Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета: формування у студентів знань щодо базових категорій маркетингу, методологічних аспектів організації маркетингової діяльності та її пріоритетів у сучасних умовах.

Завдання: вивчення теоретичних понять категорій маркетингу та сучасних тенденцій у цій галузі знань; опанування методологічного апарату організації маркетингової діяльності на підприємствах; набуття здатностей до творчого пошуку напрямків удосконалення маркетингової діяльності

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

 

знати:

- сутність та основні поняття маркетингової діяльності;

- особливості організації маркетингу на підприємстві;

- базові поняття сегментування ринку та позиціонування товару;

- особливості товарної, цінової, розподільної та комунікаційної політик підприємств та відповідних їм маркетингових інструментів;

- методи оцінки ринкової ситуації.

 

вміти:

- визначати можливості підприємства та адаптувати їх до умов зовнішнього середовища;

- виділяти цільові ринки для функціонування компанії та проводити позиціонування товару на виділених ринках;

- виявляти вимоги споживачів товару;

- вибирати найбільш вдалі для досягнення мети інструменти;

- орієнтуватися в основних типах рішень, які приймаються в маркетингу;

- володіти методами аналізу маркетингової інформації та повноцінно їх використовувати;

- розробляти рекомендації на основі маркетингової діяльності підприємства.

 

 

Розробник: Павлішина Н.М., ст. викладач кафедри маркетингу, к.е.н.

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

0305 Економіка та підприємництво

(шифр і назва)

 

 

нормативна

 

 

Напрям підготовки

6.030508 Фінанси та кредит

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

7.030508 Фінанси і кредит

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання «Дослідження маркетингового середовища підприємства»                                  

Семестр

Загальна кількість годин - 120

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2,8

самостійної роботи студента – 6,2

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

24 год.

4 год.

Практичні

6 год.

1 год.

Семінарські

6 год.

1 год.

Лабораторні

 -

-

Самостійна робота

80 год.

114 год.

Індивідуальні завдання: 

4 год.

-

Вид контролю: іспит

         

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 33% до 67%.

для заочної форми навчання – 5% до 95%.

 

 

Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Основи маркетингу.

 

Тема 1. Сутність маркетингу та його сучасна концепція.

- Поняття, суть та особливості розвитку маркетингу.

- Основні принципи маркетингової діяльності.

- Функції маркетингу та зміст маркетингової роботи.

 

Тема 2.  Характеристики маркетингу.

- Еволюція змісту і форм маркетингу.

 

Тема 3.  Класифікація маркетингу.

- Класифікація маркетингу та її значення.

- Види маркетингу за територією охвату.

- Види маркетингу в залежності від попиту.

 

Тема 4.  Маркетингові дослідження. Середовище маркетингу.

- Предмет, принципи, завдання маркетингових досліджень.

- Основні методи маркетингових досліджень.

- Поняття та структура маркетингового середовища.

- Критерії та методи сегментації ринку.

- Цільовий сегмент та позиціонування товару.

 

Змістовий модуль 2. Організація та контроль маркетингової діяльності.

 

Тема 5.  Маркетингова товарна політика.

- Суть товарної політики підприємства.

- Класифікація товарів.

- Товарна номенклатура та асортимент.

- Розробка і реалізація концепції нового товару.

- Життєвий цикл товару.

- Товарний знак. Упаковка та маркування товару. Фірмовий стиль.

 

Тема 6.  Маркетингова цінова політика.

- Суть товарної цінової політики підприємства.

- Функції та різновиди ціни.

- Методика та методи розрахунку ціни.

- Управління цінами. Політика знижок.

 

Тема 7.  Маркетингова політика продажу (розповсюдження).

- Суть товарної політики розповсюдження на підприємстві.

- Канали розподілу.

- Оптова та роздрібна торгівля.

 

 

Тема 8. Маркетингова політика просування.

- Суть комунікаційної політики підприємства.

- Реклама – інструмент просування товару на ринок.

- Особистий продаж – інструмент просування товару на ринок.

- Стимулювання продаж. Основні заходи.

- Поняття та заходи «Паблік Рілейшнз».

 

Тема 9. Організація маркетингу.

- Маркетингові структури підприємства.

- Системи маркетингової інтеграції.

- Маркетингові стратегії підприємства.

 

Тема 10. Контроль маркетингу.

- Визначення витрат на маркетинг.

- Об’єкти контролю.

- Внутрішня і зовнішня ревізія маркетингової діяльності.

- Контроль і оцінка ефективності маркетингової діяльності.

 

Тема 11. План маркетингу підприємства.

- Внутрішньо фірмове планування та маркетингова програма.

- Методологія та принципи складання маркетингового плану.

- Зміст та структура маркетингового плану.

 

Тема 12. Міжнародний маркетинг.

- Маркетинг в діяльності міжнародних компаній.

- Технологія маркетингової діяльності міжнародних компаній.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

 

Рівень знань студентів оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

-     активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 5 балів (всього 6 практичних заняття по 5 бали = 30 бали);

-     захист домашнього завдання студента оцінюється до 20 балів;

-     аудиторна контрольна робота – до 20 балів.

-     індивідуальне завдання – до 30 балів.

 

 

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 5

Т 6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

100

25

25

25

25

12

12

12

12

12

12

14

14

Т 1, Т 2, ..., Т 12 – теми змістових модулів.

 

 Рекомендована література

Базова

1. Акулич И.Л. Маркетинг: ученик / Л.И. Акулич. – 6-е изд., испр. – Минск: Выш.шк., 2009. – 511 с.

2. Армстронг Г. Введение в маркетинг. / Г. Армстронг, Ф. Котлер. – М.: «Вильямс», 2000. – 640 с.

3. Беляев В.И. Маркетинг: основы теории и практики: Учебник. / В.И. Беляев. – М.: КНОРУС, 2005. – 672 с.

4. Данченок Л.А. Маркетинг: Учебное пособие. / Л.А. Данченок – М.: МЭСИ, 2005. – 300 с.

5. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс.: Пер.с.англ. / Ф. Котлер. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. – 944 с.

6. Липчук В. В. Маркетинг: навч. пос. / В.В. Липчук, Р.П. Дудяк, С.Я. Бугіль, Я.С. Янишин. – Львів: «Магнолія 2006», 2012. – 456с.

 

Допоміжна

1. Анурин В. Маркетинговые исследования потребительского рынка. / В. Анурин, И. Муромкина, Е. Евтушенко. – СПб.: Питер, 2004. – 270 с.

2. Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учебное пособие. / И.К. Беляевский. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 320 с.

3. Дойль П. Маркетинг, ориентированный на стоимость. / П. Дойль. – СПб.: Питер, 2001. – 480 с.

4. Маркетинг: Учебник / А.Н.Романов, Ю.Ю.Корлюгов, С.А.Красильников и др.; Под ред. А.Н.Романова. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 560 с.

5. Маркетинг: Учебник, практикум и учебно-методический комплекс по маркетингу / Р.Б. Ноздрева, Г.Д. Крылова, М.И. Соколова, В.Ю. Гречков. – М.: Юристь, 2000. – 568 с.

6. Маслова Т.Д. Маркетинг. / Т.Д. Маслова, С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик. – СПб.: Питер, 2002. – 400 с.