Ви є тут

Головна

Мета: ознайомити студентів із основними напрямами розвитку матеріалознавства. Визначити найбільш приоритетні прикладні та наукові завдання сучасного матеріалознавства. Надати загальне уявлення про обсяги та зміст основних спеціальних дисциплін, які вивчаються студентами напряму підготовки «Інженерне матеріалознавство».

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: основні класи матеріалів, які використовують в машинобудуванні, основні особливості отримання матеріалів та покриттів, місце та призначення термічного та хіміко-термічного оброблення в циклі виготовлення виробу, основні відомості про властивості матеріалів, методах їх визначення та контролю, функції інженера-матеріалознавця в наукової та виробничої галузях.

вміти: класифікувати матеріали за призначенням, прогнозувати структурні зміни на стадіях виготовлення виробів для забезпечення необхідного рівня механічних та експлуатаційних властивостей.

Викладач дисципліни: Ткач Дар'я Володимирівна, доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4

Галузь знань

13 Механічна інженерія

Нормативна (за вибором)

Спеціальність

132 «Матеріалознавство»

Модулів – 1

Освітня програма:

 «Прикладне матеріалознавство», "Термічна обробка металів"

Рік підготовки:
Змістових модулів – 3 1-й 1-й

Індивідуальне науково-дослідне

завдання __-___

                 (назва)

 

Семестр
Загальна кількість годин - 120 1-й 1-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента -

Освітньо-кваліфікаційний рівень:бакалавр 14 год. 6 год.
Практичні, семінарські
14 год. 2 год.
Лабораторні
- год. - год.
Самостійна робота
80 год. 112 год.
Індивідуальні завдання:

Вид контролю: залік

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 30% до 70% для заочної форми навчання – 4% до 96%

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3
T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T1 T2 100 100
20 20 20 20 20 35 35 30 50 50