Ви є тут

Головна

Навчальні  дисципіни,  що  викладаються  кафедрою  філософії  ЗНТУ

Стислий опис мети, знань та навичок, які дає дисципліна.   Кількість годин / кредитів ЄКТС; види робіт; розподіл оцінки у межах дисципліни.   Хто викладає дану дисципліну.

«Соціальна  відповідальність»

Метою викладання – є формування у студентів фундаментальних знань теорії та практики соціальної відповідальності і відповідних професійних компе-тенцій.
Основні завдання – полягають у вивченні теоретичних положень і практики взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства.
Як результат вивчення дисципліни «Соціальна відповідальність» студент повинен:
знати:
–    основний зміст усіх розділів навчальної програми; оволодіти сучасним соціально-економічним способом мислення щодо осмислення сучасних світу та людини; мати базові уявлення про основи сучасного соціального знання, що сприятиме розвитку загальної культури й соціалізації особистості; розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку суспільства та життєдіяльності людини у ньому;
–    концептуальні основи розвитку соціальної відповідальності; сутність, види, категорії, еволюцію, концепції, моделі та рівні соціальної відповідальності;
–    особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів соціального розвитку;
–    місце соціальної відповідальності в управлінні організацією;
–    нормативно-правові засади розвитку соціальної відповідальності;
–    моделі корпоративної соціальної відповідальності і становлення різних типів корпоративної культури;
–    критерії, показники та методику оцінювання соціальної відповідальності;
–    особливості вияву соціальної відповідальності бізнесу в українських реаліях;
–    сутність соціальних інвестицій як форми вияву корпоративної відповідальності роботодавців;
–    сутність, складові та пріоритети розвитку соціально відповідальної політики управління персоналом;
–    екологічні аспекти соціальної відповідальності та їх нормативно-правове регулювання;
–    сутність, структуру, вимоги та особливості міжнародних стандартів соціальної звітності;
вміти:
–    формувати механізм управління корпоративною соціальною відповідальністю;
–    збирати й оцінювати інформацію з корпоративної соціальної відповідальності для прийняття рішень і формування пропозицій до програм розвитку організації;
–    ідентифікувати, аналізувати і ранжувати очікування зацікавлених сторін організації з позицій концепції корпоративної соціальної відповідальності;
–    формувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на засадах соціальної відповідальності;
–    формувати відносини підприємства із зовнішніми організаціями на засадах корпоративної соціальної відповідальності;
–    визначати напрями активізації індивідуальної та колективної екологічної відповідальності;
–    посилювати соціальну відповідальність суб’єктів суспільного розвитку через соціальне партнерство;
–    здійснювати моніторинг корпоративної соціальної відповідальності;
–    оцінювати ефективність корпоративної соціальної відповідальності;
–    аналізувати соціальну звітність організації і готувати необхідну інформацію для її формування;
–    узагальнювати матеріали аналізу для формування пропозицій щодо удосконалення програм корпоративної соціальної відповідальності;
–    розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник підвищення конкурентоспроможності;
–    застосовувати основні принципи прийняття етичних управлінських рішень;
–    розробляти етичні кодекси організацій, фахівців різних професій;
–    застосовувати набуті знання з проблематики соціальної відповідальності при аналізі наявного стану соціально-економічних реалій сучасного світу й перспектив його розвитку, при аналізі нагальних проблем сьогодення; будувати універсальну  макромодель соціальної дійсності навколо людини, що є суб’єктом сучасних суспільної діяльності та особистого життя;
–    досліджувати соціальні явища, використовувати теорію та практику соціальної відповідальності, аналізувати основні процеси та явища зовнішнього та внутрішнього світу людини; опрацьовувати різноманітні джерела інформації, формувати власну точку зору, робити висновки, приймати рішення;
–    творчо використовувати знання з проблематики соціальної відповідальності у своїй матеріально-практичній та духовній життєдіяльності, грамотно формувати та формулювати власну думку з будь-яких світоглядних питань, впевнено й аргументовано захищати власну позицію.     

120 год.  (4 кредити ЄКТС)   /   екзамен   /   лекція,  семінарські заняття;  самостійна робота студента
є дисципліною гуманітарного циклу у навчальному плані спеціальності (кваліфікаційний рівень магістр),
для спец. ФЕУ    

Проф. Бондаренко О.В.