Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення основ теорії випадкових сигналiв, основ статистичної теорії радіотехнічних систем, оптимальних засобів прийому та обробки сигналів за наявності шумів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– основи теорії випадкових процесів (сигналiв);

– статистичні характеристики повідомлень та сигналів;

– типові моделі радіоканалів і радіосигналів;

– статистичні критерії прийому дискретних сигналів;

– методи оптимальної обробки сигналів у задачах виявлення і розпізнавання сигналів за наявності завад.

вміти:

– провести оптимальну оцінку (вимірювання) інформаційних параметрів сигналів.

 

Викладач дисципліни: Бондарев Борис Миколайович, к.т.н., доцент, професор кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок вибіркова
Напрям підготовки: 6.050901 «Радіотехніка»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 144 5-й 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4 самостійної роботи студента – 6 Освітній ступень: Бакалавр з радіотехніки 32 год. 10 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16год. 8 год.
Самостійна робота
96 год. 126 год.
Індивідуальні завдання: 20 год.
Вид контролю: іспит

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для іспиту

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100