Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення основних принципів побудови напрямних систем і кабельних мереж електрозв’язку, їх основних параметрів і характеристик.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– структуру мережі електрозв'язку країни;

– особливості використання кабельної мережі зв’язані з переходом до цифрових систем передачі інформації і застосуванням нових технологій, зокрема, технології DSL;

– систему маркування, формування груп і осердя кабелів електрозв’язку;

– розрахунок первинних і вторинних параметрів передачі та впливу основних різновидів кабелів електрозв’язку;

– об’єм і склад електричних вимірів на будівельній та підсилювальній ділянках кабелю електрозв’язку.

вміти:

– визначити марку кабелю електрозв’язку;

– обрати кабель потрібної марки;

– розраховувати параметри передачі та впливу кабелів електрозв’язку;

– проводити електричні виміри кабелів електрозв’язку;

– відбирати кабельні пари, придатні для застосування технологій DSL.

 

Викладач дисципліни: Дмитренко Віктор Панкратович, к. т. н., доцент, доцент кафедри радіотехніки та телекомунікацій.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати і зв'язок нормативна
Напрям підготовки: 6.050903  «Телекомунікації»
Змістових модулів – 2 Кваліфікація (професійне спрямування): 3114 Технічний фахівець в галузі електроніки і телекомунікацій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – індивідуальні домашні завдання Семестр
Загальна кількість годин – 108 6-й 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 4,75 Освітній ступень: Бакалавр з телекомунікацій 32 год. 8 год.
Практичні, семінарські
год. год.
Лабораторні
16 год. 6 год.
Самостійна робота
32 год. 166 год.
Індивідуальні завдання:  28 год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота   Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5 T6  
16 17 17 16 17 17 100