Ви є тут

Головна

Навчальні  дисципіни,  що  викладаються  кафедрою  філософії  ЗНТУ

Стислий опис мети, знань та навичок, які дає дисципліна.   Кількість годин / кредитів ЄКТС; види робіт; розподіл оцінки у межах дисципліни.   Хто викладає дану дисципліну.

«Спеціальні  розділи  філософії  та  психології»

Метою викладання – є поглиблення знань студентів-магістрів у галузі сучасної філософії й психології – задля поглиблення їх філософської культури мислення та оволодіння ними засобами й прийомами комунікативної компетентності сучасного мислення.
Філософське осмислення сучасного стану людської цивілізації, зокрема, передбачає й з’ясування специфіки науки й наукового пізнання та відповідальності вченого у сучасному світі. Знання із педагогіки й психології викладання у вищій школі є засвоєнням психолого-педагогічних прийомів викладацької діяльності, зокрема, й у технічному вищому навчальному закладі.
Основні завдання – полягають у тому, щоб студенти-магістри, майбутні науковці, збагатили свій інтелектуально-творчий потенціал знаннями:
а) на понятійному рівні – основних тенденцій розвитку сучасної філософії, розмаїття її основних сучасних концепцій та найбільш потужних теоретичних конструктів, а також засвоїли спеціальні розділи загальної теорії пізнання; основних тенденцій розвитку сучасної педагогічної науки, розмаїття її основних сучасних змістовних напрямків, шкіл, концепцій;
б) на фундаментальному рівні – змісту філософії сучасного світу, осягнули принципи й предметну специфіку сучасних філософських концепцій та теорій; змісту педагогіки сучасного світу, осягнули принципи й предметну специфіку сучасних психолого-педагогічних концепцій та теорій;
в) на практично-творчому рівні – дослідження соціальних явищ, використовування прикладної філософії для аналізу основних процесів та явищ зовнішнього та внутрішнього світу людини; формування навичок творчого мислення, вміння доводити та відстоювати свою думку; дослідження соціальних явищ у сфері педагогіки, використовування прикладної психології для аналізу основних процесів та явищ зовнішнього та внутрішнього світу людини як суб’єкта педагогічних практик; формування навичок творчого мислення, вміння активно залучатися у конкретний викладацький процес.
Як результат вивчення навчальної дисципліни «Спеціальні розділи філософії та психології» студент повинен –
знати:
–    основний зміст усіх розділів навчальної програми; оволодіти сучасним філософським способом мислення, основними принципами та першоджерелами сучасної філософії; зміст основної та найбільш вживаної філософської літератури з проблем філософського осмислення сучасних світу та людини;
–    сенс основних категорій й концепцій сучасного філософського осмислення світу та його складових;
–    мати базові уявлення про основи сучасної філософії, що сприяють розвитку загальної культури й соціалізації особистості;
–    основні течії та напрями у філософії сучасного світу, тенденції її розвитку;
–    закономірності розвитку історії, економіки, права, релігійних уявлень людства, зокрема, на сучасному етапі їх розвитку;
–    розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та життєдіяльності людини у ньому;
–    основний зміст усіх розділів навчальної програми з психології та педагогіки;
–    форми та механізми здійснення навчального процесу у вищій школі, принципи моделювання процесу навчання у вищій школі;
–    правила та техніки педагогічної майстерності, прийоми та методи організації психології людської особистості та спілкування;
вміти:
–    синтезувати набуті знання з фахових технічних та економічних дисциплін у цілісне світосприйняття;
–    змістовно аналізувати основні напрями та течії філософії, зокрема, такі що репрезентують сучасний світ;
–    застосовувати набуті знання з сучасної філософії при аналізі нагальних проблем сьогодення;
–    застосовувати набуті знання з сучасної філософії у процесі аналізу наявного стану науки, проблем та перспектив її розвитку;
–    будувати універсальну макромодель соціальної дійсності у процесі суспільної діяльності та особистого життя;
–    аналізувати й обґрунтовувати філософські, соціальні, політичні та правові особливості українського суспільного життя та української національної ідеї;
–    досліджувати соціальні явища, використовувати прикладну філософію, аналізувати основні процеси та явища зовнішнього та внутрішнього світу людини; опрацьовувати різноманітні джерела інформації, формувати власну точку зору, робити висновки, приймати рішення;
–    творчо використовувати філософське знання у своїй матеріально-практичній та духовній життєдіяльності, грамотно формувати та формулювати власну думку з будь-яких світоглядних питань, впевнено й аргументовано захищати власну позицію;
–    розв’язувати педагогічні проблеми, задачі, ситуації;
–    оволодіти елементарними методами самоконтролю та самоорганізації особистої психіки;
–    набути навичок ділового спілкування у колективі студентів, у стосунках «викладач – студент»;
–    оволодіти технікою побудови безконфліктних міжособистісних стосунків;
–    творчо використовувати знання психолого-педагогічних основ викладання у своїй майбутній практичній діяльності як викладача вищої школи.     

90 год.  (3 кредити ЄКТС)   /   залік   /   лекція;  самостійна робота студента
є дисципліною гуманітарного циклу у навчальному плані спеціальності (кваліфікаційний рівень магістр)    

Проф.  Бондаренко О.В.