Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є формування у студентів чіткого уявлення про принцип дії основних радіотехнічних процесів з використанням квантових радіотехнічних систем на основі порівняння їх з системами в класичному електронному варіанті.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основи геометричної та хвиле водної оптики;

– фізичні та хімічні основи волоконно-оптичних хвилеводів;

– побудову та принципи дії оптичного волокна та оптичних кабелів;

– сучасні тенденції розвитку квантових радіотехнічних пристроїв та систем і перспективи їх розвитку;

– принципи дії та побудови основних типів квантових радіотехнічних пристроїв в класичному та інтегральному виконанні.

вміти:

– моделювати волоконно-оптичні пристрої за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

 

Викладач дисципліни: Кудрявцев Дмитро Петрович, к. ф-м. н., доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 6 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 144 8-й 8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 6 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 32 год. 8 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16 год. 8 год.
Самостійна робота
96 год. 144 год.
Індивідуальні завдання: 20 год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100