Ви є тут

Головна

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: дати майбутнім фахівцям знання суті та механізму формування товарної політики підприємств в умовах ринкових відносин; сформулювати теоретичну, методологічну базу та теоретичні навички маркетингового планування продукту, оптимізації товарної політики, розробки товарів та послуг ринкової новизни.

Завдання: вивчення основних понять, положень та механізмів формування товарної політики підприємств.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- основні поняття товарної політики;

- основні положення товарної політики;

- методи формування товарної політики;

- основні концепції товарної політики;

- основні стратегії товарної політики;

- механізми формування товарної політики підприємств;

 

вміти:

- використовувати теоретичні знання на практиці;

- аналізувати товарний портфель підприємства;

- визначати напрямки оптимізації товарної номенклатури та товарного асортименту;

- формувати товарну політику підприємства на системній основі.

 

 Розробник: Козицька Г.В. доцент кафедри маркетингу, к.е.н.

 

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

Нормативна

 

 

Напрям підготовки

6.030507 Маркетинг

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.030507 Маркетинг

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____-___

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 150

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 8,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

 

24 год.

4 год.

Практичні, семінарські

24 год.

4 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

102 год.

142 год.

Індивідуальні завдання:   - год.

Вид контролю: екзамен

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 32% до 68%

для заочної форми навчання – 5,3% до 94,7%

 

 

Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Товари в маркетинговій діяльності.

Тема 1. Місце товару в маркетинговій діяльності. Головні ринкові характеристики товару та методи їх вимірювання.

-          Маркетингове визначення рівнів товару.

-          Види товарів і послуг. Класифікація споживчих товарів.

-          Основні класифікаційні ознаки товарів і послуг виробничого призначення. Консалтингові послуги та їх класифікація.

-          Номенклатура й асортимент продукції. Товарна номенклатура та її показники.

-          Товарний асортимент та його оцінювання.

 

Тема 2 . Значення ціни в системі ринкових характеристик товару.

-          Структура ціни та характеристика її складових. Елементи собівартості. Прямі витрати. Постійні та змінні витрати Прибуток та його основні характеристики.

-          Система цін в економіці. Класифікація цін за: характером обороту, ступенем конкуренції, способом фіксації ціни, способом одержання інформації про рівні цін, залежністю від виду ринку, фактором часу, умовами постачання і продажу.

-          Попит, пропонування та правила їх взаємодії. Показник еластичності попиту за ціною. Товари низько- та високоеластичного попиту.

-          Політика ціноутворення залежно від властивостей товару.

-          Методи ціноутворення й розрахунків базових цін. Методи розрахунку цін на основі витрат. Метод надбавок. Сутність методу, причини популярності, переваги та недоліки.

-          Методика розрахунку цін на основі аналізу беззбитковості і забезпечення цільового прибутку. Сутність методу та доцільність його використання в сучасних умовах господарювання.

-          Методи споживчої оцінки. Пряме визначення ціни Пряме визначення споживчої вартості. Діагностичний метод.

-          Встановлення ціни на основі поточних цін і ринкової конкуренції. Встановлення ціни на основі закритих торгів.

-          Кредит, як одна з форм підтримки власної конкурентоспроможності компанією. Встановлення ціни з урахуванням відсотків по кредиту.

 

Тема 3 . Якість продукції та методи її оцінювання.

-          Розгорнуте визначення якості товару. Клас (гатунок) товару.

-          Якість послуг та обслуговування.

-          Показники якості продукції. Оцінювання якості продукції.

-          Ринкове розуміння якісної та високоякісної продукції.

-          Призначення і зміст міжнародних стандартів серії ІСО 9000. Управління якістю продукції.

 

Тема 4. Конкурентоспроможність товару та її показники.

-          Системний зв’язок технічного рівня якості виготовлення та ефективного використання продукції. Рейтинг товару та методи його обчислення.

-          Визначення конкурентоспроможності товару. Показники конкурентоспроможності товару. Нормативні та технічні параметри, ціна споживання товару. Методи розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності.

-          Міжнародні критерії оцінювання конкурентоспроможності то­вару, фірми, держави.

-          Імідж товару і чинники, що його визначають.

-          Зміст діяльності щодо зв’язків із громадськістю («паблік рілейшнз»).

-          Значення сертифікації для створення сприятливого іміджу продукції.

 

Тема 5. Життєвий цикл товару на ринку.

-          Економічний зміст концепції життєвого циклу товару на ринку.

-          Графік життєвого циклу товару та його елементи.

-          Види життєвих циклів.

-          Особливості окремих етапів життєвого циклу товару.

-          Етапи впровадження та зростання продажу товару.

-          Етапи зрілості та спаду товарів.

-          Асортиментна концепція та порядок формування товарного пропонування.

 

 

Змістовий модуль 2. Товарна політика підприємства.

 

Тема 1. Формування попиту на ринку окремого товару.

-          Мікроекономічні теорії поведінки споживачів.

-          Теорія граничної корисності. Загальна і гранична корисність. Умови задоволення потреб споживача. Концепція кривих байдужості.

-          Психологічні теорії поведінки споживачів.

-          Теорія реакції на подразню­вальний фактор.

-          Теорія пізнання.

-          Соціологічні та культурологічні теорії поведінки споживачів.

 

Тема 2. Товарна політика підприємства.

-          Зміст товарної політики підприємств.

-          Формування виробничої програми. Оновлення об’єктів виробництва, модифікація та модернізація виробів.

-          Визначення місця товару на ринку.

-          Диверсифікація товарної політики. Види стратегій дивер­сифікації товарної політики. Класифікаційні ознаки диверсифікації.

-          Організаційні схеми управління продуктом. Напрямки та види взаємодії служби маркетингу з іншими структурними підрозділами підприємства

           

Тема 3. Ринок товарів та послуг.

-           Сучасна ринкова економіка, її складові та механізм функціонування.

-           Класифікаційні ознаки й різновиди ринку товарів та послуг.

-           Інфраструктура товарного ринку.

-           Особливості сучасного ринку товарів і послуг промислово розвинутих країн.

-           Потреби, попит і пропонування на ринку товарів і послуг.

-           Класифікація потреб і чинників, що їх формують.

-           Система цінностей людини.

-           Спонукальні імпульси попиту та пропонування товарів і послуг

 

Тема 4.  Цільовий ринок товару та методика його вибору.

-           Зміст маркетингової діяльності з дослідження ринку.

-           Основні об’єкти маркетингових досліджень.

-           Місткість ринку і методика її розрахунку.

-           Вивчення споживачів, товарів, конкурентів.

-           Призначення та зміст сегментування ринку. Етапи й критерії ринкового сегментування.

-           Визначення цільового ринку. Оцінювання доступності та потенціалу ринку.

-           Методика вибору цільового ринку Критерії прийняття остаточних рішень.

 

Тема 5. Товарні марка та упаковка.

-           Товарна марка як частина продукту.

-           Типи позначень товарних марок і торгових знаків. Марки виробників. Приватні марки. Загальні марки.

-           Упаковка в системі планування продукту. Головні функції упаковки.

-           Види упаковки.

-           Кодування інформації на упаковці та товарі. Призначення штри­хових кодів.

-           Зміст інформації про товар. Знаки відповідності та безпеки.

 

Тема 6. Планування нового продукту та розробка товарів.

-          Значення розробки нової продукції для товарної політики підприємств.

-          Оцінювання можливостей створення нового товару.

-          Стандартний і цільовий товар.

-          Параметричний ряд та асортиментний набір. Критерії оптимальних рішень.

-          Етапи планування нового продукту.

-          Новий товар на етапах упровадження та зростання.

-          Зміст етапів визнання та розповсюдження. Категорії споживачів.

-          Товар на стадії зрілості. Визначення та аналіз зрілих товарів.

-          Кінцевий етап життєвого циклу товару.

-          Маркетингове забезпечення інноваційного продукту.

-          Причини створення невдалого товару.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

-                   активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 3 балів. (Всього 11 практичних заняття по 3 бали = 36 балів);

-                   захист домашнього завдання студента оцінюється до 24 балів;

-                   аудиторна контрольна робота – до 40 балів.

 

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (іспити)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Модуль 1

Модуль 2

Т 1

Т 2

Т 31

Т 4

Т 5

Т 6

Т 7

Т 8

Т 9

Т 10

Т 11

200/2

100

20

20

20

20

20

10

10

20

20

20

20

 

Рекомендована література

Базова

1. Азарян О.М. Маркетинг: принципи і функції: Навч. Посібникк для вищих навч. Закладів. – з-є вид., перероб. І доп./ За ред.. О.М. Азарян. – Харків: Сткдцентр, 2005. – 320 с.

2. Багиев Г.Л. Маркетинг: Учебник для вузов. 3-е изд. / Л.Г. Багиев, В.М. Тарасевич, Х.Анн. – СПб.: Питер, 2008. – 736 с.

3. Балабанова Л.В. Маркетинг: Підруч. / Л.В. Балабанова. – Донецьк, 2005.- 256 с.

4. Балабанова Л.В. Маркетинговий менеджмент. Навч. посіб. / Л.В. Балабанова. Донецьк: АСНА, 2008. - 146 с.

5. Балабанова Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств: Монографія / Л.В.Балабанова, О.А. Риндіна. – Донецьк: Дон дует, 2006. – 230 с.

6. Войчак А.В. Маркетинговий менеджмент: Підруч. / А.В. Войчак. К.: КНЕУ, 1998 с.

7. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. / В.Я. Кардаш. К/.КНЕУ, 2006.-156 с.

8. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посіб. / В.Я. Кардаш. К.: КНЕУ, 2005. - 124 с.

9. Маркетинг: Підручник для вузів / Під ред. Н.Д.Эриашвили, - 2-ге вид., М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2007. – 623 с.

10. Маркетинг Підручник / Під ред. Романова А.Н. – М.: Банки і біржі, ЮНИТИ, 2006. – 560 с.

11. Маркетингова товарна політика. / За ред. О.Г. Звьоздкіної. -К.: МАУП, 200.5- 84с.

12. Павленко А. Ф., Войчак А. В. Маркетинг. Підручник. — К.: КНЕУ, 2006.

 

Допоміжна

1. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. / М.П. Афанасьев. М.: Финстатинформ, 2005. -112 с.

2. Багиев Г.Л. Основы современного маркетинга: Учебно-наглядное пособие / Под общ. ред. д-ра экон. наук Г.Л. Багиева. СПб.: Узд-во СПбГУЭФ, 2006. – 516 с.

3. Багиев Г. Л. Поиск эффективных технологий маркетинга, предпринимательства и бизнеса. Философия, организация, бизнес. / Г.Л. Багиев, Ю.Н. Соловьёва. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2006. - 475 с.

4. Бешель С.Д. Математико-статистические методы экспертных оценок. / С.Д. Бешель, Ф.Г.Гурвич. - М.: Статистика, 2005. – 312 с.

5. Благоев В. Маркетинг в определениях и примерах / Пер с болг. и предисл. / В. Благоев, А.М. Немчина. – СПб.: Научны центр «Корпорации двадцатый трест», 2006. – 189 с.

6. Блєкуєлл Д. Поведение потребителей. /Д.Блєкуслл, П. Миниард, Дж. Єнджел: Пер. с англ. под ред. Л.А.Волковой: - 9 изд. - СПБ.:Питер, 2007.-624 с.

7. Бондаренко И.В. Современный маркетинг: Учеб. Пособие / И.В. Бондаренко.  Донецк: Юго-Восток, Лтд, 2007. - 354 с.

8. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підруч. / С.С. Гаркавенко. К.: Лібра, 1998. – 384с.

9. Герасимчук В.Г. Маркетинг: теорія і практика / В.Г. Герасимчук. К.: Вищ. шк., 2005.

10. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика / Е.П. Голубклв.  М.: Финпресс, 2005. -416 с.

11. Голубкова Е.Н. Маркетинг: выбор лучшего решения / Е.Н.Голубкова, Е.П.Голубков, В.Д. Секерин- М.: Зкономика, 2007. - 224 с.

12. Гончарова Н.П., Маркетинг инновационного процесса: Учеб. пособ. / Н.П. Гончарова, П.Г. Перерва и др. - К., 2006. - 267 с.

13. Гончарук Я.А. Маркетинг: Навч. посіб. /Я.А.Гончарук, А.Ф., Павленко, С.В. Скибінський - К.: КНЕУ, 2006. -314 с.

14. Данько Т.П. Управление маркетингом. Учеб. Пособие / Т.П. Данько. М.: ИНФРА-М, 2007.-280 с.

15. Диксон Р. П. Управление маркетигом: Пер. с англ. Ю.В. Шленова, Р.П.Диксон. - М: БИНОМ, 2002. - 556 с.

16. Дихтль Б., Практический маркетинг: Учеб. Пособ.   Пер. с нем. А.М. Макарова, И.Дихтль, Х.Хершген; Под ред. И.С. Минко.- М Высш. шк.; ИНФРА  -  М, 2001.- 255с.

17. Долинская  М.Г., Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. / М.Г.Долинская .А.Соловьев -  М.: Издательство стандартов, 2001. - 128 с.

18. Завгородняя А.В. Маркетинговое планирование / А.В. Завгородняя, Д.О.Ямпольская - СПб.: Питер, 2002. - 352 с.

19. Завьялов  И.С.  Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах
Учеб. пособ / И.С. Завьялов. М.: ИНФРА - М, 2000. - 496 с.

20. Ілляшенко С.М. Актуальні проблеми товарної політики // Механізм регулювання економіки, економіка природокористування економіка підприємств та організація виробництва.-2003.- № 2. - с. 111 - 123.

21. Ковальков Ю.А. Эффективные технологии маркетинга./ Ю.А.Ковальков, О.Н. Дмитриев - М.: Машиностроение., 2004. - 552 с.

22. Ковальов А.И., Войленко В.В. Маркетинг у системе управления предприятием. Развитие предприятия и конкурентоспособность / А.И. Ковальов. М.: Сб. МДНТП, 1990. – 298 с.

23. Костоглодов    Д.Д. Маркетинг предприятия. / Д.Д.Костоглодов, И.И.Савиди - М.: Контур, 2003. - 112 с.

24. Котлер Ф. Основи маркетинга / Пер. с англ. / Ф. Котлер. М.: Прогресс, 1990.- 698 с.

25.   Кремнев, Г.Р. Управление производительностью и качеством: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 5. / Г.Р. Кремнев. М.: ИНФРА - М, 2002. — 312 с.

26. Крылова Г.Д. Маркетинг. Теорія и 86 ситуаций: Учеб. пособие для вузов. / Г.Д. Крылова, М.И. Соколова. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2004. – 124 с.

27. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Пер. с фр. / Ж-Ж. Ламбен. СПб.: Наука, 2004. – 231 с.

28. Левшин Ф.М. Международный маркетинг. / Ф.М. Левшин. – М.: Международные отношения, 2001. – 378 с.

29. Маркетинг и предпринимательство: Учёные записки факультета коммерции. – СПб.: Узд-во СПбУЭФ, 2005. – 408 с.

30. Немчин А.М. Основы маркетинга: Учеб. пособие. / А.М. Немчин. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2006. – 382 с.

31. Одинец В.П. Рынок, спрос, цены: стратификация, анализ, прогноз. / В.П. Одинец, В.М. Тарасевич, А.Н. Цацулин. – СПб.: Изд-во СПбУЭФ, 2003. – 657 с.

32. Ткаченко Н.Б. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. / Н.Б. Ткаченко. К.:КДТУ, 2000. -149 с.

33. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учеб. пособие / В.Е.Хруцкий, И.В.Корнеева - 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Финансы и статистика, 1999.-528с.