань, економічних радників; економіста з фінансової роботи; фахівця на ринку цінних паперів на ринку фінансових послуг; аналітика з оцінки вартості бізнесу, дилера, брокера, ліквідатора, розпорядника майна підприємств-боржників; професіонала з економіки і наукового співробітника; економіста спеціалізованих кредитно-фінансових установ; спеціаліста-економіста валютного відділу; фінансового директора підприємства; начальника фінансового управління; керівника структурного підрозділу банку

 

Прізвище, ім'я, по батькові Науковий ступінь, вчене звання Посада
Шарова Світлана Василівна к.е.н., доцент завідувач кафедри
Коваль Олександр Анатолійович к.е.н. доцент кафедри
Андросова Олена Федорівна к.е.н. доцент кафедри
Пахомова Ірина Георгіївна к.е.н. доцент кафедри
Андрющенко Ірина Євгеніївна д.ек.н. професор кафедри
Олійник Тетяна Олександрівна к.е.н. доцент кафедри
Фатюха Наталія Георгіївна к.е.н. доцент кафедри
Набатова Юлія Олександрівна к.е.н. доцент кафедри
Бабенко-Левада Вікторія Геннадіївна к.е.н. доцент кафедри
Шестопалова Олена Віталіївна старший викладач старший викладач кафедри
Чередниченко Наталія Олександрівна старший викладач старший викладач кафедри
Гараба Сергій Семенович асистент асистент кафедри
Шевцова Марина Вікторівна провідний фахівець провідний фахівець кафедри
Лайкова Катерина Миколаївна старший лаборант старший лаборант кафедри
​​
 

 

Усі приміщення кафедри «Фінанси, банківська справа та страхування» розміщені в головному корпусі Запорізького національного технічного університету. Кафедра Фінанси, банківська справа та страхування займає загальну площу 159 кв.м. Площа предметної аудиторії 282  складає 73,9 кв.м. Аудиторія оснащена спеціальним обладнанням, методичними посібниками у формі інформаційних стендів, зразками кращих студентських робіт. Професорсько-викладацький склад кафедри розташовується у двох аудиторіях (ауд. 347а приміщення для викладачів, ауд. 275а - кабінет завідуючого кафедри), загальною площею 65,1 кв.м, обладнаних необхідними офісними меблями, має п’ять комп’ютерів (програмне забезпечення: Ms Excel, Ms Word, Мs Access, геоінформаційних систем  “Map INFo” та ін.), вони з’єднані локальною мережею університету та мають доступ до мережі Internet, обладнана оргтехнікою - сканером, принтерами, ксероксами. Для проведення лекцій та інших навчальних цілей використовується мультимедійний проектор

Матеріально-технічна база спеціальності 8.03050801 «Фінанси, банківська справа та страхування» забезпечує проведення на достатньо високому рівні лекційних та практичних занять з усіх дисциплін навчального плану. 

 

2017 рік 
 1. Робоча програма з навчальної дисципліни «Банківські операції» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» / уклад. Андросова О. Ф. Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 20 с.
 2. Робоча програма з навчальної дисципліни «Банківські операції» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». / уклад. О. Ф. Андросова. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 23 с.
 3. Робоча програма з навчальної дисципліни «Фінанси» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Укл. Чередниченко Н.О. Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – 23 с.
 4. Робоча програма з навчальної дисципліни «Фінансова статистика» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ Укл. Н.Г. Фатюха – ЗНТУ. - 2017. - 34 с.
 5. Робоча програма «Гроші та кредит» для студентів бакалаврів (другий освітньо-професійний рівень) за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», освітньою програмою бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування (другий освітньо-професійний рівень) / Укл. Пахомова І. Г. Запоріжжя, ЗНТУ, 2017. – 15 с.
 6. Робоча програма з навчальної дисципліни «Проектне фінансування» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ уклад.О. Ф. Андросова. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 19 с.
 7. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни “Статистика” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 “ Фінанси, банківська справа та страхування ”, 071 „Облік та оподаткування” (Частина 1) / уклад. Н. Г. Фатюха, – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.- 62 с.
 8. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни “Статистика” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 “ Фінанси, банківська справа та страхування ”, 071 „Облік та оподаткування” (Частина 2) / уклад. Н. Г. Фатюха, – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017.- 62 с.
 9. Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Статистика» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 “ Фінанси, банківська справа та страхування”, 071 „Облік та оподаткування” (Частина 1) / уклад. Н. Г. Фатюха – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 62 с.
 10. Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з дисципліни «Статистика» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальностей 072 “ Фінанси, банківська справа та страхування”, 071 „Облік та оподаткування” (Частина 2) / уклад. Н. Г. Фатюха – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 66 с.
 11. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни “Статистика” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «бакалавр» денної та заочної форм навчання спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” / уклад.: Н. Г. Фатюха. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. - 40с.
2016 рік 
 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий ринок » / уклад. І. Г. Пахомова.- Запоріжжя : ЗНТУ. - 2016. – 11 с.
 2. Робоча програма навчальної дисципліни «Ринок фінансових послуг» / уклад. І. Г. Пахомова. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 11 с.
2015 рік 
 1. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Фінансова статистика” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 6.03050801«Фінанси і кредит»заочної форми навчання / уклад. Н. Г. Фатюха. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.- 30 с.
 2. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінансова статистика» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 6.03050801 «Фінанси і кредит» денної форми навчання / уклад. Н. Г. Фатюха. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015.- 70с.
 3. Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни “Фінансова статистика” для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем бакалавр зі спеціальності 6.03050801 “Фінанси і кредит” денної та заочної форм навчання / уклад. Н. Г. Фатюха. – Запоріжжя : ЗНТУ. - 2015.- 82 с.
2014 рік 
 1. Методичні вказівки з підготовки та написання дипломної магістерської роботи за спеціальністю 8.03050801 “магістр з фінансів і кредиту” денної форми навчання / Укл. Нестеренко Ж.К., Фатюха Н.Г. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. –86 с.
 2. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 7.03050801 “Фінанси і кредит” всіх форм навчання/ Укл. Нестеренко Ж.К., Фатюха Н.Г. Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 82 с.
 3. Програма комплексного державного іспиту з циклу професійно-орієнтованих дисциплін для студентів, що здобувають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» /Укл. Ж.К. Нестеренко, Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 26 с.
 4. Варіативна частина освітньо-кваліфікаційної характеристики «магістра». Галузь знань -0305 «Економіка та підприємництво». Спеціальність - 8.03050801 «Фінанси і кредит». Кваліфікація - 2441.1 – науковий співробітник (економіка); 2441.2- економіст з фінансової роботи; 2310 - викладач університетів та вищих навчальних закладів. Введено як тимчасовий документ до введення відповідної складової галузевого стандарту / Укл. Ж.К. Нестеренко, Н.М. Левченко, Т.О. Олійник, Н.Г. Фатюха, С.В. Шарова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 70 с.
 5. Засоби діагностики якості вищої освіти магістр. Галузь знань -0305 «Економіка та підприємництво». Спеціальність - 8.03050801 «Фінанси і кредит». Кваліфікація - 2441.1 – науковий співробітник (економіка); 2441.2- економіст з фінансової роботи; 2310 - викладач університетів та вищих навчальних закладів. Введено як тимчасовий документ до введення відповідної складової галузевого стандарту / Укл. Ж.К. Нестеренко, Н.Г. Фатюха, Т.О. Олійник – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 34 с.
 6. Конспект лекцій з дисципліни “Фінанси, гроші та кредит” для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент», з подальшою можливістю навчання за спеціалізацією 7.03060101 «менеджмент організації і адміністрування» всіх форм навчання Ч. 3/ уклад.: О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 56 с.
 7. Конспект лекцій з дисципліни “Фінанси, гроші та кредит” для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент», з подальшою можливістю навчання за спеціалізацією 7.03060101 «менеджмент організації і адміністрування» всіх форм навчання Ч. 2/ уклад.: О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 44 с.
 8. Конспект лекцій з дисципліни “Фінанси, гроші та кредит” для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент», з подальшою можливістю навчання за спеціалізацією 7.03060101 «Менеджмент організації і адміністрування» всіх форм навчання. Ч. 1/ уклад.: О. Ф. Андросова, О. В. Шестопалова. - Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. – 68 с.
2011 рік 
 1. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Статистика” для студентів спеціальностей 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.0305901 «Облік і аудит» заочної форми навчання/ Укл. Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011.- 50 с.
 2. Методичні вказівки з підготовки та написання автореферату до магістерської роботи за спеціальностями 8.03050801 “магістр з фінансів”, 8.03050901 „магістр з обліку і аудиту” для всіх форм навчання / Укл. Нестеренко Ж.К., Фатюха Н.Г., Левченко Н.М. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 10 с.
2009 рік 
 1. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни “Місцеві фінанси” для студентів спеціальності 7.050 104 “Фінанси” заочної форми навчання / Укл. Н.Г. Фатюха – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.- 22 с.

Напрям підготовки : 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма: фінанси і кредит)

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування (освітня програма: фінанси і кредит)

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування здійснює підготовку:
- бакалаврів  (кваліфікація:фахівець в галузі фінансів та торгівлі, страховий агент);
- магістрів (кваліфікація: менеджер (управитель) у фінансовій діяльності, професіонал з фінансово-економічної безпеки, економіст, викладач університетів та вищих навчальних закладів).

Термін навчання за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»: 

Бакалавр 

·  3 роки (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»); 

·  4 роки (на базі 11 класів) 

Магістр– 1,5 роки.

Випускники із спеціальності «Фінанси, банківська справа банківська справа та страхування» можуть займати посади:
- керівника або заступника керівника управління по контролю за діяльністю територіальних підрозділів банку;
- фахівця зі страхування; економіста з планування, оглядача з економічних питань;
- консультанта з економічних питань, економічних радників;
- економіста з фінансової роботи;
-фахівця на ринку цінних паперів на ринку фінансових послуг;
- аналітика з оцінки вартості бізнесу, дилера, брокера, ліквідатора, розпорядника майна підприємств-боржників;
- професіонала з економіки і наукового співробітника; економіста спеціалізованих кредитно-фінансових установ;
- спеціаліста-економіста валютного відділу;
- фінансового директора підприємства;
- начальника фінансового управління;
- керівника структурного підрозділу банку.
 

Перелік навчальних дисциплін , що вивчають студенти:

Сторінки